Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/1301

Brussel, 29 september 2003

Verkeersveiligheid: een nieuwe impuls door nieuwe technologieën

De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de eSafety-mededeling, waarin een pakket maatregelen is opgenomen die de fabrikanten moeten helpen veilige en intelligente voertuigen te ontwikkelen en snel op de markt te brengen. Het doel is het aantal verkeersdoden in Europa tussen nu en 2010 te halveren. Om dit te bereiken stelt de Europese Commissie voor geavanceerde informatie- en communicatietechnologie (ICT) toe te passen voor een breed scala aan voorzieningen in auto's. Het algemene kader voor communautaire maatregelen inzake verkeersveiligheid is gepresenteerd in het recent aangenomen Actieprogramma Verkeersveiligheid. De goedgekeurde eSafety-mededeling is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met de industrie en andere spelers. Zij bouwt voort op het Actieprogramma door een groot aantal gedetailleerde maatregelen voor te stellen om het gebruik van ICT in voertuigen te optimaliseren. Deze maatregelen zullen in de toekomst mogelijk voor alle voertuigtypes gelden en zullen van belang zijn voor alle weggebruikers.

Het voor ondernemingen en informatiemaatschappij verantwoordelijke lid van de Commissie Erkki Liikanen verklaarde het volgende: "De Commissie heeft recent een aantal initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid ondernomen, waaronder de vaststelling van het Actieprogramma Verkeersveiligheid. Het wegvervoer eist echter nog steeds een te hoge tol aan ongevallen, gewonden en doden en daarom is er behoefte aan nieuwe maatregelen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT), die reeds op ruime schaal in voertuigen wordt toegepast, biedt het gereedschap om het probleem van de verkeersveiligheid aan te pakken. Overheid en bedrijfsleven moeten op dit gebied samenwerken, zowel door gezamenlijk te investeren in de benodigde infrastructuur als door maatregelen te treffen waardoor nieuwe oplossingen snel op de markt worden geïntroduceerd."

De door de Commissie goedgekeurde mededeling geeft een overzicht van de maatregelen die zij voornemens is te treffen om de ontwikkeling en grootschalige toepassing en gebruik van actieve veiligheidssystemen, intelligente voertuigveiligheidssystemen genaamd, te versnellen. De voorgestelde maatregelen bestaan uit drie categorieën, namelijk (I) bevorderen van intelligente voertuigveiligheidssystemen, (II) aanpassing van het regelgevings- en normenkader en (III) wegnemen van maatschappelijke weerstanden en zakelijke bezwaren.

Voor meer informatie zie:

http://ec.europa.eu/information_society/programmes/esafety/index_en.htm

Bijlage 1

Achtergrond

De Commissie heeft recent een aantal belangrijke maatregelen inzake verkeersveiligheid getroffen, waaronder de vaststelling van het Actieprogramma Verkeersveiligheid.

De maatschappelijke kosten van het wegvervoer zijn echter nog steeds te hoog: per jaar komen in Europa bij 1.300.000 verkeersongelukken 40.000 mensen om en raken er 1.700.000 gewond; de materiële kosten bedragen naar schatting 160 miljard €. Elk ongeluk, elke gewonde en elk dodelijk slachtoffer is er een te veel. Nieuwe maatregelen zijn vereist om dit probleem aan te pakken.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT), die reeds op ruime schaal in voertuigen wordt toegepast, wordt beschouwd al een geschikt instrument om het probleem van de verkeersveiligheid aan te pakken. Naarmate krachtiger processors, communicatietechnologieën, sensors en actuators worden ontwikkeld, kunnen steeds geavanceerdere geïntegreerde actieve veiligheidssystemen worden ontworpen die de gevolgen van ongevallen kunnen beperken of deze zelfs volledig kunnen voorkomen.

De Commissie onderkent deze mogelijkheden en heeft daarom in 2002 samen met de auto-industrie en andere belanghebbende partijen de “eSafety-werkgroep” opgericht die bestaat uit een veertigtal deskundigen. De opdracht van deze werkgroep was met voorstellen te komen voor een strategie ter versnelling van het onderzoek naar en de ontwikkeling, toepassing en gebruik van op ICT gebaseerde intelligente veiligheidssystemen voor verbetering van de verkeersveiligheid in Europa.

In november laatstleden heeft de werkgroep zijn eindverslag uitgebracht, dat later op een vergadering op hoog niveau van alle belanghebbende partijen is goedgekeurd als basis voor verdere maatregelen. Het eindverslag bevat in totaal 28 aanbevelingen aan de Europese Commissie, de lidstaten, verkeers- en veiligheidsinstanties, de auto-industrie, dienstverleners, automobilistenbonden, de verzekeringssector en andere spelers.

Met deze aanbevelingen wordt beoogd de verkeersveiligheid te verbeteren door de toepassing van geïntegreerde veiligheidssystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde ICT voor de ontwikkeling van nieuwe, intelligente oplossingen die zorgen voor de nodige interactie tussen de bestuurder, het voertuig en de wegomgeving. Bij deze geïntegreerde en totale benadering van het veiligheidsaspect ontvangen de autonome veiligheidssystemen in het voertuig via coöperatieve technologieën, waarbij gebruik wordt gemaakt van communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en infrastructuur, informatie over de wegomgeving aan de hand waarvan potentiële gevaren kunnen worden beoordeeld en het functioneren van de veiligheidssystemen in het voertuig kan worden geoptimaliseerd.

Deze mededeling geeft een overzicht van de maatregelen die de Commissie voornemens is te treffen om de ontwikkeling, toepassing en gebruik van actieve veiligheidssystemen, intelligente voertuigveiligheidssystemen genaamd, te bevorderen.

Bijlage 2

Voorgestelde maatregelen van de Commissie

Nr.

Maatregel
1Om samenwerking tussen alle partijen te vergemakkelijken zal de Commissie het eSafety-forum blijven ondersteunen tot dit op eigen benen kan staan.
2De Commissie zal duidelijke doelstellingen en prioriteiten vaststellen voor verder OTO binnen haar zesde Kaderprogramma, en zal coördinatie met de nationale programma's blijven nastreven.
3De Commissie zal bepalen welke verdere maatregelen vereist zijn met betrekking tot de interactie mens-machine.
4De Commissie zal een impuls geven aan de ontwikkeling van een in het voertuig in te bouwen geharmoniseerd pan-Europees noodoproepsysteem (e-Call) dat voortbouwt op het noodoproepsysteem E-112 (location-enhanced emergency call).
5De Commissie zal de gemaakte voortgang bij het in real-time verstrekken van verkeers- en reisinformatie (Real-Time Traffic and Travel Information -RTTI) in Europa analyseren en verdere maatregelen voorstellen.
6De Commissie zal de nodige stappen ondernemen om wettelijke belemmeringen voor het gebruik van 24 GHz UWB short-range radar te helpen wegnemen.
7De Commissie zal de relevante onderdelen van de bestaande EG-wetgeving inzake de typegoedkeuring van voertuigen herzien.
8De Commissie zal de behoeften en prioriteiten inzake normalisatie bij ISO, CEN en ETSI analyseren.
9De Commissie zal een schatting maken van de sociaal-economische voordelen.
10De Commissie zal de ontwikkeling van een Europese Gedragscode ondersteunen.
11De Commissie zal de opstelling van "routekaarten" voor het bedrijfsleven en corresponderende routekaarten voor de publieke sector bevorderen.

Side Bar