Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/35

Bryssel 13.1.2003

Urbact-ohjelma: rakennerahastoista 15,9 miljoonaa euroa Euroopan kaupungeille

Komissio on hyväksynyt Urban II -yhteisöaloitteen(1) osana Euroopan kaupunkien välistä kokemusten vaihtoa koskevan Urbact-ohjelman. Euroopan unionin rahoitusosuus ohjelmakaudella 20022006 on yhteensä 15,9 miljoonaa euroa. Jäsenvaltioiden, paikallisviranomaisten ja muiden julkisten laitosten rahoitusosuudet ovat puolestaan 8,86 miljoonaa euroa. Kokonaistuki on näin ollen yli 24,76 miljoonaa euroa.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Michel Barnier totesi päätöksestä ilmoittaessaan seuraavaa: "Urban-aloitteessa käytetään luovaa ja innovatiivista lähestymistapaa kaupunkien uudistamiseksi. Sen ohjelmat toteutetaan paikallisella tasolla, ja toteuttamiseen osallistuvat myös asukkaat ja paikallistoimijat. Komissio toivoo, että Urbact-ohjelma parantaa kaupunkien toimintavalmiuksia, jotta ne pystyvät vastaamaan paremmin myös niihin kohdistuviin haasteisiin."

Urbact-ohjelman tavoitteet ovat seuraavat:

  • kehittää hyvien käytäntöjen vaihtoa kaupunkien välillä edistämällä temaattisten verkkojen luomista;

  • kerätä ja jakaa kaupunkien Urban-aloitteen kautta hankkimaa kokemusta;

  • parantaa toimijoiden toimintavalmiuksia Urban-ohjelmien kattamilla aloilla.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmassa on seuraavat kaksi toimintalinjaa:

  • tietämyksen vaihto ja jakaminen temaattisten verkkojen, täydennyskoulutuksen sekä kaupunkien ja muiden julkisten laitosten käynnistämien tutkimusten ja aloitteiden avulla (yhteisön rahoitusosuus: 7 miljoonaa euroa)

  • tulosten kerääminen asiantuntijoiden avustuksella ja niiden levittäminen soveltuvien välineiden avulla sekä temaattisten verkkojen toiminnan koordinointi (yhteisön rahoitusosuus: 7,92 miljoonaa euroa).

Lisäksi tekniseen apuun on varattu 0,98 miljoonaa euroa.

Taustaa

Auttaakseen Euroopan kaupunkeja vastaamaan niihin kohdistuviin haasteisiin komissio on toteuttanut 1980-luvun lopusta alkaen lukuisia toimia edistääkseen yhdennettyä lähestymistapa kaupunkialueiden elvyttämisessä. Vuosina 19891999 komissio tukikin 59:ää kaupunkeja koskevaa pilottihanketta ja 118:aa ohjelmaa Urban I -yhteisöaloitteesta.

Saavutetun edistyksen ja Euroopan parlamentin vaatimusten perusteella komissio päätti käynnistää uuden Urban II -yhteisöaloitteen, joka esiteltiin jäsenvaltioille 28. huhtikuuta 2000 annetussa tiedonannossa(2).

Tiedonannon 15. kohdassa vahvistetaan Urban II -aloitteen suuntaviivat ja painotetaan tarvetta helpottaa innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen löytämistä ja hyväksymistä sekä jäsentynyttä kokemusten vertailua. Tätä tarkoitusta varten on varattu 15,9 miljoonaa euroa.

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi komissio ja jäsenvaltiot hyväksyivät Urbact-ohjelman, joka koskee yli 210:tä kaupunkia, joissa Urban I- ja II -ohjelmia ja kaupunkeja koskevia pilottihankkeita toteutetaan tai on jo toteutettu.

Urbact-ohjelman toteuttaminen

Ranska esitteli Urbact-ohjelman kaikkien jäsenvaltioiden nimissä komission ja jäsenvaltioiden käymien keskustelujen jälkeen. Ranskan kaupungeista ja kaupunkisaneerauksesta vastaava ministeri nimitettiin hallintoviranomaiseksi ja säästö- ja talletuskassa maksuviranomaiseksi. Jäsenvaltioiden ja komission edustajista muodostetaan seurantakomitea, joka toimii myös ohjauskomiteana ja päättää hankkeiden valinnasta.

Lisätietoja Urbact-ohjelmasta antaa hallintoviranomainen:

Ministère délégué à la ville et à la rénovation urbaine

194, avenue du Président Wilson

F-93217 Saint Denis La Plaine Cedex

M. Jean-Loup Drubigny

Puhelin: +33 (0) 1 47 04 11 23

Sähköposti: jl.drubigny@wanadoo.fr

M. Gilles Garcia

Responsable de la mission Europe

Puhelin: +33 (0) 1 49 17 45 71

Sähköposti: gilles.garcia@ville.gouv.fr

Euroopan komissio:

http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/index_fr.htm

(1)Urban II on Euroopan aluekehitysrahaston yhteisöaloite vaikeuksissa olevien Euroopan unionin kaupunkien ja kaupunginosien kestävän kehityksen edistämiseksi ohjelmakaudella 20002006.

(2)EYVL C 141, 19.5.2000.


Side Bar