Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1435

Bryssel den 22 oktober 2003

Körkort: att sörja för säkerhet och rörelsefrihet

Europeiska kommissionen har idag, i syfte att minska risken för bedrägeri, sörja för en verklig rörelsefrihet för EU:s förare och förstärka trafiksäkerheten, förslagit en översyn av den europeiska körkortslagstiftningen. Enligt Loyola de Palacio, vice ordförande med ansvar för energi och transport, borde det med detta nya förslag bli möjligt att slutgiltigt avskaffa ett av de sista hindren för EU-medborgarnas fria rörlighet. EU:s medlemsstater har för närvarande mer än 80 körkortsmodeller med olika rättigheter och giltighetsperioder. Det är praktiskt taget omöjligt med ändamålsenliga kontroller av körkort. Det är dags att ge de europeiska förarna bedrägerisäkra körkort som garanterar dem deras rätt att framföra fordon för vilka de har de kvalifikationer som krävs. Detta skulle även bidra till att underlätta de administrativa myndigheternas och tillsynsmyndigheternas arbete liksom till att säkerheten på de europeiska vägarna ökar.

Kommissionen har idag föreslagit en omarbetning av de europeiska bestämmelserna om körkort som innehas av cirka 200 miljoner medborgare i unionen. Syftet är att kombinera större rörelsefrihet med strängare bedrägeribekämpningsåtgärder och ökad trafiksäkerhet till nytta för alla vägtrafikanter i Europa. I utkastet till ett nytt direktiv föreslås därför följande:

 • En allmän plastkortsmodell för det europeiska körkortet. En sådan modell skulle ge bättre skydd mot bedrägeri. De nuvarande papperskörkorten kommer inte att bytas ut men kommer, från och med den dag då den nya lagstiftningen börjar att tillämpas, inte längre att utfärdas. De medlemsstater som så önskar får i syfte att ytterligare öka bedrägeriskyddet förse de nya körkorten med ett mikrochips som innehåller de upplysningar som är tryckta på kortet. Användningen av mikrochipset kommer att vara strikt begränsad till uppgifter rörande körkortets utfärdande, så att körkortet fortfarande kan dras in efter en allvarlig överträdelse.

 • Införande av en begränsad administrativ giltighetstid för körkort. Alla nya körkort utfärdade efter den dag då det föreslagna direktivet börjar att tillämpas kommer att behöva förlängas med jämna mellanrum. Förarna kommer att behålla sina förvärvade rättigheter, men genom att handlingen förlängs med jämna mellanrum kommer de omfattande möjligheter till bedrägeri som finns idag att bli begränsade genom att det blir möjligt att uppdatera bedrägeriskyddet på alla körkort och att byta ut fotot av innehavaren. Förarnas rörelsefrihet kommer också att säkerställas, eftersom alla körkort kommer att ha samma giltighetsperioder och villkortslöst gälla i alla medlemsstater under samma administrativa period.

   Därmed kommer medlemsstaterna inte att kunna tillämpa restriktiva åtgärder mot innehavare av körkort utfärdade i ett annat land genom att man låter dem omfattas av de nationella bestämmelserna om giltighetsperioder och medicinska kontroller. Alla nya körkort av kategori A (motorcyklar) och B (bilar) blir giltiga i tio år, och i fem år om innehavarna är över 65 år. Alla nya körkort av kategori C (lastbilar) och D (bussar) blir giltiga i fem år, och i ett år om innehavarna är över 65 år.

 • Ett slut på ”körkortsturismen” genom att sörja för en enhetlig och alleuropeisk indragning av körkort. Idag är det alldeles för många medborgare som slår sig ned i en annan medlemsstat i syfte att ansöka om ett nytt körkort när den medlemsstat i vilken de normalt är bosatta har dragit in deras körkort på grund av ett allvarligt trafikbrott. Kommissionen föreslår därför en förstärkning av principen ”en innehavare-ett körkort”, enligt vilken en medlemsstat inte kan utfärda ett körkort för en person som redan är innehavare av ett annat körkort, inte ens om detta har dragits in.

 • Av hänsyn till trafiksäkerheten, en förstärkning av den erfarenhetsbaserade behörigheten när det gäller körkort för

  • de tyngsta motorcyklarna genom att låta minimiåldern variera mellan 16 och 24 år, beroende på motorcykelns tekniska egenskaper och förarens erfarenhet,

  • de tyngsta lastbilarna och bussarna i syfte att sörja för krav på erfarenhetsbaserad behörighet för alla förare av lastbilar och bussar, även de som hittills inte omfattats av någon lagstiftning om yrkesförarutbildning.

 • Införande av en ny kategori av körkort för mopeder vilket torde förbättra trafiksäkerheten för de mest sårbara grupperna av ungdomar på vägarna. Mopeder, som är ett mycket populärt transportmedel, bör inte längre stå utanför denna lagstiftnings räckvidd.

 • Harmonisering av intervallen mellan medicinska kontroller av yrkesförare.

 • Införande av minimikrav på grundläggande kompetens och utbildning av körkortsexaminatorer som hittills inte omfattats av någon harmonisering av lagstiftningen. Detta torde bidra till att öka likheterna mellan förarprov i EU.

För ytterligare upplysningar se  http://ec.europa.eu/transport/home/drivinglicence/index_en.htm

Förslag till nya kategorier, ålderskrav och förarprov

AM: mopeder, konstruerade för en högsta hastighet av 45 km/t, < 50 cm³ eller med en effekt av < 4kW

A1: lätta motorcyklar < 125 cm³ eller en effekt av < 11 kW och ett effekt-/viktförhållande på<0,1kW/kg

A2: motorcyklar med en effekt av <35kW och ett effekt-/viktförhållande på < 0,2 kW/kg, ej baserade på ett fordon med mer än deras dubbla effekt

A: motorcyklar

B: motorfordon <3 500 kg som inte transporterar mer än 8 passagerare, förutom föraren + släpvagn <750 kg

B1: valfri kategori av motordrivna tre- och fyrhjulingar

C: motorfordon använda för transport av varor >3500 kg + släpvagn < 750 kg

C1: motorfordon använda för transport av varor >3500 kg, men < 6000 kg, och som inte transporterar mer än 8 passagerare, förutom förare + släpvagn < 750 kg

D: motorfordon för transport av mer än 8 passagerare + släpvagn < 750kg

D1: motorfordon för transport av högst 16 passagerare, maximal längd 7 meter + släpvagn < 750kg

E: i kombination med ovannämnda kategorier, släpvagn >750kg

Kategori

Allmän bestämmelseVillkorUndantagsbestämmelse
AM16 år TeoriprovMöjlighet från 14 år, men endast inom det egna landets territorium
A116 år Teori- och körprov'
A218 år Teori- och körprov (inget teoriprov för innehavare av körkort av kategori A1)'
A21 år för erfarenshetsbaserad behörighet vid minst tre års erfarenhet av ett fordon av kategori A2.Endast begränsat körprov'
A24 år för erfarenhetsbaserad behörighet Teori- och körprov'
B116 årTeori- och körprov'
B och B+E18 årTeori- och körprovMöjlighet för B-körkort från 17 år, men endast inom det egna landets territorium
C1 och C1+E18 årTeori- och körprovFör yrkesförare måste andra krav i fråga om ålder och utbildning vara uppfyllda. För ytterligare upplysningar se direktiv 2003/59/EG(1)
C och C+E21 årTeori- och körprovSamma. Lägre åldersgräns möjlig för yrkesförare - se direktiv 2003/59/EG.
D1 och D1+E21 årTeori- och körprovSamma. Lägre åldersgräns möjlig för yrkesförare - se direktiv 2003/59/EG.
D och D+E24 årTeori- och körprovSamma: Lägre åldersgräns möjlig för yrkesförare - se direktiv 2003/59/EG.

Vanliga frågor

  - Måste alla förnya sitt körkort?

Nej. Den föreslagna administrativa förlängningen kommer att gälla endast för körkort utfärdade efter den dag då det föreslagna direktivet börjar att tillämpas.

Körkort utfärdade av medlemsstater som redan infört en begränsad giltighetstid kommer givetvis att upphöra att gälla som planerat. Den nya administrativa giltighetstiden kommer att gälla från och med den tidpunkt då giltighetstiden löper ut, och körkort som förlorats eller stulits kommer att ersättas med ett nytt körkort med begränsad administrativ giltighetstid.

  - Det betyder alltså att körkort som gäller nu kommer att fortsätta att gälla och behöver inte bytas ut?

Det stämmer. Till och med ett körkort som gäller på livstid kommer att fortsätta att gälla på livstid. Även om man flyttar till ett annat EU-land kommer det att fortsätta att gälla på livstid.

Om man emellertid mister sitt körkort, eller om det blir stulet, kommer den nya bestämmelsen att gälla, eftersom ett nytt körkort då måste utfärdas som ersättning för det gamla.

  - Betyder detta att mina rättigheter kan minska i händelse av stöld?

Nej, de rättigheter som följer med körkortet är fortfarande garanterade, men det nya körkort som utfärdas som ersättning för det stulna kommer att ha en begränsad administrativ giltighetstid och måste förnyas med jämna mellanrum.

  - Varför föreslår kommissionen att det skall införas en bestämmelse om obligatorisk förnyelse av körkort vart tionde år?

Idag är mer än 80 olika körkortsmodeller i omlopp i EU. Därför görs ingen kontroll och myndigheterna har svårt att bestämma och garantera körkortsinnehavarnas rättigheter. Detta medför både trafiksäkerhetsproblem och problem i fråga om allmän säkerhet och medborgarnas rörelsefrihet.

Vidare finns det många körkort som inte har något som helst skydd mot bedrägeri. Mot bakgrund av händelserna den 11 september 2001 är detta inte längre acceptabelt, eftersom körkort allmänt godtas som en identitetshandling och i alla händelser ger innehavaren rätt att framföra fordon som kan vara både tunga och stora.

Den enda lösningen på lång sikt är att körkortet förnyas med jämna mellanrum. Därigenom kommer alla körkort som är i omlopp att kunna förnyas med jämna mellanrum och den senaste tekniken när det gäller skydd mot bedrägeri att kunna införas. Vi kommer därigenom att kunna förhindra att den nuvarande situationen med många olika modeller uppstår igen.

  - Har andra länder i världen begränsad giltighetstid för körkort?

Ja. I Förenta staterna, Kanada, Japan och Australien är körkortens giltighetstid begränsad, och de gäller i allmänhet i mellan två och fyra år. Diskussionen om skydd mot bedrägerier står för närvarande på dagordningen hos flera internationella organisationer, såsom Internationella standardiseringsorganisationen och Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

  - Varför ersätts inte alla papperskörkort med kreditkortsmodeller när direktivet träder i kraft?

Skälet till att kommissionen inte förslår att alla papperskörkort som fortfarande gäller och är i omlopp skall bytas ut är följande:

a) Det skulle innebära ett massivt och ohanterligt utbytesförfarande. Det stora flertalet av körkorten är papperskörkort eller plastkort med ett annat format än den nuvarande EU-modellen. Även med en längre tidsfrist innebär utbytesförfarandet att produktionen av plastkörkort och arbetsbelastningen hos de utfärdande myndigheterna måste öka tiofaldigt.

b) Förvärvade rättigheter bör inte röras. Detta skulle leda till intrång i rättigheter som redan beviljats medborgarna av deras behöriga nationella myndigheter. Sådana rättigheter är garanterade genom tidigare beslut av kommissionen.(2)

Medlemsstaterna är emellertid skyldiga att vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa bästa möjliga skydd mot bedrägeri, inbegripet att övervaka eventuellt bedrägeri med äldre körkortsmodeller, så att dessa modeller på sikt kan avskaffas. Därigenom blir det möjligt att göra en åtskillnad mellan äldre modeller som har ett fullgott bedrägeriskydd och dem som inte har något skydd alls. Ansvaret kommer att ligga hos medlemsstaterna, eftersom dessa i enlighet med subsdidiaritetsprincipen är bäst skickade att bestämma takten på utbytesprocessen.

  - Men det betyder att förslaget är motsägelsefullt: å ena sidan, vill kommissionen införa en regelbunden förnyelse av körkort för att bekämpa bedrägeri, å andra sidan, föreslår den inte en förnyelse av alla befintliga modeller. Är detta inte ologiskt?

Nej. Kommissionens förslag är praktiskt, genomförbart och juridiskt korrekt. Att dra tillbaka alla gamla körkort och förnya dem är endast möjligt till mycket höga kostnader och genom ett massivt återkallande av handlingar och förvärvade rättigheter. Denna uppgift överlämnas därför till medlemsstaterna, men kommissionen kommer naturligtvis att övervaka processen.

  - Går kommissionens förslag ut på att jag måste förnya mitt körkort när jag blir 65 eller 75?

De administrativa förlängningarna gäller endast innehavare av nya körkort. Förslaget rör inte dem som idag innehar körkort. Körkort med begränsad giltighetstid kommer givetvis att upphöra att gälla och måste förnyas i tid.

  - Kommer det att bli obligatoriskt med mikrochips på körkort?

Nej. Endast de medlemsstater som så önskar får införa ett mikrochips. De måste i så fall uppfylla de bestämmelser i den tekniska bilagan som kommer att fastställas av kommissionen i syfte att sörja för framtida kompatibilitet.

  - Kommer medlemsstaterna att kunna använda mikrochipset som ett ”straffpoängsystem” eller för andra ändamål?

Skälet till att ett mikrochips införs är att man vill förbättra skyddet mot bedrägeri. All information som kan läsas på körkortet kommer också att lagras på mikrochipset. Om en medlemsstat beslutar att ytterligare information skall införas på chipset, måste den respektera EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter. För att garantera en ändamålsenlig användning är det emellertid endast möjligt att lagra information som har direkt anknytning till körkortets funktion på mikrochipset.

  - Leder inte det föreslagna mikrochipset till en s.k. ”storebror ser dig-effekt”?

Nej. Även dessa farhågor är ogrundade, eftersom EU har antagit en lagstiftning om skydd av personuppgifter. Körkortsfunktionen måste dessutom garanteras och ingen annan information än den som redan finns på körkortet får införas på mikrochipset. Detta innebär att det även i framtiden blir möjligt att dra in ett körkort om innehavaren har gjort sig skyldig till en överträdelse.

  - Vill kommissionen införa medicinska kontroller i samband med en administrativ förnyelse av kortet?

Nej. Kommissionen föreslår inte en obligatorisk medicinsk kontroll för innehavare av körkort för bilar eller motorcyklar. Det står emellertid medlemsstaterna fritt att, om de så önskar, införa medicinska kontroller eller andra trafiksäkerhetsmässiga åtgärder vid förnyelse av körkort.

När det gäller lastbils- och bussförare föreslår kommissionen en harmonisering av tidsintervallerna mellan de medicinska kontroller som redan är obligatoriska för dessa förare, så att kontrollerna sammanfaller med den administrativa förlängningen av kortet.

  - Föreslår kommissionen en obligatorisk synkontroll i samband med förnyelsen av kortet?

Nej. Kommissionen föreslår inte någon särskild synkontroll för körkort för bil eller motorcykel. När det gäller lastbils- och bussförare ingår synprov som en del av den medicinska kontroll som är obligatorisk idag.

  - Vill kommissionen förbjuda fjortonåringar att köra moped?

Nej. Kommissionen föreslår att det i hela unionen införs ett teoriprov som ett minimikrav för att få köra moped. Medlemsstaterna är fortfarande fria att införa ytterligare krav, såsom ett körprov eller en medicinsk undersökning. När det gäller ålderskravet är den föreslagna minimiåldern 16 år, men medlemsstaterna kommer att kunna bevilja fjortonåringar rätt att köra moped inom det egna landets territorium.

  - Föreslår kommissionen att sjuttonåringar skall förbjudas att köra bil?

Nej. Det nuvarande direktivet ändras inte på denna punkt. Medlemsstaterna kommer fortfarande att ha möjlighet att utfärda körkort till sjuttonåriga medborgare för bil (kategori B) som skall framföras på det egna landets territorium. Kommissionen föreslår emellertid att det inte längre skall vara tillåtet för sjuttonåringar att inneha ett körkort för bil + släpvagn (kategori B+E). Endast artonåringar skall kunna ansöka om ett sådant körkort i framtiden. På det sättet kan man skaffa sig erfarenhet av bilkörning.

Det skall noteras att den normala minimiåldern fortfarande är 18 år, som fortfarande är ålderskravet för utfärdande av körkort kategori B i nästan alla medlemsstater.

  - Föreslår kommissionen att tjugoettåringar skall förbjudas att köra tunga motorcyklar?

Nej. Det nuvarande direktivet innebär en förbättring av systemet med erfarenhetsbaserad behörighet till körkort för de tyngsta motorcyklarna. Man kommer fortfarande att kunna få körkort på två sätt, antingen direkt eller på grundval av erfarenhet. Idag är det möjligt att få körkort direkt vid 21 års ålder eller från och med 20 års ålder efter två års erfarenhet av en mindre motorcykel. Om en tjugoettåring har tre års erfarenhet av en mindre motorcykel (kategori A2) kan han eller hon vid 21 års ålder få körkort för de tyngsta motorcyklarna genom att genomgå ett körprov. Utan denna tidigare erfarenhet måste de vänta till dess de fyllt 24 år.

Kommissionen skulle vilja förbättra det nuvarande systemet med erfarenhetsbaserad behörighet. Idag väntar ungdomar ofta till dess de fyllt 21 år och får då utan någon tidigare erfarenhet alls direkt behörighet till körkort för de tyngsta motorcyklarna. En del får också körkort för mindre motorcykel vid 18 års ålder och väntar därefter helt enkelt två år innan de köper en motorcykel av obegränsad storlek. Detta är möjligt, eftersom det inte sker någon som helst kontroll idag av den tidigare erfarenheten av mindre motorcyklar. Kommissionens förslag torde innebära att det blir ett slut på detta och att trafiksäkerheten förbättras.

  - Innebär kommissionens förslag att husvagnar inte längre får framföras med ett körkort för bil (kategori B)?

Kommissionen föreslår att reglerna för körkort för släpvagn förenklas och görs mera enhetliga. Kombinationer bil-släpvagn kan idag framföras med endast ett körkort av kategori B, så länge kombinationen inte överstiger 3 500 kilo och så länge släpvagnens högsta tillåtna massa inte överstiger bilens olastade massa. Den nuvarande definitionen är invecklad och har vållat svårigheter för de medborgare som velat byta bil eller släpvagn. Den verkar också diskriminerande mot lastbils- och bussförare som inte får samma rättigheter för sina körkortskategorier, även om de ofta har mera erfarenhet och måste genomgå mycket grundligare utbildning och prövning.

Kommissionen vill därför säkerställa att bilförare får lämplig utbildning och prövas i tillräcklig utsträckning i framförandet av fordonskombinationer som ofta kan vara upp till 812 meter långa. Detta betyder att de flesta husvagnar i framtiden endast kan framföras om man innehar ett körkort av kategori B+E.

Å andra sidan kommer alla förvärvade rättigheter att vara garanterade, och innehavare av körkort utfärdade före den dag då detta förslag börjar att tillämpas kommer fortfarande att kunna åberopa denna rättighet.

  - Varför föreslår kommissionen krav för körprovsexaminatorer?

I vissa medlemsstater har körprovsexaminatorerna nästan ingen specialutbildning alls eller innehar inte ens körkort för den kategori som de prövar. Detta bör inte fortsätta att vara möjligt. Med det nuvarande förslaget införs minimikrav på grundläggande kompetens och återkommande vidareutbildning av körprovsexaminatorer. Därigenom kommer kvaliteten på proven och resultatens jämförbarhet att förbättras i hela EU, vilket är en viktig faktor i ett system med ömsesidigt erkännande av körkort. Det kommer också att öka trafiksäkerheten.

(1)EUT L 226, 10.9.2003, s. 4.

(2)Kommissionens beslut 2000/275/EG av den 21 mars 2000 om regler för överensstämmelse mellan vissa kategorier av körkort (EGT L 91, 12.4.2000, s.1), ändrat genom kommissionens beslut 2002/256/EG av den 25.3.2002 (EGT L 87, 4.4.2002, s. 57).


Side Bar