Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/35

Bryssel den 13 januari 2003

URBACT-programmet (strukturfonderna): 15,9 miljoner euro till Europas städer

Kommissionen har, inom ramen för gemenskapsinitiativet URBAN II(1), godkänt URBACT som är ett program som ger Europas städer möjlighet att utbyta erfarenheter. Det sammanlagda bidraget från Europeiska unionen uppgår till 15,9 miljoner euro för perioden 2002-2006. De övriga bidragen från medlemsstaterna, lokala aktörer och andra offentliga organ uppgår till 8,86 miljoner euro, vilket ger ett totalt stödbelopp på mer än 24,76 miljoner euro.

I samband med tillkännagivandet av beslutet gjorde Michel Barnier, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för regionalpolitiken, följande uttalande: "URBAN-initiativet innebär en kreativ och innovativ strategi för förnyelse av stadsmiljön. URBAN-programmen är väl förankrade ute på fältet och bygger på delaktighet från de boendes och de lokala makthavarnas sida. Kommissionen förväntar sig att programmet URBACT skall stärka städernas insatskapacitet och på så sätt göra dem bättre rustade att möta utmaningar.

URBACT-programmets mål:

  • Att utveckla utbytet av fungerande praxis städer emellan främst genom upprättandet av temanätverk.

  • Att ta tillvara och sprida den erfarenhet som städerna vunnit tack vare URBAN.

  • Att förbättra aktörernas insatskapacitet på de områden som täcks av URBAN-programmen.

Enligt programmet finns det två huvudvägar till att uppnå dessa mål:

  • Att utbyta och sprida kunskaper genom skapande av temanätverk, kompetensutveckling, studier och andra initiativ från städernas eller andra offentliga organs sida (bidrag från gemenskapen: 7 miljoner euro)

  • Att tillvarata redan vunnen erfarenhet med hjälp av experter samt att informera med hjälp av verktyg som utformats för detta syfte, samtidigt med en löpande samordning av temanätverkens verksamhet (bidrag från gemenskapen: 7,92 miljoner euro)

Ett kompletterande belopp på 0,98 miljoner euro har avsatts för tekniskt stöd.

Bakgrund

I syfte att hjälpa Europas städer att möta de utmaningar de ställs inför har kommissionen sedan slutet av åttiotalet lett flera insatser för att skapa en integrerad strategi när det gäller förnyelse av stadsmiljön.

Mellan 1989 och 1999 har kommissionen stött 59 pilotprojekt med inriktning på stadsmiljön och 118 program inom ramen för gemenskapsinitiativet URBAN I. På grund av dessa framsteg och tack vare Europaparlamentets kraftfulla insatser beslutade kommissionen att starta ett nytt gemenskapsinitiativ kallat URBAN II, som lades fram för medlemsstaterna genom ett meddelande den 28 april 2000(2).

I punkt 15 i meddelandet fastställs riktlinjerna för URBAN II och tonvikten läggs på behovet att underlätta upptäckt och erkännande av innovation och goda metoder samt ett strukturerat erfarenhetsutbyte. Ett belopp på 15,9 miljoner euro kommer att ställas till förfogande för detta.

För att kunna genomföra det hela har kommissionen och medlemsstaterna kommit överens om att godkänna ett enda program - URBACT - som kommer att vända sig till mer än 210 städer som omfattas eller har omfattats av programmen enligt URBAN I och II och av pilotprojekt för stadsmiljön.

Genomförandet av URBACT

Som ett resultat av samråd mellan kommissionen och medlemsstaterna lade Frankrike fram URBACT-programmet, på de övriga medlemsstaternas vägnar. Det franska ministeriet med ansvar för staden och förnyelse av stadsmiljön har utsetts till förvaltningsmyndighet och Caisse des Dépôts et Consignations till utbetalande organ. En övervakningskommitté kommer att inrättas med ledamöter från medlemsstaterna och kommissionen. Den kommer också att verka som styrkommitté och kommer att uttala sig över valet av projekt.

För all ytterligare information om URBACT-programmet kan förvaltningsmyndigheten kontaktas:

Ministère délégué à la ville et à la rénovation urbaine

194, avenue du Président Wilson

F-93217 Saint Denis La Plaine Cedex

M. Jean-Loup Drubigny

tel : +33 (0) 1 47 04 11 23

E-mail : jl.drubigny@wanadoo.fr

M. Gilles Garcia

Responsable de la mission Europe

tel : +33 (0) 1 49 17 45 71

E-mail : gilles.garcia@ville.gouv.fr

Europeiska kommissionen:

http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/index_fr.htm

(1)URBAN II är Europeiska regionala utvecklingsfondens gemenskapsinitiativ för en hållbar utveckling för städer och stadsdelar i Europeiska unionen som befinner sig i kris, och det löper under perioden 2000-2006.

(2)EGT C 141, 19.5.2000


Side Bar