Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1651

Bryssel den 3 december 2003

Kommissionen bötfäller fem företag i grafit- och kolproduktskartell

Genom ett beslut som antogs idag har Europeiska kommissionen ålagt Carbon Lorraine, SGL, Schunk och två andra företag böter på totalt 101.44 miljoner euro för att ha bedrivit en kartell på marknaden för elektriska och mekaniska kol- och grafitprodukter, som huvudsakligen används för att överföra elektricitet till och i elektriska motorer. Användningsområdena inkluderar elektriska bilfönster, rakapparater och dammsugare samt användning i järnvägssystem (kolborstar för drivenheter). Ett sjätte företag, Morgan Crucible, deltog också i kartellen, men fick immunitet från böter för att det var först med att avslöja det olagliga beteendet till kommissionen.

Efter en omsorgsfull undersökning, som inleddes i september 2001 med en ansökan om immunitet från det brittiska företaget Morgan Crucible Company plc, har kommissionen dragit slutsatsen att det sistnämnda företaget plus franska Carbone Lorraine S.A., de tyska företagen Schunk GmbH och Schunk Kohlenstofftechnik GmbH (vilka behandlas som ett företag i detta beslut), SGL Carbon A.G. och C. Conradty Nürnberg GmbH samt det österrikiska företaget Hoffmann & Co. Elektrokohle AG (som nu tillhör gruppen Schunk) har deltagit i en kartell i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Elektriska kol- och grafitprodukter används för att överföra elektricitet i och till elektriska motorer inom ett stort urval användningsområden. Dessa inkluderar bilindustrin (elektriska bilfönster, startmotorer, luftkonditionering), allmänna transportmedel (tåg, tunnelbana, spårvagn) och så gott som alla konsumentvaror som är utrustade med en motor (dammsugare, rakapparater, osv.). Mekaniska kol- och grafitprodukter används, till exempel, för att innesluta farliga gaser och vätskor i pumpar, kompressorer och turbiner. Den europeiska marknaden för de berörda produkterna är värd ungefär 290 miljoner euro per år.

Enligt de upplysningar som kommissionen samlat in bedrev de sex företagen en hemlig kartell mellan oktober 1988 och december 1999. Under denna period höll företagen, som kontrollerar 93 % av den europeiska marknaden, över 140 möten för att fastställa prishöjningar för ett brett urval produkter samt för stora enskilda kunder och för att hålla utomstående konkurrenter på avstånd genom att sälja till lägre priser än de få resterande konkurrenterna. Under mötena på högsta nivå, som kallades toppmöten, utformades den strategiska riktningen och problem löstes, medan man under de så kallade tekniska kommitté-mötena utarbetade och enades om de detaljerade priserna och andra överenskommelser. Inga av de inblandade företagen har gjort några allvarliga invändningar mot de faktauppgifter kommissionen har kunnat konstatera.

Mot bakgrund av allvaret i uppgifterna, överträdelsens varaktighet och företagens respektive storlek har kommissionen ålagt följande böter:

  • Carbon Lorraine: 43.05 miljoner euro

  • Morgan: 0

  • Schunk: 30.87 miljoner euro

  • SGL: 23.64 miljoner euro

  • Hoffmann: 2.82 miljoner euro

  • Conradty: 1.06 miljoner euro

Det skall påpekas att under samma period deltog vissa av företagen i två andra karteller, som kommissionen också har upptäckt och dessa företag har ålagts böter. De rörde grafitelektroder (beslut av den 18 juli 2001, IP/01/1010) och specialgrafit (beslut av den 17 december 2002, IP/02/1906). SGL, som deltog i alla tre kartellerna, har nu ålagts böter på sammanlagt 131 miljoner euro och Carbon Lorraine har ålagts böter på 50 miljoner för sitt deltagande i två av dem.

De böter som idag ålades höjdes dock inte på grund av detta, eftersom den hemliga samverkan i stor utsträckning ägde rum samtidigt. Tvärtom minskade kommissionen de böter som annars skulle ha ålagts SGL med 33 % på grund av att det redan hade ålagts höga böter i de två tidigare kartellerna och för att det befinner sig i en svår ekonomisk situation. När kommissionen beräknar böterna strävar den efter att avskräcka ett företag från att samverka i hemlighet med andra, men den får inte heller tvinga företaget i konkurs.

De böter som ålagts Carbon Lorraine återspeglar en nedsättning med 40 % för att belöna företaget för dess goda samarbete under undersökningen, i enlighet med avsnitt D i 1996 års meddelande om befrielse1. Eftersom det var först med att tillhandahålla kommissionen avgörande uppgifter om kartellavtalen, mottog Morgan Crucible fullständig immunitet, i enlighet med avsnitt B i samma meddelande. Alla övriga företag gynnades av mindre nedsättningar, med undantag för Conradty som inte samarbetade, men vars böter är låga av hänsyn till företagets storlek.


Side Bar