Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/1314

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2003

Η μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής συνεχίζεται: Η Επιτροπή προτείνει ένα βιώσιμο υπόδειγμα για τον ευρωπαϊκό τομέα λυκίσκου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σήμερα τις προτάσεις της για μια εκ βάθρων αναμόρφωση της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ) για το λυκίσκο. Η ενέργεια αυτή βαδίζει στον άξονα της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), όπως αποφασίστηκε από το Συμβούλιο τον Ιούνιο 2003. Για το λυκίσκο, η Επιτροπή προτείνει την αποσύνδεση του συνόλου ή τουλάχιστον σημαντικού μέρους των σημερινών επιδοτήσεων του λυκίσκου από την παραγωγή και την μεταβίβαση των πόρων στην αποσυνδεδεμένη από την παραγωγή ενιαία ενίσχυση εκμετάλλευσης, που αποτελεί το καίριο χαρακτηριστικό της νέας, αναμορφωμένης ΚΓΠ. Σύμφωνα με την πρόταση, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ πλήρους ή μερικής αποσύνδεσης· για τη δεύτερη, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν μια συνδεόμενη με την παραγωγή ενίσχυση έως ποσοστό κατ΄ανώτατο όριο 25% της ενίσχυσης στον παραγωγό, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής ή σε ειδικά χαρακτηριστικά πλέον περιφερειακού χαρακτήρα. Η ενίσχυση αυτή, καθώς και οι άλλες άμεσες ενισχύσεις, θα εξαρτώνται από την τήρηση περιβαλλοντικών προτύπων και προτύπων ασφάλειας των τροφίμων, μέσω της πολλαπλής συμμόρφωσης⋭. Η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει το νομικό κείμενο για το λυκίσκο πριν από τα τέλη του έτους.

Στοχεύουμε σε ένα απλό και ευέλικτο σύστημα. Αυτό θα οδηγήσει σε μια στραμμένη στην αγορά, βιώσιμη παραγωγή λυκίσκου στην ΕΕ, δήλωσε ο κ. Franz Fischler, Επίτροπος αρμόδιος για τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία.

Η μεταρρυθμιστική πρόταση της Επιτροπής για το λυκίσκο βασίζεται στην έκθεση αξιολόγησης του κλάδου, την οποία ζήτησε το Συμβούλιο να εκπονηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Από την ανάλυση αυτή είναι προφανές ότι το μελλοντικό σύστημα οφείλει να πληροί τρεις ζωτικής σημασίας απαιτήσεις, δηλαδή τη διατήρηση της βιωσιμότητας της παραγωγής, τη διασφάλιση οικονομικών συνθηκών ευνοϊκών για τον παραγωγό και την ανταπόκριση στις παρατηρούμενες στην αγορά τάσεις. Όσον αφορά την πρώτη απαίτηση, τα κυριότερα στοιχεία της υφισταμένης ΚΟΑ του λυκίσκου, τα οποία είναι οι διατάξεις περί πιστοποιήσεως των προϊόντων και ο κεντρικός ρόλος των ομάδων παραγωγών, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν επειδή αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά. Η ενσωμάτωση της ενίσχυσης στον παραγωγό λυκίσκου στο σύστημα του ενιαίου καταβαλλόμενου ποσού πληροί καλύτερα τη δεύτερη και την τρίτη απαίτηση.

Όσον αφορά τους καλλιεργητές, το σύστημα αυτό είναι απλό, ευέλικτο και βιώσιμο, παράλληλα δε εξασφαλίζει τη σταθερότητα των σημερινών επιδοτήσεων μέσω ενισχύσεως ισοδύναμης προς τη σημερινή, και μια πλέον αποτελεσματική και άμεση μεταβίβαση της στήριξης.

Επιπλέον, προσφέρει εναλλακτικές λύσεις για τους παραγωγούς στην περίπτωση βραχυπρόθεσμων και διαρθρωτικών κρίσεων στην αγορά, επειδή ο καλλιεργητής θα είναι σε θέση να σταματάει προσωρινά την παραγωγή ή να την εγκαταλείπει και να χρησιμοποιεί τη γη για άλλα είδη παραγωγής.

Προκειμένου να ενθαρρύνουν τους καλλιεργητές να οργανωθούν, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εξαρτήσουν ένα τμήμα ή το σύνολο της συνδεδεμένης με την παραγωγή ενίσχυσης από την εγγραφή του δικαιούχου ως μέλους σε ομάδα παραγωγών.

Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εξέλιξη του τομέα του λυκίσκου διατίθεται στον εξής ιστότοπο του διαδικτύου:

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/hops/index_en.htm

Ιστορικό

    Κατά ποίο τρόπο λειτουργεί η κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) του λυκίσκου;

Η κοινή οργάνωση αγοράς λυκίσκου θεσπίστηκε το 1971 και η πλέον πρόσφατη μεταρρύθμιση της χρονολογείται από το 1997. Τα ουσιαστικά στοιχεία του βασικού κανονισμού είναι κανόνες για την εμπορία του λυκίσκου, με τη χρήση διαδικασίας πιστοποίησης και συστήματος συναπτόμενων εκ των προτέρων συμβάσεων, κανόνες για την αναγνώριση και την προώθηση των ομάδων παραγωγών, και κανόνες για τις συναλλαγές με τρίτες χώρες.

Η στήριξη χορηγείται στους παραγωγούς του καλλιεργούμενου στην Κοινότητα λυκίσκου. Οι ομάδες παραγωγών μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσο θα καταβάλουν το πλήρες ποσό ή μέρος της στήριξης προς τα μέλη τους, αναλογικώς προς την καλλιεργούμενη έκταση: ποσοστό μέχρι 20% της στήριξης μπορεί να χρησιμοποιείται για στροφή σε άλλες ποικιλίες λυκίσκου ή άλλα μέτρα κοινού συμφέροντος.

Προβλέπονται ειδικά έκτακτα μέτρα ώστε να παρέχεται στήριξη για εκτάσεις που ευρίσκονται σε προσωρινή αγρανάπαυση ή που έχουν εκχερσωθεί.

Οι δαπάνες για το λυκίσκο κινούνται σε σταθερό επίπεδο ύψους 12,5 εκατ. ευρώ για τις εσοδείες 2000, 2001 και 2002, από το οποίο ποσό τα 10 εκατ. ευρώ χορηγούνται στη Γερμανία.

    Η επικρατούσα στην ΕΕ κατάσταση του κλάδου

Ο λυκίσκος καλλιεργείται σε έκταση περίπου 22 000 εκταρίων (περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας έκτασης καλλιέργειας λυκίσκου) σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο). Η Γερμανία αντιπροσωπεύει ποσοστό 80% της κοινοτικής έκτασης καλλιέργειας λυκίσκου.

Σε όλα τα κράτη μέλη η καλλιέργεια λυκίσκου ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Οι παραγωγοί καλλιεργούν ποικιλίες με όλο και υψηλότερη περιεκτικότητα οξέος άλφα (το πικρό συστατικό του λυκίσκου που δίνει στη μπύρα την πικρή της γεύση) και όλο και υψηλότερες αποδόσεις, πράγμα που συνεπάγεται μικρότερες εκτάσεις για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας.

Κατά τα τελευταία έτη, η καλλιεργούμενη με λυκίσκο έκταση στην ΕΕ μειωνόταν με ετήσιο ρυθμό περίπου 3,5%.

Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων καλλιέργειας λυκίσκου υποχωρούσε ετησίως κατά σχεδόν 6%, αυξήθηκε όμως η έκταση ανά εκμετάλλευση (+ 4% ετησίως). Η παραγωγή κώνων λυκίσκου στην Ένωση μειώθηκε ελαφρότατα (-0,8% ετησίως) τα τελευταία λίγα χρόνια (περίπου 38 000 τόνοι το 2002).

Οι αρωματικές ποικιλίες, που έχουν χαμηλότερες αποδόσεις και η καλλιέργειά τους είναι δυσχερέστερη, κατά παράδοση αποσπούν υψηλότερες τιμές απ΄ό,τι οι πικρές ποικιλίες. Το χάσμα όμως μεταξύ των δύο τύπων παρουσιάζει τάσεις σμίκρυνσης επειδή η ζήτηση των αρωματικών ποικιλιών υποχωρεί και οι νέες ποικιλίες ανώτερου άλφα εξασφαλίζουν υψηλότερη απόδοση άλφα οξέος και επομένως έχουν υψηλότερη αγοραία αξία.

Η αγορά προθεσμιακής παράδοσης στο πλαίσιο σύμβασης συρρικνώνεται επειδή οι χρήστες ανευρίσκουν όλο και αφθονότερες ποσότητες προμήθειας στην ελεύθερη αγορά, σε χαμηλότερες τιμές απ΄ό,τι οι προκαθορισμένες στις συμβάσεις. Εξακολουθεί ωστόσο να εκτιμάται πολύ από τους καλλιεργητές η σύμβαση ως εργαλείο προώθησης του προϊόντος στην αγορά, κυρίως επειδή οι προθεσμιακές τιμές είναι σταθερές επί μακρές χρονικές περιόδους.

    Εμπόριο και κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον κορυφαίο παγκόσμιο παραγωγό κώνων λυκίσκου, με ποσοστό 40% της παραγωγής. Την δεύτερη θέση καταλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ποσοστό 27% της παραγωγής. Η Κίνα ευρίσκεται στην τρίτη θέση, όπου σήμερα αντιπροσωπεύει ποσοστό 14% της παγκόσμιας παραγωγής.

Μολονότι η παγκόσμια παραγωγή ζύθου σημειώνει ανοδική πορεία (με ποσοστό περίπου 1,9% ετησίως), οι παγκόσμιες ανάγκες για οξύ άλφα υποχωρούν (-0,66%) συνεπεία της τεχνολογικής προόδου και της στροφής των προτιμήσεων των καταναλωτών σε λιγότερο πικρές μπύρες.

Η ΕΕ αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγέα λυκίσκου (περίπου 22 000 ισοδύναμοι τόνοι κώνων(1) εξήχθησαν το 2002). Οι εισαγωγές της ΕΕ μειώθηκαν και έχουν σταθεροποιηθεί σε περίπου 11 500 τόνους ισοδύναμων κώνων. Το θετικό ισοζύγιο αφήνει τώρα πλεόνασμα περίπου 10 000 τόνων ισοδύναμων κώνων. Η ΕΕ αποτελεί κατά παράδοση καθαρό εξαγωγέα λυκίσκου στην παγκόσμια αγορά και μείζον κέντρο εμπορίας λυκίσκου παγκοσμίως.

    Στατιστικές

Στατιστικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες για τον τομέα του λυκίσκου διατίθενται στον εξής ιστότοπο του διαδικτύου:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/hops/index_el.htm

(1)Τα συσφαιρώματα (σβώλοι) και εκχυλίσματα λυκίσκου μετατρέπονται σε ισοδύναμο κώνων λυκίσκου ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση.


Side Bar