Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/35

Brussel, 13 januari 2003

Programma "URBACT" (Structuurfondsen): 15,9 miljoen euro voor de steden in Europa

De Commissie heeft in het kader van URBAN II(1) haar goedkeuring gehecht aan URBACT, een programma voor uitwisseling van ervaringen tussen Europese steden. De totale bijdrage van de Europese Unie voor de periode 2002-2006 bedraagt 15,9 miljoen euro. De overige bijdragen, van de lidstaten, de lokale overheden en andere openbare lichamen, belopen 8,86 miljoen euro, waardoor in totaal ruim 24,76 miljoen euro aan bijstand beschikbaar is.

Bij de bekendmaking van deze beslissing verklaarde Michel Barnier, lid van de Europese Commissie bevoegd voor regionaal beleid: "Het URBAN-initiatief staat voor een creatieve, innovatieve aanpak van stadsvernieuwing. De programma's zijn sterk verankerd in de samenleving en bij de uitvoering worden de inwoners en de plaatselijke actoren betrokken. De Commissie streeft met het programma URBACT naar versterking van de capaciteit van de steden om de problemen waarmee zij geconfronteerd worden, het hoofd te bieden."

De doelstellingen van "URBACT" zijn:

  • de uitwisseling van goede werkmethoden tussen de steden bevorderen, door de totstandkoming van thematische netwerken te ondersteunen;

  • de dankzij URBAN door de steden opgedane ervaring valoriseren en op grotere schaal bekendmaken;

  • het actievermogen van de actoren op de door de URBAN-programma's bestreken terreinen vergroten.

Om dit te verwezenlijken worden twee zwaartepunten voorgesteld:

  • uitwisseling en verspreiding van kennis via thematische netwerken, opleidingsacties, studiewerkzaamheden en andere initiatieven van steden of andere openbare lichamen (bijdrage van de Gemeenschap: 7 miljoen euro);

  • valorisatie van de behaalde resultaten met behulp van deskundigen en informatieverspreiding via aangepaste media, coördinatie van de werkzaamheden van de thematische netwerken (bijdrage van de Gemeenschap: 7,92 miljoen euro).

Voor technische bijstand wordt een bedrag van 0,98 miljoen euro gereserveerd.

Context

Om de steden in Europa te helpen het hoofd te bieden aan problemen, heeft de Commissie sinds het einde van de jaren '80 verschillende acties voor een geïntegreerde aanpak van de revitalisering van stedelijke gebieden op touw gezet. Zo heeft zij in de periode 1989-1999 59 stedelijke proefprojecten en 118 programma's in het kader van het communautaire initiatief URBAN ondersteund. Voortbouwende op de geboekte resultaten en op sterk aandringen van het Europees Parlement besloot de Commissie een nieuw communautair initatief te nemen, URBAN II genoemd, dat met een Mededeling van 28 april 2000(2) aan de lidstaten is voorgesteld.

In punt 15 van deze Mededeling wordt aangegeven waar de zwaartepunten van het initiatief liggen, in het bijzonder bij het detecteren en valideren van innovatie en goede werkmethoden en het op een gestructureerde wijze uitwisselen van ervaring. Hiervoor wordt een bedrag van 15,9 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De Commissie en de lidstaten zijn het in dit verband eens geworden over een enkel programma, URBACT genaamd, ten behoeve van ruim 210 steden die bijstand ontvangen of hebben ontvangen in het kader van de programma's URBAN I en II en de stedelijke proefprojecten.

Praktische uitvoering van URBACT

De uitkomst van het overleg tussen de Commissie en de lidstaten is, dat URBACT door Frankrijk namens alle lidstaten wordt gepresenteerd. Het Franse "Ministère délégué à la ville et à la rénovation urbaine" is aangewezen als beheersautoriteit en de "Caisse des Dépôts et Consignations" als betalingsautoriteit. Er zal een comité van toezicht worden ingesteld waarin de lidstaten en de Commissie vertegenwoordigd zijn. Dit comité zal eveneens fungeren als stuurgroep en als selectiecomité voor de projecten.

Voor alle nadere informatie over het programma URBACT wordt verwezen naar de beheersautoriteit:

Ministère délégué à la ville et à la rénovation urbaine

194, avenue du Président Wilson

F-93217 Saint Denis La Plaine Cedex

De heer Jean-Loup Drubigny

tel : +33 (0) 1 47 04 11 23

E Mail : jl.drubigny@wanadoo.fr

De heer Gilles Garcia

Responsable de la mission Europe

tel : +33 (0) 1 49 17 45 71

E-Mail : gilles.garcia@ville.gouv.fr

Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/index_fr.htm

(1)URBAN II is een communautair initiatief van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) voor de periode 2000-2006, gericht op de duurzame ontwikkeling van steden en stedelijke districten met een achterstandspositie in de Europese Unie.

(2)PB C 141 van 19.5.2000.


Side Bar