Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT EL

IP/03/1750

Brussel, 17 december 2003

Elektronische communicatie: de Commissie zet volgende stap in handhavingsprocedure tegen zeven lidstaten

Na het verstrijken van de termijn voor de tenuitvoerlegging van het nieuwe regelgevingskader voor elektronische communicatie heeft de Europese Commissie begin oktober tegen acht lidstaten een inbreukprocedure ingeleid wegens het niet aanmelden van omzettingsmaatregelen (zie IP/03/1356). De Commissie zet deze actie nu door door een met redenen omkleed advies te zenden naar zeven van die lidstaten, die het regelgevingskader nog steeds niet in hun nationale wetgeving hebben omgezet. De betrokken lidstaten zijn België, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Portugal. Spanje heeft de Commissie onlangs in kennis gesteld van de tenuitvoerlegging van de desbetreffende richtlijnen, zodat de inbreukprocedure tegen dat land is gesloten.

Erkki Liikanen, Commissaris voor ondernemingen en de informatiemaatschappij, zei: "Door deze tweede stap in de inbreukprocedure te zetten, zijn wij vastbesloten om de druk te handhaven op lidstaten die nog steeds niet hebben voldaan aan hun verplichting om de nieuwe kaderregeling in nationale wetgeving om te zetten. Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen consumenten, ondernemingen en de leveranciers van elektronische communicatiediensten effectief de voordelen kan genieten van de toekomstgerichte regelgeving die nu tot stand is gebracht. De nieuwe regelingen moeten nu dringend en consistent worden toegepast in de hele EU."

De lidstaten in de Raad hebben, gesteund door het Europees Parlement, in de wetgeving 24 juli 2003 als termijn gesteld voor de omzetting van de belangrijkste bepalingen van de nieuwe kaderregeling.

Op 6 oktober 2003 hadden zeven landen de nodige maatregelen genomen om de Kaderrichtlijn, de Vergunningenrichtlijn, de Toegangsrichtlijn en de Universele-dienstrichtlijn in hun nationale wetgeving op te nemen. Er werd dan ook een inbreukprocedure uit hoofde van artikel 226 van het Verdrag ingeleid tegen de overige lidstaten: België, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Portugal, die op dat ogenblik de Commissie nog niet in kennis hadden gesteld van omzettingsmaatregelen. Later deelde Spanje zijn omzettingsmaatregelen mee, als gevolg waarvan de inbreukprocedure tegen dat land werd gesloten.

Op 18 november 2003 vroeg het Europees Parlement dat de inbreukprocedure tegen de lidstaten die het nieuwe regelgevingspakket nog niet in nationale wetgeving hadden omgezet, zo vlug mogelijk zou worden afgerond (zie IP/03/1572)(1).

Het zenden van een met redenen omkleed advies naar de overige lidstaten is de tweede fase in de inbreukprocedure. De lidstaten hebben twee maanden om daarop te antwoorden. De volgende stap is dat de lidstaten die nog niet aan de eis tot kennisgeving hebben voldaan voor het Europese Hof van Justitie worden gedaagd.

Achtergrond

Het Europees Parlement en de Raad hebben in maart 2002 de belangrijkste elementen van een nieuw pakket regelgeving vastgesteld dat meer concurrerende markten en convergerende technologieën voor elektronische communicatie beoogt (zie IP/03/1121).

De desbetreffende richtlijnen dienden uiterlijk op 24 juli 2003 in nationale wetgeving te zijn omgezet. De nieuwe kaderregeling bepaalt ook dat de lidstaten die nationale omzettingsmaatregelen moeten toepassen vanaf 25 juli 2003(2), op welke datum de vorige communautaire instrumenten die door deze elementen van de nieuwe kaderregeling worden vervangen, werden ingetrokken.De termijn voor de omzetting van de e-Privacy Richtlijn (zie IP/03/1015), een ander belangrijk element van de nieuwe kaderregeling, was 31 oktober 2003. Eerder deze maand heeft de Commissie inbreukprocedures ingeleid tegen negen lidstaten wegens het niet aanmelden van omzettingsmaatregelen met betrekking tot die richtlijn (zie IP/03/1663).

De Commissie blijft de tenuitvoerlegging van het nieuwe regelgevingskader in de lidstaten actief bevorderen, met behulp van diverse middelen, eventueel ook inbreukprocedures.

Zie:

http://ec.europa.eu/information_society/topics/ecomm/all_about/todays_framework/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/topics/ecomm/all_about/implementation_enforcement/index_en.htm

(1) Resolutie van het Europees Parlement over het achtste verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van het pakket telecommunicatieregelgeving, vastgesteld op 18 november 2003, A5-0376/2003.

(2)Zie bijvoorbeeld artikel 28 van de Kaderrichtlijn. De lidstaten hebben tot 31 oktober 2003 de tijd om de eisen van Richtlijn 2002/58/EG inzake persoonsgegevens en elektronische communicatie in nationale wetgeving om te zetten.


Side Bar