Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/1435

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2003

Άδειες οδήγησης: ενίσχυση της ασφάλειας και της ελεύθερης διακίνησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις άδειες οδήγησης με στόχο να μειώσει τις δυνατότητες απάτης, να εξασφαλίσει πραγματική ελευθερία της διακίνησης των οδηγών της ΕΕ και να ενισχύσει την οδική ασφάλεια. Αυτή η νέα πρόταση θα καταργήσει τελικά ένα από τα τελευταία εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση των πολιτών της ΕΕ, είπε η Loyola de Palacio, Αντιπρόεδρος αρμόδια για την ενέργεια και τις μεταφορές. Προς το παρόν στα κράτη μέλη κυκλοφορούν πάνω από 80 διαφορετικά υποδείγματα αδειών οδήγησης που παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα και έχουν διαφορετικές περιόδους ισχύος. Είναι σχεδόν αδύνατη η οποιαδήποτε κανονική επιβολή του νόμου σχετικά με τις άδειες οδήγησης. Είναι καιρός οι ευρωπαίοι οδηγοί να εφοδιαστούν με άδειες οδήγησης που αντιστέκονται στην απάτη και που τους εξασφαλίζουν το δικαίωμά τους να οδηγούν τα οχήματα για τα οποία έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Αυτό θα διευκολύνει επίσης την εργασία των διοικητικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου και θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς δρόμους⋭.

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα την ανανέωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τις άδειες οδήγησης που κατέχουν περίπου 200 εκατομ. πολίτες στην Ένωση. Στόχος είναι ο συνδυασμός μεγαλύτερης ελευθερίας διακίνησης, αυστηρότερων μέτρων κατά της απάτης και αυξημένης οδικής ασφάλειας προκειμένου να επωφεληθούν όλοι οι χρήστες των ευρωπαϊκών δρόμων. Το νέο σχέδιο οδηγίας προτείνει λοιπόν:

 • τη γενίκευση του υποδείγματος ευρωπαϊκής άδειας τύπου πλαστικής κάρτας. Το υπόδειγμα αυτό επιτρέπει υψηλότερη προστασία κατά της απάτης. Οι σημερινές άδειες οδήγησης σε χαρτί δεν θα ανταλλαγούν αλλά η έκδοσή τους θα σταματήσει από την ημερομηνία εφαρμογής της νέας νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη που το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να εξοπλίσουν τις νέες άδειες οδήγησης με μικροκύκλωμα που θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι αποτυπωμένες πάνω στην κάρτα προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία κατά της απάτης. Η χρήση αυτού του μικροκυκλώματος θα περιορίζεται αυστηρά σε ζητήματα άδειας οδήγησης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το γεγονός πως η άδεια θα μπορεί να αφαιρεθεί ύστερα από σοβαρό παράπτωμα.

 • την εισαγωγή της έννοιας της περιορισμένης διοικητικής ισχύος των αδειών οδήγησης. Όλες οι νέες άδειες οδήγησης που θα εκδοθούν από την ημερομηνία εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας θα πρέπει να ανανεώνονται τακτικά. Οι οδηγοί θα διατηρήσουν τα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει αλλά η τακτική ανανέωση του εγγράφου θα περιορίσει τις εκτεταμένες δυνατότητες για απάτη που υπάρχουν σήμερα αφού θα επιτρέψει την επικαιροποίηση της προστασίας κατά της απάτης όλων των αδειών καθώς και της φωτογραφίας του κατόχου.

Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης την ελεύθερη διακίνηση των οδηγών: όλες οι άδειες οδήγησης θα έχουν την ίδια περίοδο ισχύος και θα ισχύουν όλες σε οποιοδήποτε κράτος μέλος χωρίς προϋποθέσεις για την ίδια διοικητική περίοδο. Αυτό θα εμποδίσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν περιοριστικά μέτρα για τους κατόχους αδειών οδήγησης από άλλα κράτη, υποχρεώνοντάς τους να υποβληθούν σε εθνικούς κανόνες όσον αφορά τις περιόδους ισχύος και τις ιατρικές εξετάσεις. Όλες οι νέες άδειες κατηγορίας Α (μοτοσικλέτες) και Β (αυτοκίνητα) θα ισχύουν για 10 χρόνια, ή για 5 χρόνια εάν οι κάτοχοι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Όλες οι νέες άδειες κατηγορίας Γ (φορτηγά) και Δ (λεωφορεία) θα ισχύουν για 5 χρόνια ή για ένα χρόνο εάν οι κάτοχοι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.

 • τον τερματισμό του τουρισμού αδειών οδήγησηςμε την εξασφάλιση συνεπούς και πανευρωπαϊκής επιβολής του νόμου σε περίπτωση αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Σήμερα πολλοί πολίτες εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να ζητήσουν νέα άδεια οδήγησης όταν το κράτος μέλος της κανονικής τους κατοικίας έχει αφαιρέσει την άδεια οδήγησής τους λόγω σοβαρού παραπτώματος του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κατά συνέπεια η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της αρχής "ένας κάτοχος μία άδεια" που θα εμποδίσει κάποιο κράτος μέλος να εκδώσει άδεια σε άτομο το οποίο διαθέτει ήδη μιαν άλλη άδεια οδήγησης καθώς και όταν η άδεια αυτή έχει αφαιρεθεί.

 • την ενίσχυση, προς όφελος της οδικής ασφάλειας, της σταδιακής πρόσβασης :

  • στις μοτοσικλέτες μεγαλύτερης ισχύος με τη διακύμανση της ελάχιστης ηλικίας από 16 έως 24 έτη ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μοτοσικλέτας και της εμπειρίας του οδηγού.

  • στα ισχυρότερα φορτηγά και λεωφορεία, με την εξασφάλιση του γεγονότος πως πολλοί οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων θα υπόκεινται στην σταδιακή πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από τη νομοθεσία για την κατάρτιση επαγγελματιών οδηγών.

 • την εισαγωγή νέας κατηγορίας άδειας για μοτοποδήλατα, γεγονός που θα πρέπει να βελτιώσει την οδική ασφάλεια για τους πιο ευπαθείς νέους που κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Τα μοτοποδήλατα, τα οποία αποτελούν πολύ δημοφιλές μέσο μεταφοράς, δεν θα πρέπει να αφεθούν πλέον εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας νομοθεσίας.

 • την εναρμόνιση της περιοδικότητας των ιατρικών εξετάσεων για τους επαγγελματίες οδηγούς.

 • την εισαγωγή ελάχιστων απαιτήσεων για τα αρχικά προσόντα και την κατάρτιση των εξεταστών οδηγών που μέχρι τώρα είχαν εξαιρεθεί του πεδίου εφαρμογής οποιασδήποτε εναρμόνισης. Αυτό θα πρέπει να συμβάλει στην αύξηση των ομοιοτήτων μεταξύ των εξετάσεων οδήγησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/transport/home/drivinglicence/index_el.htm

Νέες προτεινόμενες κατηγορίες, ελάχιστες ηλικίες και εξετάσεις

AM: μοτοποδήλατα, μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού 45km/h, κυβισμός < 50 cm΃ ή ισχύς < 4kW

A1: ελαφρές μοτοσικλέτες, κυβισμός < 125cm΃ ή ισχύς < 11 kW με λόγο ισχύος / βάρος <0.1kW/kg

A2: μοτοσικλέτες, ισχύς <35kW με λόγο ισχύος / βάρος < 0.2 kW/kg και δεν προκύπτει από όχημα με ισχύ μεγαλύτερη από το διπλάσιο της δικής της

A: μοτοσικλέτες

B: μηχανοκίνητα οχήματα βάρους <3500kg, δεν μεταφέρουν περισσότερους από 8 επιβάτες εκτός του οδηγού + ρυμουλκούμενο <750 kg

B1: προαιρετική κατηγορία μηχανοκίνητων τρίκυκλων και τετράκυκλων

Γ: μηχανοκίνητα οχήματα μεταφοράς αγαθών >3500 kg + ρυμουλκούμενο < 750 kg

Γ1: μηχανοκίνητα οχήματα μεταφοράς αγαθών >3500 kg αλλά < 6000 kg και δεν μεταφέρουν περισσότερους από 8 επιβάτες εκτός του οδηγού + ρυμουλκούμενο < 750 kg

Δ: μηχανοκίνητα οχήματα μεταφοράς περισσότερων από 8 επιβατών + ρυμουλκούμενο < 750kg

Δ1: μηχανοκίνητα οχήματα μεταφοράς 16 το πολύ επιβατών, μέγιστο μήκος 7 μέτρα + ρυμουλκούμενο < 750kg

E: σε συνδυασμό με τις παραπάνω κατηγορίες, ρυμουλκούμενο >750kg

ατηγορία

ενικός κανόναςροϋποθέσειςξαιρέσεις
AMλικία 16 ετώνεωρητική εξέτασηυνατότητα από ηλικίας 14 ετών μόνο στην εθνική επικράτεια
A1λικία 16 ετώνεωρητική και πρακτική εξέταση'
A2λικία 18 ετώνεωρητική και πρακτική εξέταση (όχι θεωρητική αν είναι κάτοχος κατηγορίας A1)'
Aλικία 21 ετών για σταδιακή πρόσβαση αν διαθέτει ελάχιστη εμπειρία 3 ετών με όχημα A2.όνον περιορισμένη πρακτική εξέταση'
Aλικία 24 ετών για άμεση πρόσβασηεωρητική και πρακτική εξέταση'
B1λικία 16 ετώνεωρητική και πρακτική εξέταση'
B και B+Eλικία 18 ετώνεωρητική και πρακτική εξέτασηυνατότητα από ηλικίας 17 ετών για B μόνο στην εθνική επικράτεια
Γ1 και Γ1+Eλικία 18 ετώνεωρητική και πρακτική εξέτασηια τους επαγγελματίες οδηγούς συμμόρφωση με άλλες απαιτήσεις σχετικά με την ηλικία και την κατάρτιση. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. οδηγία 2003/59/ΕΚ(1)
Γ και Γ+Eλικία 21 ετώνεωρητική και πρακτική εξέτασημοίως. Δυνατή μικρότερη ελάχιστη ηλικία για επαγγελματίες οδηγούς βλ. απαιτήσεις στην οδηγία 2003/59/ΕΚ.
Δ1 και Δ1+Eλικία 21 ετώνεωρητική και πρακτική εξέτασημοίως. Δυνατή μικρότερη ελάχιστη ηλικία για επαγγελματίες οδηγούς βλ. απαιτήσεις στην οδηγία 2003/59/ΕΚ.
Δ και D+E24 έτη εωρητική και πρακτική εξέτασημοίως. Δυνατή μικρότερη ελάχιστη ηλικία για επαγγελματίες οδηγούς βλ. απαιτήσεις στην οδηγία 2003/59/ΕΚ.

Συχνές ερωτήσεις

  - Θα υποχρεωθούν όλοι να ανανεώσουν τις άδειες οδήγησής τους;

Όχι. Η προτεινόμενη διοικητική ανανέωση θα ισχύει μόνο για τις άδειες που θα εκδοθούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της προτεινόμενης οδηγίας.

Φυσικά οι άδειες οδήγησης που εκδίδονται από τα κράτη μέλη τα οποία επέβαλαν ήδη περιορισμένη ισχύ θα λήξουν όπως προβλέπονται. Από τη στιγμή που θα λήξουν, θα ισχύσει η νέα περίοδος διοικητικής ισχύος. Και οι άδειες οδήγησης που απωλέσθησαν ή εκλάπησαν θα αντικατασταθούν από τη νέα άδεια οδήγησης με την περιορισμένη διοικητική ισχύ.

  - Συνεπώς οι άδειες που ισχύουν σήμερα θα παραμείνουν σε ισχύ και δεν θα πρέπει να ανταλλαγούν;

Αυτό είναι σωστό. Ακόμη και μια άδεια που ισχύει δια βίου θα εξακολουθήσει να ισχύει δια βίου. Επίσης εάν ο κάτοχός της μετακινηθεί σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η άδεια θα συνεχίσει να ισχύει δια βίου.

Ωστόσο, εάν χάσετε την άδειά σας ή εάν κλαπεί, ο θα ισχύσει νέος κανόνας, καθώς θα πρέπει να εκδοθεί νέα άδεια σε αντικατάσταση της παλαιάς.

  - Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση κλοπής τα δικαιώματά μου θα περιοριστούν;

Όχι, τα εγγενή δικαιώματα της άδειας οδήγησης διασφαλίζονται, αλλά η νέα άδεια που θα εκδοθεί σε αντικατάσταση της κλαπείσας άδειας θα έχει περιορισμένη διοικητική ισχύ και θα πρέπει να ανανεώνεται σε τακτικά διαστήματα.

  - Γιατί η Επιτροπή δεν προτείνει την εισαγωγή υποχρεωτικής ανανέωσης των αδειών οδήγησης κάθε 10 χρόνια;

Σήμερα, κυκλοφορούν στην ΕΕ πάνω από 80 διαφορετικά υποδείγματα άδειας οδήγησης. Κατά συνέπεια ο νόμος δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί και οι αρχές έχουν δυσκολία στον καθορισμό και στην διασφάλιση των δικαιωμάτων των κατόχων των αδειών. Αυτό δημιουργεί προβλήματα για την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια γενικότερα καθώς και προβλήματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών.

Επιπλέον πολλές άδειες δεν διαθέτουν καμιά προστασία κατά της απάτης. Υπό το πρίσμα των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αυτό δεν είναι πλέον αποδεκτό, δεδομένου πως οι άδειες οδήγησης γίνονται δεκτές ευρέως ως έγγραφα ταυτότητας και ούτως ή άλλως παρέχουν το δικαίωμα οδήγησης οχημάτων που μερικές φορές έχουν σημαντικό βάρος και διαστάσεις.

Η τακτική ανανέωση είναι η μόνη μακροπρόθεσμη λύση: θα επιτρέψει την συνεχή ανανέωση όλων των αδειών οδήγησης που κυκλοφορούν, την ενσωμάτωση των νεότερων σύγχρονων τεχνικών για την προστασία κατά της απάτης και στο μέλλον θα μας εμποδίσει να ξαναγυρίσουμε στην σημερινή κατάσταση με τα τόσα πολλά διαφορετικά υποδείγματα.

  - Εφαρμόζουν άραγε οι άλλες χώρες του κόσμου περιορισμένη ισχύ για τις άδειες οδήγησής τους;

Ναι. Οι άδειες στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Αυστραλία έχουν όλες περιορισμένη ισχύ, γενικά από δύο έως τέσσερα έτη. Η συζήτηση για την προστασία κατά της απάτης βρίσκεται προς το παρόν στην ημερήσια διάταξη των διεθνών οργανισμών όπως ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) και η οικονομική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.

  - Γιατί να μην αντικατασταθούν όλες οι άδειες οδήγησης σε χαρτί με υποδείγματα τύπου πιστωτικής κάρτας μέχρι την έναρξη ισχύος της οδηγίας;

Η Επιτροπή δεν προτείνει την αντικατάσταση όλων των αδειών σε χαρτί που ισχύουν ακόμα και κυκλοφορούν για τους εξής λόγους:

(α) αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μια μαζική διαδικασία αντικατάστασης της οποίας η διαχείριση θα ήταν αδύνατη: η μεγάλη πλειοψηφία των αδειών είναι άδειες σε χαρτί ή πλαστικές κάρτες διαφορετικής μορφής από το σημερινό υπόδειγμα της ΕΕ. Η διαδικασία αντικατάστασης ακόμη και εάν προβλεφθεί να γίνει σε μεγάλο χρονικό πλαίσιο θα απαιτήσει το δεκαπλασιασμό της παραγωγής αδειών σε πλαστικές κάρτες καθώς και της χορήγησης αδειών από τις αρχές.

(β) τα αποκτηθέντα δικαιώματα δεν θα πρέπει να θιγούν. Η αλλαγή θα είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση δικαιωμάτων που έχουν χορηγηθεί στους πολίτες από τις αρμόδιες εθνικές τους αρχές. Στο παρελθόν έχουν ληφθεί αποφάσεις από την Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα αυτά(2).

Ωστόσο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν το καλύτερο επίπεδο προστασίας κατά της απάτης, συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης της απάτης σχετικά με παλαιότερα υποδείγματα αδειών οδήγησης, γεγονός που θα οδηγήσει ενδεχομένως στην απόσυρσή τους. Αυτό επιτρέπει την διάκριση μεταξύ παλαιότερων υποδειγμάτων που διαθέτουν επαρκή προστασία εναντίον της απάτης και εκείνων που δεν έχουν καμία προστασία. Η ευθύνη ανήκει στα κράτη μέλη καθώς αυτά, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, είναι σε καλύτερη θέση να προσδιορίσουν τον ρυθμό της διαδικασίας αντικατάστασης.

  - Αυτό όμως σημαίνει πως υπάρχει μια αντίφαση στην πρόταση: αφενός η Επιτροπή θέλει να επιβάλει τακτική ανανέωση των νέων αδειών προκειμένου να καταπολεμήσει την απάτη και από την άλλη δεν προτείνει την ανανέωση όλων των υφιστάμενων υποδειγμάτων. Δεν είναι αυτό παράλογο;

Όχι. Η Επιτροπή υποβάλει μια πρόταση που είναι πρακτική, υλοποιήσιμη και νομικά σωστή. Η απόσυρση όλων των παλαιών αδειών και η ανανέωσή τους είναι δυνατή μόνο έναντι πολύ μεγάλου κόστους και με την μαζική κατάργηση εγγράφων και αποκτηθέντων δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια η αρμοδιότητα αυτή εναπόκειται στα κράτη μέλη και φυσικά η Επιτροπή θα παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία.

  - Προτείνει πράγματι η Επιτροπή ότι χρειάζεται να ανανεώσω την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου μου όταν θα γίνω 65 ή 75 ετών;

Μόνον οι κάτοχοι των νέων αδειών οδήγησης θα υπόκειται σε διοικητικές ανανεώσεις. Η πρόταση δεν αφορά τους σημερινούς κατόχους αδειών οδήγησης. Φυσικά οι άδειες οδήγησης με περιορισμένη ισχύ θα λήξουν και θα πρέπει να ανανεωθούν έγκαιρα.

  - Θα είναι υποχρεωτικό το μικροκύκλωμα πάνω στην άδεια οδήγησης;

Όχι. Μόνο τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εισάγουν μικροκύκλωμα θα μπορούν να το κάνουν. Θα πρέπει όμως να συμμορφωθούν με το τεχνικό παράρτημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλιστεί μελλοντική συμβατότητα.

  - Θα έχουν τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το μικροκύκλωμα για συστήματα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών με βάση τις ποινές ή για άλλους σκοπούς;

Ο λόγος εισαγωγής μικροκυκλώματος είναι η βελτίωση της προστασίας κατά της απάτης. Όλες οι πληροφορίες που είναι δυνατόν να αναγνωστούν πάνω στην άδεια οδήγησης θα αποθηκευθούν επίσης στο μικροκύκλωμα. Αν κάποιο κράτος μέλος αποφασίσει πρόσθετων πληροφοριών στο μικροκύκλωμα, θα πρέπει να σεβαστεί την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο μόνον οι πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία της άδειας οδήγησης θα είναι δυνατόν να αποθηκευθούν στο μικροκύκλωμα, ώστε να εξασφαλίσουν την σωστή της λειτουργία.

  - Μήπως το προτεινόμενο μικροκύκλωμα οδηγήσει στην κατάσταση που Ο μεγάλος αδελφός σας παρακολουθεί⋭;

Όχι. Και πάλι ο φόβος αυτός δεν έχει βάση καθώς η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλιστεί η λειτουργία της άδειας οδήγησης και δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί στο μικροκύκλωμα καμιά άλλη πληροφορία παρά αυτή που εμφανίζεται ήδη πάνω στην άδεια οδήγησης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι στο μέλλον θα παραμείνει δυνατή η αφαίρεση της άδειας οδήγησης εάν ο κάτοχος έχει κάνει παράβαση.

  - Θέλει η Επιτροπή να επιβάλει ιατρικές εξετάσεις κατά τη στιγμή της διοικητικής ανανέωσης;

Όχι. Η Επιτροπή δεν προτείνει υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις για τους κατόχους αδειών οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών. Τα κράτη μέλη ωστόσο μπορούν, εάν το επιθυμούν, να επιλέξουν να επιβάλουν ιατρικές εξετάσεις ή άλλα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά τη στιγμή της ανανέωσης .

Για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων η Επιτροπή προτείνει την εναρμόνιση της περιοδικότητας των ήδη υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων και την σύμπτωσή τους με τη διοικητική ανανέωση.

  - Προτείνει η Επιτροπή υποχρεωτικό έλεγχο της οράσεως κατά τη στιγμή της ανανέωσης;

Όχι. Η Επιτροπή δεν προτείνει ειδικό έλεγχο της οράσεως για τους οδηγούς αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών. Όσον αφορά τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων ο έλεγχος της όρασης αποτελεί μέρος των ιατρικών εξετάσεων που είναι ήδη υποχρεωτικές σήμερα.

  - Θέλει η Επιτροπή να απαγορεύσει σε άτομα ηλικίας 14 ετών να οδηγούν μοτοποδήλατα;

Όχι. Η Επιτροπή προτείνει όπως σε όλη την Ένωση επιβληθεί θεωρητική εξέταση ως ελάχιστη απαίτηση για την οδήγηση μοτοποδηλάτων. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλουν περαιτέρω απαιτήσεις όπως λόγου χάρη πρακτική ή ιατρική εξέταση. Όσον αφορά την ηλικία, η ελάχιστη προτεινόμενη ηλικία είναι 16 έτη, αλλά τα κράτη μέλη θα είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε άτομα ηλικίας 14 ετών να οδηγούν μοτοποδήλατα στην εθνική τους επικράτεια.

  - Προτείνει η Επιτροπή να απαγορευθεί να οδηγούν αυτοκίνητα τα άτομα ηλικίας 17 ετών;

΄Οχι. Η σημερινή οδηγία παραμένει αμετάβλητη ως προς αυτό το σημείο. Θα επιτρέπεται ακόμη στα κράτη μέλη να δίδουν άδειες οδήγησης για αυτοκίνητα (κατηγορία Β) σε πολίτες ηλικίας 17 ετών για οδήγηση στην επικράτειά τους. Ωστόσο η Επιτροπή προτείνει να μην επιτρέπεται πλέον σε άτομα 17 ετών να διαθέτουν άδεια για αυτοκίνητο συν ρυμουλκούμενο (κατηγορία Β+Ε). Στο μέλλον, μόνον άτομα ηλικίας 18 ετών θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τέτοιου είδους άδεια. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να αποκτηθεί προηγούμενη εμπειρία μέσω της οδήγησης αυτοκινήτου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η κανονική ελάχιστη ηλικία παραμένει εκείνη των 18 ετών, που εξακολουθεί να είναι η ελάχιστη ηλικία στην οποία όλα σχεδόν τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες οδήγησης κατηγορίας Β.

  - Προτείνει η Επιτροπή να απαγορευθεί να οδηγούν βαριές μοτοσικλέτες τα άτομα ηλικίας 21 ετών;

Όχι. Η παρούσα οδηγία βελτιώνει το σύστημα της σταδιακής πρόσβασης σε ισχυρότερες μοτοσικλέτες. Η πρόσβαση θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή με δύο τρόπους: άμεση ή σταδιακή πρόσβαση. Σήμερα άμεση πρόσβαση δίδεται στα 21 και η σταδιακή πρόσβαση από τα 20 μετά διετή εμπειρία με μοτοσικλέτα περιορισμένης ισχύος. Αν ένα άτομο ηλικίας 21 ετών έχει αποκτήσει προηγούμενη εμπειρία τριών ετών με μοτοσικλέτα περιορισμένης ισχύος (κατηγορία Α2) τότε το άτομο αυτό θα έχει την δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε ηλικία 21 ετών στις μοτοσικλέτες μεγαλύτερης ισχύος αφού υποβληθεί σε πρακτική εξέταση. Ωστόσο χωρίς αυτή την προηγούμενη εμπειρία το άτομο αυτό θα πρέπει να περιμένει να γίνει 24 ετών.

Η Επιτροπή θα ήθελε να βελτιώσει το σημερινό σύστημα σταδιακής πρόσβασης. Σήμερα οι νέοι περιμένουν συχνά μέχρι την ηλικία των 21 ετών και στη συνέχεια έχουν άμεση πρόσβαση στις ισχυρότερες μοτοσικλέτες χωρίς καμιά προηγούμενη εμπειρία. Ορισμένοι παίρνουν επίσης άδεια οδήγησης για μοτοσικλέτα περιορισμένης ισχύος σε ηλικία 18 ετών και στην συνέχεια περιμένουν απλώς 2 έτη για να αγοράσουν μοτοσικλέτα απεριόριστης ισχύος. Αυτό γίνεται δυνατόν καθώς σήμερα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος όσον αφορά την εμπειρία που αποκτήθηκε με την μοτοσικλέτα περιορισμένης ισχύος. Η πρόταση που υποβάλει η Επιτροπή θα σταματήσει την πρακτική αυτή και θα πρέπει να βελτιώσει την οδική ασφάλεια.

  - Προτείνει η Επιτροπή πως δεν θα είναι πια δυνατή η οδήγηση τροχόσπιτων με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (κατηγορία Β);

Η Επιτροπή προτείνει την απλοποίηση και ενίσχυση της συνοχής των αδειών οδήγησης ⋬ρυμουλκούμενων⋭. Σήμερα κάποιος με απλή άδεια οδήγησης κατηγορίας Β μπορεί να οδηγήσει συνδυασμούς αυτοκινήτου - ρυμουλκούμενου υπό την προϋπόθεση ο συνδυασμός δεν ξεπερνά τα 3.500 κιλά και εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα ρυμουλκούμενου δεν ξεπερνά τη μάζα του αυτοκινήτου εν κενώ. Αυτός ο ορισμός που ισχύει σήμερα είναι πολύ πολύπλοκος και έχει δημιουργήσει δυσκολίες σε πολίτες που αλλάζουν είτε το αυτοκίνητό τους είτε το ρυμουλκούμενο. Ο ορισμός αυτός εισάγει επίσης διακρίσεις για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων που δεν αποκτούν παρόμοια δικαιώματα για τις δικές κατηγορίες αδειών οδήγησης ακόμη και αν συχνά διαθέτουν περισσότερη εμπειρία και πολύ λεπτομερέστερη κατάρτιση και υφίστανται εξετάσεις.

Κατά συνέπεια η Επιτροπή στοχεύει να εξασφαλίσει ότι οι οδηγοί αυτοκινήτων εκπαιδεύονται και εξετάζονται επαρκώς για την οδήγηση συνδυασμών οχημάτων που είναι συχνά δυνατόν να έχουν μήκος από 8 έως 12 μέτρα. Αυτό σημαίνει πράγματι ότι στο μέλλον για να οδηγήσει κανείς τα περισσότερα τροχόσπιτα θα πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β+Ε.

Από την άλλη πλευρά, όλα τα αποκτηθέντα δικαιώματα θα διασφαλιστούν και κατά συνέπεια οι κάτοχοι αδειών που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας πρότασης θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το δικαίωμα αυτό.

  - Γιατί προτείνει η Επιτροπή απαιτήσεις για τους εξεταστές;

Σε μερικά κράτη μέλη οι εξεταστές δεν έχουν σχεδόν καμία εκπαίδευση ή ακόμη δεν διαθέτουν καν άδεια οδήγησης στην κατηγορία για την οποία εξετάζουν. Αυτό δεν θα πρέπει να ισχύει στο μέλλον. Η παρούσα πρόταση εισάγει ελάχιστες απαιτήσεις για τα αρχικά προσόντα και την περιοδική κατάρτιση των εξεταστών. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη ποιότητα των εξετάσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενισχύσει τη συμβατότητα των αποτελεσμάτων, σημαντικό παράγοντα σε ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης αδειών οδήγησης. Θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

(1)ΕΕ L 226 της 10.09.2003 σ. 4

(2)Απόφαση της Επιτροπής 2000/275/ΕΚ της 21ης Μαρτίου 2000, για την ισοδυναμία μεταξύ ορισμένων κατηγοριών αδειών οδήγησης, ΕΕ L 91 της 12.4.2000, σ.1 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της Επιτροπής 2002/256/ΕΚ της 25.3.2002, ΕΕ L 87 της 4.4.2002, σ.57


Side Bar