Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/479

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2003

Η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο σε γαλλικές ομοσπονδίες για παράνομη συμφωνία στον τομέα του βοείου κρέατος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε σήμερα πρόστιμα συνολικού ύψους 16.7 millions ευρώ σε έξι γαλλικές ομοσπονδίες του τομέα βοείου κρέατος. Στις ομοσπονδίες αυτές επιβάλλονται κυρώσεις επειδή συνήψαν συμφωνία με σκοπό τον καθορισμό ελάχιστης τιμής για ορισμένες κατηγορίες βοείου κρέατος, καθώς και την αναστολή ή, τουλάχιστον, τον περιορισμό των εισαγωγών κάθε είδους βοείου κρέατος στη Γαλλία. «Οι κανόνες του ανταγωνισμού εφαρμόζονται και στο γεωργικό τομέα, όπως καθιστά σαφές η απόφαση. Εντούτοις, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο τομέας βοείου κρέατος, ο οποίος αναστατώθηκε από διαδοχικές κρίσεις. Έλαβε επίσης υπόψη, όσον αφορά τους σφαγείς, το γεγονός ότι ενήργησαν υπό καθεστώς πίεσης και απειλή άσκησης βίας εκ μέρους των αγροτών», είπε ο Mario Monti, Επίτροπος αρμόδιος για τον Ανταγωνισμό.

Στις 24 Οκτωβρίου 2001, έξι γαλλικές ομοσπονδίες συνήψαν παράνομη συμφωνία στον τομέα του βοείου κρέατος. Οι έξι ομοσπονδίες αντιπροσώπευαν τους αγρότες και οι άλλες δύο του σφαγείς. Βάσει των όρων της συμφωνίας, oi ομοσπονδίες καθόρισαν μία κοινή ελάχιστη τιμή. Ανέλαβαν επίσης τη δέσμευση να αναστείλουν ή τουλάχιστον να περιορίσουν τις εισαγωγές κάθε είδους βοείου κρέατος. Η συμφωνία συνεχίστηκε και μετά τα τέλη Νοεμβρίου 2001, ημερομηνία κατά την οποία υποτίθεται ότι θα έληγε, και τούτο παρά την προειδοποίηση που απηύθυνε η Επιτροπή στις 25 Νοεμβρίου 2001, η οποία εφιστούσε την προσοχή των ομοσπονδιών στον παράνομο χαρακτήρα της συμφωνίας.

Συμφωνία επί των τιμών και περιορισμός των εισαγωγών αποτελούν εκ των σοβαρότερων παραβιάσεων του δικαίου ανταγωνισμού.

Αναμφίβολα, οι οργανώσεις γνώριζαν ότι η συμπεριφορά τους ήταν παράνομη. Κατά τις έρευνες που διενήργησε η Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2001, ανακαλύφθηκαν έγγραφα στα οποία αναφερόταν ότι η συμφωνία ήταν « ελαφρώς εκτός νόμου, αλλά τι να κάνουμε» ή ακόμη « μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας, χωρίς να μας αντιληφθεί η DGCCRF [γαλλική αρχή ανταγωνισμού];».

Τα επιβληθέντα στις επαγγελματικές οργανώσεις πρόστιμα καταδεικνύουν σαφώς ότι ο γεωργικός τομέας υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες ανταγωνισμού. Ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις στους κανόνες αυτούς, αλλά η επίμαχη συμφωνία δεν εμπίπτει σε καμία από αυτές.

Τα πρόστιμα

Η Επιτροπή επέβαλε τα παρακάτω πρόστιμα:

  • Fιdιration Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) : € 12 millions

  • Jeunes Agriculteurs (JA): € 600.000

  • Fιdιration Nationale Bovine (FNB): € 1.440.000

  • Fιdιration Nationale des Producteurs de Lait: € 1.440.000

  • Fιdιration Nationale de l'Industrie et des Commerces en Gros des Viandes : € 720.000

  • Fιdιration Nationale de la Coopιration Bιtail et Viande (FNCBV) : € 480.000

Κατά τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνονται υπόψη ορισμένες επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις, που ισχύουν για όλα ή μερικά από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ως επιβαρυντικός παράγοντας, θεωρήθηκε το γεγονός ότι τρεις ομοσπονδίες (FNSEA, FNB και JA) ενεπλάκησαν σε βίαιες ενέργειες έναντι των σφαγέων με σκοπό να τους εξαναγκάσουν να συνάψουν τη συμφωνία, καθώς και να ελέγξουν και να επιβάλουν την εφαρμογή της. Εν συνεχεία, όλα τα μέρη συνέχισαν μυστικά την επίμαχη συμφωνία, αφού είχαν λάβει επιστολή προειδοποίησης από την Επιτροπή και αφού είχαν διαβεβαιώσει εγγράφως ότι η συμφωνία δεν επρόκειτο να ανανεωθεί. Τέλος, μία από τις γεωργικές ομοσπονδίες, η FNB (ειδική ένωση στον τομέα του βοείου κρέατος), ήταν εκείνη που υποκίνησε την παράβαση.

Όσον αφορά τις ελαφρυντικές περιστάσεις, η Επιτροπή εκτιμά ότι ο ρόλος του υπουργού Γεωργίας, ο οποίος άσκησε πίεση για να δεχθούν οι σφαγείς να υπογράψουν τη συμφωνία στις 24 Οκτωβρίου 2001 και ο οποίος εν συνεχεία χαρακτήρισε τη συμφωνία «πράξη υπεύθυνων πολιτών», δικαιολογεί τη μείωση προστίμου που εφαρμόζεται στους σφαγείς. Η μείωση δεν εφαρμόζεται στις γεωργικές ομοσπονδίες, στο μέτρο που οι βίαιες διαδηλώσεις ορισμένων από τα μέλη τους οδήγησαν στην παρέμβαση του υπουργού. Εξάλλου, οι σφαγείς υπέγραψαν τη συμφωνία υπό την απειλή άσκησης βίας εκ μέρους των αγροτών και όχι οικειοθελώς. Οι σφαγείς δεν είχαν άλλωστε κανένα όφελος από τον καθορισμό ελάχιστης τιμής αγοράς ούτε από την αναστολή των εισαγωγών. Το πρωταρχικό συμφέρον τους ήταν η απελευθέρωση των βιομηχανικών χώρων τους από τους αγρότες, με αντάλλαγμα την υπογραφή της συμφωνίας. Τέλος, παθητικός ήταν ο ρόλος μιας αγροτικής ομοσπονδίας, της FNPL, στην υπόθεση.

Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμα σε αγροτικά συνδικάτα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας, όμως τα συνδικάτα παρεκκλίνουν της αποστολής τους όταν συμβάλλουν στη σύναψη και την εφαρμογή παράνομων συμφωνιών αγνοώντας τους κανόνες δημόσιας τάξης, όπως είναι οι κανόνες ανταγωνισμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συμφωνίες καθορισμού τιμών θεωρούνται εν γένει σοβαρότατες παραβιάσεις του ανταγωνισμού και ότι το βασικό ποσό του προστίμου ανέρχεται κανονικά σε 20 εκατ. ευρώ αυξανόμενο στη συνέχεια ανάλογα με τη διάρκεια της παράβασης, καθώς και άλλους παράγοντες.

Η Επιτροπή, παρότι θεωρεί την παράβαση πολύ σοβαρή, έλαβε υπόψη τις ειδικές οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά το 1996 και αναστάτωσαν τον αγροτικό κόσμο και οδήγησαν σε αλλαγή της νοοτροπίας των καταναλωτών, ενώ έθεσαν ζητήματα επισιτιστικής ασφάλειας. Η όλως έκτακτη αυτή κατάσταση οδήγησε την Επιτροπή στη χορήγηση συμπληρωματικής μείωσης του προστίμου.

Η χρησιμοποίηση των προστίμων

Οι ομοσπονδίες έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες για να καταβάλουν τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα εγγράφονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που θα προσλάβουν οριστικό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της Ένωσης είναι προκαθορισμένος, κάθε απρόβλεπτη είσπραξη αφαιρείται από τις συνεισφορές των κρατών μελών προς τον κοινοτικό προϋπολογισμό, πράγμα που, σε τελική ανάλυση, είναι προς όφελος του ευρωπαίου φορολογούμενου.


Side Bar