Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1314

Bryssel den 30 september 2003

Jordbruksreformen fortsätter: Kommissionen föreslår en uthållig modell för Europas humleodling

I dag lägger kommissionen fram sina förslag om en grundläggande reform av den gemensamma organisationen av marknaden för humle. Det är helt i linje med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) som beslutades av rådet i juni 2003. För humle föreslår kommissionen att de nuvarande subventionerna helt eller åtminstone till en betydande del frikopplas från produktionen och överförs till det frikopplade gårdsstödet, grunddraget i den nya reformerade gemensamma jordbrukspolitiken. Enligt förslaget kan medlemsstaterna välja fullständig eller delvis frikoppling. I det senare fallet har de möjlighet att behålla kopplat stöd upp till 25 % av produktionsstödet för att kunna sörja för särskilda produktionsförhållanden eller särskilda regionala egenskaper. Detta stöd kommer, liksom annat direktstöd, att kopplas till att miljönormer och normer för livsmedelssäkerhet tillgodoses genom att "tvärvillkoren" uppfylls. Kommissionen har för avsikt att lägga fram lagförslaget före årsskiftet.

"Vi siktar till ett enkelt och flexibelt system. Det här kommer att leda till en marknadsorienterad hållbar humleproduktion inom EU", säger Franz Fischler, ledamot av kommissionen med ansvar för jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske.

Kommissionens reformförslag för humle baseras på den utvärdering av sektorn som rådet har begärt före den 31 december 2003. Det framgår av den analysen att det framtida stödsystemet måste tillgodose tre avgörande krav: upprätthålla bärkraften i produktionen, säkerställa gynnsamma ekonomiska produktionsvillkor och ta hänsyn till marknadsutvecklingen. När det gäller det första kravet kommer huvuddragen i den nuvarande gemensamma organisationen av marknaden, dvs. bestämmelserna om produktcertifiering och producentgruppernas centrala roll, att fortsätta att gälla eftersom de har visat sig vara mycket effektiva. Att integrera humleproduktionen i gårdsstödet är det bästa sättet att tillgodose det andra och det tredje kravet.

För odlarnas del är det här systemet enkelt, flexibelt och hållbart och svarar dessutom för stabilitet i det nuvarande utfallet genom ett stöd som är lika stort som det nuvarande och som innebär en effektivare och mera direkt överföring av stödet. Därutöver erbjuder det alternativ för producenterna vid kortvariga och strukturella marknadskriser, eftersom det ger odlaren möjlighet att tillfälligt avbryta produktionen eller lägga ner den och använda marken för andra typer av produktion.

För att uppmuntra odlarna att organisera sig får medlemsstaterna besluta att för hela eller en del av det kopplade stödet ställa villkor om medlemskap i en producentgrupp.

Kommissionens rapport om humlesektorns utveckling finns på webbadressen:

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/hops/index_en.htm

Bakgrund

    Hur fungerar den gemensamma organisationen av marknaden för humle?

Den gemensamma organisationen av marknaden (GMO) för humle inrättades 1971 och reformerades senast 1997. De huvudsakliga beståndsdelarna i grundförordningen är regler om saluföring av humle med användning av certifieringsförfaranden och ett system med förhandsavtal, regler för erkännande och främjande av producentgrupper och regler för handel med tredjeländer.

Stöd beviljas producenter av humle som odlas inom gemenskapen. Producentgrupperna kan själva bestämma om de vill betala hela eller en del av stödet till sina medlemmar i proportion till den odlade arealen. Upp till 20 % av stödet kan användas för omställning till andra humlesorter eller till andra åtgärder av gemensamt intresse.

Det finns särskilda tillfälliga åtgärder för stöd till arealer som läggs i träda eller röjs.

Utgifterna för humle har legat stilla på 12,5 miljoner euro för skördarna 2000, 2001 och 2002 och av detta belopp går 10 miljoner euro till Tyskland.

    Situationen för sektorn inom EU

Humle odlas på omkring 22 000 hektar (ungefär en tredjedel av världens humleodlade areal) i åtta medlemsstater (Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Irland, Österrike, Portugal och Förenade kungariket). Tyskland svarar för 80 % av EG:s humleareal.

I alla medlemsstaterna är humleodlingen på tillbakagång. Producenterna odlar sorter med en allt högre halt av alfasyra (den bittra beståndsdel i humlet som ger ölet dess bittra smak) och med allt större avkastning, vilket medför att det behövs mindre arealer för att odla samma kvantiteter.

Under senare år har EU:s humleareal minskat med omkring 3,5 % per år. Antalet företag som odlar humle har minskat med omkring 6 % per år men arealen per företag har ökat (+ 4% per år). EU:s humleproduktion har minskat bara lite (-0,8 % per år) under de senaste åren (omkring 38 000 ton 2002).

De aromatiska sorterna, som ger lägre avkastning och som är svårare att odla, har traditionellt betingat högre priser än de bittra. Men skillnaden mellan de två typerna tenderar att minska, eftersom efterfrågan på de aromatiska sorterna avtar och de nya högalfasorterna ger ett högre utbyte av alfasyra och, som en följd av detta, också har ett högre marknadsvärde.

Avtalsmarknaden minskar eftersom kunderna finner ett rikligt och ökande utbud på den fria marknaden till lägre priser än avtalspriserna. Avtal som saluföringsredskap fortsätter emellertid att värderas högt av odlarna, i första hand därför att avtalen ger stabila priser över längre perioder.

    Handeln och situationen i världen

EU är den ledande producenten i världen av humle med 40 % av produktionen. På andra plats kommer Förenta staterna med 27 % av produktionen. Kina ligger på tredje plats och svarar för närvarande för 14 % av världsproduktionen.

Fastän världsproduktionen av öl ökar (med omkring 1,9 % per år) minskar behoven av alfasyra (-0,66 %) som ett resultat av tekniska framsteg och en ändring av konsumenternas smak i riktning mot mindre bittra ölsorter.

EU är den mest betydande humleexportören (med en export av omkring 22 000 ton ekvivalenter(1) färskt humle under 2002). Importen har minskat och har planat ut på ungefär 11 500 ton ekvivalenter färskt humle. Handelsöverskottet uppgår för närvarande till ungefär 10 000 ton ekvivalenter färskt humle. EU är traditionellt en nettoexportör av humle på världsmarknaden och är ett betydande centrum för världshandeln med humle.

    Statistik

Det finns statistik och annan information om humlesektorn på webbadressen

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/hops/index_sv.htm

(1)Humlepelletar och humleextrakt konverteras till ekvivalenter färskt humle av jämförbarhetsskäl.


Side Bar