Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/144

Bryssel 30. tammikuuta 2003

Teollis- ja tekijänoikeudet: komissio ehdottaa direktiiviä väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen torjunnan tehostamiseksi

Euroopan komissio on antanut teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista koskevan direktiiviehdotuksen. Ehdotuksen tavoitteena on teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamiseen tähtääviä keinoja koskevien kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen ja yleisten puitteiden luominen asiasta vastaavien kansallisten viranomaisten väliselle tietojenvaihdolle. Ehdotetulla direktiivillä varmistettaisiin yhtäläiset olosuhteet EU:n oikeudenhaltijoille, vahvistettaisiin toimenpiteitä loukkaajia vastaan ja ehkäistäisiin näin väärentämistä ja tavaroiden laitonta valmistamista. Ehdotus siirtyy nyt eteenpäin Euroopan parlamentille ja ministerineuvostolle niin sanotussa yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttäväksi. Ehdotus täydentää hiljattain annettua asetusehdotusta, jonka tarkoituksena on helpottaa EU:n ulkopuolelta tulevien väärennösten takavarikointia tullissa (katso IP/03/75).

Sisämarkkinoista vastaava komissio jäsen Frits Bolkestein totesi: "Väärennösten ja laittomien tavaroiden valmistajat itse asiassa varastavat oikeuksien haltijoita heille heidän työstään kuuluvan oikeutetun palkkion. Jos emme pane tälle loppua, teollisen innovoinnin ja kulttuurisen luomistyön kannustimet heikkenevät. Tämä uhkaisi Euroopan kilpailukykyä ja sen kulttuurista monimuotoisuutta ja dynaamisuutta. Väärentämistä ja tavaroiden laitonta valmistamista vastaan on siis oltava jyrkkä, ja on varmistettava, ettei tällaista toimintaa voi harjoittaa rauhassa EU:ssa. Mitä pikemmin panemme direktiiviehdotuksen täytäntöön, sitä paremmin kykenemme puolustautumaan väärentäjiä vastaan. Toivon siis, että Euroopan parlamentti ja neuvosto auttavat meitä saamaan direktiivin hyväksytyksi nopeasti."

Mitä direktiivi sisältää?

Ehdotettu direktiivi kattaa loukkaukset, jotka kohdistuvat EU:ssa yhdenmukaistettuihin tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin, kuten tavaramerkkeihin ja malleihin.

Koska on erityisen tärkeää toimia "suuria" loukkaajia vastaan, direktiiviehdotuksessa keskitytään loukkauksiin, jotka on suoritettu kaupallisessa tarkoituksessa tai jotka aiheuttavat huomattavaa vahinkoa oikeuksien haltijoille. Samalla kun direktiivi auttaa torjumaan laitonta toimintaa, sen on tarkoitus edistää laillista vaihtoa ja tietoyhteiskunnan kehitystä.

Direktiiviehdotus perustuu parhaisiin käytäntöihin, joita on jo käytössä jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Toimenpiteitä, jotka direktiiviehdotuksen mukaan olisi otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa, ovat muun muassa kieltotuomiot väärennösten ja laittomasti valmistettujen tavaroiden myynnin lopettamiseksi, turvaamistoimenpiteet kuten epäillyn loukkaajan pankkitilien asettaminen vakuustakavarikkoon, oikeusviranomaisten toimivalta hankkia todisteita ja toimivalta velvoittaa loukkaaja maksamaan oikeuksien haltijalle vahingonkorvauksia menetettyjen tulojen kompensoimiseksi. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että jokainen teollis- ja tekijänoikeuksien vakava loukkaus (siis sekä harkittu että kaupallisessa tarkoituksessa suoritettu), tällaisen loukkauksen yritys sekä osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen loukkaukseen määritellään rikokseksi, josta koituu rikosoikeudellisia seuraamuksia mukaan luettuna vapausrangaistukset.

Ehdotus perustuu "TRIPS plus" -lähestymistapaan (teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvät näkökohdat). Maailman kauppajärjestön piirissä tehty TRIPS-sopimus sisältää oikeuksien noudattamista koskevia vähimmäismääräyksiä, joita kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on sovellettava.

Ehdotetussa direktiivissä näitä vähimmäismääräyksiä täydennetään seuraavilla säännöksillä:

  • kielto käyttää koneita, joilla väärennetään suojavälineitä, jotka saavat kuluttajat luulemaan väärennettyjä hyödykkeitä aidoiksi

  • oikeuden myöntäminen toimialajärjestöille ja yhteisvalvontajärjestöille (sekä suoraan oikeuksien haltijoille) esiintyä asianosaisena tuomioistuimessa

  • toimivallan antaminen oikeusviranomaisille määrätä väärennöksiä tai laittomasti valmistettuja tavaroita myyvät tahot antamaan tietoja tavaroiden alkuperästä, tuotetuista, toimitetuista ja tilatuista määristä, hinnoista ja nimeämään tuotannossa ja jakeluverkoissa mukana oleva henkilöt

  • tuomioistuinten päätösten julkaiseminen

  • teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden poistaminen markkinoilta loukkaajan kustannuksella.

Väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen aiheuttamat vahingot

Väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen lisääntyminen aiheuttaa yhtä enemmän vahinkoa liiketoiminnalle (investoinnit vähenevät, pk-yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa), yhteiskunnalle (työpaikkoja menetetään, kuluttajien turvallisuus vaarantuu ja luomistoiminta vaikeutuu) ja hallinnolle (verotuloja menetetään).

Riippumattoman tutkimuksen(1) mukaan EU:ssa menetetään vuosittain yli 17 000 laillista työpaikkaa väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen takia. Joillakin aloilla ongelma on erityisen vakava: ohjelmistoteollisuudessa arvioidaan, että 37 prosenttia EU:ssa käytössä olevista ohjelmista on väärennöksiä, mikä merkitsee 2,9 miljardin euron tulonmenetyksiä(2); EU:n musiikkiteollisuuden myynti laski keskimäärin 7,5 prosenttia vuonna 2001(3); kenkä- ja vaateteollisuudessa väärennetyt ja laittomasti valmistetut tavarat edustavat 22:ta prosenttia myynnistä(4).

Tilannetta on erityisesti ohjelmisto- ja kulttuurialalla (musiikki, elokuvat, videot CD:t, DVD:t) pahentanut Internetin mahdollistama helppo pääsy maailmanlaajuisille markkinoille. Näyttää myös siltä, että väärentäminen ja tavaroiden laiton valmistaminen ovat yhtä useammin kytköksissä järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terrorismiin, koska toiminta tuottaa suuria voittoja ja koska paljastumisen ja seuraamusten riski on toistaiseksi suhteellisen pieni.

Miksi tarvitaan EU:n tason toimia?

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä on suuria eroja. Väärentämistä ja tavaroiden laitonta valmistamista harjoittavat tahot ovat hyödyntäneet näitä eroja suorittamalla laitonta toimintaa niissä jäsenvaltioissa, joissa noudattamista koskevia mekanismeja ei sovelleta kovin tehokkaasti. Lähentämällä kansallisia lainsäädäntöjä EU:ssa ja kehottamalla jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kovempia seuraamuksia ja tehokkaampia korjauskeinoja loukkaustapauksissa, ehdotetulla direktiivillä pitäisi voida vähentää väärentämistä ja tavaroiden laitonta valmistamista.

Saadakseen selkeän kuvan tilanteesta EU:ssa Euroopan komissio käynnistä laaja-alaisen kuulemiskierroksen lokakuussa 1998 väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastaista toimintaa sisämarkkinoilla koskevan vihreän kirjan avulla. Vihreän kirjan tuloksena komissio esitteli 30. marraskuuta 2000 kunnianhimoisen toimintasuunnitelman (katso IP/00/1385), joka sisälsi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista koskevan direktiiviehdotuksen esittelyn.

Sekä Euroopan parlamentti (toukokuussa 2000 antamassaan päätöslauselmassa) että talous- ja sosiaalikomitea (toukokuussa 2001 antamassaan lausunnossa) ovat ilmaisseet tukensa komission aloitteelle.

Komission uusimman ehdotuksen koko teksti on osoitteessa:

http://ec.europa.eu/internal_market/en/intprop/news/index.htm

Katso myös MEMO/03/20.

(1)"Economic Impact of Counterfeiting in Europe", Global Anti-Counterfeiting Group, kesäkuu 2000,

(2)6th Global Report", Business Software Alliance, kesäkuu 2002.

(3)IFPI International Federation of the Phonogram Industry figure.

(4)"The Economic Impact of Trademark, Counterfeiting and Infringement", International Trademark Association 1998.


Side Bar