Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/3

Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2003

Η Επιτροπή δρα για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των αγοραστών: διαδικασίες επί παραβάσει κατά 8 κρατών μελών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε "αιτιολογημένες γνώμες" στις κυβερνήσεις του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή εκ πρώτης όψεως δεν προέβησαν στην εφαρμογή της οδηγίας περί εγγυήσεων (1999/44/EK). Η εν λόγω οδηγία, που εγκρίθηκε το Μάιο του 1999 (βλ. IP/99/332), καθορίζει ορισμένα ελάχιστα νομικά δικαιώματα για τους καταναλωτές που αγοράζουν αγαθά στην ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα επιστροφής των ελαττωματικών αγαθών ή το δικαίωμα της επισκευής ή αντικατάστασης έως δύο χρόνια μετά την παράδοση. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να εφαρμόσουν την οδηγία έως την 1η Ιανουαρίου 2002. Τα οκτώ κράτη μέλη πρέπει ακόμη να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν δυνάμει της εθνικής τους νομοθεσίας για την εφαρμογή της οδηγίας. Η αποστολή μιας "αιτιολογημένης γνώμης" είναι το δεύτερο βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης της ΕΕ. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να διαβεβαιώσουν την Επιτροπή ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών που καθορίζονται στην οδηγία εφαρμόζονται πράγματι δυνάμει της εθνικής τους νομοθεσίας, το επόμενο βήμα θα είναι η Επιτροπή να προσφύγει κατά των κρατών αυτών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

"Τα δικαιώματα που καθορίζονται στην οδηγία περί εγγυήσεων έχουν θεμελιώδη σημασία για τους αγοραστές καθώς επίσης και για την ΕΕ. Εάν οι καταναλωτές δεν μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα δικαιώματά τους θα προστατεύονται, δεν πρόκειται να ψωνίσουν πέραν των συνόρων. Η οδηγία, πολύ σωστά, χαιρετίστηκε ως σημαντικό επίτευγμα όταν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την ενέκριναν το 1999. Βρισκόμαστε πλέον στο χρονικό σημείο πέραν του ενός έτους μετά την προθεσμία που είχαν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή. Οκτώ κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο τα δικαιώματα των καταναλωτών που εξασφαλίζονται στην οδηγία προστατεύονται δυνάμει της εθνικής τους νομοθεσίας. Η Επιτροπή δεν έχει άλλη επιλογή από το να κινήσει τις διαδικασίες επί παραβάσει. Είμαι αποφασισμένος να εξασφαλίσω ότι κανένας από τους καταναλωτές της ΕΕ δεν εξαπατάται" ανέφερε ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την Προστασία του Καταναλωτή, κ. David Byrne.

Τα δικαιώματα των καταναλωτών δυνάμει της οδηγίας περί εγγυήσεων

Η οδηγία καθορίζει ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων των καταναλωτών που ισχύουν ανεξάρτητα από τον τόπο αγοράς των αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεντρικό δικαίωμα μεταξύ αυτών είναι ότι εάν τα αγαθά είναι ελαττωματικά ή δεν συμμορφώνονται με τους όρους της σύμβασης που συμφωνήθηκε κατά τη στιγμή της αγοράς, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα επανόρθωσης έναντι του πωλητή για δύο έτη μετά την παράδοση των αγαθών. Ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει την επισκευή των αγαθών, την παράδοση νέων αγαθών, τη μείωση της τιμής σε μια άλλη αγορά ή την πλήρη επιστροφή των χρημάτων του. Για έξι μήνες μετά την παράδοση το βάρος της απόδειξης είναι στον πωλητή όχι στον καταναλωτή για να αποδείξει ότι τα αγαθά που πωλήθηκαν ήταν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πώλησης και δεν ήταν ελαττωματικά. Ο τελικός πωλητής που είναι υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή, μπορεί υπό συνθήκες που καθορίζονται από τα κράτη μέλη να καταστήσει υπεύθυνο τον παραγωγό. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να έχουν κανόνες δυνάμει του εθνικού τους δικαίου που να υποχρεώνουν τους καταναλωτές οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους επανόρθωσής τους να ενημερώσουν τον πωλητή για οποιαδήποτε βλάβη ή έλλειψη συμμόρφωσης όσον αφορά τα αγαθά εντός δύο μηνών από την ανακάλυψή τους.

Η οδηγία απαιτεί επίσης ότι οι εμπορικές εγγυήσεις όπως οι εγγυήσεις του παραγωγού ή οι εγγυήσεις του λιανοπωλητή πρέπει να είναι διαφανείς και σαφώς διατυπωμένες. Όταν εκδίδονται οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να επισημαίνεται ότι υπερβαίνουν τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή.

Εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη

Η προθεσμία που τέθηκε για τη μεταφορά της οδηγίας ήταν η 1η Ιανουαρίου του 2002. Έως σήμερα στην Επιτροπή κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/44/EK:

  Αυστρία: 01. Bundesgesetz, mit dem das Gewδhrleistungsrecht im Allgemeinen Bόrgerlichen Gesetzbuch und im Konsumentenschutzgesetz sowie das Versicherungsvertragsgesetz geδndert werden (Gewδhrleistungsrechts--Δnderungsgesetz - GewRΔG) ref : BGBl. Nr. 48/2001 Teil I, 08/05/2001 seite 1019

  Δανία : 01. Lov om aendring af lov om markedsforing ref: Lov Nr. 342 du 02/06/1999, page 1731 02. Lov om aendring af lov omkob ref: Lov Nr. 213 du 22/04/2002.

  Γερμανία : 01. Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts ref: Bundesgesetzblatt n΀ 61, Jahrgang 2001, Teil I, 29/11/2001, Seite 3138

  Ελλάδα : 01. Νομοθετική πράξη αριθ. 3043/2002 σχετ.: ΦΕΚ αριθ. 192/A της 21/8/2002 σελίδα 3745

  Φινλανδία : 01. Laki kuluttajansuojalain muuttamiesta ref: Suomen Sδδdφkokoelma n΀ 1258/2001 du 19/12/2001, page 3509

  Ιταλία : 01. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo ref: GURI - serie generale - n. 57 - 8/3/2002

  Σουηδία : 01. Lag (2002 : 587) om δndring i konsumentkφplagen (1990 : 932) 02. Lag (2002 : 588) om δndring i konsumenttjδnstlagen (1985 : 716) 03. Lag (2002 : 565) om δndring i marknadsfφringslagen (1995 : 450)

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οδηγία 1999/44/EK βλέπε:

http://ec.europa.eu/consumers/policy/developments/guar/index_en.html


Side Bar