Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/3

Bryssel den 6 januari 2003

Kommissionen agerar för att garantera att konsumenterna inom EU får sina rättigheter tillgodosedda genom att inleda överträdelse-förfaranden mot 8 medlemsstater

Europeiska kommissionen har sänt motiverade yttranden till regeringarna i Belgien, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Förenade kungariket med anledning av att dessa länder klart och tydligt underlåtit att genomföra direktivet om konsumentgarantier (1999/44/EG). I detta direktiv, som antogs i maj 1999 (se IP/99/332), fastställs vissa rättsliga minimiregler för konsumenter som handlar inom EU. Reglerna omfattar rätten att returnera felaktiga varor eller att få dem reparerade eller utbytta, under upp till två år efter leveransen. Medlemsstaterna var skyldiga att genomföra direktivet senast den 1 januari 2002. De åtta medlemsstater mot vilka överträdelseförfaranden nu har inletts har ännu inte meddelat kommissionen vilka åtgärder de vidtagit enligt nationell lagstiftning för att genomföra direktivet. Att skicka ett motiverat yttrande är det andra steget enligt de överträdelseförfaranden som anges i artikel 226 i EG-fördraget. Om de berörda medlemsstaterna inte kan ge kommissionen försäkringar om att konsumenternas rättigheter enligt direktivet har genomförts i deras nationella lagstiftning blir nästa steg för kommissionen att föra ärendet vidare till EG-domstolen.

"De rättigheter som fastställs i direktivet om konsumentgarantier är av grundläggande betydelse för konsumenterna och för hela EU. Om konsumenterna inte kan lita på att deras rättigheter skyddas, kommer de inte att börja handla över gränserna. Direktivet hälsades med rätta som en stor framgång när rådet och parlamentet antog det 1999. Mer än ett år har nu gått sedan medlemsstaterna borde ha genomfört direktivet. Åtta medlemsstater har ännu inte meddelat kommissionen hur de rättigheter som konsumenterna garanteras i direktivet skyddas enligt deras nationella lagstiftning. Kommissionen har inget annat val än att gå vidare med dessa överträdelseförfaranden. Jag är besluten att se till att ingen konsument inom EU luras", sa David Byrne, kommissionär med ansvar för hälsa och konsumentskydd.

Vilka rättigheter har konsumenterna enligt direktivet om konsumentgarantier

I direktivet införs gemensamma regler för konsumenternas rättigheter som ska gälla oberoende av var inom Europeiska unionen varorna har inköpts. Det väsentligaste när det gäller dessa rättigheter är att om varorna är felaktiga eller om de inte uppfyller villkoren i det avtal som träffats vid inköpet, har konsumenterna rätt till gottgörelse från säljaren under två år efter det att varorna har levererats.

Konsumenten kan begära att få varorna reparerade, att få nya varor, att få en prisnedsättning på en annan vara eller att få tillbaka pengarna helt och hållet.

Under sex månader efter leveransen är det säljarens uppgift att bevisa, inte konsumenten, att de sålda varorna uppfyllde villkoren i försäljningsavtalet och att de inte var felaktiga. Den slutliga säljaren, som är ansvarig gentemot konsumenten, kan, enligt villkor som ska bestämmas av medlemsstaterna, göra producenten skadeståndsskyldig. Medlemsstaterna tillåts att ha bestämmelser i sin nationella lagstiftning som ålägger de konsumenter som önskar använda sin rätt att få gottgörelse att informera säljaren om eventuella felaktigheter eller brist på överensstämmelse hos varorna inom två månader efter det att konsumenterna har upptäckt detta.

I direktivet krävs också att försäljningsgarantier, t.ex. tillverkares eller återförsäljares garantier, måste vara lätta att förstå och avfattade på ett tydligt sätt. När dessa garantier utfärdas måste det anges att de sträcker sig utöver konsumentens rättigheter enligt lagen.

Medlemsstaternas genomförande av direktivet om konsumentgarantier

Den angivna tidsfristen för genomförande av direktivet var den 1 januari 2002. För närvarande har kommissionen fått meddelande om att följande länder har vidtagit nationella åtgärder för att genomföra direktiv 1999/44/EG:

  Österrike: 01. Bundesgesetz, mit dem das Gewährleistungsrecht im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch und im Konsumentenschutzgesetz sowie das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden (Gewährleistungsrechts--Änderungsgesetz - GewRÄG)  Ref.: BGBl. Nr. 48/2001 Teil I, 8.5.2001, s. 1019

  Danmark: 01. Lov om aendring af lov om markedsforing  Ref: Lov Nr. 342 av den 2.6.1999, s.1731  02. Lov om aendring af lov omkob  Ref.: Lov Nr. 213 av den 22.4.2002.

  Tyskland: 01. Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts  Ref.: Bundesgesetzblatt nr 61, Jahrgang 2001, Teil I, 29.11.2001, s. 3138

  Grekland: 01. Rättsakt nr 3043/2002  Ref.: FEK nr 192/A av den 21.8.2002, s. 3745

  Finland: 01. Laki kuluttajansuojalain muuttamiesta  Ref.: Suomen Säädökokoelma nr 1258/2001 av den 19.12.2001, s. 3509

  Italien: 01. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24  Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo  Ref.: GURI - allmänna serien - nr 57 - 8.3.2002

  Sverige: 01. Lag (2002 : 587) om ändring i konsumentköplagen (1990 : 932)  02. Lag (2002 : 588) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985 : 716)  03. Lag (2002 : 565) om ändring i marknadsföringslagen (1995 : 450)

Ytterligare information

För ytterligare information om direktiv 1999/44/EG se följande webbplats:

http://ec.europa.eu/consumers/policy/developments/guar/index_en.html


Side Bar