Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/436

Bruxelles, den 26. marts 2003

Værdipapirmarkeder: Kommissionen foreslår direktiv for at øge investorbeskyttelsen og gennemsigtigheden

Europa-Kommissionen har fremlagt et forslag til direktiv om indførelse af mindstekrav til gennemsigtigheden i de oplysninger, der skal tilvejebringes af selskaber, hvis værdipapirer handles på et reguleret marked, som f.eks. en fondsbørs. Forslaget er et centralt led i handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser, og formålet er at forbedre investorbeskyttelsen, tiltrække investorer til det europæiske marked og forbedre de europæiske kapitalmarkeders effektivitet, åbenhed og integritet. Forslaget vil også fjerne en række nationale hindringer, da de nuværende gennemsigtighedskrav kan bremse udstederne i at få deres værdipapirer optaget til omsætning på mere end et reguleret marked i EU. For at nå disse mål vil direktivforslaget forbedre de nuværende krav til og hyppigheden af obligatoriske regnskabsoplysninger, som udstederne skal give markederne i løbet af regnskabsåret. Forslaget vil også forenkle de krav, der stilles til udstedernes anvendelse af sprog og oplysningsmetoder. Forslaget fremlægges for Europa-Parlamentet og EU's Ministerråd til vedtagelse under den såkaldte "fælles beslutningsprocedure".

Frits Bolkestein, kommissær med ansvar for det indre marked, udtaler, at "forslaget sigter på at sikre, at investeringsbeslutninger træffes på grundlag af gode oplysninger om udstederne af værdipapirerne - oplysninger, der er tilgængelige for samtlige investorer, store og små, eksperter og ikke-eksperter. Velinformerede investeringsbeslutninger fører til en bedre allokering af kapital. Det vil hjælpe både børsnoterede selskaber og investorer og give enorme fordele for den europæiske økonomi som helhed. I et virkeligt indre marked for finansielle tjenesteydelser skal investorerne let og tillidsfuldt kunne investere på tværs af grænserne. Det skal opnås uden overdrevne byrder for udstederne. I forhold til gældende praksis i USA har vi således valgt mindre krævende oplysningsperioder og en mere pragmatisk blanding af mere detaljerede halvårsrapporter og noget lettere, men pålidelige kvartalsoplysninger. Det er det minimum, moderne kapitalmarkeder behøver for at kunne tiltrække flere investeringer fra flere personer. Selskaber med en moderne indstilling anser ikke gennemsigtighed som spild af energi, men som en investering i loyalitet og tillid."

Kommissionens forslag fremlægges efter omfattende høringer gennem to år med markederne, forskrifts- og tilsynsmyndigheder og andre interesserede parter, og indgår i en bred strategi, hvis formål er at gøre oplysningerne til investorerne klarere, mere pålidelige og mere sammenlignelige. Andre kommissionsinitiativer omfatter regnskabsstandarder, prospekter og selskabsret.

Direktivforslaget forbedrer gældende EU-regler og bringer dem på linje med kravene i den mere globale økonomi.

Anvendelsesområde

Direktivforslaget skal finde anvendelse på samtlige selskaber, hvis værdipapirer er optaget til omsætning på et reguleret marked i EU. Det er udarbejdet under hensyntagen til de særlige forhold, der gælder for engrosmarkederne for obligationer, såsom markederne for euroobligationer, efter samme mønster som i prospektdirektivet (nu til behandling i Rådet og Europa-Parlamentet). Der vil derfor ikke længere være periodiske oplysningskrav for dem, der kun udsteder obligationer med et pålydende på 50 000 EUR eller derover.

Oplysninger, der skal offentliggøres

Direktivet ajourfører og forbedrer de periodiske oplysningskrav for udstedere af værdipapirer. Gældende EU-ret er omkring tyve år gammel og bør moderniseres under hensyntagen til de internationale regnskabsstandarder (IAS), der gælder for samtlige børsnoterede selskaber fra og med 2005 (se IP/02/827, IP/01/200 og MEMO/01/40). Flere medlemsstater har allerede øget deres krav til obligatorisk offentliggørelse af oplysninger for udstederne og er gået meget længere end de nuværende krav i henhold til EU-retten.

Direktivforslaget skaber en balance mellem markedsgennemsigtighed for investorerne og fravær af unødvendige byrder og omkostninger for udstederne. Med forslaget kan indføres et pragmatisk policy mix bestående af mere detaljerede halvårsrapporter og minde omfattende kvartalsoplysninger for regnskabsårets første og tredje kvartal.

Efter forslaget skal alle udstedere regelmæssigt offentliggøre:

  • en revideret årsrapport (regnskaber efter de internationale regnskabsstandarder) og en ledelsesberetning inden tre måneder efter regnskabsårets udgang

  • en sammenfattet halvårsrapport på grundlag af den internationale regnskabsstandard om delårsregnskaber (IAS-34) samt en ajourføring af den seneste årlige ledelsesberetning.

Hertil kommer, at udstedere af aktier også skal offentliggøre mindre omfattende kvartalsoplysninger for regnskabsårets første og tredje kvartal. Dette omfatter aktieudstederens nettoomsætning, resultat før eller efter fradrag af skat plus - hvis udstederen måtte ønske det - kortfattede trendoplysninger om selskabets fremtidige udvikling for resten af regnskabsåret. Medlemsstaterne vil ikke kunne kræve, at aktieudstedere skal offentliggøre disse kortfattede trendoplysninger i deres kvartalsrapporter.

Selskaber, der kun udsteder gældsbeviser, og som i øjeblikket ikke er underlagt nogen delårsrapporteringskrav overhovedet, bliver efter forslaget forpligtet til at offentliggøre halvårsrapporter for regnskabsårets første seks måneder.

Alle delårsoplysninger skal tilvejebringes inden 60 dage efter udgangen af den pågældende periode.

Direktivforslaget forbedrer også kravene til de ikke-periodiske oplysninger:

  • for at give offentligheden hurtigere og bedre oplysninger om større aktionærers væsentlige interesser bliver det nødvendigt hyppigere at oplyse om ændringer i kapitalstrukturerne. De pågældende aktionærer og selskabet selv skal sikre, at sådanne oplysninger offentliggøres

  • udstedere af værdipapirer skal oplyse aktionærer og værdipapirindehavere, så de lettere kan deltage i generalforsamlinger. Dette indebærer oplysninger om stemmeafgivelse ved fuldmagt i henhold til udstederes hjemlands lovgivning.

Forslaget tillader selskaberne at fremsende sådanne oplysninger via elektroniske midler (se nedenfor). Forslaget fastsætter imidlertid ikke betingelserne for elektronisk afstemning og harmoniserer heller ikke betingelserne for stemmeafgivelse ved fuldmagt i EU. Disse spørgsmål er forbundet med selskabsret og regler for god forretningskultur, som Kommissionen vil udarbejde en særskilt meddelelse om i løbet af foråret under hensyntagen til rapporten fra november 2002 fra Arbejdsgruppen på Højt Plan bestående af selskabsretlige eksperter (se IP/02/1600).

Sprog

Direktivforslaget indeholder krav til anvendelse af sprog. I øjeblikket kan hver af de medlemsstater, hvor et selskab er noteret, kræve oplysningerne offentliggjort på deres eget sprog. Reaktionerne fra høringerne viser, at udstedere, hvis værdipapirer handles i flere medlemsstater, finder det dyrt og besværligt at skulle levere oplysningerne på mange forskellige sprog. I henhold til forslaget vil sådanne udstedere, når de tilvejebringer oplysninger til hjemlandets marked, ud over sproget i deres eget hjemland også kunne anvende et sprog, som sædvanligvis anvendes i internationale finansielle kredse.

Udsendelse af oplysninger til offentligheden

Direktivforslaget vil sikre, at udstederne rettidigt udsender oplysninger overalt i deres hjemland og i udlandet. Udstederne bliver således i stand til, hvis de ønsker det, at udsende oplysningerne gennem midler, som befinder sig uden for deres hjemland, eller kanalisere samtlige regnskabsoplysninger gennem en enkelt kilde. Hjemlandet, hvor udstederens værdipapirer handles, vil ikke kunne pålægge egne krav, men vil kunne tillade udstederen at bruge sit netsted, suppleret med et effektivt elektronisk varslingssystem, hvis nærmere udformning skal fastlægges i fremtidige gennemførelsesbestemmelser. Forslaget indeholder også en mulighed for Kommissionen for eventuelt at opstille en liste over medier, som hjemlandet kan kræve anvendt.

Baggrund

Kommissionens forslag er udarbejdet på baggrund af omfattende høringer gennem to år af nationale myndigheder, udstedere af værdipapirer, investorer, revisorer, fondsbørser og markedsdeltagere (se IP/02/684).

Forslaget er udarbejdet i overensstemmelse med de institutionelle arrangementer fastlagt i resolutionen vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Stockholm på grundlag af henstillingerne fra Vismandsudvalget under ledelse af Alexandre Lamfalussy om effektiviteten og gennemsigtigheden af EU's lovgivningsprocedure for så vidt angår værdipapirmarkederne (se IP/02/195). Det udgør derfor et "rammedirektiv" i tråd med aftalen fra februar 2002 med Europa-Parlamentet om forbedring af reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder.

Forslaget opstiller de overordnede strenge forpligtelser, som medlemsstaternes myndigheder skal håndhæve. Det foreslås også, der gøres brug af tekniske gennemførelsesforanstaltninger for at sikre ensartet gennemførelse og for at tilpasse reglerne til forandringer på markedet og udviklinger på tilsynsområdet. Anvendelsesområdet for gennemførelsesforanstaltningerne vil blive besluttet af Europa-Parlamentet og Rådet efter fælles beslutning. Kommissionens gennemførelsesforanstaltninger udarbejdes på grundlag af teknisk rådgivning fra Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg efter åben høring af markedsdeltagerne.

Forslagets fulde ordlyd er tilgængelig på Kommissionens netsted på følgende adresse:

Se ligeledes MEMO/03/68.

http://ec.europa.eu/internal_market/en/finances/mobil/index.htm


Side Bar