Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/1301

Bρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2003

Οδική ασφάλεια: νέα ώθηση με τις νέες τεχνολογίες

Η Επιτροπή εξέδωσε την eΑνακοίνωση για την ασφάλεια, όπου καθορίζονται σειρά μέτρων υποστήριξης της βιομηχανίας για τη δημιουργία ασφαλέστερων και ευφυέστερων οχημάτων που θα επιτρέψουν την ταχύτερη εισαγωγή τους στην αγορά. Στόχος είναι να μειωθεί στο ήμισυ ο αριθμός των νεκρών από οδικά ατυχήματα στην Ευρώπη έως το 2010. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ευρεία διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ICT) στον τομέα των αυτοκινήτων. Tο γενικό πλαίσιο των κοινοτικών δράσεων που αφορούν την οδική ασφάλεια παρουσιάσθηκε στο Πρόγραμμα Δράσης για την Οδική Ασφάλεια που εγκρίθηκε πρόσφατα. Η eΑνακοίνωση για την ασφάλεια, η οποία εκδόθηκε, προέκυψε μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με βιομηχανικούς και άλλους παράγοντες. Στηρίζεται στο πρόγραμμα δράσης και παρουσιάζει πολλές αναλυτικές δράσεις για να βελτιωθεί η χρήση των ICT στα οχήματα. Tα μέτρα αυτά θα επηρεάσουν ενδεχομένως όλους τους τύπους οχημάτων στο μέλλον και είναι σημαντικά για όλους τους χρήστες των οδών.

Ο Erkki Liikanen, μέλος της Επιτροπής αρμόδιος για την πολιτική των επιχειρήσεων και την κοινωνία της πληροφορίας, δήλωσε: "Πρόσφατα, η Επιτροπή έλαβε ορισμένες πρωτοβουλίες στο πεδίο της οδικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων είναι και το Πρόγραμμα Δράσης για την Οδική Ασφάλεια. Το κόστος όμως των ατυχημάτων, των τραυματισμών και των νεκρών στις οδικές μεταφορές εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ υψηλό και γι'αυτό απαιτούνται νέα μέτρα. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ICT) που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στα οχήματα είναι σημαντικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα οδικής ασφάλειας. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να εργασθεί από κοινού με τον ιδιωτικό τόσο για τις επενδύσεις στις απαραίτητες υποδομές όσο και για τη λήψη μέτρων με σκοπό να προωθηθούν νέες λύσεις στην αγορά."

Στην Ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή παρουσιάζονται οι δράσεις που η Επιτροπή προτίθεται να αναλάβει για να επισπευσθεί η ανάπτυξη και η ευρεία εξάπλωση και χρήση των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας, των Ευφυών Συστημάτων Ασφαλείας Οχημάτων όπως αποκαλούνται. Οι προτεινόμενες δράσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες είναι (I) Προώθηση των Ευφυών Συστημάτων Ασφαλείας Οχημάτων, (II) Προσαρμογή των ρυθμιστικών και τυποποητικών διατάξεων και (III) Άρση των κοινωνικών και επιχειρηματικών εμποδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/information_society/programmes/esafety/index_en.htm

Προσάρτημα 1

Ιστορικό

Η Επιτροπή έλαβε πρόσφατα ορισμένες πρωτοβουλίες στο πεδίο της οδικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων είναι και το Πρόγραμμα Δράσης για την Οδική Ασφάλεια.

Από κοινωνική άποψη όμως το κόστος των οδικών ατυχημάτων παραμένει πάρα πολύ υψηλό: Tα 1.300.000 οδικά ατυχήματα ετησίως στην Ευρώπη προκαλούν 40.000 νεκρούς και 1.700.000 τραυματίες, το δε κόστος τους υπολογίζεται σε 160 δις €. Σε προσωπικό επίπεδο, ακόμη και ένα ατύχημα, ένας τραυματισμός ή ένας νεκρός είναι πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα χρειάζονται νέα μέτρα.

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ICT) που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στα οχήματα θεωρούνται σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας. Με την ανάπτυξη ισχυρότερων επεξεργαστών, επικοινωνιακών τεχνολογιών, αισθητήρων και ενεργοποιητών, είναι δυνατόν να σχεδιασθούν ακόμη πιο εξελιγμένα και ολοκληρωμένα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, τα οποία μπορούν να μετριάζουν τις συνέπειες των ατυχημάτων ή ακόμη και να τα αποτρέπουν.

Aναγνωρίζοντας τις υπάρχουσες δυνατότητες, η Επιτροπή μαζί με την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους παράγοντες δημιούργησε το 2002 την ⋬eΟμάδα Εργασίας για την Ασφάλεια⋭, η οποία απαρτίζεται από περίπου 40 εμπειρογνώμονες. Αποστολή της ήταν να προτείνει μια στρατηγική για την επίσπευση της έρευνας, της ανάπτυξης, της εξάπλωσης και της χρήσης των ευφυών συστημάτων ασφαλείας που βασίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια στην Ευρώπη.

Τον Νοέμβριο του περασμένου χρόνου, η Ομάδα Εργασίας δημοσίευσε την τελική της έκθεση, την οποία όλοι οι παράγοντες σε συνάντησή τους σε υψηλό επίπεδο όρισαν ως βάση για περαιτέρω ενέργειες. Η τελική έκθεση περιέχει συνολικά 28 συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις αρχές οδικής ασφάλειας, την αυτοκινητοβιομηχανία, τους παρόχους υπηρεσιών, τις λέσχες αυτοκινήτου, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλους παράγοντες.

Οι συστάσεις αυτές αποβλέπουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω των ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας στα οποία χρησιμοποιούνται προηγμένες ICT για την ανεύρεση νέων και ευφυών λύσεων που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού, οχήματος και οδικού περιβάλλοντος. Σε αυτήν την ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση, τα αυτόνομα συστήματα ασφαλείας εντός του οχήματος συμπληρώνονται από συνεργάσιμες τεχνολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την επικοινωνία οχήματος - οχήματος και οχήματος - υποδομής για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το οδικό περιβάλλον με σκοπό την εκτίμηση των ενδεχόμενων κινδύνων και τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας εντός του οχήματος.

Στην παρούσα Ανακοίνωση παρουσιάζονται τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να προωθηθεί η ανάπτυξη, η εξάπλωση και η χρήση των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας, των Ευφυών Συστημάτων Ασφαλείας Οχημάτων όπως αποκαλούνται.

Προσάρτημα 2

Προτάσεις που προτείνει η Επιτροπή

ριθ.

ράση
1ια να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει το eΦόρουμ για την Ασφάλεια, αποβλέποντας σε μια αυτοσυντηρούμενη βάση.
2Η Επιτροπή θα καθορίσει σαφείς στόχους και προτεραιότητες για περαιτέρω ΕΤΑ με βάση το 6ο πρόγραμμα-πλαίσιο και θα επιδιώξει το συντονισμό με τα εθνικά προγράμματα.
3Η Επιτροπή θα ορίσει ποιες άλλες δράσεις απαιτούνται για τη Διεπαφή Ανθρώπου-Μηχανής.
4Η Επιτροπή θα προωθήσει την εναρμονισμένη, πανευρωπαϊκή υπηρεσία επείγουσας κλήσης από το όχημα (e-Κλήση), η οποία στηρίζεται στην τοπική επείγουσα κλήση E-112.
5Η Επιτροπή θα αναλύσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην παροχή Πληροφοριών Κυκλοφορίας και Μετακίνησης σε Πραγματικό Χρόνο (RTTI) στην Ευρώπη και θα προτείνει περαιτέρω δράσεις.
6Η Επιτροπή θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να υποστηρίξει την άρση των νομικών φραγμών στη χρήση του ραντάρ μικρής εμβέλειας GHz UWB.
7Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τα σχετικά μέρη της νομοθεσίας για την κοινοτική έγκριση-τύπου των οχημάτων.
8Η Επιτροπή θα αναλύσει ποιες είναι οι ανάγκες και προτεραιότητες τυποποίησης στις ISO, CEN και ETSI.
9Η Επιτροπή θα εκτιμήσει τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη.
10Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κώδικα Πρακτικής.
11Η Επιτροπή θα προωθήσει τη δημιουργία βιομηχανικών οδικών χαρτών και των αντίστοιχων δημοσίων οδικών χαρτών.

Side Bar