Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/197

Bryssel den 6 februari 2003

Ekologiskt jordbruk: Kommissionen vill höra allmänhetens åsikter

Europeiska kommissionen har i dag öppnat ett webbforum om det ekologiska jordbrukets framtid. Utifrån ett arbetsdokument som analyserar möjligheten av en EU-handlingsplan för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk kan allmänheten lämna sina synpunkter på frågor som: På vilket sätt kan den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) stödja det ekologiska jordbrukets utveckling och främja spårbarhet och äkthet hos ekologiska livsmedel? Hur kan vi bredda användningen av EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk? Arbetsdokumentet innehåller ett antal förslag till den kommande handlingsplanen och beskriver också det ekologiska jordbrukets utveckling i EU och analyserar var det finns flaskhalsar i produktion och marknadsföring. På grundval av den information som kommer fram genom inläggen på nätet, och efter diskussioner med medlemsstaterna och andra intressenter, kommer kommissionen att utarbeta förslag till den kommande handlingsplanen före utgången av 2003.

"Ekologiskt jordbruk är en hjärtefråga för många konsumenter. På webbforumet kan de uttrycka sina åsikter om en framtida handlingsplan för ekologiskt jordbruk. Detta är ännu ett steg för att göra den gemensamma jordbrukspolitiken mer begriplig och konsumentinriktad", säger Franz Fischler, kommissionär för jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske.

I EU:s sjätte miljöhandlingsprogram, i strategin för hållbar utveckling som beskrevs vid toppmötet i Göteborg och i rådets strategi för miljöintegrering i jordbruket framhålls det ekologiska jordbrukets betydelse, dess positiva effekter för miljön och behovet av att främja det ekologiska jordbruket bland annat genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Därför pekas följande viktiga punkter ut i arbetsdokumentet:

 • Utveckla och underlätta olika system för försäljning av ekologiska produkter.

 • Satsa på ekologiskt jordbruk i områden med känslig miljö.

 • Uppmuntra utbytet av teknisk information mellan jordbrukare.

 • Se till att GJP stöder det ekologiska jordbrukets utveckling.

 • Säkerställa de ekologiska livsmedlens spårbarhet och äkthet.

 • Bredda användningen av EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk.

 • Ge tillgång till information om eventuella kompletterande inspektionskrav.

 • Samordna testmetoder, kontrollförfaranden, övervakning och ackreditering och bygg upp ett effektivt samarbete mellan alla aktörer som deltar i inspektionssystemet, inbegripet EU:s inspektioner.

 • Införa lämpliga standardiserade förfaranden för att säkerställa både att importerade produkter konkurrerar på rättvisa villkor med EU-produkter och att EU uppfyller sina åtaganden gentemot utvecklingsländer.

 • Inrätta ett organ för oberoende, högkvalitativ och lättillgänglig rådgivning om vilka produktionsmetoder, ämnen m.m. som kan godtas, för att säkerställa att det ekologiska jordbrukets principer följs.

 • Insamling och publicering av officiella statistiska uppgifter om produktion, konsumtion och handel (EU:s export och import) på ett mer kontinuerligt sätt.

 • Effektiv finansiering av forskning om ekologiskt jordbruk med utgångspunkt i livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet, inbegripet bredare forskning om utveckling av nya produkter och bearbetningsmetoder, om ekologisk hållbarhet i det ekologiska jordbruket samt jämförande studier av ekologiska och konventionella livsmedel.

En sammanfattning av resultaten av webbforumet kommer att publiceras på nätet under sommaren 2003. Kommissionen kommer att lägga fram den slutliga handlingsplanen vid slutet av året. Allmänheten kan lämna in sina synpunkter och idéer till och med den 16 mars 2003.

Den som vill läsa arbetsdokumentet och delta i enkäten kan gå in på följande adress:

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/index_sv.htm


Side Bar