Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/333

Bryssel den 6 mars 2003

Säkra livsmedel och stöd till landsbygden bör prioriteras av EU, säger medborgarna i framtida medlemsstater

Säkra och hälsosamma livsmedel samt stöd för att förbättra levnadsvillkoren på landsbygden fick topprioritet i den EU-barometerutfrågning om hur EU:s jordbrukspolitik bör föras som nyligen genomfördes bland medborgare i de framtida medlemsstaterna. 88% anser att den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) skall användas för att uppnå dessa mål. En klar majoritet (67 %) är för GJP:s nya inriktning, dvs. mindre stöd till jordbruksprodukter och mer stöd till utveckling och skydd av landsbygdsekonomin parat med direkt stöd till jordbrukarna. Undersökningen visar också att de flesta medborgare i de framtida medlemsstaterna förväntar sig att GJP skall gagna jordbrukarna, konsumenterna, livsmedelsindustrin och också miljön på landsbygden. Vid en jämförelse mellan denna undersökning och en liknande undersökning i EU förra året visar det sig att medborgarna både i de nuvarande och de framtida medlemsstaterna i stort sett ger samma stöd till de flesta av GJP-målen.

I sin kommentar till undersökningen uttalade Franz Fischler, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske, följande: "Säkra och hälsosamma livsmedel är helt klart en prioritering för alla EU-medborgare, vilket undersökningen också visar. Omsorgen om miljön och behovet av stöd till en i alla hänseenden pulserande landsbygdsekonomi delas av medborgarna både i de nuvarande och de framtida medlemsstaterna. Dessa angelägenheter behandlas ingående i de reformförslag för den gemensamma jordbrukspolitiken som kommissionen lade fram i januari."

Undersökningen genomfördes bland ett representativt urval av befolkningarna i 13 länder (10 länder som kommer att gå med i EU 2004: Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien, anslutningsländerna Bulgarien och Rumänien, samt EU-kandidaten Turkiet).

Vid frågan om hur EU:s jordbrukspolitik bör användas var en stor majoritet för nedanstående målsättningar. (Resultaten visas tillsammans med svaren på samma frågor i en tidigare undersökning bland de femton nuvarande medlemsstaterna.)

Fråga

Bör EU använda sin jordbrukspolitik till att…..

Ja framtida medlemsstater

Ja EU-15

garantera att jordbruksprodukterna är hälsosamma och säkra?

88%90 %
främja och förbättra livet på landsbygden?88%77 %
garantera stabil och tillräcklig inkomst för jordbrukare?86% 77%
främja omsorgen om miljön?84%87 %
hjälpa jordbrukarna att anpassa sin produktion till konsumenternas förväntningar?84%80%
skydda små och medelstora jordbruksföretag?83%81 %
försvara jordbrukarnas intressen i deras affärer med mellanhänder och distributörer?81%69 %
göra EU:s jordbruk mer konkurrenskraftigt på världsmarknaderna?80%77 %
uppmuntra till diversifiering av jordbruksprodukter och jordbruksverksamhet?80%73 %
minska utvecklingsskillnaderna mellan regioner?80%72 %
skydda EU:s jordbruksprodukter?78%

73 %

främja ekologiska jordbruksmetoder?69%72 %

Samtidigt som stödet för de flesta målsättningar som anges ovan i stort sett är detsamma i de båda grupperna, stöder människor i de framtida medlemsstaterna om möjligt ännu starkare många av målen och är mer benägna att stödja de mål som rör jordbrukarnas intressen.

Trots de relativt höga förväntningarna på GJP, visar undersökningen att det också finns en viss oro (särskilt i Tjeckien och Slovenien) att EU:s jordbrukspolitik snarare kommer att vara till nackdel än till fördel för jordbrukarna. Det står klart att det återstår mycket arbete för att informera allmänheten i de nya medlemsstaterna om tanken och målen med den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom kunskaperna för närvarande är låga. De som är bäst underrättade är polackerna (36% känner till GJP) och slovenerna (31%).

För rapporten i dess helhet, se:

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/cc/index_en.htm


Side Bar