Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/333

Bryssel 6. maaliskuuta 2003

Tulevissa jäsenvaltioissa toivotaan EU:n kiinnittävän ensisijaista huomiota elintarvikkeiden turvallisuuteen ja maaseudun tukemiseen

Kun tulevien jäsenvaltioiden kansalaisilta kysyttiin hiljattaisessa Eurobarometrikyselyssä, miten EU:n tulisi suunnata maatalouspolitiikkansa, ensisijaisiksi tavoitteiksi mainittiin elintarvikkeiden turvallisuus ja terveellisyys sekä tuki maaseudun elinkelpoisuuden parantamiseen. Näiden maiden kansalaisista 88 % katsoo, että yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) olisi valjastettava kyseisten päämäärien saavuttamiseen. Selvä enemmistö (67 %) hyväksyy YMP:n nykyisen suunnan, jonka mukaisesti vähennetään maataloustuotteiden tukea ja suunnataan enemmän varoja maaseudun elinkeinoelämän turvaamiseen ja kehittämiseen sekä viljelijöille maksettaviin suoriin tukiin. Mielipidemittaus osoittaa myös, että useimmat tulevien jäsenvaltioiden kansalaiset odottavat YMP:lta viljelijä- ja kuluttajamyönteisyyttä sekä panostamista elintarviketeollisuuteen ja ympäristökysymyksiin myös maaseudulla. Kun tuloksia verrataan EU:ssa viime vuonna järjestetyn vastaavanlaisen kyselyn tuloksiin, voidaan todeta, että niin nykyisten kuin tulevienkin jäsenvaltioiden kansalaiset kannattavat paljolti useimpia YMP:n tavoitteita.

Mielipidemittauksen tuloksia kommentoidessaan maataloudesta, maaseudun kehittämisestä ja kalastuksesta vastaava komissaari Franz Fischler totesi: "Kuten tämä kyselykin osoittaa, elintarvikkeiden turvallisuus ja terveellisyys on selvästi kaikkien Euroopan kansalaisten ensisijainen huolenaihe. Huoli ympäristön tilasta ja tarve edistää maaseudun elinkeinoelämän monipuolisuutta ja vireyttä ovat yhteisiä sekä nykyisten että tulevien jäsenvaltioiden kansalaisille, ja näitä kysymyksiä käsitellään perinpohjaisesti myös tammikuussa esitetyissä YMP:n uudistusta koskevissa komission ehdotuksissa."

Mielipidemittaus suoritettiin edustavalle väestöotokselle 13 maassa (joista kymmenen Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia on määrä liittyä unioniin vuonna 2004, sekä jäsenyyteen valmistautuvissa Bulgariassa ja Romaniassa ja ehdokasmaihin kuuluvassa Turkissa).

EU:n maatalouspolitiikan linjausten osalta huomattava enemmistö kannatti seuraavia tavoitteita. (Vastaukset on esitetty rinnakkain aiemmassa, 15 jäsenvaltion unionissa suoritetussa mielipidemittauksessa samoihin kysymyksiin saatujen vastausten kanssa)

Kysymys

EU:n maatalouspolitiikka olisi suunnattava…..

Kyllä tulevat jäsenvaltiot

Kyllä EU 15

maataloustuotteiden terveellisyyden ja turvallisuuden varmistamiseen

88 %90 %
maaseudun elämänlaadun parantamiseen88 %77 %
maanviljelijöiden vakaan ja asianmukaisen tulotason varmistamiseen86 % 77 %
ympäristönsuojelun edistämiseen84 %87 %
auttamaan viljelijöitä mukauttamaan tuotantonsa kuluttajien odotuksiin84 %80 %
pienten ja keskisuurten tilojen elinkelpoisuuden turvaamiseen83 %81 %
viljelijöiden etujen puolustamiseen välittäjiin ja jakeluportaaseen nähden81 %69 %
Euroopan maatalouden kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen80 %77 %
maataloustuotteiden ja maatalouteen liittyvien toimintojen monipuolistamiseen80 %73 %
alueiden välisten kehityserojen vähentämiseen80 %72 %
EU:n maataloustuotteiden erityisluonteen turvaamiseen78 %

73 %

luonnonmukaisten tuotantomenetelmien edistämiseen69 %72 %

Vaikka useimpien tavoitteiden kannatus onkin lähes samansuuruinen molemmissa ryhmissä, tulevien jäsenvaltioiden kansalaiset painottavat monia tavoitteita muita enemmän, erityisesti siltä osin kun on kyse viljelijöiden etujen puolustamisesta.

Yhteiseen maatalouspolitiikkaan kohdistuvien suurten odotusten rinnalla eräissä tulevissa jäsenvaltioissa, erityisesti Tšekin tasavallassa ja Sloveniassa, kytee kuitenkin pelko siitä, että koko EU:n kattavan maatalouspolitiikan käyttöön ottaminen on pikemminkin epäsuotuisaa viljelijöiden kannalta. On myös selvää, että suuri yleisö tulevissa jäsenvaltioissa kaipaa edelleen paljon tietoa YMP:n sisällöstä ja tavoitteista, sillä nykyinen tiedon taso on alhainen. Tietoisimpia YMP:sta ovat puolalaiset (36 %) ja slovenialaiset (31 %).

Täydellinen kertomus on saatavissa Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/cc/index_en.htm


Side Bar