Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT FI EL

IP/03/1663

Bryssel, den 5 december 2003

Kommissionen inleder överträdelseförfaranden mot nio medlemsstater som inte antagit nya integritetsregler för digitala nät och tjänster

Efter det att tidsfristen för att införliva direktivet om integritet och elektronisk kommunikation gick ut den 31 oktober 2003, har kommissionen inlett överträdelseförfaranden mot Belgien, Tyskland, Grekland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Finland och Sverige eftersom de inte meddelat vilka åtgärder för införlivande de vidtagit.

”Direktivet om e-integritet är en av de viktigaste delarna av det nya regelverket för elektronisk kommunikation. Medlemsstaterna måste så snart som möjligt anta ett enhetligt rättsligt tillvägagångssätt när det gäller frågor som oönskad e-post (”spam”) och användningen av lokaliseringsuppgifter eller ”cookies”. Om man gör det, ökar konsumenternas förtroende för e-handel och elektroniska tjänster, vilket är en förutsättning för hållbar tillväxt inom sektorn”, sade Erkki Liikanen, kommissionär med ansvar för företagsfrågor och informationssamhället. “Jag uppmanar de medlemsstater som inte införlivat direktivet att se till att det blir gjort utan dröjsmål.”

Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (direktivet om e-integritet), som antogs av Europaparlamentet och rådet i juli 2002, kompletterar det nya regelverket för elektronisk kommunikation(1). I direktivet anges EU-täckande regler för integritetsskydd och personliga uppgifter i mobil och fast kommunikation, inklusive Internet. Genom direktivet införs ett ”spamförbud” inom EU. Vidare fastställs specifika villkor för användning av lokaliseringsuppgifter från mobiltelefoner, eller för installation av så kallade ”cookies” på användarnas persondatorer (se IP/03/1492).

Direktivet skulle införlivas i nationell lagstiftning senast den 31 oktober 2003, men vid den tidpunkten hade bara sex länder vidtagit åtgärder för att införliva det. Därefter har även Irland vidtagit åtgärder för införlivande. Formella underrättelser, som är det första steget i ett överträdelseförfarande, har skickats till Belgien, Tyskland, Grekland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Finland och Sverige. I Sveriges fall rör det sig bara om artikel 13 i direktivet, som handlar om oönskade kommunikationer, eftersom resten av direktivet omfattas av åtgärderna för införlivande, som anmälts i tid. Medlemsstaterna skall svara inom två månader.

I sitt meddelande ”Elektronisk kommunikation: Vägen till den kunskapsbaserade ekonomin” betonar kommissionen vikten av att det nya regelverket för elektronisk kommunikation genomförs fullt ut och inom angivna tidsgränser.(2) Detta fick fullt stöd av Europeiska rådet vid dess vårmöte och rådet (telekommunikation) i mars 2003. Den 18 november 2003 begärde Europaparlamentet att överträdelseförfarandet gentemot de medlemsstater som inte införlivat det nya lagstiftningspaketet skall avslutas så snart som möjligt(3).

Bakgrundsinformation

I direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation (direktivet om e-integritet), som Europaparlamentet och rådet antog i juli 2002, anges EU-regler för skydd av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation. Direktivet, som ersätter direktiv 97/66/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation, skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 31 oktober 2003.

Direktivet om e-integritet innehåller bestämmelser om säkerhet i nätverk och hos tjänster, konfidentialitet vid kommunikation, information lagrad i terminalutrustning, behandling av trafik- eller lokaliseringsuppgifter, nummerpresentation, allmänna abonnentförteckningar och icke begärd kommersiell kommunikation. Direktivet innehåller inga rättsligt bindande bestämmelser som tillåter eller hindrar nationella åtgärder om krav på att trafik- eller lokaliseringsuppgifter skall kunna bevaras för rättsvårdande syften, eftersom de inte omfattas av direktivet.

Bakgrundsinformation om de nya reglerna för integritetsskydd och dataskydd finns på kommissionens webbplats Europa.

Direktivet ingår som del i ett nytt, bredare lagstiftningspaket som skall stimulera konkurrensen på marknader som baseras på sammansmältning mellan elektroniska kommunikationstekniker. De direktiv som antagits i enlighet med artikel 95 skulle införlivas i nationell lagstiftning senast den 24 juli 2003. Kommissionen följer införlivandet mycket noggrant och har redan inlett överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som struntat i tidsramarna för införlivandet av ramdirektivet, auktorisationsdirektivet, tillträdesdirektivet och direktivet om samhällsomfattande tjänster i sin nationella lagstiftning (se IP/03/1356).

En formell underrättelse är det första steget i ett överträdelseförfarande i enlighet med artikel 226 i fördraget. I en sådan underrättelse uppmanas medlemsstaterna att inom två månader besvara kommissionens frågor.

Kommissionens nionde genomföranderapport(4) innehåller en färsk bedömning av hur det nya regelverket för elektronisk kommunikation införlivas i medlemsstaterna och dessutom diskuteras centrala frågor när det gäller införlivandet. Den innehåller även en översikt av marknadsutvecklingen (se IP/03/1572).

Se även:

Bakgrundsinformation om de nya reglerna om integritet och dataskydd:

http://ec.europa.eu/information_society/topics/ecomm/all_about/todays_framework/privacy_protection/index_en.htm

Direktivet:

http://ec.europa.eu/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/index_en.htm

(1)Direktiv 2002/58/EG, EGT L 201 av den 31 juli 2002, s. 37.

(2)KOM(2003) 65 av den 11 februari 2003.

(3)Europaparlamentets resolution om kommissionens åttonde rapport om genomförandet av EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet, antagen den 18 november 2003, A5-0376/2003.

(4)Rapport om genomförandet av EU:s regelverk på området för elektronisk kommunikation - europeiska regelverket på området för elektronisk kommunikation och elektroniska marknader 2003, KOM(2003)715 av den 19 november 2003.


Side Bar