Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/1286

Bruxelles, den 23. september 2003

Kommissionen indleder drøftelserne af en reform af EU's sukkerordning

Kommissionen har i dag udsendt en meddelelse, der gør rede for følgerne af tre mulige scenarier for reform af EU's sukkersektor. Inden Kommissionen går i gang med at udarbejde et formelt forslag, vil den først indlede en drøftelse af målsætningerne for EU's sukkerordning under de nye vilkår på grundlag af de oplysninger, der fremgår af den udvidede konsekvensanalyse af sukkersektoren. Denne udvidede konsekvensanalyse opstiller tre politiske løsninger. Efter den første løsning skal den nuværende ordning forlænges efter 2006. Den nødvendige nedsættelse af kvoter, toldsatser og priser sker inden for den nuværende fælles markedsordning (FMO). Den anden løsning indebærer en gradvis afvikling af produktionskvoterne, og EU's interne pris skal kunne tilpasse sig prisen på den import, der ikke omfattes af præferenceaftaler. Dette scenario indeholder også en analyse af prisnedsættelsens indflydelse på verdenshandelen og omfatter muligheden for, at sukkerproducenterne kan deltage i ordningen med enkeltbetaling pr. bedrift. Endelig overvejes som den tredje løsning en fuldstændig liberalisering i forhold til den nuværende ordning. Producenterne skal omfattes af ordningen med enkeltbetaling pr. bedrift. I dette scenario vurderes følgerne for EU's sukkermarked af en fuldstændig afskaffelse af importtariffer og kvantitative importrestriktioner. Med denne meddelelse og den ledsagende udvidede konsekvensanalyse af sukkersektoren opfylder Kommissionen sin forpligtelse til i 2003 at aflægge rapport om EU's sukkerordning og dens perspektiver.

Kommissæren for landbrug, udvikling af landdistrikterne og fiskeri, Franz Fischler, siger i denne forbindelse: "Efter juni 2003 FLP-reformen for de vigtigste landbrugssektorer er tiden nu inde til at overveje, hvordan vi kan gøre EU's sukkersektor mere markedsorienteret og mere økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig".

3 scenarier for reformen af EU's sukkersektor

På grundlag af den udvidede konsekvensanalyse har Kommissionen foreslået tre mulige retninger for udvikling af EU's sukkersektor:

    En forlængelse af den nuværende ordning efter 2006

Denne løsning går ud på at bevare den nuværende FMO, som bygger på fleksible kvoter og prisintervention, intakt. EU's marked skal være åbent for import i overensstemmelse med de forskellige internationale aftaler, som allerede er eller bliver indgået. Toldsatser, interne priser og produktionskvoter skal nedsættes. Den udvidede konsekvensanalyse behandler også følgerne af en anmodning fra de lande, der omfattes af aftalen "alt andet end våben (AAEV)", om at aftalen udføres ved hjælp af en fast kvoteordning.

    En nedsættelse af EU's interne pris

I dette scenario afvikles produktionskvoterne, når import- og produktionsmængderne har stabiliseret sig. Prisen på det indre marked skal kunne tilpasse sig prisen på import, som ikke omfattes af præferenceaftalerne. En sådan nedsættelse af EU's interne prisniveau gør imidlertid EU's marked mindre attraktivt for de mindst konkurrencedygtige blandt de sukkerproducerende lande. Denne løsnings følger for verdenshandelen har krævet særlig opmærksomhed. For at dæmpe virkningerne af nedsatte sukkerpriser i EU har dette scenario også behandlet muligheden for at medtage sukkerproducenterne i ordningen med enkeltbetaling pr. bedrift i overensstemmelse med juni 2003 FLP-reformen. Endelig er dette scenarios virkning på indtægten fra sukker i de lande, der på nuværende tidspunkt eksporterer sukker til EU, blevet vurderet.

    En fuldstændig liberalisering i forhold til den nuværende ordning

Denne løsning indebærer, at EU's interne prisstøttesystem opgives, og produktionskvoterne afskaffes. Følgerne af en fuldstændig ophævelse af importtariffer og kvantitative importrestriktioner for EU's sukkermarked er blevet vurderet. Som det er tilfældet med prisnedsættelsesscenariet, er en eventuel indførelse af indkomststøtte til EU's producenter og liberaliseringens følger for verdenshandelen og indtægten fra sukker i de lande, der på nuværende tidspunkt eksporterer sukker til EU, blevet vurderet.

Meddelelsen "Opstilling af en bæredygtig landbrugsmodel for Europa på grundlag af FLP-reformen - tobaks-, olivenolie-, bomulds- og sukkersektoren", som Kommissionen har vedtaget i dag, kan fås på internettet på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/com554/index_da.htm

Den udvidede konsekvensanalyse af sukkersektoren findes på denne adresse:

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/sugar/index_en.htm

Baggrund

    Hvordan fungerer den nuværende sukkerordning?

Den nuværende FMO for sukker bygger på Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001. Dens vigtigste indhold er prisordninger, produktionskvoter, handel med tredjelande og selvfinansiering. Dens væsentligste bestemmelser gælder kun indtil den 30. juni 2006.

Fællesskabet giver sektoren støtte, og indkomsten sikres gennem interventionsopkøb af sukker og en minimumspris for sukkerroer. Disse bestemmelser har ikke ændret sig meget, siden FMO blev indført i 1968. Interventionsprisen, dvs. den pris, interventionsorganerne skal betale for interventionsberettiget sukker, der tilbydes dem, har siden 1984/85 været fastfrosset på 631,90 € pr. t for hvidt sukker og 523,70 € pr. t for råsukker. Interventionen er tænkt som et "sikkerhedsnet", der skal sikre en mindstepris på sukker. Importtold og mængderestriktioner, som er FMO's andre virkemidler, holder markedsprisen oppe over interventionsprisen. Mindsteprisen er den pris, sukkerfabrikkerne skal betale producenterne for sukkerroer. Den har Rådet fastsat til 46,72 € pr. t A-sukkerroer, der benyttes til fremstilling af kvote A-sukker, og 32,42 € pr. t B-sukkerroer, der benyttes til fremstilling af kvote B-sukker. De nuværende priser, som ikke har ændret sig siden produktionsåret 1993/94, gælder indtil slutningen af 2005/2006. Fællesskabets priser er kun sikret den produktion, der ligger inden for kvoterne.

Den samlede kvote på 14,5 mio. t for EU 15, er opdelt i A-kvoter (82 %) og B-kvoter (18 %), som er fastsat for hver enkelt medlemsstat. Disse A- og B-kvoter svarer i princippet til efterspørgslen på det indre marked og til den sukkermængde, der bliver til overs og eksporteres med eksportrestitutioner. Sukker, der produceres uden for kvoterne, kan ikke få støtte og kan heller ikke afsættes frit på markedet i Fællesskabet. De ekstra mængder skal "overføres" til næste produktionsår eller eksporteres, som de er, uden restitutioner. For den sukkerfabrik, der har produceret mere end sin kvote, betyder "overførslen" oplagring af overskuddet i et tidsrum på mindst 12 måneder, hvorefter det betragtes som A-sukker, fabrikken har fremstillet som led i det pågældende års produktion. Sukker, der fremstilles uden for kvoten, men ikke overføres, skal eksporteres uden restitutioner og kaldes C-sukker.

Eksportrestitutionerne skal dække forskellen mellem Fællesskabets sukkerpris og verdensmarkedsprisen, så sukkeret kan sælges på verdensmarkedet. Den gennemsnitlige eksportpris på hvidt sukker fra Fællesskabet var i produktionsåret 2001/2002 280 € pr. t. Eksportrestitutionerne betales for sukker, der fremstilles af sukkerroer eller sukkerrør, som er høstet i Fællesskabet, og for sukker, som importeres i henhold til AVS-protokollen eller aftalen med Indien. I produktionsåret 2001/02 var eksportrestitutionerne på 443 € pr. t, og i 2002/03 på 485 € pr. t.

Mens beskyttelse ved Fællesskabets grænser sikrer, at disse ordninger er konsekvente, giver præferenceaftaler mulighed for at importere sukker uden told eller med meget ringe toldsatser. EU's import fra AVS og Indien, som foregår til Fællesskabets garanterede priser på grundlag af præferenceaftaler, kan geneksporteres ved hjælp af finansiering over EU's budget. Dette samfinansieringsprincip fungerer ved hjælp af afgifter, som medlemsstaterne opkræver af sukkerfabrikkerne og betaler til Fællesskabets budget efter et fradrag på 25 % til opkrævningsomkostningerne. De skal dække det "samlede tab" ved at lade den produktionskvote, der ligger over Fællesskabets forbrug, få den gennemsnitlige eksportrestitution. Nettoeksporten af kvoteproduktionen finansieres således ved hjælp af produktionsafgifter, som betales fuldt ud af sukkerroeproducenterne og sukkerindustrien.

    Hvordan er situationen i EU's sukkersektor?

Sukkerroer tegner sig for 1,6-1,8 % af EU's landbrugsproduktion og dyrkes på 230 000 bedrifter. Bedrifter med sukkerroer er som regel større end gennemsnittet, og de får en bedre indkomst.

EU-15's sukkerproduktion svinger mellem 15 og 18 mio. t i raffineret sukkerækvivalent. Med de ti nye medlemsstater forventes sukkerproduktionen at vokse med 15 %. I EU-15 er der 135 sukkerfabrikker og 6 raffinaderier.

Sukker fremstilles i alle EU's medlemsstater undtagen Luxembourg. Sukkerproduktionens produktivitet varierer imidlertid betydeligt fra den ene medlemsstat til den anden. Tyskland og Frankrig tegner sig for mere end halvdelen af EU-15's sukkerproduktion, fulgt af Det Forenede Kongerige og Italien (hver 8 %). Blandt de ti nye medlemsstater er de seks sukkerproducerende, og de har en samlet produktion på ca. 3 mio. t, hvoraf Polen tegner sig for 2/3.

EU-15 både importerer og eksporterer sukker, men må ud fra nettoværdien betragtes som eksportør. Eksporten beløb sig i produktionsårene 1999/2000-2001/02 i gennemsnit til 5,3 mio. t mod en import på 1,8 mio. t. Nettoeksporten udgør i gennemsnit 20 % af sukkerproduktionen og 2-3,5 % af EU-15's eksport af fødevarer efter Uruguay-rundens definition.

EU spiller en vigtig rolle på verdensmarkedet for sukker, men er dog stadig langt bag efter Brasilien, som nu dominerer eksporten. EU-15 står på verdensmarkedet for 13 % af produktionen, 12 % af forbruget, 15 % af eksporten og 5 % af importen. Dets andel af verdensproduktion, forbrug og eksport er faldet, mens landene på den sydlige halvkugle har fået stadig større betydning.

De internationale sukkerpriser har stor betydning, men er yderst ustabile, da deres udvikling er uberegnelig. Siden 1995 har priserne været faldende. Det skyldes især, at produktionen generelt ligger over forbruget.

Statistiske oplysninger om sukkersektoren kan fås på Internettet på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2002/table_en/en43.htm


Side Bar