Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT EL

IP/03/1663

Bryssel 5. joulukuuta 2003

Komissio käynnisti menettelyn niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat laiminlyöneet sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen uusien tietosuojasääntöjen antamisen

Euroopan komissio on käynnistänyt EU:n sääntöjen rikkomisesta johtuvan menettelyn niitä yhdeksää jäsenvaltiota vastaan, joilta se ei ole saanut ilmoitusta sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivissä säädettyyn määräaikaan, 31. lokakuuta 2003, mennessä. Kyseiset jäsenvaltiot ovat Belgia, Saksa, Kreikka, Ranska, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Suomi ja Ruotsi.

“Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi on yksi avaintekijöistä sähköisen viestinnän uudessa sääntelykehyksessä. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot alkavat pikaisesti soveltaa yhtenäistä lainsäädäntöä esimerkiksi roskapostiin, sijaintitietojen käyttöön tai evästetiedostoihin liittyvissä kysymyksissä. Näin voidaan lisätä kuluttajien luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin ja sähköisiin palveluihin, mikä on edellytyksenä alan kestävälle kasvulle”, korostaa yritystoiminnasta ja tietoyhteiskunnasta vastaava komissaari Erkki Liikanen.

“Kehotankin niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole saattaneet asiaa koskevaa direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään, saattamaan tämän työn loppuun mahdollisimman nopeasti”, Liikanen sanoo.

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto antoivat direktiivin henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi)(1) heinäkuussa 2002. Direktiivin myötä saatiin valmiiksi sähköisen viestinnän uusi sääntelykehys. Direktiivissä määritetään EU:n laajuiset säännöt yksityisyyden ja henkilötietojen suojalle matkaviestinnässä ja kiinteän verkon viestinnässä, Internet mukaan luettuna. Siinä kielletään esimerkiksi roskapostin levittäminen koko EU:ssa. Lisäksi siinä määritellään erityiset ehdot matkapuhelinten sijaintitietojen käytölle sekä nk. evästeiden asentamiselle käyttäjien henkilökohtaisiin tietokoneisiin (ks. IP/03/1492).

Direktiivi oli määrä saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä vuoden 2003 lokakuun loppuun mennessä. Määräajan umpeutuessa kuitenkin vasta kuusi maata oli toteuttanut tätä varten tarvittavia toimenpiteitä. Sittemmin näiden maiden joukkoon on liittynyt myös Irlanti. Komissio on nyt lähettänyt viralliset ilmoitukset jotka ovat rikkomisesta johtuvan menettelyn ensimmäinen vaihe seuraaville yhdeksälle jäsenvaltiolle: Belgia, Saksa, Kreikka, Ranska, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Suomi ja Ruotsi. Ruotsin osalta menettely koskee ainoastaan direktiivin 13 artiklaa, jossa säädetään ei-toivotusta viestinnästä.

Muilta osin Ruotsi on jo toteuttanut tarvittavat toimenpiteet ja myös ilmoittanut niistä ajoissa komissiolle. Komissio pyytää virallisissa ilmoituksissaan jäsenvaltioilta vastauksia kahden kuukauden kuluessa.

Komissio on korostanut sähköisen viestinnän uuden sääntelykehyksen kattavan, tehokkaan ja ripeän täytäntöönpanon tärkeyttä tiedonannossaan “Sähköinen viestintä: tie osaamistalouteen”(2). Komission näkemykselle antoivat täyden tukensa myös maaliskuussa 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto sekä sen jälkeen koolla ollut liikenne- ja televiestintäneuvosto. Euroopan parlamentti pyysi puolestaan 18. marraskuuta 2003 rikkomisesta johtuvan menettelyn mahdollisimman pikaista toteuttamista niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät olleet saattaneet uutta sääntelypakettia osaksi kansallista lainsäädäntöään.(3)

Taustatietoa

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat direktiivin 2002/58/EY henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) heinäkuussa 2002. Direktiivissä määritetään EU:n säännöt yksityisyyden ja henkilötietojen suojelemiselle sähköisessä viestinnässä. Siinä säädetään, että direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 31. lokakuuta 2003. Direktiivillä korvattiin aiempi henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla annettu direktiivi (97/66/EY).

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi sisältää säännöksiä verkkojen ja palvelujen tietoturvasta, viestinnän luottamuksellisuudesta, päätelaitteille tallennettujen tietojen käyttömahdollisuuksista, teleliikennetietojen ja sijaintitietojen käsittelystä, kutsuvan tilaajan tunnistuksesta, julkisista tilaajaluetteloista sekä ei-toivotusta markkinointiviestinnästä. Direktiivissä ei ole oikeudellisesti sitovia säännöksiä, joilla joko sallittaisiin tai kiellettäisiin kansalliset säädökset, jotka edellyttävät teleliikenne- tai sijaintitietojen säilyttämistä lainvalvontatarkoituksia varten, koska tällaiset säännökset eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan.

Lisätietoa uusista yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevista säännöistä on komission Europa-verkkosivuilla.

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi on osa laajempaa uutta sääntelypakettia, jonka tarkoituksena on edistää entistä kilpaillumpien markkinoiden kehittymistä toisiaan lähentyvien sähköisen viestinnän teknologioiden muodostamalle perustalle. Paketin aiemmat direktiivit puitedirektiivi, valtuutusdirektiivi, käyttöoikeusdirektiivi ja yleispalveludirektiivi joiden oikeusperustana on EY:n perustamissopimuksen 95 artikla, oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 24. heinäkuuta 2003 mennessä. Komissio on seurannut tätä prosessia tarkasti ja käynnistänyt jo rikkomisesta johtuvan menettelyn niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet säädettyä määräaikaa (ks. IP/03/1356).

Rikkomisesta johtuvan menettelyn ensimmäinen toimenpide on perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti virallisen ilmoituksen lähettäminen. Virallisessa ilmoituksessa pyydetään jäsenvaltiota vastaamaan komission esille tuomiin seikkoihin kahden kuukauden kuluessa.

Komission laatimassa sähköisen viestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanoa koskevassa yhdeksännessä raportissa(4) esitetään tuoreimmat tiedot siitä, miten jäsenvaltioissa on edistytty uuden sääntelykehyksen saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi raportissa selostetaan kansalliseen täytäntöönpanoon liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä luodaan katsaus markkinoiden kehittymiseen (ks. IP/03/1572).

Lisätietoja:

Taustatietoa uusista yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevista säännöistä on myös saatavilla osoitteesta:

http://ec.europa.eu/information_society/topics/ecomm/all_about/todays_framework/privacy_protection/index_en.htm

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi:

http://ec.europa.eu/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/index_en.htm

(1)Direktiivi 2002/58/EY, EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

(2)KOM(2003) 65, 11.2.2003.

(3)Euroopan parlamentin päätöslauselma komission kahdeksannesta televiestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanoa koskevasta raportista, 18.11.2003, A5-0376/2003.

(4)Raportti EU:n sähköisen viestinnän sääntelypaketin täytäntöönpanosta Euroopan sähköisen viestinnän sääntely ja markkinat 2003, KOM(2003)715, 19.11 2003.


Side Bar