Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/197

Brussel, 6 februari 2003

Biologische landbouw: de Commissie vraagt het publiek naar zijn mening

De Europese Commissie is vandaag begonnen de burgers via het internet te raadplegen over de toekomst van de biologische landbouw. Op basis van een werkdocument waarin wordt nagegaan of het mogelijk is een Europees actieplan voor biologisch voedsel en biologische landbouw op te zetten, kan elke burger zijn mening te kennen geven over vragen als: hoe zorgen we ervoor dat het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) de ontwikkeling van de biologische landbouw en de traceerbaarheid en authenticiteit van biologisch voedsel ondersteunt? Hoe moedigen we het gebruik van het EU-logo voor biologische landbouw aan? In het werkdocument, dat ideeën bevat voor dit toekomstige actieplan, wordt ook de ontwikkeling van de biologische landbouw in de EU beschreven en wordt onderzocht waar de knelpunten liggen in de productie en de afzet. Op basis van de informatie die deze on line-raadpleging zal opleveren en na overleg met de lidstaten en de overige belanghebbenden zal de Commissie vóór eind 2003 voorstellen voor een toekomstig actieplan voorleggen.

"Biologische landbouw ligt vele consumenten nauw aan het hart. Deze on line-raadpleging geeft hen de mogelijkheid hun mening te kennen te geven over een toekomstig actieplan voor de biologische landbouw. Dit is een nieuwe stap op weg naar een transparanter en consumentgerichter GLB," zei Franz Fischler, Commissaris voor landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij.

Het zesde milieuactieprogramma van de Gemeenschap, de op de Top van Göteborg uitgestippelde strategie voor duurzame ontwikkeling en de milieu-integratiestrategie van de Landbouwraad benadrukken allemaal het belang van de biologische landbouw, zijn positieve bijdrage tot het milieu en de noodzaak tot ondersteuning ervan, o.m. via het GLB. De belangrijkste actiepunten die in het werkdocument worden aangegeven, zijn dan ook:

 • diverse verkoopsystemen voor biologische producten ontwikkelen en het gebruik ervan vergemakkelijken,

 • de biologische landbouw afstemmen op uit milieuoogpunt kwetsbare gebieden,

 • de uitwisseling van technische gegevens tussen de landbouwers bevorderen,

 • ervoor zorgen dat het GLB de ontwikkeling van de biologische landbouw ondersteunt,

 • de traceerbaarheid en de authenticiteit van het biologische voedsel garanderen,

 • het gebruik van het EU-logo stimuleren,

 • toegang verschaffen tot informatie over eventuele aanvullende controlevereisten,

 • de test- en controleprocedures, het toezicht en de erkenning harmoniseren, en zorgen voor efficiënte samenwerking tussen allen die bij de controles, waaronder die van de Gemeenschap, betrokken zijn,

 • passende gestandaardiseerde procedures toepassen om te garanderen dat ingevoerde producten beantwoorden aan de voorschriften inzake eerlijke concurrentie met de communautaire producten, maar ook aan de verbintenissen van de EU inzake de ontwikkelingslanden,

 • een instantie oprichten die onafhankelijke, transparante adviezen van hoge kwaliteit kan geven over de productiemethoden, stoffen, enz. die aanvaard kunnen worden zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de beginselen van de biologische landbouw,

 • op een permanentere basis officiële statistische gegevens verzamelen en bekendmaken over productie, consumptie en handel (invoer en uitvoer van de EU),

 • efficiënt financieren van onderzoek op het gebied van de veiligheid en de kwaliteit van biologisch voedsel, met inbegrip van onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling van nieuwe producten en verwerkingsmethoden en op de duurzame ontwikkeling van de biologische landbouw; efficiënt financieren van vergelijkende studies tussen biologisch en conventioneel voedsel.

In de zomer van 2003 zal een samenvatting van de resultaten van de on line-raadpleging worden bekendgemaakt. De Commissie zal het definitieve actieplan voorleggen aan het einde van het jaar. Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 16 maart 2003 hun reacties en ideeën kenbaar maken.

Via de volgende site kunt u het werkdocument raadplegen en aan de enquête deelnemen:

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/index_nl.htm


Side Bar