Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/479

Bruxelles, den 2. april 2003

Kommissionen pålægger franske organisationer en bøde på grund af aftale i oksekødssektoren

Europa-Kommissionen har i dag pålagt seks franske organisationer i oksekødssektoren en bøde på i alt 16.4 mio. EUR. Organisationerne straffes for at have indgået en aftale om fastsættelse af en mindstepris på bestemte typer oksekød og suspendering eller i det mindste begrænsning af importen af alle typer oksekød i Frankrig. Mario Monti, der er ansvarlig for konkurrence i Europa-Kommissionen, udtalte, at konkurrencereglerne også gælder i landbrugssektoren, hvilket denne beslutning klart understreger. Han sagde desuden, at Kommissionen dog havde taget hensyn til den svære situation, oksekødssektoren var i som følge af flere på hinanden følgende kriser, og, for så vidt angår slagterierne, at disse handlede under pres og trusler fra landmændene.

Den 24. oktober 2001 indgik seks franske organisationer en aftale i oksekødssektoren. Fire af disse repræsenterede landmændene og de to øvrige slagterierne. I henhold til denne aftale fastsatte organisationerne en fælles mindstepris. De forpligtede sig desuden til at suspendere eller i det mindske begrænse importen af alle typer oksekød. Aftalen løb videre efter udgangen af november 2001, hvor den formodedes at blive bragt til ophør, og det på trods af, at Kommissionen den 25. november 2001 havde advaret organisationerne om, at aftalen var ulovlig.

En aftale om priser og importbegrænsninger udgør en af de alvorligste overtrædelser af konkurrenceretten.

Der er ikke tvivl om, at organisationerne vidste, at deres adfærd var ulovlig. Da Kommissionen i december 2001 foretog undersøgelser, blev der fundet dokumenter, hvori det hed, at aftalen var "lidt på kant med loven, men at det var lige meget", eller at "det ikke var muligt at holde sammen uden at komme i konflikt med DGCCRF [de franske konkurrencemyndigheder]".

Kommissionens bøder til de pågældende faglige organisationer viser klart, at landbrugssektoren skal overholde konkurrencereglerne. I EU's retsforskrifter vedrørende denne sektor fastsættes der en række undtagelser herfra, men den pågældende aftale falder ikke ind under nogen af disse.

Bøder

Kommissionen har pålagt følgende organisationer bøder:

  • Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA):

 12 mio. EUR

  • Jeunes Agriculteurs (JA): 600.000 EUR

  • Fédération Nationale Bovine (FNB): 1.440.000 EUR

  • Fédération Nationale des Producteurs de Lait: 1.440.000 EUR

  • Fédération Nationale de l'Industrie et des Commerces en Gros des Viandes: 720.000 EUR

  • Fédération Nationale de la Coopération Bétail et Viande (FNCBV): 480.000 EUR

Ved beregningen af bøderne er der taget hensyn til en række skærpende eller formildende omstændigheder, der gælder for alle eller bestemte af de involverede parter.

Det blev betragtet som skærpende omstændigheder, at tre organisationer (FNSEA, FNB og JA) havde været med til at true slagterierne for at tvinge dem til at indgå aftalen og for at kontrollere og garantere gennemførelsen heraf. Derudover havde alle parter i hemmelighed videreført en ulovlig aftale, efter at de havde modtaget en advarsel fra Kommissionen, og efter at de skriftligt havde forsikret, at aftalen ikke ville blive forlænget. Endelig var det en landbrugsorganisation, FNB (en sammenslutning i oksekødssektoren), der havde taget initiativ til overtrædelsen.

Med hensyn til de formildende omstændigheder fandt Kommissionen, at landbrugsministerens rolle, idet ministeren havde presset på for at få slagterierne til at acceptere at undertegne aftalen den 24. oktober 2001 og derefter havde betegnet dette som en "samfundsansvarlig handling", berettigede, at slagteriernes bøde blev reduceret. Dette gælder ikke for landbrugsorganisationerne, idet det var nogle af deres medlemmers voldsomme demonstrationer, der fik ministeren til at gribe ind. Desuden havde slagterierne indgået aftalen under trusler om, at landmændene ville gribe til vold, og ikke af egen fri vilje. Slagterierne havde i øvrigt ingen interesse i at få fastsat en mindste (opkøbs)pris eller i at suspendere importen. De var først og fremmest interesseret i at ophæve landmændenes blokade af deres virksomheder, mod at de underskrev aftalen. Endelig spillede en af landbrugsorganisationerne (FNLP) en passiv rolle i den sag.

Det er første gang, Kommissionen pålægger landbrugets faglige organisationer bøder. Den erkender betydningen af frie fagforeninger, men det er ikke deres opgave at støtte indgåelsen og gennemførelsen af aftaler, der er i strid med reglerne om offentlig orden såsom konkurrencereglerne.

Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt at præcisere, at prisaftaler generelt betragtes som en meget alvorlig konkurrencemæssig hindring, og at bødens grundbeløb normalt er på 20 mio. EUR, som derefter hæves afhængig af overtrædelsens varighed og andre faktorer.

Selv om Kommissionen betragter overtrædelsen som meget alvorlig, har den taget hensyn til den særlige økonomiske situation, som siden 1996 har rystet landbruget og i høj grad medført en mentalitetsændring hos forbrugerne og sat fokus på spørgsmålet om fødevaresikkerhed. Denne helt usædvanlige situation fik Kommissionen til yderligere at mindske bødens størrelse.

Anvendelsen af bødebeløbene

Organisationerne har tre måneder til at betale bøden. Når bøderne er endeligt fastsat, indgår beløbene som en del af EU's almindelige budget. Da EU's samlede budget fastsættes på forhånd, fratrækkes alle uforudsete indtægter fra medlemsstaternes bidrag til budgettet, hvilket i sidste ende kommer de europæiske skatteydere til gode.


Side Bar