Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/182

Bruxelles, den 5. februar 2003

Kommissionen foreslår ny - og strengere - offentlig kontrol af fødevarer og foderstoffer

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget sit forslag til forordning om offentlig foderstof- og fødevarekontrol. Den foreslåede forordning vil styrke det eksisterende kontrolsystem og strømline det, samtidig med at der bliver strammet op på håndhævelsesmekanismerne. Forslaget tager sigte på at afhjælpe svage punkter i de eksisterende bestemmelser ved at effektivisere den kontrol, der foretages af såvel medlemsstaterne som Kommissionen. Det indeholder strengere håndhævelsesforanstaltninger, herunder strafferetlige sanktioner. Forslaget indebærer desuden rammer for støtte til, at udviklingslande kan opfylde EU's importkrav, og det indeholder finansielle rammer for tilrettelæggelse af aktiviteter, der øger fødevare- og foderstofsikkerheden.

David Byrne, der er EU-kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerbeskyttelse, understregede forslagets betydning og sagde: "Forordningen om offentlig foderstof- og fødevarekontrol er blandt de hovedmålsætninger, jeg lovede at tage fat på. Kontrollen var tidligere svag og spredt. Forordningen vil gøre den strømlinet og styrke forbrugerbeskyttelsen ved at give både medlemsstaterne og Kommissionen strengere håndhævelsesredskaber. Endelig vil forordningen i betydelig grad forbedre vores evne til at styre fødevare- og foderkæden, hvorved det bliver muligt at skaffe endnu sikrere fødevarer til de europæiske forbrugere."

En nylig Eurobarometer-meningsundersøgelse(1) viste, at 90 % af EU-forbrugerne ønsker, at Kommissionen arbejder for at sikre, at landbrugsprodukter er sunde og sikre. Forslaget om fødevare- og foderstofkontrol, der var en af de nøgleforanstaltninger, der blev varslet i hvidbogen om fødevaresikkerhed, er et skridt hen imod dette mål.

Harmoniseret kontrol i EU-medlemsstaterne underkastet Kommissionens audit

Det vil fortsat primært være medlemsstaterne, der har til opgave at foretage kontrol af fødevarer og foderstoffer. Ved at indføre præstationskrav over for de kompetente myndigheder og ved at indføre en harmoniseret fremgangsmåde på EU-plan med hensyn til udformning og udvikling af kontrolordninger i medlemsstaterne vil den foreslåede forordning imidlertid styrke verifikationen af, om foderstof- og fødevarelovgivningen overholdes i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled. Dette omfatter indførelse af forvaltningsprincipper (nærmere beskrevne kontrolprocedurer og interne audit) og strengere regler om akkreditering af laboratorier. Der skal udarbejdes nationale kontrolplaner med specifikke kriterier for faktorer som personale, uddannelse og nærmere beskrevne kontrolprocedurer.

Audit foretaget af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO) skal evaluere de faktiske resultater sammenholdt med kontrolplanerne. Ud over de eksisterende krav til beredskabsplaner i foder- og veterinærsektorerne, skal der desuden udarbejdes beredskabsplaner i tilfælde af fødevarekriser, og der skal være personale med passende uddannelse til at gennemføre planerne.

Forslaget omfatter en fælles ordning for kontrol af importerede fødevarer og foderstoffer, hvor kontrolhyppigheden bygger på en risikoanalyse. Det betyder, at der evt. udtages prøver hyppigere af produkter, som man ved indebærer en bestemt risiko, f.eks. aflatoksiner i visse nødder, end af produkter med en lavere risikoprofil. Som det er nu, findes der hovedsagelig ensartede importprocedurer for animalske fødevarer og foderstoffer.

Forslaget giver endvidere mulighed for at delegere nærmere definerede kontrolopgaver til ikke-statslige kontrolorganer, f.eks. delegering af undersøgelse af officielle prøver til nærmere bestemte og godkendte laboratorier. For øjeblikket findes der kun kriterier for analyse og for akkreditering af officielle laboratorier for fødevarer og foder. Med forslaget udvides dette til veterinærsektoren.

Med henblik på tilfælde, hvor resultaterne af offentlig kontrol forudsætter indsats fra mere end én EU-medlemsstats side, indeholder forordningen bestemmelser om administrativ bistand og samarbejde mellem de relevante kompetente myndigheder.

Ifølge forslaget skal medlemsstaterne sikre, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til offentlig kontrol. Det er op til medlemsstaterne, i henhold til nærhedsprincippet, at beslutte, hvordan dette krav opfyldes.

EU skal fortsat lade FVO foretage audit, verificere effektiviteten af medlemsstaternes kontrolordninger og foretage audit af tredjelandes lovgivnings og kontrolordningers overensstemmelse eller ligestilling med EU-forskrifterne. Det vigtigste nye element i FVO's rolle bliver, at det ikke længere skal fokusere på de enkelte produktionsvirksomheder, men mere på at evaluere de nationale kontrolordningers overordnede drift. Hvis der skal gøres noget ved specifikke problemer, vil FVO se nærmere på disse forhold ud over den generelle audit, hvilket svarer til den nuværende praksis. Forslaget giver endvidere FVO en rolle i tredjelande, således at der foruden de nuværende kontrolbesøg i foder- og veterinærsektoren også kan foretages kontrolbesøg vedrørende fødevarer og plantesundhed.

Håndhævelsesforanstaltninger

Forslaget indeholder administrative håndhævelsesforanstaltninger, så medlemsstaterne kan gribe ind over for problemer med manglende overholdelse af reglerne. Der indføres strafferetlige sanktioner i tilfælde, hvor alvorlige overtrædelser af EU's foderstof- og fødevarelovgivning begås forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed. Der opstilles en liste over strafbare handlinger. F.eks. kategoriseres ulovlig håndtering og markedsføring af specificeret risikomateriale som en strafbar handling.

Forslaget indeholder desuden bestemmelser om håndhævelsesforanstaltninger på EU-plan. Hvis Kommissionen har bevis for, at en medlemsstats kontrolordning ikke er hensigtsmæssig, giver forordningen Kommissionen ret til at træffe midlertidige forholdsregler for at sikre beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed, dyrevelfærd og miljøet.

Sådanne forholdsregler træffes i samarbejde med medlemsstaterne via den stående komité eller, i alvorlige tilfælde, på Kommissionens eget initiativ. Blandt forholdsreglerne er suspension af retten til at markedsføre fødevarer og foderstoffer.

Støtte til udviklingslande

Tredjelande, der eksporterer til EU, er i forvejen omfattet af krav om at skulle fremlægge garanti for, at produkter, der eksporteres til EU's medlemsstater, overholder EU-normerne. Forslaget indebærer en række aktiviteter, navnlig uddannelse og partnerskabsprojekter, der skal gøre det lettere for udviklingslande at gennemføre EU-kravene til kontrol af fødevarer og foderstoffer. Sådanne aktiviteter vil blive gennemført som led i programmer for bistand til tredjelande, hvor hovedvægten lægges på de lande, der er opregnet af OECD's Komité for Udviklingsbistand.

Finansielle virkninger

Forslaget indeholder en række aktiviteter, der forudsætter økonomisk støtte fra EU. Det drejer sig bl.a. om udpegelse af EF-referencelaboratorier, afholdelse af workshopper, nationale eksperters deltagelse i FVO-kontrolbesøg og udformning af standarder for analysemetoder.

Endvidere er der behov for finansiering for at etablere EU-uddannnelsesfaciliteter for kontrolpersonale fra medlemsstaterne såvel som fra tredjelande, for at støtte udviklingslande og for at realisere undersøgelser, konferencer og publikationer om foderstof- og fødevaresikkerhed. For øjeblikket tegner kontrollen af foderstof- og fødevaresikkerheden sig for ca. 3 mio. EUR i EU's årsbudget. Gennemførelsen af alle de foreslåede foranstaltninger vil forøge dette beløb til ca. 16 mio. EUR årligt.

Baggrund: den nuværende ordning for FVO-kontrol

Kontrolfunktionen på EU-plan varetages hovedsagelig af Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor (FVO), der er et direktorat, som hører under Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse. Kommissionen råder for øjeblikket over tre hovedredskaber til at sikre, at EU-lovgivningen gennemføres og håndhæves korrekt. Den verificerer, om EU-lovgivningen er gennemført i national ret, og den analyserer rapporter fra medlemsstaterne og fra tredjelande om, hvordan de anvender EU-lovgivningen, f.eks. via nationale programmer vedrørende restkoncentrationer eller kontrol af foderstoffer. Et vigtigt element er FVO's kontrolbesøg i medlemsstaterne og i tredjelande, hvor der i de pågældende lande foretages kontrol af de kompetente myndigheders gennemførelse og håndhævelse af EU-lovgivningen.

FVO's hovedopgave er at foretage kontrol på stedet for at evaluere de nationale myndigheders kontrolordninger og at følge op på områder, hvor der er behov for indgreb. FVO har i de seneste år udviklet nye arbejdsmetoder, der går ud på, at det ikke længere fokuserer på de enkelte produktionsvirksomheders standarder, men mere på at evaluere den relevante kompetente myndigheds præstationer i forbindelse med nationale kontrolordningers overordnede drift. Denne fremgangsmåde bliver styrket, efterhånden som der udarbejdes nationale kontrolprogrammer som led i de nye bestemmelser om offentlig foderstof- og fødevarekontrol.

Kommende faser

Forslaget skal vedtages efter den fælles beslutningsprocedure. Forslaget forelægges nu Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på deres godkendelse. Da det indeholder vigtige elementer, der vedrører forbrugerbeskyttelse, kan det forhåbentlig vedtages hurtigt.

En række eksisterende direktiver ophæves og erstattes af bestemmelserne i den nye forordning:

  • Gennemførelsesbestemmelser om prøveudtagningsmåder og analysemetoder for så vidt angår den officielle kontrol med foderstoffer (Rådets direktiv 70/373/EØF)

  • Bestemmelser om offentlig kontrol på foderstofområdet (Rådets direktiv 95/53/EF)

  • Bestemmelser om offentlig kontrol med levnedsmidler (Rådets direktiver 89/379/EØF og 93/99/EØF).

    (1)Eurobarometer 57.0 Europeans and the Common Agricultural Policy, 16 032 personer blev interviewet fra den 23. februar til den 4. april 2002: HYPERLINK "http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/ebs_167_en.pdf" http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/ebs_167_en.pdf


Side Bar