Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/436

Bryssel den 26 mars 2003

Kommissionen lägger fram ett direktiv för att öka skyddet av investerarna och insynen på värdepappersmarknaderna

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv med minimikrav för den information som måste lämnas av företag vars värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad, t ex en fondbörs. Förslaget är en hörnsten i handlingsplanen för finansiella tjänster och syftar till att stärka skyddet av investerarna, locka investerare till den europeiska marknaden och förbättra effektiviteten, öppenheten och integriteten på de europeiska kapitalmarknaderna. Det skall även leda till avlägsnande av vissa nationella hinder i samband med krav på insyn, som kan avskräcka emittenter från att låta sina värdepapper tas upp till handel på mer än en reglerad marknad i EU. För att uppnå målen skall det föreslagna direktivet uppgradera nivån och tätheten på den obligatoriska finansiella information som emittenterna måste tillhandahålla marknaderna under ett räkenskapsår. Det skall även förenkla de krav som emittenterna måste uppfylla vad gäller användning av språk och metoder för informationsspridning. Förslaget kommer att läggas fram för Europaparlamentet och EU:s ministerråd för antagande enligt det så kallade medbeslutandeförfarandet.

Kommissionär Frits Bolkestein, med ansvar för den inre marknaden, säger att "detta förslag syftar till att säkerställa att investeringsbeslut fattas på grundval av sund information om värdepappersemittenter som skall finnas tillgänglig för alla slags investerare, små och stora, experter och lekmän. Investeringsbeslut som grundas på bättre information leder till att kapitalet fördelas bättre. Detta kommer att underlätta både för noterade bolag och investerare samt leda till enorma fördelar för den europeiska ekonomin som helhet. En verklig inre marknad för finansiella tjänster kräver att investerarna lätt och tryggt kan göra investeringar över gränserna. Jag vill uppnå detta utan att åsamka emittenterna alltför stora bördor. Jämfört med praxis i Förenta staterna har vi valt mindre krävande perioder för offentliggörande av finansiell information och en mer pragmatisk blandning av detaljerade halvårsrapporter och mindre omfattande men tillförlitliga kvartalsinformation. Detta är det minsta som de moderna kapitalmarknaderna behöver för att locka mer investeringar från fler människor. Upplysta företag betraktar inte åtgärder för att öka insynen som bortkastade ansträngningar, utan som en investering i lojalitet och förtroende."

Kommissionens förslag, som bygger på ett omfattande tvåårigt samråd med marknader, lagstiftare och andra berörda parter, är en del av en mångsidig strategi för att förbättra tydligheten, tillförlitligheten och jämförbarheten vad gäller informationen till investerarna. Andra besläktade kommissionsinitiativ omfattar redovisningsstandarder, prospekt och bolagsrätt.

Det föreslagna direktivet kommer att uppgradera befintlig EU-lagstiftning i nivå med kraven på en mer global ekonomi.

Syfte

Det föreslagna direktivet skall gälla för alla företag vars värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad i EU. I direktivet beaktas de särskilda villkoren på de institutionella obligationsmarknaderna, till exempel på eurobond-marknaderna, på ett liknande sätt som i det planerade direktivet om prospekt (som för närvarande är framlagt för rådet och parlamentet). Det kommer följaktligen inte att finnas några krav på regelbundna rapporter för företag som bara emitterar obligationer vars valörer uppgår till 50 000 euro eller mer.

Upplysningskrav

I direktivet uppdateras och uppgraderas kraven på värdepappersemittenterna att tillhandahålla regelbunden information. Den befintliga gemenskapslagstiftningen är över tjugo år gammal och måste moderniseras med hänsyn till införandet av internationella redovisningsstandarder (IAS) för alla noterade företag i EU från och med 2005 (se IP/02/827, IP/01/200 och MEMO/01/40). Flera medlemsstater har redan infört obligatoriska krav på emittenterna att lämna information som till stor del är mer långtgående än de befintliga kraven i EU-lagstiftningen.

I det föreslagna direktivet görs en avvägning mellan ökad insyn på marknaden för alla investerare och onödiga bördor och kostnader för emittenterna. Detta skall leda till en pragmatisk blandning av mer detaljerade halvårsrapporter med finansiella uppgifter och mindre utförlig finansiell kvartalsinformation som täcker det första och tredje kvartalet varje räkenskapsår.

Enligt det föreslagna direktivet skall alla värdepappersemittenter regelbundet offentliggöra följande information för allmänheten:

  • En reviderad årsredovisning (reviderade årsbokslut på basis av internationella redovisningsstandarder) och en förvaltningsberättelse senast tre månader efter varje räkenskapsårs slut.

  • En kortfattad halvårsrapport med finansiella uppgifter på grundval av internationella redovisningsstandarder för finansiell delårsrapportering (IAS 34) samt en uppdatering av den senaste förvaltningsberättelsen.

Dessutom skall aktieemittenter även offentliggöra mindre detaljerad finansiell kvartalsinformation som täcker det första och tredje kvartalet varje räkenskapsår. Rapporten skall innehålla aktieemittentens nettoomsättning, vinst och förlust före eller efter skatt samt, om emittenten så önskar, kortfattade uppgifter om trender och prognoser för företaget under resten av räkenskapsåret. Däremot skall medlemsstaterna inte få göra det obligatoriskt för emittenterna att infoga dessa uppgifter om trender och prognoser i kvartalsinformationen.

Företag som enbart emitterar skuldebrev, som för närvarande inte omfattas av några krav på finansiell delårsrapportering, skall enligt förslaget offentliggöra halvårsrapporter med finansiella uppgifter för räkenskapsårets sex första månader.

Alla delårsrapporter skall offentliggöras senast 60 dagar efter den aktuella periodens slut.

I det föreslagna direktivet görs även följande uppgradering av de befintliga kraven på allmän information:

  • För att allmänheten skall få snabbare och bättre information om utvecklingen av stora aktieägares betydande andelar måste fler förändringar av emittenternas aktieägarstruktur offentliggöras inom kortare tidsfrister. Den berörda aktieägaren och själva företaget måste se till att sådan information offentliggörs.

  • Värdepappersemittenter skall tillhandahålla information till aktieägare och skuldebrevsinnehavare för att göra det lättare att delta vid bolagsstämmor. Detta skall innefatta information om röstning via fullmaktsinnehavare enligt lagen i emittentens hemmedlemsstat.

Förslaget tillåter företag att vidarebefordra informationen elektroniskt enligt vissa villkor (se nedan). Det berör dock inte villkoren för elektronisk röstning eller harmoniserad röstning via fullmaktsinnehavare i EU. Dessa frågor hänger samman med bolagsrätt och företagsstyrning som kommissionen kommer att utarbeta ett separat meddelande om i vår, med beaktande av den rapport som utarbetats av kommissionens högnivågrupp med experter på bolagsrätt i november 2002 (se IP/02/1600).

Språk

Det föreslagna direktivet omfattar krav på språkanvändning. För närvarande kan alla medlemsstater där ett företag är noterat kräva att information till allmänheten skall offentliggöras på landets officiella språk. Svar vid samrådet visade att emittenter, vars värdepapper tas upp till handel i flera medlemsstater, anser att framtagande av information på många olika språk är både dyrt och betungande. När emittenter offentliggör information på en värdmedlemsstats marknad skall de, enligt det föreslagna direktivet, jämte hemmedlemsstatens språk också kunna använda ett språk som är internationellt brukligt inom finansområdet.

Spridning av information till allmänheten

Det föreslagna direktivet skall säkerställa att emittenterna sprider information i tid i hela hemmedlemsstaten samt utomlands. För att kunna göra detta skall emittenterna kunna välja att använda informationskanaler utanför hemmedlemsstaten eller att sprida all finansiell information genom en enda kanal. Den värdmedlemsstat där en emittents värdepapper tas upp till handel skall inte ha möjlighet kräva att emittenten tillämpar landets politik, utan måste tillåta att emittenten använder sin webbplats tillsammans med ett effektivt elektroniskt system för snabb nyhetsförmedling, för vilket detaljerna skall fastställas i kommande tillämpningsföreskrifter. Förslaget anger även att kommissionen vid behov skall fastställa en lista över de medier som hemmedlemsstaten kan kräva att emittenten använder.

Bakgrund

Kommissionen utarbetade sitt förslag på grundval av omfattande samråd med nationella myndigheter, värdepappersemittenter, investerare, revisorer, fondbörser och marknadsdeltagare under två år (se IP/02/684).

Förslaget har formulerats enligt de institutionella överenskommelser som fastställdes i Europeiska rådets resolution i Stockholm som en uppföljning av rekommendationerna från vismannakommittén (ordförande baron Alexandre Lamfalussy) om effektivitet och öppenhet vad gäller EU:s lagstiftningen på värdepappersmarknaderna (se IP/02/195). Det är således ett ramdirektiv som ligger i linje med överenskommelsen med Europaparlamentet från februari 2002 om att förbättra förordningen om värdepappersmarknaderna.

I förslaget anges de allmänna skyldigheter på hög nivå som medlemsstaternas myndigheter måste upprätthålla. Det föreskrivs även att tekniska genomförandebestämmelser skall användas för att säkerställa enhetligt genomförande och anpassning till föränderliga marknader och särskilda omständigheter inom tillsynsområdet. Generella regler för genomförandebestämmelsernas räckvidd kommer att antas av Europaparlamentet och rådet genom medbeslutandeförfarande. Kommissionen kommer sedan att utforma genomförandebestämmelserna på grundval av tekniska råd från Europeiska värdepapperstillsynskommittén efter öppna samråd med marknadsaktörer.

Hela förslagstexten finns tillgänglig på kommissionens webbplats:

http://ec.europa.eu/internal_market/en/finances/mobil/index.htmSe även :

MEMO/03/68.


Side Bar