Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1301

Bryssel, den 29 september 2003

Trafiksäkerhet: nya framsteg med ny teknik

Kommissionen har antagit meddelandet om e-säkerhet, som innehåller en serie åtgärder för att hjälpa industrin att ta fram säkrare och intelligentare fordon, och att snabbt få ut dessa på marknaden. Målet är att minska antalet dödsoffer i trafiken till hälften fram till 2010. För att uppnå detta mål föreslår Europeiska kommissionen en bred tillämpning av avancerad informations- och kommunikationsteknik i bilarna. I ett nyligen framlagt handlingsprogram om vägsäkerhet redogjordes det för de allmänna ramarna för gemenskapens trafiksäkerhetsåtgärder. Meddelandet om e-säkerhet grundas på omfattande samråd med näringslivet och andra berörda parter, och bygger vidare på handlingsprogrammet genom att föra fram många detaljerade åtgärder till förbättrad användning av IT i fordonen. Dessa åtgärder väntas påverka alla fordonstyper i framtiden, och är av stor betydelse för alla väganvändare.

Kommissionsledamoten med ansvar för företagspolitik och informationssamhället, Erkki Liikanen, kommenterade: ”Kommissionen har nyligen tagit en rad trafiksäkerhetsinitiativ, t.ex. genom att anta handlingsprogrammet för vägsäkerhet. Men samhällskostnaderna för olyckor, skador och dödsfall i vägtrafiken är fortfarande för höga, och det krävs ytterligare insatser. Informations- och kommunikationsteknik, som redan i stor utsträckning används i fordon, är viktiga redskap när det gäller att öka trafiksäkerheten. Den offentliga sektorn måste samarbeta med den privata, både genom att investera i den infrastruktur som behövs, och genom att vidta åtgärder som gör det möjligt att införa nya lösningar på marknaden.”

I det meddelande som kommissionen antagit redogörs det för kommissionens planerade insatser för att skynda på utveckling och omfattande införande och användande av aktiva säkerhetssystem för intelligenta fordon (Intelligent Vehicle Safety Systems). De föreslagna åtgärderna kan delas in i tre kategorier: I) främjande av säkerhetssystem för intelligenta fordon, II) anpassning av lagstiftning och standardiseringsbestämmelser samt III) avlägsnande av hinder i samhället och näringslivet.

Ytterligare uppgifter:

http://ec.europa.eu/information_society/programmes/esafety/index_en.htm

Tillägg 1

Bakgrund

Kommissionen har nyligen vidtagit en rad viktiga trafiksäkerhetsåtgärder, t.ex. genom att anta handlingsprogrammet för vägsäkerhet.

Ur samhällelig synvinkel är kostnaderna för vägtransporten emellertid fortfarande för höga: Varje år registreras 1 300 000 vägolyckor i Europa, som leder till 40 000 dödsfall och 1 700 000 personskador, vilket beräknas kosta samhället 160 miljarder euro. Och ur den enskildes synvinkel är naturligtvis varje dödsfall eller personskada en för mycket. Det krävs alltså nya insatser för att ta itu med problemet.

Informations- och kommunikationstekniken, som redan i stor utsträckning integrerats i fordon, erbjuder goda möjligheter att ta sig an trafiksäkerhetsfrågan. Tack vare allt starkare processorer, mer avancerad kommunikationsteknik och bättre sensorer och manövreringsorgan kan man utveckla allt mer sofistikerade integrerade aktiva säkerhetssystem som kan lindra följderna av olyckor eller t.o.m. göra det möjligt att helt undvika dem.

Kommissionen, som är väl medveten om denna potential, har tillsammans med fordonsindustrin och andra berörda parter under 2002 inrättat en arbetsgrupp för e-säkerhet, sammansatt av drygt fyrtio sakkunniga. Gruppen ska utarbeta en ny strategi för att öka trafiksäkerheten i Europa genom att driva på forskningen och bidra till utveckling, införande och användning av intelligenta säkerhetssystem som bygger på informations- och kommunikationsteknik.

I november förra året offentliggjorde arbetsgruppen sin slutrapport, som sedan bekräftades vid ett högnivåmöte mellan alla berörda parter, och antogs som utgångspunkt för vidare insatser. Slutrapporten omfattar 28 rekommendationer till Europeiska kommissionen, medlemsstaterna, trafiksäkerhetsmyndigheterna, fordonsindustrin, tjänsteleverantörerna, användarförbund, försäkringssektorn och andra berörda parter.

Dessa rekommendationer syftar till ökad vägsäkerhet genom införandet av integrerade säkerhetssystem som bygger på avancerad IT och ger nya, intelligenta lösningar utgående från samspelet mellan förare, fordon och vägmiljö. I denna integrerade och omfattande säkerhetsapproach kompletteras de självständiga säkerhetssystemen ombord med samarbetsteknik som bygger på att fordon kommunicerar sinsemellan och med omgivande infrastruktur för att ta fram uppgifter om vägmiljön och bedöma potentiella risker och optimera användningen av bilens egna säkerhetssystem.

I detta meddelande redogörs det för de åtgärder som kommissionen planerar för att främja utvecklingen, införandet och användningen av integrerade säkerhetssystem i fordon (Intelligent Vehicle Safety Systems).

Tillägg

Kommissionens föreslagna åtgärder

Nr

Åtgärd
1För att främja samarbetet mellan alla berörda parter kommer kommissionen även framöver att stödja e-säkerhetsforumet och sträva efter att göra det till en självbärande plattform.
2Kommissionen kommer att fastställa entydiga mål och prioriteringar för fortsatt FoTU inom ramen för det sjätte ramprogrammet, men också främja samordningen med nationella program.
3Kommissionen kommer att fastställa vilka ytterligare åtgärder som behövs för samspelet mellan människa och maskin (Human Machine Interaction).
4Kommissionen kommer att främja en harmoniserad, europaövergripande tjänst för nödsamtal i fordon (e-Call), utgående från nödsamtalstjänsten E-112, utbyggt med samtalslokalisering.
5Kommissionen kommer att analysera vilka framsteg som gjorts i fråga om tillhandahållandet av information i realtid om trafik och resväg (Real-Time Traffic and Travel Information RTTI) i Europa, och föreslå ytterligare insatser.
6Kommissionen kommer att vidta de åtgärder som krävs för att stödja avlägsnandet av rättsliga hinder för användningen av kortdistansradar av ultrabredbandstyp (UWB) som arbetar med en frekvens på 24 GHz.
7Kommissionen kommer att se över de relevanta delarna av gällande EG-lagstiftning om typgodkännande av fordon.
8Kommissionen kommer att undersöka om det finns behov av standardisering inom ISO, CEN och ETSI, och fastställa prioriteringarna för detta.
9Kommissionen kommer att beräkna de socioekonomiska fördelarna.
10Kommissionen kommer att främja utvecklingen av en europeisk uppförandekod.
11Kommissionen kommer att främja utarbetandet av vägkartor för näringslivet (Industrial Road Maps) och för den offentliga sektorn (Public Sector Road Maps).

Side Bar