Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/479

Bryssel, 2. huhtikuuta 2003

Komissio määrää sakkoja ranskalaisille yhdistyksille naudanliha-alan kartellista

Euroopan komissio on tänään määrännyt yhteensä 16.7 miljoonaa euroa sakot kuudelle ranskalaiselle naudanliha-alan yhdistykselle. Kyseisiä yhdistyksiä rangaistaan osallistumisesta kartelliin, jonka tarkoituksena oli vahvistaa vähimmäishinta tietyille naudanlihan laatuluokille sekä lopettaa kaikenlaatuisen naudanlihan tuonti Ranskaan tai vähintään rajoittaa sitä. "Tämä päätös on selvä muistutus siitä, että kilpailusääntöjä sovelletaan myös maatalousalalla. Komissio on kuitenkin ottanut huomioon vaikean tilanteen naudanliha-alalla, jota peräkkäiset kriisit ovat heikentäneet. Lisäksi komissio otti teurastamojen osalta huomioon sen, että ne ovat toimineet maanviljelijöiden painostuksen ja uhkailun alaisina", totesi Mario Monti, kilpailuasioista vastaava Euroopan komission jäsen.

Kuusi ranskalaista yhdistystä perustivat 24. lokakuuta 2001 kartellin naudanliha-alalla. Näistä yhdistyksistä neljä edusti maanviljelijöitä ja kaksi teurastamoja. Sopimuksen perusteella yhdistykset vahvistivat yhteisen vähimmäishinnan. Ne sitoutuivat myös lopettamaan kaikenlaatuisen naudanlihan tuonnin tai ainakin rajoittamaan sitä. Tätä sopimusta noudatettiin marraskuun 2001 jälkeenkin, jolloin sen voimassaolon oli määrä päättyä, huolimatta siitä, että komissio oli varoittanut yhdistyksiä sopimuksen sääntöjenvastaisuudesta 25. marraskuuta 2001.

Hinnoista sopiminen ja tuonnin rajoittaminen kuuluvat vakavimpiin kilpailuoikeuden rikkomisiin.

Ei ole epäilystä siitä, että yhdistykset tiesivät toimintansa olevan sääntöjenvastaista. Komission joulukuussa 2001 toteuttamissa tarkastuksissa löydettiin asiakirjoja, joissa todettiin, että sopimus oli "hieman lain ulkopuolella, mutta mitä siitä" ja kysyttiin, "onko mahdollista tehdä sopimus ilman, että DGCCRF [Ranskan kilpailuviranomainen] saa kiinni siitä?".

Komission kyseisille ammattiyhdistyksille määräämät sakot osoittavat selvästi, että maatalousalalla on noudatettava kilpailusääntöjä. Maatalousalan EU:n lainsäädännössä säädetään useista poikkeuksista, joita näistä säännöistä voidaan myöntää, mutta kyseessä oleva sopimus ei kuulu näistä poikkeuksista yhdenkään soveltamisalaan.

Sakot

Komissio on määrännyt seuraavat sakot:

  • Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) : 12 miljoonaa euroa

  • Jeunes Agriculteurs (JA): 600.000 euroa

  • Fédération Nationale Bovine (FNB): 1.440.000 euroa

  • Fédération Nationale des Producteurs de Lait: 1.440.000 euroa

  • Fédération Nationale de l'Industrie et des Commerces en Gros des Viandes : 720.000 euroa

  • Fédération Nationale de la Coopération Bétail et Viande (FNCBV) : 480.000 euroa

Sakkojen laskemisessa on otettu huomioon raskauttavia ja lieventäviä seikkoja, jotka koskevat kaikkia tai vain joitakin kartellin osapuolista.

Raskauttaviksi seikoiksi katsottiin se, että yhdistyksistä kolme (FNSEA, FNB ja JA) syyllistyi väkivaltaan teurastamoja vastaan näiden pakottamiseksi sopimukseen ja sopimuksen täytäntöönpanon valvomiseksi ja takaamiseksi. Lisäksi kaikki osapuolet noudattivat salaista sopimusta sen jälkeen, kun ne olivat saaneet komissiolta varoituskirjeen ja vakuuttaneet kirjallisesti, että sopimusta ei uusittaisi. Yksi järjestöistä, FNB (naudanliha-alan oma järjestö), oli rikkomisen alkuunpanija.

Lieventävien seikkojen osalta komissio katsoo, että se, että maatalousministeri painosti teurastamoja allekirjoittamaan 24. lokakuuta 2001 tehdyn sopimuksen ja kuvaili myöhemmin sopimusta "isänmaalliseksi teoksi", oikeuttaa pienentämään teurastamoille määrättävää sakkoa. Sitä vastoin maatalousalan yhdistysten sakkoja ei voida pienentää, sillä niiden jäsenistä eräiden väkivaltaiset mielenosoitukset olivat syynä ministerin toimintaan. Teurastamot ovat tehneet sopimuksen maanviljelijöiden väkivaltaisen toiminnan painostuksen alaisina eivätkä omasta vapaasta tahdostaan. Vähimmäisostohinnan vahvistaminen tai tuonnin lopettaminen ei sitä paitsi ollut millään tavoin teurastamoiden etujen mukaista. Niille oli ennen kaikkea tärkeää, että maanviljelijät lopettavat niiden toimipaikkojen piirityksen vastineeksi sopimuksen allekirjoittamisesta. Yhdellä maatalousalan yhdistyksistä (FNPL) oli passiivinen rooli asiassa.

Tämä on ensimmäinen kerta kun komissio on määrännyt sakkoja maatalousalan ammattiyhdistyksille. Komissio tunnustaa, että ammattiyhdistysten vapaus on tärkeää, mutta ammattiyhdistykset poikkeavat varsinaisesta tehtävästään, kun ne auttavat perustamaan ja panemaan täytäntöön kartelleja, jotka rikkovat yleisiä sääntöjä, kuten kilpailusääntöjä.

Tältä osin on tarkennettava, että hintakartelleja pidetään yleensä kilpailusääntöjen erittäin vakavana rikkomisena, josta määrättävien sakkojen perusmäärä on tavallisesti 20 miljoonaa euroa. Tätä perusmäärää nostetaan rikkomisen keston ja muiden tekijöiden perusteella.

Vaikka komissio pitääkin rikkomista erittäin vakavana, se on ottanut huomioon erityiset taloudelliset olosuhteet, jotka vuodesta 1996 ovat ravistelleet koko maatalousalaa ja johtaneet suuressa määrin kuluttajien ajatustapojen muuttumiseen ja elintarviketurvallisuuteen liittyvien kysymysten merkityksen korostumiseen. Tämän täysin poikkeuksellisen tilanteen vuoksi komissio on myöntänyt ylimääräisen alennuksen sakkoihin.

Sakot lisätään talousarvioon

Yhdistyksillä on kolme kuukautta aikaa maksaa sakot. Sakot kirjataan Euroopan unionin talousarvioon heti kun ne ovat lopullisia. Koska unionin talousarvio on jo määritelty, kaikki ennakoimattomat tulot vähennetään jäsenvaltioiden EU:n talousarvioon suorittamista maksuista. Näin sakot hyödyttävät viime kädessä eurooppalaisia veronmaksajia.


Side Bar