Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/436

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2003

Αγορές κινητών αξιών: η Επιτροπή προτείνει οδηγία για την αύξηση της προστασίας των επενδυτών και της διαφάνειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων διαφάνειας όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά (π.χ. σε ένα χρηματιστήριο). Η οδηγία αυτή, η οποία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, στην προσέλκυση επενδυτών στην ευρωπαϊκή αγορά και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, του ανοίγματος και της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Η οδηγία αυτή θα συμβάλει επίσης στην άρση ορισμένων εθνικών εμποδίων που συνδέονται με τις απαιτήσεις διαφάνειας και τα οποία αποθαρρύνουν ενδεχομένως τους επενδυτές από το να εισάγουν τις κινητές τους αξίες για διαπραγμάτευση σε περισσότερες από μια ρυθμιζόμενες αγορές στην ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, η προτεινόμενη οδηγία θα αναβαθμίσει το ισχύον επίπεδο και συχνότητα παροχής των υποχρεωτικών οικονομικών πληροφοριών που οι εκδότες οφείλουν να θέτουν στη διάθεση των αγορών κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Με την οδηγία αυτή θα απλουστευθούν επίσης οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εκδότες όσον αφορά τη χρήση γλωσσών και τον τρόπο διάδοσης των πληροφοριών. Η πρόταση οδηγίας θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για έκδοση σύμφωνα με τη διαδικασία "συναπόφασης".

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά επίτροπος Frits Bolkestein τόνισε: "Σκοπός της πρότασης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές λαμβάνουν τις αποφάσεις τους βασιζόμενοι σε πλήρη και ακριβή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους εκδότες κινητών αξιών - πληροφοριακά στοιχεία που τίθενται στη διάθεση όλων των επενδυτών, μικρών και μεγάλων, ειδικών και μη ειδικών. Οι καλύτερα τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις θα οδηγήσουν σε καλύτερη κατανομή του κεφαλαίου. Αυτό θα βοηθήσει τόσο τις εισηγμένες εταιρείες όσο και τους επενδυτές και θα αποφέρει τεράστια οφέλη στην ευρωπαϊκή οικονομία ως σύνολο. Για να υπάρχει μια πραγματική εσωτερική αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να υπάρχουν επενδυτές που να μπορούν να πραγματοποιούν διασυνοριακές επενδύσεις με ευκολία και εμπιστοσύνη. Επιθυμία μου όμως είναι να πραγματοποιηθεί ο στόχος αυτός χωρίς να επιβληθούν υπερβολικές επιβαρύνσεις στους εκδότες.

Έτσι, σε σύγκριση με την τρέχουσα πρακτική στις ΗΠΑ, επιλέξαμε λιγότερο αναγκαστικές περιόδους γνωστοποίησης και έναν πιο ρεαλιστικό συνδυασμό λεπτομερέστερων εξαμηνιαίων εκθέσεων και μιας πιο συνοπτικής, αλλά αξιόπιστης, τριμηνιαίας οικονομικής πληροφόρησης. Αυτό αποτελεί το ελάχιστο που οι σύγχρονες κεφαλαιαγορές έχουν ανάγκη για να προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Οι "σοφές" εταιρείες δεν θεωρούν τη διαφάνεια μια μάταιη προσπάθεια, αλλά μια επένδυση στην εντιμότητα και στην εμπιστοσύνη."

Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία εκπονήθηκε μετά από μια διετή περίοδο έντονων διαβουλεύσεων με τις αγορές, τις ρυθμιστικές αρχές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής που αποσκοπεί στην ενίσχυση της σαφήνειας, της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. Οι άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, οι οποίες εντάσσονται επίσης στη στρατηγική αυτή, αφορούν τα λογιστικά πρότυπα, τα ενημερωτικά δελτία και το εταιρικό δίκαιο.

Τέλος, η προτεινόμενη οδηγία θα αναβαθμίσει την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και θα την προσαρμόσει στις απαιτήσεις μιας πιο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία θα εφαρμοστεί σε όλες τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρόταση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ομολογιακών αγορών που απευθύνονται σε μεγάλους επενδυτές, όπως οι αγορές των ευρωομολογιών, σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που εφαρμόστηκαν και στην οδηγία για τα ενημερωτικά δελτία (η οποία βρίσκεται την περίοδο αυτή ενώπιον του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Επομένως, καμία απαίτηση περιοδικής πληροφόρησης δεν θα επιβληθεί στις εταιρείες που εκδίδουν αποκλειστικά μετοχές των οποίων η ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται

Η οδηγία επικαιροποιεί και αναβαθμίζει τις απαιτήσεις περιοδικής πληροφόρησης που επιβάλλονται στους εκδότες κινητών αξιών. Η σχεδόν εικοσαετής ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πρέπει να εκσυγχρονιστεί προκειμένου στο πλαίσιό της να ληφθεί υπόψη ότι από το 2005 όλες οι εισηγμένες στην ΕΕ εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) (βλέπε IP/02/827 και IP/01/200 και MEMO/01/40). Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη προβλέψει αυστηρότερες υποχρεώσεις γνωστοποίησης για τους εκδότες οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις ισχύουσες σήμερα απαιτήσεις βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η προτεινόμενη οδηγία επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς για όλους τους επενδυτές και εκείνης για μη επιβολή περιττών επιβαρύνσεων και κόστους στους εκδότες. Η οδηγία ακολουθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση που συνδυάζει πιο λεπτομερείς εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις με μια πιο συνοπτική τριμηνιαία οικονομική πληροφόρηση για το πρώτο και τρίτο τρίμηνο του κάθε οικονομικού έτους.

Η οδηγία επιβάλει σε όλους τους εκδότες κινητών αξιών να διανέμουν στο κοινό σε περιοδική βάση:

  • ελεγμένη ετήσια οικονομική έκθεση (οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα) και έκθεση διαχείρισης, εντός των τριών μηνών που ακολουθούν το κλείσιμο του κάθε οικονομικού έτους·

  • συνοπτική εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που έχει καταρτιστεί με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση (ΔΛΠ-34) καθώς και επικαιροποίηση της πιο πρόσφατης ετήσιας έκθεσης διαχείρισης.

Επιπλέον, οι εκδότες μετοχών θα πρέπει να δημοσιεύουν μια πιο συνοπτική τριμηνιαία οικονομική έκθεση το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο του κάθε οικονομικού έτους, στην οποία θα αναφέρουν τον καθαρό κύκλο εργασιών και το αποτέλεσμά τους πριν και μετά τους φόρους καθώς και, κατ' επιλογή του εκδότη, ενδεικτικές πληροφορίες για την πιθανή μελλοντική εξέλιξη της εταιρείας κατά το εναπομένον διάστημα του οικονομικού έτους. Τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν να επιβάλλουν στους εκδότες υποχρέωση δημοσίευσης αυτών των βραχυπρόθεσμων πληροφοριών στο πλαίσιο των τριμηνιαίων εκθέσεών τους.

Οι εταιρείες που εκδίδουν μόνο χρεωστικούς τίτλους, και οι οποίες σήμερα απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση περιοδικής πληροφόρησης, θα υποχρεωθούν βάσει της παρούσας πρότασης οδηγίας να καταρτίζουν εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που θα καλύπτει τους έξι πρώτους μήνες του οικονομικού έτους.

Όλα αυτά τα ενδιάμεσα πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να δημοσιεύονται εντός 60 ημερών από τη λήξη της καλυπτόμενης περιόδου.

Η πρόταση οδηγίας αναβαθμίζει επίσης τις απαιτήσεις για τη μη περιοδική πληροφόρηση:

  • για να παρέχεται στο κοινό ταχύτερη και καλύτερης ποιότητας πληροφόρηση για τις σημαντικές συμμετοχές, προβλέπεται υποχρέωση γνωστοποίησης για μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων μεταβολής στην μετοχική δομή των εκδοτών και σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η εταιρεία και οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι διασφαλίζουν τη γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών στο κοινό·

  • οι εκδότες κινητών αξιών πρέπει να παρέχουν στους κατόχους μετοχών και χρεωστικών τίτλων πληροφόρηση που διευκολύνει τη συμμετοχή τους στις γενικές συνελεύσεις, καθώς και πληροφορίες για τις δυνατότητες συμμετοχής της ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους συμμετοχής.

Η οδηγία θα επιτρέπει στις εταιρείες να διαδίδουν, υπό ορισμένους όρους (βλέπε παρακάτω), αυτές τις πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα. Ωστόσο δεν ρυθμίζει τα ζητήματα της ηλεκτρονικής ψήφου ούτε εναρμονίζει τη διαδικασία συμμετοχής στην ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ζητήματα αυτά συνδέονται με το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση, για τα οποία η Επιτροπή θα εκδώσει την άνοιξη ιδιαίτερη ανακοίνωση που θα ενσωματώνει τα συμπεράσματα της έκθεσης που δημοσίευσε το Νοέμβριο του 2002 η υψηλού επιπέδου ομάδα εμπειρογνωμόνων στο εταιρικό δίκαιο, την οποία είχε συστήσει η ίδια η Επιτροπή (βλέπε IP/02/1600).

Γλωσσικό καθεστώς

Η οδηγία καθορίζει απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση γλωσσών. Σήμερα, κάθε κράτος μέλος στο οποίο είναι εισηγμένη μια εταιρεία μπορεί να απαιτεί όπως οι σχετικές με την εταιρεία αυτή πληροφορίες δημοσιεύονται στη μητρική του γλώσσα ή στις μητρικές του γλώσσες. Ωστόσο, οι φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε για την οδηγία αυτή υπογράμμισαν ότι οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε πολλά κράτη μέλη θεωρούν επαχθή από οικονομική και διοικητική άποψη την υποχρέωση για παροχή των ίδιων πληροφοριακών στοιχείων σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Έτσι, η παρούσα πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι για τους σκοπούς της γνωστοποίησης πληροφοριών στην αγορά ενός κράτους μέλους υποδοχής, οι εκδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν, εκτός από τη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής τους, μια γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

Διάδοση πληροφοριών στο κοινό

Σύμφωνα με την πρόταση οδηγίας, οι εκδότες μεριμνούν για την έγκαιρη διάδοση των πληροφοριών στο κράτος μέλος καταγωγής τους καθώς και στο εξωτερικό. Για τον σκοπό αυτό, οι εκδότες θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να χρησιμοποιούν μέσα διάδοσης πληροφοριών εγκατεστημένα εκτός του κράτους μέλους καταγωγής τους ή να διαδίδουν όλη την οικονομική πληροφόρηση μέσω μιας ενιαίας πηγής παροχής πληροφοριών. Το κράτος μέλος υποδοχής στο οποίο οι κινητές αξίες ενός εκδότη έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση δεν θα μπορεί να επιβάλλει τη δική του πολιτική, αλλά θα πρέπει να επιτρέπει στον εκδότη να χρησιμοποιεί το δικτυακό του τόπο, με την επιφύλαξη της ύπαρξης ενός αποτελεσματικού συστήματος ηλεκτρονικής προειδοποίησης του οποίου οι λεπτομέρειες λειτουργίας θα καθοριστούν στο πλαίσιο των μελλοντικών εκτελεστικών μέτρων. Η οδηγία θα παρέχει επίσης στην Επιτροπή τη δυνατότητα να καταρτίζει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, κατάλογο των μέσων που δύναται να επιβάλει το κράτος μέλος καταγωγής.

Ιστορικό

Η Επιτροπή εκπόνησε την πρότασή της μετά από διετείς και πλέον εντατικές διαβουλεύσεις και στις οποίες συμμετείχαν οι εθνικές αρχές, εκδότες κινητών αξιών, επενδυτές, ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές, χρηματιστήρια και φορείς της αγοράς (βλέπε IP/02/684).

Η πρόταση καταρτίστηκε σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις που καθορίζονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης, σε συνέχεια των συστάσεων που διατύπωσε η Επιτροπή Σοφών υπό τον βαρόνο Alexander Lamfalussy· οι συστάσεις αυτές αφορούσαν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας εκπόνησης κοινοτικής νομοθεσίας για τις αγορές κινητών αξιών (βλέπε IP/02/195). Πρόκειται επομένως για "οδηγία πλαισίου" βάσει της συμφωνίας που συνάφθηκε τον Φεβρουάριο 2002 με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία αφορά τη βελτίωση της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας στις εν λόγω αγορές.

Η πρόταση καθορίζει τις γενικές υποχρεώσεις υψηλού επιπέδου που οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να επιβάλλουν στους ενδιαφερόμενους. Προβλέπει επίσης τη θέσπιση τεχνικών εκτελεστικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της και η προσαρμογή της στις μεταβολές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο των αγορών και της προληπτικής εποπτείας. Το πεδίο εφαρμογής των μέτρων αυτών θα καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Η Επιτροπή θα καταρτίσει τα μέτρα αυτά με βάση τεχνικές γνωμοδοτήσεις εκ μέρους της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR) και μετά από ανοικτές διαβουλεύσεις με τους επαγγελματίες της αγοράς.

Το πλήρες κείμενο της πρότασης δημοσιεύεται στη ιστοθέση της Επιτροπής στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/en/finances/mobil/index.htmΕπίσης δες :

ΜΕΜΟ/06/38


Side Bar