Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/03/1330

Bryssel den 1 oktober 2003

Kommissionen dömer fyra företag i sorbatkartell till böter på totalt 138.4 miljoner euro

I ett beslut som fattades i onsdags fann Europeiska kommissionen att Hoechst AG, Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co Ltd och Ueno Fine Chemicals Industry Ltd haft en kartell på sorbatmarknaden mellan 1979 och 1996. Sorbat är ett av de kemiska konserveringsmedel som används mest i Europa för att förhindra utveckling av mögel, bakterier och andra mikroorganismer i livsmedel, till exempel i majonnäs, korv och drycker. Det används också för att bestryka omslagspapper för ost eller i kosmetika. Kommissionsledamot Mario Monti framhöll att ”europeiska konsumenter till följd av denna konspiration betalat mer för många dagligvaror än om företagen hade konkurrerat mot varandra. Jag är fast besluten att se till att deltagande i karteller inte är lönsamt. Det enda sättet för företag att undvika höga böter är att rensa upp i sin verksamhet och upphöra med att delta i karteller vars enda ändamål är att utvinna olagliga vinster från okända intermediära konsumenter eller slutkonsumenter.

Dagens beslut har fattats efter en fördjupad undersökning som tydligt påvisade att Hoechst, Chisso, Daicel, Nippon och Ueno mellan slutet på december 1978 och den 31 oktober 1996 (den 30 november 1995 för Nippon) haft en kartell där de kom överens om priser och fördelade kvantitativa kvoter mellan varandra.

Under 1995 kontrollerade de fem företagen ungefär 85 % av sorbatmarknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)(1). Hoechst var den största tillverkaren av sorbinsyra - den vanligaste typen av sorbat - följt av Daicel, fram till dess att Hoechst överförde sin sorbatverksamhet till Nutrinova under 1997. Hoechst är baserat i Tyskland. Övriga fyra företag har alla sina högkvarter i Japan.

Sorbat är antimikrobiella medel som har förmågan att fördröja eller förhindra tillväxten av mikroorganismer som jäst, bakterier och mögel framför allt i livsmedel och drycker. Det används också som stabilisator i farmaceutiska produkter och kosmetika. Det finns tre sorters sorbat: sorbinsyra som bland annat används i margarin, majonnäs, drycker och bageriprodukter, kaliumsorbat som används i produkter med ett högt vatteninnehåll och kalciumsorbat som i Frankrike och Italien används för att bestryka omslagspapper för ost.

Undersökningen inleddes under hösten 1998 när kommissionen kontaktades av företrädare för Chisso i enlighet med kommissionens policy för gynnsam behandling av företag som lämnar upplysningar om karteller som ger företag möjlighet till fullständig befrielse från böter (eller nedsatta böter) om de är först med att tillhandahålla upplysningar om en kartell.

De bevis som kommissionen samlade in påvisade tydligt förekomsten av en kartell i strid med artikel 81.1 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 53 i EES-avtalet.

Deltagarna i överträdelsen träffades vanligtvis två gånger om året för att diskutera varje lands priser(2) och fördela kvantiteterna. Dessa möten hölls på olika platser i Europa och i Japan. De japanska tillverkarna höll förberedelsemöten för att komma överens om de priser och kvantiteter som diskuterades på de gemensamma mötena som för det mesta hölls i Tokyo.

Beräkning av böterna

Kommissionen anser att kartellavtalet utgjorde en mycket allvarlig överträdelse av gemenskapens konkurrenslagstiftning. När kommissionen beräknar böter i kartellärenden tar den hänsyn till hur allvarliga överträdelserna är, hur länge de har pågått och om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter. Den beaktar även företagens andel av den berörda marknaden och företagens totala storlek. Böterna får inte överstiga tio procent av ett företags sammanlagda årsomsättning, enligt den tillämpliga förordningen.

Chisso uppfyllde villkoren för fullständig befrielse från böter och fick därför inga.

Hoechst ålades de högsta böterna på grund av sin totala storlek och andel av den relevanta marknaden och det faktum att den tidigare hade begått en liknande överträdelse. Böterna återspeglar också dess ställning som ledare i kartellen tillsammans med Daicel. Hoechsts slutliga bötesbelopp inkluderar dock en nedsättning på 50 % för samarbete under undersökningen.

De böter som ålagts de japanska tillverkarna inkluderar också olika nedsättningsnivåer beroende på kvaliteten på det samarbete som tillhandahållits kommissionen.

Nedan anges de enskilda bötesbeloppen (i miljoner euro).

Hoechst AG: 99

Daicel Chemical Industries, Ltd: 16.6

Ueno Fine Chemicals Industry, Ltd: 12.3

The Nippon Synthetic Chemical Industry Co, Ltd: 10.5

(1)Kommissionen övervakar konkurrensreglerna i hela EES, vilket omfattar medlemsstaterna i EU plus Norge, Liechtenstein och Island.

(2)Förenta staterna och Kanada har också undersökt och straffat vissa sorbattillverkares fastställande av priser och andra handelsbegränsningar. De berörda företagen i de olika förfarandena är inte exakt desamma.


Side Bar