Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/144

Bruxelles, den 30. januar 2003

Intellektuel ejendomsret: Kommissionen forelægger forslag til direktiv om bekæmpelse af piratkopiering og varemærkeforfalskning

Europa-Kommissionen har forelagt et forslag til direktiv om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Formålet med forslaget er at harmonisere medlemsstaternes lovgivning om midler til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og at fastsætte en generel ramme for informationsudveksling mellem de ansvarlige nationale myndigheder. Det foreslåede direktiv vil sikre ensartede spilleregler for rettighedshavere i EU, skærpe foranstaltningerne mod rettighedskrænkere og dermed virke afskrækkende på varemærke- og kopieringspirater. Forslaget går nu videre til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på vedtagelse efter den såkaldte fælles beslutningsprocedure. Forslaget supplerer det nyligt fremlagte forslag til en forordning, der skal gøre det nemmere for toldmyndighederne at gribe ind over for varemærkeforfalskninger fra tredjelande (jf. IP/03/75).

Frits Bolkestein, kommissær for det indre marked, udtalte: "Varemærke- og kopieringspiraterne fratager faktisk rettighedshaverne den betaling, de bør have for deres arbejde. Hvis vi ikke standser dem, vil incitamenterne til industriel innovation og kulturel kreativitet blive svækket. Det vil bringe konkurrenceevnen samt EU's kulturelle rigdom og vitalitet i fare. Vi må derfor slå hårdt ned på varemærke- og kopieringspirater og sørge for, at de ikke kan vide sig sikre nogen steder i EU. Jo hurtigere vi gennemfører dette forslag, desto bedre vil vi kunne forsvare os mod piraterne. Jeg håber derfor, at Europa-Parlamentet og Rådet sammen med os vil arbejde på at få det vedtaget snarest."

Hvad indeholder direktivet?

Det foreslåede direktiv dækker krænkelser af alle intellektuelle ejendomsrettigheder (både ophavsret og industriel ejendomsret som f.eks. varemærker og design), der er harmoniseret i EU.

Da det er særdeles vigtigt at gribe effektivt ind over for "store" rettighedskrænkere, fokuserer det foreslåede direktiv på krænkelser, der begås i kommercielt øjemed, eller som medfører væsentlig skade for rettighedshaverne. Samtidig med, at det skal bekæmpe ulovlige aktiviteter, tager dette forslag også sigte på at fremme lovlig kommerciel virksomhed og udviklingen af informationssamfundet.

Det foreslåede direktiv er baseret på bedste praksis fra den lovgivning, der i medlemsstaterne har vist sig at være mest effektiv. De foranstaltninger, som alle medlemsstater skal indføre i henhold til det foreslåede direktiv, er bl.a. påbud om ophør med salg af varemærkeforfalskninger og piratkopier, foreløbige foranstaltninger såsom indefrysning af formodede rettighedskrænkeres bankkonti, bevisoptagelsesbeføjelser for retslige myndigheder og beføjelser til at pålægge rettighedskrænkere at betale erstatning til rettighedshavere for mistet fortjeneste. Direktivet vil også betyde, at medlemsstaterne skal sikre, at alle alvorlige krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (dvs. som både er forsætlige og begået i kommercielt øjemed) såvel som forsøg på at begå sådanne, medvirken ved og anstiftelse af sådanne krænkelser betragtes som en strafbar handling, for hvilken der gælder strafferetlige sanktioner, herunder fængselsstraffe.

Forslaget har en "TRIPs plus"-indfaldsvinkel (TRIPs: handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder). TRIPs-aftalen, der er indgået i WTO-regi, fastsætter minimumsregler for håndhævelse, der skal anvendes i alle EU's medlemsstater.

Det foreslåede direktiv supplerer disse minimumsregler med følgende bestemmelser:

  • forbud mod tekniske indretninger, der ved at efterligne sikkerhedselementer kan vildlede forbrugerne til at tro, at der er tale om de ægte varer, når det ikke er tilfældet

  • adgang for organisationer, der varetager forvaltning af rettigheder eller erhvervsudøveres interesser (såvel som for rettighedshavere selv), til at indlede retssager

  • retslige myndigheders beføjelse til at pålægge personer, der sælger varemærkeforfalskninger eller piratkopier, at give oplysninger om varernes oprindelse, om mængden af de varer, der er blevet fremstillet, leveret og bestilt, og om priser samt om producenter og distributører

  • offentliggørelse af retsafgørelser

  • tilbagekaldelse for rettighedskrænkerens regning af varer, der ulovligt er bragt i handelen.

De ødelæggende virkninger af varemærkeforfalskning og piratkopiering

Varemærkeforfalskning og piratkopiering skader i stadig større omfang erhvervslivet (investeringerne falder, SMV'er må indstille deres virksomhed), samfundet (arbejdspladser forsvinder, forbrugernes sikkerhed bringes i fare og kreativiteten trues) og staten (skatteindtægterne falder).

Ifølge en uafhængig undersøgelse(1) går der hvert år mere end 17 000 arbejdspladser tabt i EU på grund af varemærkeforfalskning og piratkopiering. I nogle sektorer er problemet særlig alvorligt: i softwareindustrien anslår man, at 37 % af de softwareprodukter, der anvendes i EU, er piratkopier, svarende til indtægtstab på 2,9 mia. EUR(2); i musikindustrien er salget i EU faldet med i alt 7,5 % i gennemsnit i 2001(3); i skotøjs- og beklædningsindustrien tegner varemærkeforfalskninger og piratkopier sig for 22 % af omsætningen(4).

Hertil kommer, at den nemme adgang til det globale marked via internet har forværret denne situation, især i den kulturelle sektor (musik, film, videoer cd'er, dvd'er) og i softwareindustrien. Der er desuden tegn på, at varemærkeforfalskning og piratkopiering i stigende grad har forbindelser til organiseret kriminalitet og terrorisme, hvilket skyldes de store indtjeningsmuligheder, og at risikoen for at blive afsløret og straffet hidtil har været forholdsvis ringe.

Hvorfor en foranstaltning på EU-plan?

Der er i øjeblikket store forskelle i medlemsstaternes lovgivning om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Varemærke- og kopieringspirater har udnyttet disse forskelle ved at udføre deres ulovlige aktiviteter i de medlemsstater, hvor der gribes mindst effektivt ind over for dem. Det foreslåede direktiv forventes at dæmme op for varemærkeforfalskning og piratkopiering, idet det gør medlemsstaternes lovgivning mere ensartet og kræver, at medlemsstaterne indfører strengere sanktioner og forbedrer deres retsmidler til indgriben over for krænkelser.

For at danne sig et overblik over situationen i EU igangsatte Europa-Kommissionen i 1998 en omfattende høring gennem sin grønbog om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked. Som følge af reaktionerne på grønbogen forelagde Kommissionen den 30. november 2000 en ambitiøs handlingsplan (jf. IP/00/1385), hvori indgik forelæggelsen af et forslag til direktiv om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Både Europa-Parlamentet (beslutning fra maj 2000) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (udtalelse fra maj 2001) har tilkendegivet, at de støtter Kommissionen.

Kommissionens forslag findes i sin fulde ordlyd på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/internal_market/en/intprop/news/index.htm

Jf. også MEMO/03/20

(1)"Economic Impact of Counterfeiting in Europe", Global Anti-Counterfeiting Group, juni 2000.

(2)6th Global Report, Business Software Alliance, juni 2002.

(3)Tal fra IFPI International Federation of the Phonogram Industry.

(4)"The Economic Impact of Trademark, Counterfeiting and Infringement", International Trademark Association, 1998.


Side Bar