Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/1301

Bruxelles, den 29. september 2003

Trafiksikkerhed: nye fremskridt med ny teknologi

Kommissionen vedtog meddelelsen om e-sikkerhed, hvori der er fastlagt en række foranstaltninger til støtte for industrien med henblik på at udvikle mere sikre og intelligente køretøjer og fremme en hurtig markedetsindtrængning heraf. Målet er inden 2010 at halvere antallet af trafikdræbte i Europa. For at nå dette mål foreslår Europa-Kommissionen bred udbredelse af avanceret informations- og kommunikationsteknologier (IKT) i biler. Den overordnede ramme for Fællesskabets foranstaltninger vedrørende trafiksikkerhed blev for nylig forelagt i det vedtagne handlingsprogram for trafiksikkerhed. Meddelelsen om e-sikkerhed er baseret på omfattende høring af industrien og mange andre interessenter. Den bygger videre på handlingsprogrammet ved at foreslå mange detaljerede foranstaltninger, der skal forbedre anvendelsen af IKT i køretøjer. Disse foranstaltninger vil på sigt kunne vedrøre alle køretøjstyper i fremtiden og er vigtige for alle trafikanter.

Erkki Liikanen, der er kommissionsmedlemmet med ansvar for erhvervspolitikken og informationssamfundet, erklærede: "Kommissionen har for nylig taget en række initiativer inden for trafiksikkerhed, herunder vedtagelse af handlingsprogrammet for trafiksikkerhed. Omkostningerne ved trafikulykker, kvæstede og dræbte i trafikken er stadig for høj, og det er nødvendigt med nye tiltag. Informations- og Kommunikationsteknologier (IKT), der allerede anvendes i stor udstrækning i køretøjer, er vigtige værktøjer til udvikling af trafiksikkerheden. Det offentlige skal arbejde sammen med den private sektor, både ved at investere i den nødvendige infrastruktur og ved at træffe foranstaltninger, der fremmer nye løsningers indførelse på markedet."

Kommissionens meddelelse indeholder de tiltag, som Kommissionen agter at tage for at fremme udvikling, vid udbredelse og anvendelse af aktive sikkerhedssystemer indbygget i køretøjer, de såkaldte intelligente sikkerhedssystemer til køretøjer. De foreslåede foranstaltninger kan inddeles i tre kategorier: 1) Fremme af intelligente sikkerhedssystemer til køretøjer, 2) Tilpasning af regulering og standardisering og 3) Fjernelse af hindringer i samfundet og erhvervslivet.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/information_society/programmes/esafety/index_en.htm

Bilag 1

Baggrund

Kommissionen har for nylig truffet en række vigtige foranstaltninger inden for trafiksikkerhed, herunder vedtagelse af handlingsprogrammet for trafiksikkerhed.

Set fra et samfundssynspunkt er omkostningerne ved vejtrafik stadig alt for høje: 1 300 000 trafikulykker om året i Europa forårsager 40 000 dræbte og 1 700 000 kvæstede, og omkostningerne anslås til 160 000 mio. €. På et personligt plan er en enkelt ulykke med en kvæstet eller dræbt for meget. Det er nødvendigt med nye foranstaltninger til at løse dette problem.

Informations- og kommunikationsteknologier (IKT), hvis anvendelse allerede er vidt udbredt i kørekøjer, anses for at være et vigtigt værktøjssæt til hjælp ved forbedring af trafiksikkerhed. Med udvikling af kraftigere processorer, kommunikationsteknologier, sensorer og aktuatorer er det muligt at designe endnu mere sofistikerede integrerede aktive sikkerhedssystemer, der kan afbøde følgerne af en ulykke eller endog fuldstændig forhindre den.

I anerkendelse af dette potentiel nedsatte Kommissionen sammen med bilindustrien og andre berørte parter i 2002 “eSafety-arbejdsgruppen”, der består af omkring 40 eksperter. Dens mandat var at foreslå en strategi til at fremskynde forskning, udvikling, udbredelse og anvendelse af intelligente sikkerhedssystemer baseret på informations- og kommunikationsteknologier til forbedring af vejsikkerheden i Europa.

I november sidste år offentliggjorde arbejdsgruppen sin slutrapport, hvortil berørte parter på højt plan senere gav deres tilslutning og anbefalede den som grundlag for den videre indsats. Denne slutrapport indeholder i alt 28 henstillinger til Europa-Kommissionen, medlemsstaterne, vej- og sikkerhedsmyndighederne, bilindustrien, tjenesteydere, brugersammenslutninger, forsikringsindustrien og andre interessenter.

Disse henstillinger sigter mod at forbedre vejsikkerheden ved hjælp af integrerede sikkerhedssystemer, der anvender avancerede IKT til nye intelligente løsninger, der behandler inddragelse af og samspillet mellem chaufføren, køretøjet og vejmiljøet. I denne integrerede og globale approach til sikkerhed suppleres autonome indbyggede sikkerhedssystemer med kooperativ teknologi, som anvender køretøj/køretøj- og køretøj/infrastruktur-kommunikation til at få oplysninger om vejmiljøet for at vurdere potentielle faresituationer og for at optimere de indbyggede systemers funktion.

Meddelelsen præsenterer de foranstaltninger, som Kommissionen agter at iværksætte for at fremskynde udvikling, storstilet udbredelse og brug af intelligente sikkerhedssystemer til køretøjer.

Bilag 2

Foreslåede foranstaltninger

Nr.

Foranstaltning
1For at lette samarbejdet mellem alle interessenter fortsætter Kommissionen med at støtte e-sikkerhedsforummet med sigte på, at det skal være en selvbærende platform.
2Kommissionen fastsætter klare mål og prioriteter for yderligere FTU under det 6. rammeprogram og fortsætter koordineringen med de nationale programmer.
3Kommissionen fastlægger, hvilke yderligere foranstaltninger der er brug for med hensyn til brugergrænseflader.
4Kommissionen fremmer en harmoniseret paneuropæisk alarmopkaldstjeneste (e-Call), som bygger på alarmopkald E-112 med opkaldslokalisering.
5Kommissionen analyserer udviklingen inden for trafik- og rejseinformation i realtid (RTTI) i Europa og fremsætter forslag til yderligere foranstaltninger.
6Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fjerne de retlige hindringer for en tidsbegrænset anvendelse af 24 GHz-kortdistanceradar.
7Kommissionen gennemgår de nuværende regler for EF-typegodkendelse for motorkøretøjer.
8Kommissionen analyserer behov og prioriteter med hensyn til standardisering i ISO, CEN og ETSI.
9Kommissionen foretager et skøn over de samfundsøkonomiske fordele.
10Kommissionen vil støtte udviklingen af europæiske regler for god praksis.
11Kommissionen fremmer udarbejdelsen af industrikøreplaner og tilsvarende køreplaner for den offentlige sektor.

Side Bar