Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/3

Brussel, 6 januari 2003

Maatregelen van de Commissie om de rechten van de koper in de EU te waarborgen: inbreukprocedures tegen 8 lidstaten

De Europese Commissie heeft aan de regeringen van België, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk 'een met redenen omkleed advies' doen toekomen over kennelijke niet-uitvoering van de garantie-richtlijn (199/44/EG). Deze richtlijn die in mei 1999 is goedgekeurd (zie IP/01/332), zet uiteen welke wettelijke minimumrechten de consument heeft als hij goederen in de EU koopt. Deze omvatten onder meer het recht op de teruggave, het herstel of de vervanging van goederen met gebreken tot twee jaar na levering. De lidstaten waren verplicht om de richtlijn uiterlijk 1 januari 2002 uit te voeren. De betreffende acht lidstaten hebben de Commissie nog niet laten weten welke maatregelen zij op grond van hun nationaal recht hebben genomen om de richtlijn uit te voeren. Toezending van een 'met redenen omkleed advies'' is de tweede stap in de inbreukprocedure op grond van artikel 226 van het EU-Verdrag. Als de betreffende lidstaten de Commissie er niet van kunnen verzekeren dat de in de richtlijn uiteengezette rechten inderdaad in het nationaal recht worden toegepast, bestaat de volgende stap van de Commissie uit het aanhangig maken van een zaak tegen hen bij het Europese Hof van Justitie.

"De rechten die in de garantie-richtlijn uiteen worden gezet, zijn van essentieel belang voor de koper en in feite voor de EU. Als de consument er niet op kan vertrouwen dat zijn rechten worden beschermd, koopt hij niets in een ander land. Toen de Raad en het Parlement in 1999 de richtlijn goedkeurden, is dat volkomen terecht een belangrijk resultaat genoemd. Er is nu al meer dan een jaar verstreken na de datum waarop de lidstaten de richtlijn uiterljk ten uitvoer hadden moeten leggen en de acht lidstaten hebben de Commissie nog steeds niet meegedeeld hoe de in de richtlijn gewaarborgde rechten in hun nationaal recht worden beschermd. Er blijft de Commissie dus niets anders over dan deze inbreukprocedure voort te zetten. Ik ben vastbesloten om te voorkomen dat de consument in de EU de dupe wordt", aldus David Byrne, het Commissielid voor gezondheid en consumentenbescherming.

De rechten van de consument op grond van de garantie-richtlijn

De richtlijn stelt een aantal rechten van de consument vast die overal in de Europese Unie bij aankoop van goederen gelden. De belangrijkste is dat de consument binnen twee jaar na levering van het product verhaal mag nemen op de verkoper als het gekochte product gebreken vertoont of niet in overeenstemming is met de ten tijde van de aankoop gesloten overeenkomst. De consument mag dan verlangen dat het product wordt hersteld, vervangen, hem reductie wordt verleend op een andere aankoop of dat hij zijn geld terugkrijgt.

Het eerste halfjaar na levering berust de bewijslast bij de verkoper en niet bij de koper. De verkoper moet aantonen dat de verkochte goederen in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst en geen gebreken vertonen. De eindverkoper die aansprakelijk is jegens de consument, kan - in bepaalde door de lidstaten vastgestelde omstandigheden verhaal nemen op de producent. De lidstaten mogen in hun nationaal recht regelgeving hebben die de consument verplicht om de verkoper van ieder gebrek of een gebrek aan overeenstemming van de goederen binnen twee maanden na de ontdekking hiervan in kennis te stellen, als hij gebruik wil maken van zijn verhaalsrecht.

De richtlijn vereist tevens dat handelsgaranties zoals de garanties van producenten en detaillisten begrijpelijk en duidelijk gesteld zijn. Als deze garanties worden gegeven, moet worden aangegeven dat zij verder strekken dan de wettelijke rechten van de consument

Uitvoering van de richtlijn door de lidstaten

De richtlijn moest uiterlijk op 1 januari 2002 zijn omgezet. Tot nu toe zijn de volgende nationale maatregelen ter omzetting van Richtlijn nr. 1999/44/EG aan de Commissie gemeld:

  Oostenrijk:

  01. Gewährleistungsrechts--Änderungsgesetz - GewRÄG, een Bundesgesetz, waarmee het garantierecht in het Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, de Konsumentenschutzgesetz en de Versicherungsvertragsgesetz veranderd is.

  ref : BGBl. Nr. 48/2001 Teil I, 08/05/2001, blz. 1019

  Denemarken:

  01. Lov om aendring af lov om markedsforing

  ref: Lov Nr. 342 du 02/06/1999, page 1731

  02. Lov om aendring af lov omkob

  ref: Lov Nr. 213 du 22/04/2002.

  Duitsland:

  01. Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts

  ref: Bundesgesetzblatt n° 61, Jahrgang 2001, Teil I, 29/11/2001, blz. 3138

  Griekenland:

  01. Wet nr. 3043/2002

  ref: FEK n° 192/A du 21/8/2002, blz. 3745

  Finland:

  01. Laki kuluttajansuojalain muuttamiesta

  ref: Suomen Säädökokoelma n° 1258/2001 van 19/12/2001, blz. 3509

  Italië

  01. DECRETO LEGISLATIVO 2 februari 2002, nr..24

  Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo

  ref: GURI - serie generale - nr. 57 - 8/3/2002

  Zweden:

  01. Lag (2002 : 587) om ändring i konsumentköplagen (1990 : 932)

  02. Lag (2002 : 588) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985 : 716)

  03. Lag (2002 : 565) om ändring i marknadsföringslagen (1995 : 450)

Nadere informatie

Zie voor nadere informatie over Richtlijn 1999/44/EG:

http://ec.europa.eu/consumers/policy/developments/guar/index_en.html


Side Bar