Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/436

Bryssel 26. maaliskuuta 2003

Komissio ehdottaa direktiiviä sijoittajansuojan ja avoimuuden lisäämiseksi arvopaperimarkkinoilla

Euroopan komissio on antanut direktiiviehdotuksen, joka sisältää vähimmäisvaatimukset tiedoista, jotka yritysten on annettava, kun niiden arvopapereilla käydään kauppaa pörssin kaltaisilla säännellyillä markkinoilla. Ehdotettu direktiivi on olennainen osa rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmaa. Sillä pyritään parantamaan sijoittajansuojaa, houkuttelemaan sijoittajia EU:n markkinoille sekä lisäämään EU:n pääomamarkkinoiden tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja eheyttä. Samalla voidaan poistaa tiettyjä avoimuusvaatimuksiin liittyviä kansallisia esteitä, joiden vuoksi liikkeeseenlaskijat eivät kenties halua antaa arvopapereitaan kaupankäynnin kohteeksi useammilla kuin yksillä EU:n säännellyillä markkinoilla. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi direktiiviehdotukseen sisältyvät nykyistä tiukemmat vähimmäisvaatimukset. Niiden mukaan liikkeeseenlaskijoiden on annettava tilikauden aikana aiempaa useammin ja yksityiskohtaisempia tietoja yrityksen toiminnasta. Lisäksi direktiiviehdotuksessa yksinkertaistetaan tiedottamisessa käytettäviä kieliä ja menetelmiä koskevia vaatimuksia. Ehdotus toimitetaan Euroopan parlamentille ja EU:n ministerineuvostolle hyväksyttäväksi ns. yhteispäätösmenettelyssä.

"Direktiiviehdotuksella pyritään varmistamaan se, että sijoituspäätökset perustuvat luotettaviin tietoihin arvopaperien liikkeeseenlaskijoista. Tietojen on oltava asiantuntevien ammattisijoittajien lisäksi myös kokemattomampien piensijoittajien saatavilla. Luotettaviin tietoihin perustuvat sijoituspäätökset edistävät pääomien tehokkaampaa kohdentumista. Tämä hyödyttää selvästi pörssiyhtiöitä, sijoittajia ja koko EU:n talouselämää. Rahoituspalvelujen todellisten sisämarkkinoiden luominen edellyttää, että sijoittajat voivat tehdä sijoituksia helposti ja luottavaisin mielin koko EU:n alueelle. Haluan päästä tavoitteeseen asettamatta liikkeeseenlaskijoille liiallisia vaatimuksia. Yhdysvalloissa sovellettaviin säännöksiin verrattuna EU:ssa on päädytty vähemmän tiukkaan, käytännönläheisempään julkistamisaikatauluun edellyttämällä yhtiöiltä yksityiskohtaisempaa puolivuotiskatsausta ja suppeampia mutta luotettavia neljännesvuosittain julkistettavia tietoja. Nykyaikaisten pääomamarkkinoiden on noudatettava näitä vähimmäisvaatimuksia pystyäkseen houkuttelemaan lisää sijoittajia. Aikaansa seuraavat yritykset eivät pidä avoimuusvaatimuksia ajanhukkana vaan sijoittajien luottamusta kasvattavana investointina", sisämarkkinakomissaari Frits Bolkestein selostaa.

Komission direktiiviehdotusta edeltäneeseen laajaan kaksivuotiseen lausuntokierrokseen osallistuivat markkinoiden ja sääntelyviranomaisten edustajat sekä lukuisat muut tahot. Ehdotus on osa kattavaa strategiaa, jolla pyritään parantamaan sijoittajille annettavien tietojen selkeyttä, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta. Muut asiaan liittyvät komission aloitteet kattavat tilinpäätösstandardit, arvopaperien liikkeeseenlaskun yhteydessä julkistettavat esitteet ja yhtiöoikeuden.

Ehdotetulla direktiivillä ajanmukaistetaan yhteisön voimassaolevaa lainsäädäntöä, jotta se vastaa globaalistuvan talouden vaatimuksia.

Soveltamisala

Ehdotettua direktiiviä sovelletaan kaikkiin yhtiöihin, joiden arvopapereilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla Euroopan unionissa. Siinä otetaan huomioon joukkovelkakirjojen tukkumarkkinoiden (esim. euro-obligaatiot) erityisvaatimukset samaan tapaan kuin arvopaperiesitedirektiivissä (joka on parhaillaan neuvoston ja parlamentin käsittelyssä). Niillä yhteisöillä, jotka laskevat liikkeeseen vain yksikköarvoltaan yli 50 000 euron joukkovelkakirjoja, ei ole säännöllistä tiedonantovelvollisuutta.

Julkistettavat tiedot

Direktiivissä ajanmukaistetaan ja tiukennetaan arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovaatimuksia. Voimassa oleva yhteisön lainsäädäntö on parikymmentä vuotta vanhaa, joten se on saatettava ajan tasalle, koska EU:n kaikkien pörssiyhtiöiden on noudatettava vuodesta 2005 kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IAS) (ks. IP/02/827, IP/01/200 ja MEMO/01/40). Useissa jäsenvaltioissa liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan jo nyt voimassa olevia yhteisön säännöksiä selvästi tiukempia vähimmäistiedonantovaatimuksia.

Ehdotettu direktiivi takaa kaikille sijoittajille läpinäkyvämmät markkinat aiheuttamatta liikkeeseenlaskijoille tarpeettomia ongelmia ja kustannuksia. Direktiivin säännökset ovat käytännönläheisiä ja edellyttävät yksityiskohtaisempia puolivuotiskatsauksia sekä tilikauden ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä annettavia suppeampia tietoja.

Direktiiviehdotuksen mukaan kaikkien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden on julkistettava säännöllisesti seuraavat asiakirjat:

  • tarkastettu vuositilinpäätös (kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin perustuvat tilinpäätösasiakirjat) ja toimintakertomus kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä,

  • osavuosikatsauksia koskeviin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IAS 34) perustuva tiivistetty puolivuotiskatsaus sekä päivitetty versio viimeisimmästä toimintakertomuksesta.

Osakkeiden liikkeeseenlaskijoiden on julkistettava lisäksi suppeammat tiedot tilikauden ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä. Näitä tietoja ovat osakkeiden liikkeeseenlaskijan nettoliikevaihto, voitto tai tappio ennen veroja tai niiden jälkeen sekä (liikkeeseenlaskijan niin halutessa) lyhyen aikavälin tiedot yrityksen toiminnan kehityksestä tilikauden loppuun asti. Jäsenvaltiot eivät voi vaatia osakkeiden liikkeeseenlaskijoita julkistamaan kyseisiä lyhyen aikavälin tietoja neljännesvuosittaisen raportoinnin yhteydessä.

Pelkästään velkapapereita liikkeeseen laskevat yritykset, joihin ei nykyään sovelleta osavuosiraportointia koskevia velvollisuuksia, joutuisivat direktiivin mukaan julkistamaan puolivuotiskatsauksen tilikauden ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta.

Osavuosiraportointiin liittyvät tiedot on julkistettava 60 päivän kuluessa raportointikauden päättymisestä.

Ehdotetussa direktiivissä ajanmukaistetaan myös epäsäännöllisempää raportointia koskevia vaatimuksia:

  • Yleisölle pyritään antamaan nopeammin parempaa tietoa suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa tapahtuneista merkittävistä muutoksista. Tämä toteutetaan edellyttämällä enemmän ilmoituksia liikkeeseenlaskijan omistusrakenteissa tapahtuvista muutoksista lyhyemmässä määräajassa. Sekä osakkeenomistajien että yrityksen on varmistettava, että nämä tiedot julkistetaan.

  • Arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden on annettava tietoja osakkeenomistajille ja velkapaperien haltijoille, jotta nämä voivat osallistua helpommin yhtiökokouksiin. Tietoihin on sisällyttävä liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion lainsäädännön antama mahdollisuus osallistua yhtiökokouksiin edustajan välityksellä.

Direktiiviehdotuksen mukaan yritykset voivat tietyin edellytyksin toimittaa tiedot sähköisessä muodossa (ks. jäljempänä). Siinä ei kuitenkaan käsitellä sähköistä äänestämistä tai edustajan kautta tapahtuvaa äänioikeuden käyttöä. Nämä kysymykset liittyvät yhtiöoikeuteen ja yritysjohdon valvontaan (corporate governance), joista komissio antaa keväällä erillisen tiedonannon, jossa otetaan huomioon yhtiöoikeuden korkean tason asiantuntijaryhmän marraskuussa antama raportti (ks. IP/02/1600).

Kielet

Direktiiviehdotuksessa säädetään myös raportoinnissa käytettävistä kielistä. Nykyisten säännösten mukaan jokainen jäsenvaltio, jossa yritys on noteerattu, voi vaatia tietojen julkistamista sen virallisella kielellä (tai kielillä). Lausuntokierroksen aikana saadut vastaukset osoittivat, että useissa jäsenvaltioissa toimivat liikkeeseenlaskijat pitävät tietojen julkistamista useilla kielillä kalliina ja hankalana. Direktiiviehdotuksessa säädetään, että liikkeeseenlaskija voi käyttää kotijäsenvaltionsa kielen lisäksi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytettävää kieltä julkistaessaan tietoja muiden jäsenvaltioiden markkinoilla.

Tietojen antaminen yleisölle

Direktiivissä pyritään varmistamaan, että liikkeeseenlaskijoiden antamat tiedot ovat määräajassa saatavilla sekä kotijäsenvaltiossa että ulkomailla. Liikkeeseenlaskijat voisivat halutessaan käyttää kotijäsenvaltionsa ulkopuolella sijaitsevia tiedotuskanavia tai toimittaa kaikki yritystä koskevat tiedot yhteen paikkaan. Muut jäsenvaltiot, joissa liikkeeseenlaskijan arvopapereilla käydään kauppaa, eivät saa asettaa omia vaatimuksiaan vaan liikkeeseenlaskija voi julkistaa tiedot Internet-sivustossaan ja ilmoittaa tietojen muuttumisesta tehokkaan sähköisen varoitusjärjestelmän avulla. Varoitusjärjestelmän yksityiskohdat määritetään tulevaisuudessa annettavissa täytäntöönpanosäännöissä. Direktiivin mukaan komissio voi tarvittaessa laatia luettelon tiedotusvälineistä, joiden käyttöä kotijäsenvaltio voi edellyttää.

Tausta

Komissio järjesti direktiiviehdotusta valmistellessaan kattavan, yli kaksi vuotta kestäneen lausuntokierroksen, jossa kuultiin kansallisia viranomaisia, arvopaperien liikkeeseenlaskijoita, sijoittajia, tilintarkastajia, pörssien edustajia ja markkinatoimijoita (ks. IP/02/684).

Direktiiviehdotus on laadittu noudattaen Tukholmassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöslauselmassa määritettyjä toimielinten välisiä järjestelyjä. Ne perustuvat Alexander Lamfalussyn johtaman viisaiden komitean suosituksiin EU:n arvopaperimarkkinoiden lainsäädäntöprosessin tehokkuudesta ja avoimuudesta (ks. IP/02/195). Kyseessä on ns. puitedirektiivi, jossa otetaan huomioon Euroopan parlamentin kanssa EU:n arvopaperimarkkinalainsäädännön parantamisesta helmikuussa 2002 tehty sopimus.

Ehdotetussa direktiivissä määritetään yleiset pääperiaatteet, joiden noudattamista jäsenvaltioiden on valvottava. Siinä säädetään myös teknisistä täytäntöönpanotoimista, joilla varmistetaan direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano ja mukaudutaan markkinoiden muutoksiin ja valvontaan liittyviin realiteetteihin. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät täytäntöönpanotoimista yhteispäätösmenettelyssä. Komissio päättää täytäntöönpanotoimistaan Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealta (CESR) saamiensa teknisten neuvojen perusteella markkinatoimijoiden kanssa järjestetyn avoimen lausuntokierroksen jälkeen.

Direktiiviehdotus on kokonaisuudessaan komission Internet-sivustossa osoitteessa

http://ec.europa.eu/internal_market/en/finances/mobil/index.htm

Katso myös :

MEMO/03/68


Side Bar