Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1301

Bryssel, 29. syyskuuta 2003

Tieturvallisuus: uutta pontta uudella tekniikalla

Komissio on hyväksynyt ns. eSafety-tiedonannon. Siinä esitetään useita toimenpiteitä, joilla kannustetaan ajoneuvoteollisuutta kehittämään turvallisempia ja älykkäämpiä ajoneuvoja sekä tuomaan niitä nopeasti markkinoille. Tavoitteena on puolittaa tieliikennekuolemien määrä vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan komissio ehdottaa, että autoissa otetaan laajasti käyttöön uutta tieto- ja viestintätekniikkaa. Tieturvallisuutta koskevien yhteisön toimien yleiset puitteet esitettiin hiljattain hyväksytyssä tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelmassa. Hyväksytty eSafety-tiedonanto perustuu laajaan teollisuuden ja muiden toimijoiden kuulemiseen. Siinä esitetään toimintaohjelman pohjalta konkreettisia toimia, joilla edistetään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ajoneuvoissa. Nämä toimenpiteet vaikuttavat mahdollisesti kaikkiin ajoneuvotyyppeihin tulevaisuudessa, ja niillä on merkitystä kaikille tienkäyttäjille.

Yritystoiminnasta ja tietoyhteiskunnasta vastaava komissaari Erkki Liikanen totesi seuraavaa: "Komissio on viime aikoina tehnyt useita tieturvallisuutta koskevia aloitteita, niiden joukossa tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelma. Tieliikenteestä johtuvien onnettomuuksien, loukkaantumisten ja kuolemantapausten kustannukset ovat kuitenkin edelleen liian korkeat ja tarvitaan uusia toimenpiteitä. Tieto- ja viestintätekniikka, jota jo käytetään laajasti ajoneuvoissa, tarjoaa merkittäviä välineitä tieturvallisuusongelmien ratkaisemiseen. Julkisen sektorin on toimittava yksityisen sektorin rinnalla sekä investoimalla tarvittavaan infrastruktuuriin että mahdollistamalla uusien ratkaisujen pääsy markkinoille."

Komission hyväksymässä tiedonannossa tuodaan esille toimenpiteitä, joita komissio aikoo toteuttaa nopeuttaakseen aktiivisen turvallisuuden ja ajoneuvojen älykkäiden turvajärjestelmien kehitystä, laajamittaista hyödyntämistä ja käyttöönottoa. Ehdotetut toimet jakautuvat kolmeen ryhmään: ajoneuvojen älykkäiden turvajärjestelmien edistäminen, sääntelyyn ja standardointiin liittyvien säännösten uudistaminen sekä yhteiskunnallisten ja liiketaloudellisten esteiden poistaminen.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/information_society/programmes/esafety/index_en.htm

Liite 1

Taustaa

Komissio on viime aikoina tehnyt useita tieturvallisuutta koskevia merkittäviä aloitteita ja laatinut esim. tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelman.

Yhteiskunnalle tieliikenteestä koituvat kustannukset ovat kuitenkin edelleen aivan liian suuret. Euroopassa vuosittain tapahtuvissa 1 300 000 onnettomuudessa kuolee 40 000 ja loukkaantuu 1 700 000 ihmistä, mistä aiheutuu arvioilta 160 miljardin euron kustannukset. Yksilötasolla jokainen onnettomuus, loukkaantuminen ja kuolemantapaus on liikaa. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan uusia toimenpiteitä.

Ajoneuvoissa jo nyt laajasti käytetty tieto- ja viestintätekniikka voi tarjota merkittäviä välineitä tieturvallisuusongelmien ratkaisemiseen. Tehokkaampien prosessorien, tiedonsiirtotekniikan, anturien ja toimilaitteiden kehityksen myötä voidaan suunnitella entistäkin älykkäämpiä integroituja aktiivisia turvajärjestelmiä, jotka voivat lieventää onnettomuuden vaikutuksia tai joilla voidaan jopa estää onnettomuus kokonaan.

Näitä mahdollisuuksia silmällä pitäen Euroopan komissio perusti vuonna 2002 yhdessä autoteollisuuden ja muiden osapuolten kanssa tieturvallisuusalan eSafety-työryhmän, johon kuului noin 40 asiantuntijaa. Sille annettiin tehtäväksi ehdottaa strategiaa tieto- ja viestintätekniikkapohjaisten älykkäiden turvajärjestelmien tutkimuksen, käyttöönoton ja käytön edistämiseksi, jotta turvallisuutta Euroopan teillä voitaisiin parantaa.

Työryhmä julkisti marraskuussa 2002 loppuraporttinsa, joka sittemmin hyväksyttiin perustaksi jatkotoimille osapuolten korkean tason tapaamisessa. eSafety-työryhmän loppuraportissa annetaan 28 toimintasuositusta Euroopan komissiolle, jäsenvaltioille, tie- ja turvallisuusviranomaisille, autoteollisuudelle, palveluntarjoajille, käyttäjäjärjestöille, vakuutusalalle ja muille osapuolille.

Näissä suosituksissa pyritään parantamaan tieturvallisuutta integroiduilla turvajärjestelmillä, joissa hyödynnetään kehittynyttä tieto- ja viestintätekniikkaa uusien älykkäiden ratkaisujen tarjoamiseksi kuljettajan, ajoneuvon ja tieympäristön väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään. Tässä kokonaisvaltaisessa ja kattavassa turvallisuusajattelussa ajoneuvojen autonomisia turvajärjestelmiä täydennetään yhteistoimintaan kykenevillä tekniikoilla, joissa hyödynnetään ajoneuvojen keskinäistä sekä ajoneuvon ja infrastruktuurin välistä viestintää tiedon saamiseksi tieympäristöstä. Tämän tiedon avulla voidaan arvioida mahdollisia vaaratekijöitä ja optimoida ajoneuvon turvajärjestelmien toimintaa.

Tässä tiedonannossa tuodaan esille toimenpiteitä, joita komissio aikoo toteuttaa edistääkseen ajoneuvoihin integroitujen älykkäiden turvajärjestelmien kehitystä, hyödyntämistä ja käyttöönottoa.

Liite 2

Ehdotetut komission toimenpiteet

Nro

Toimenpide
1Helpottaakseen eri osapuolten yhteistyötä komissio tukee jatkossakin eSafety-yhteistyöelintä, josta pyritään kuitenkin tekemään omarahoitteinen järjestelmä.
2Komissio määrittelee selkeät tavoitteet ja painopistealat tutkimukselle ja kehitykselle kuudennessa puiteohjelmassa ja koordinoi toimintaa kansallisten ohjelmien kanssa.
3Komissio selvittää, mitä lisätoimia tarvitaan käyttöliittymien kehityksen alalla.
4Komissio edistää yhdenmukaisia yleiseurooppalaisia ajoneuvoihin asennettavia hätäpuhelutoimintoja (ns. e-Call-toiminto), jotka perustuvat sijaintitiedoilla täydennettyihin E-112 hätäpuheluihin.
5Komissio analysoi edistymistä reaaliaikaisten liikenne- ja matkatietojen (RTTI-järjestelmät) tarjonnassa Euroopassa ja ehdottaa jatkotoimia.
6Komissio tukee lainsäädännöllisten esteiden poistamista 24 GHz:n taajuusalueen käytöltä UWB-tekniikkaa hyödyntävissä lyhyen kantaman tutkajärjestelmissä.
7Komissio käy läpi yhteisön tyyppihyväksyntälainsäädännön muutostarpeiden selvittämiseksi.
8Komissio analysoi standardoinnin tarpeita ja prioriteetteja standardointielimissä ISO, CEN ja ETSI.
9Komissio arvioi sosioekonomiset hyödyt.
10Komissio tukee yleiseurooppalaisen toimintasäännöstön laatimista.
11Komissio edistää alan omien etenemissuunnitelmien ja niitä vastaavien julkisen sektorin etenemissuunnitelmien laatimista.

Side Bar