Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT

IP/03/1356

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2003

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά οκτώ κρατών μελών

Μετά τη θέση σε ισχύ του νέου πλαισίου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η Επιτροπή έλαβε αποφασιστικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η υλοποίησή του, κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Βελγίου, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών και της Πορτογαλίας, για μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στις οικείες νομοθεσίες. Ο Erkki Liikanen, Επίτροπος αρμόδιος για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία της Πληροφορίας, δήλωσε: Μετά την απελευθέρωση των ευρωπαϊκών αγορών τηλεπικοινωνιών, το 1998, η οποία απετέλεσε πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας και ευρύτατης προσφοράς υπηρεσιών στο κοινό, η Επιτροπή θεωρεί τώρα ως προτεραιότητα την ενθάρρυνση της έγκαιρης μεταφοράς, στις οικείες νομοθεσίες, του νέου πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Πέραν της εξασφάλισης της νομικής προβλεψιμότητας και της ρυθμιστικής ευελιξίας που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση των επενδύσεων στον εν λόγω τομέα, η έγκαιρη μεταφορά θα αποτελέσει συμπλήρωμα του στόχου της eEurope (ηλεκτρονική Ευρώπη) για την επίτευξη ανταγωνιστικής τοπικής πρόσβασης στις υπηρεσίες του Διαδικτύου (Internet) μέσω δικτύων ευρείας ζώνης, όσο το δυνατόν φθηνότερα και σε βιώσιμη βάση.

Στην ανακοίνωσή της ⋬Ηλεκτρονικές επικοινωνίες: ο δρόμος προς την οικονομία της γνώσης⋭1, η Επιτροπή υπογράμμισε τη σημασία της πλήρους, αποτελεσματικής και έγκαιρης εφαρμογής του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία και η διατήρηση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που προσφέρει κίνητρα στην καινοτομία, στις επενδύσεις καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε πλήρως, τόσο από το εαρινό Συμβούλιο, όσο και από το επακόλουθο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών, του Μαρτίου 2003.

Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του Συμβουλίου και υποστηριζόμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έθεσαν την 24η Ιουλίου 200 ως προθεσμία μεταφοράς των κυριότερων διατάξεων του νέου πλαισίου, στις οικείες νομοθεσίες.

Στις 6 Οκτωβρίου 2003, επτά χώρες είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα ενσωμάτωσης, στα οικεία εθνικά δίκαια, της οδηγίας - πλαίσιο, των οδηγιών για τις άδειες, για την πρόσβαση και για την καθολική υπηρεσία. Πρόκειται για τις : Δανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχουν τώρα κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει, δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης, κατά του Βελγίου, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών και της Πορτογαλίας, οι οποίες δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή μέτρα μεταφοράς.

Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη καλούνται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την Επιτροπή εντός δύο μηνών. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο των διαδικασιών επί παραβάσει.

Ιστορικό

Τον Μάρτιο 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισαν νέα δέσμη τομεακών ρυθμιστικών διατάξεων, με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικότερων αγορών και τη σύγκλιση των τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών2.

Οι Οδηγίες που συνιστούν τους πυλώνες του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών έπρεπε να έχουν μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια το αργότερο στις 24 Ιουλίου 2003. Το νέο πλαίσιο ορίζει, επίσης, ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα εν λόγω εθνικά μέτρα μεταφοράς από τις 25 Ιουλίου 20033, ημερομηνία κατά την οποία τα προηγούμενα κοινοτικά μέσα, των οποίων υπερισχύουν τα σχετικά στοιχεία του νέου πλαισίου, καταργούνται.

Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν προκειμένου περί των τηλεπικοινωνιών, η Επιτροπή θα αναλάβει, κατά τρόπο έγκαιρο και προληπτικό, ενεργό ρόλο στην εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ούτως ώστε να επιτευχθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό νομική βεβαιότητα για τους ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς και για τις μελλοντικές επενδύσεις, στον εν λόγω υψηλής δυναμικότητας τομέα.

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή στα κράτη μέλη και θα συνεχίσει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υλοποίησης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του νέου πλαισίου.

Πέραν τούτου, η Επιτροπή επεσήμανε ότι είναι σημαντικό να συμπληρωθούν οι επίσημες διαδικασίες επί παραβάσει με εναλλακτικά μέσα επίτευξης ταχέων αποτελεσμάτων στην παρακολούθηση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας.4 Ενίοτε, οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης προβλημάτων είναι ακόμη πιο αποτελεσματικοί και αναλογικοί απ΄ό,τι οι διαδικασίες επί παραβάσει. Εν προκειμένω, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις αρχές των κρατών μελών, και ειδικότερα με τις ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Τέτοια συνεργασία λαμβάνει ήδη χώρα στην Επιτροπή Επικοινωνιών (COCOM), στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών (ERG) καθώς και στην Επιτροπή Ραδιοφάσματος (RSC) και στην Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος (RSPG), αλλά και στις διμερείς συνεδριάσεις με τα κράτη μέλη.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την πρόοδο της μεταφοράς, σε όλα τα κράτη μέλη, και θα συνεχίσει να υποβάλει ερωτήματα, στο πλαίσιο της Επιτροπής Επικοινωνιών, στα κράτη μέλη εκείνα που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει τις Οδηγίες στις οικείες εθνικές νομοθεσίες. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Επικοινωνιών πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2003.

    1 COM(2003) 65 της 11.2.2003.

    2 Πρόκειται για την Οδηγία 2002/21/ΕΚ (Οδηγία - πλαίσιο)· Οδηγία 2002/20/ΕΚ (Οδηγία για τη αδειοδότηση)· Οδηγία 2002/19/ΕΚ (Οδηγία για την πρόσβαση)· και Οδηγία 2002/22/ΕΚ (Οδηγία για την καθολική υπηρεσία)· η Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εκδόθηκε τον Ιούλιο 2002. Η απόφαση για το Ραδιοφάσμα (676/2002/ΕΚ) δεν απαιτεί μεταφορά εκ μέρους των κρατών μελών. Πρβλ. επίσης:

    http://ec.europa.eu/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/index_en.htm.

    3 Πρβλ., λόγου χάρη, το άρθρο 28 της Οδηγίας - πλαίσιο. Τα κράτη μέλη θέτουν προθεσμία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2003 για την μεταφορά, στις οικείες εθνικές νομοθεσίες, των απαιτήσεων της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

    4 COM(2002) 725 της 11.12.2002.


Side Bar