Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/35

Bruxelles, den 9. januar 2003

Strukturfondsprogrammet URBACT: 15,9 mio. EUR til europæiske byer

Kommissionen har under EU-initiativet URBAN II(1) godkendt URBACT, et program til fremme af udveksling af erfaringer mellem europæiske byer. EU's samlede bidrag er på 15,9 mio. EUR for perioden 2002-2006. Yderligere bidrag fra medlemsstaterne, lokale myndigheder og andre offentlige institutioner beløber sig til 8,86 mio. EUR, således at der alt i alt er tale om en støtte på 24,76 mio. EUR.

Ved offentliggørelsen af denne beslutning udtalte Michel Barnier, kommissær med ansvar for regionalpolitik: "URBAN-initiativet omfatter en kreativ og nyskabende strategi for byfornyelse, og programmerne herunder tager konsekvent udgangspunkt i lokalområdet og inddrager borgere og aktører på stedet. Kommissionen forventer, at URBACT-programmet styrker byernes indsats og forbedrer deres evne til at tage udfordringerne op."

URBACT-programmet har til formål at:

  • udvikle udveksling af god praksis mellem byerne ved at fremme etablering af temanetværk

  • udnytte og videreformidle de erfaringer, byerne gør takket været URBAN

  • forbedre aktørernes handlemuligheder på de områder, der er omfattet af URBAN-programmerne.

For at nå disse mål gøres der under programmet en indsats på to hovedområder:

  • udveksling og videreformidling af viden gennem etablering af temanetværk, foranstaltninger til kompetenceforbedring, undersøgelser og andre initiativer, der gennemføres af byerne eller andre offentlige organer (EU-bidrag: 7 mio. EUR)

  • udnyttelse af de opnåede resultater med ekspertbistand og informering vha. velegnede værktøjer samtidigt med, at der gennemføres koordinering af aktiviteterne i temanetværkerne (EU-bidrag: 7,92 mio. EUR)

Et supplerende beløb på 0,98 mio. EUR er øremærket til teknisk bistand.

Baggrund

For at hjælpe de europæiske byer med at tage de udfordringer op, som de står over for, har Kommissionen siden slutningen af 1980'erne gennemført flere aktioner til fordel for en integreret tilgang til byfornyelse. Kommissionen ydede således mellem 1989 og 1999 støtte til 59 pilotprojekter og 118 EU-initiativprogrammer under URBAN I.

Under hensyn til de fremskridt, der er gjort, og takket være et stærkt engagement fra Europa-Parlamentet har Kommissionen besluttet at iværksætte et nyt EU-initiativ, URBAN II, som blev præsenteret for medlemsstaterne i en meddelelse af 28. april 2000(2).

Artikel 15 i meddelelsen udstikker retningslinjerne for URBAN II og understreger behovet for at lette påvisning og anerkendelse af nyskabende foranstaltninger og god praksis og for at strukturere udvekslingen af erfaringer. Der vil kunne anvendes et beløb på 15,9 mio. EUR til dette formål.

Kommissionen og medlemsstaterne er i den forbindelse nået til enighed om godkendelse af et program, URBACT, som henvender sig til mere end 210 byer, der nyder eller har nydt godt af URBAN I- og URBAN II-programmerne og pilotprojekter for byområder.

Gennemførelse af URBACT

Frankrig har efter konsultationer mellem Kommissionen og medlemsstaterne fremlagt URBACT-programmet på samtlige medlemsstaters vegne. Det franske ministerium med ansvar for byer og byfornyelse er udpeget som forvaltningsmyndighed og Frankrigs offentlige forvaltningsinstitut for midler (Caisse des Dépôts et Consignations) som betalingsmyndighed. Der vil blive oprettet et tilsynsudvalg med deltagelse af medlemsstaterne og Kommissionen. Dette udvalg vil også få til opgave at varetage styring og at udtale sig om udvælgelsen af projekter.

Yderligere oplysninger om URBACT-programmet fås ved henvendelse til forvaltningsmyndigheden:

Ministère délégué à la ville et à la rénovation urbaine

194, avenue du Président Wilson

F-93217 Saint Denis La Plaine Cedex

M. Jean-Loup Drubigny

tlf.: +33 (0) 1 47 04 11 23

E-mail : jl.drubigny@wanadoo.fr

M. Gilles Garcia

Leder af Europa-delegationen

tlf.: +33 (0) 1 49 17 45 71

E-mail : gilles.garcia@ville.gouv.fr

Europa-Kommissionen:

http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/index_fr.htm

(1)URBAN II er et EU-iniitativ under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til fordel for bæredygtig udvikling af kriseramte byer og byområder i EU for perioden 2000-2006.

(2)EFT C 141 af 19.5.2000.


Side Bar