Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1285

Bryssel den 23 september 2003

Jordbruksreformen fortsätter: Kommissionen föreslår en hållbar jordbruksmodell i sektorerna för tobak, olivolja och bomull

I dag har Europeiska kommissionen lagt fram förslag till en genomgripande reform av organisationen av de gemensamma marknaderna för olivolja, råtobak och bomull, i överensstämmelse med den reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som rådet beslutade om i juni 2003. Inom dessa tre sektorer föreslås det att en avsevärd del av det nuvarande, produktionkopplade stödet överförs till ett system med frikopplat gårdsstöd. Liksom när det gäller reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken från juni 2003 kommer detta stöd i likhet med andra direktstöd att med hjälp av tvärvillkor vara kopplat till att normerna för miljöskydd och livsmedelssäkerhet iakttas. För att göra det möjligt att genomföra en hållbar politik för tobakssektorn i framtiden föreslår kommissionen att den rådande ordningen avskaffas stegvis under tre år, att det befintliga tobaksstödet frikopplas i kombination med en stegvis nedläggning av gemenskapens tobaksfond och inrättandet av ekonomiska ramar för att omstrukturera områden med tobaksproduktion. Inom sektorn för olivolja kommer 60 % av de produktionsberoende bidragen att under referensperioden omvandlas till nya rättigheter inom ramen för den nya ordningen med gårdsstöd. Medlemsstaterna kommer att behålla resten för att bevilja ett ytterligare direktstöd för marginella olivodlingar med låg produktion och för att främja kvalitetsproduktion. När det gäller bomull kommer 60 % av kostnaderna för producentstöd per medlemsstat att överföras som nya rättigheter inom ramen för gårdsstödet, medan medlemsstaterna kommer att behålla 40 % till ett nytt direkt arealstöd till producenterna. Återstoden av utgifterna för bomull under referensperioden är tänkt att finansiera branschorganisationer och omstruktureringar i bomullsproducerande områden. Reformen förväntas leda till en högre grad av marknadsorientering, miljöfördelar, förbättrad konkurrenskraft och en stabilare inkomst för jordbrukarna till följd av den ökade överföringseffektivitetet som blir följden av frikopplade stöd.

Kommissionären med ansvar för jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske, Franz Fischler, konstaterade: “Dessa förslag innebär ytterligare ett viktigt steg i riktning mot en effektiv och hållbar jordbrukspolitik i Europa. I och med den reform av jordbrukspolitiken som beslutades i juni 2003 har vi uppnått målet att övergå från produktstöd till ett inkomststöd till våra jordbrukare. Denna grundläggande förändring av jordbrukspolitiken kommer att göra det möjligt att fördela gårdsstödet effektivare. Detta bör leda till en förbättrad inkomst för jordbrukarna. Vidare är det så att ju fler sektorer vi inkluderar i ordningen med gårdsstöd, desto större blir de ekonomiska och administrativa vinsterna i form av förenklingar."

Gemensamma ramar för reformerna i de tre förslagen

Dagens meddelande är resultatet av den förklaring som gjordes vid Europeiska rådets möte i Luxemburg i juni 2003, när man uppnådde politisk enighet om den genomgripande förändringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och kommissionen fick i uppgift att under hösten 2003 lägga fram förslag till reform av den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja, råtobak och bomull. Förslagen utgår från målen och arbetsmodellen i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken i juni 2003, nämligen ökad konkurrenskraft, ökad marknadsorientering, förbättring av miljön, stabilare inkomster och större hänsyn till producenterna i mindre gynnade områden. Liksom i meddelandet från juli 2002 utformas genom förslagen en långsiktig politisk strategi för dessa tre sektorer i överensstämmelse med deras befintliga budget och de nya ramar för utgifter inom jordbruket som man enades om vid Europeiska rådets möte i Bryssel i oktober 2002.

Dessa förslag prioriterar också "jordbrukarinkomster" framför "produktstöd" genom att en avsevärd del av befintliga produktionskopplade stöd överförs till den nya modellen med gårdsstöd från och med den 1 januari 2005. Gårdsstödet omfattas, i likhet med andra former av direktstöd, av EU:s normer för miljöskydd och livsmedelssäkerhet genom tvärvillkor och regler för god lantbruks- och miljöpraxis, som var fallet i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken i juni 2003, liksom av reglerna om modulering och mekanismer för budgetdisciplin.

I reformförslagen beaktas emellertid att de tre sektorerna utmärker sig för att produktionen är belägen in regioner som har släpat efter avsevärt i den ekonomiska utvecklingen. Vidare har alla tre sektorerna olikheter när det gäller de befintliga marknadsorganisationerna och de står inför olika typer av problem och har olika långsiktiga prioriteringar. Därför föreslås också olika lösningar i den delen av deras stödordning som gäller kopplat stöd.

Reformförslaget för råtobak

Kommissionens reformförslag inom sektorn för råtobak baserar sig på den utvidgade konsekvensbedömningen av den europeiska tobakssektorn för en hållbar politik för denna sektor inom ramen för EU:s strategi för en hållbar utveckling som man enades om vid Europeiska rådets möte i Göteborg i juni 2001.

Förslaget skulle innebära att det nuvarande systemet avskaffas gradvis under tre år. Detta innebär en stegvis frikoppling av det befintliga tobaksstödet i kombination med en stegvis nedläggning av gemenskapens tobaksfond och inrättandet, inom den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare, av en budget för att omstrukturera områden med produktion av råtobak. Under denna period skulle gemenskapens tobaksfond även fortsättningsvis användas för att stödja antirökkampanjer. Kommissionen är besluten att fortsätta att stödja dessa verksamheter, oavsett det minskande stödet till tobaken. Tobakskvoterna skulle behöva bevaras för att fastställa den del av tobaksstödet som ännu inte har frikopplats. Under övergångsperioden skulle följaktligen produktion utöver dessa kvoter inte berättiga till något kopplat stöd. Vid slutet av denna trestegsprocess, som skulle pågå under tre år, skulle den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak inte längre vara tillämplig. Den föreslagna reformen skulle inledas med en överföring av hela eller delar av det befintliga tobaksstödet till rättigheter inom ramen för gårdsstödet.

Överföringen skulle vara komplett för producentens första 3,5 ton, men för den följande delen, mellan 3,5 och 10 ton skulle 80 % av det nuvarande tobaksstödet införlivas med gårdsstödet. De återstående 20 % skulle överföras till den föreslagna budgeten för omstrukturering. För den del som överskrider 10 ton skulle det nuvarande tobaksstödet sänkas med en tredjedel per steg.

Under de första stegen skulle detta belopp fördelas jämnt mellan en överföring till gårdsstödet och budgeten för omstrukturering. För att undvika stora förändringar av inkomsterna vid jordbruksföretagen skulle emellertid bara en tredjedel av det överförda beloppet i det sista steget förvandlas till gårdsstöd och resten överföras till omstruktureringsbudgeten.

Efter ett fullständigt genomförande skulle denna reformprocess omfördela mer än 70 % av det nuvarande tobaksstödet till gårdsstödet och minst 20 % till omstruktureringsbudgeten. Denna omfördelning skulle motsvara ett bidrag på i genomsnitt 6 900 euro per årsarbetsenhet per familj genom gårdsstödet. Den utvidgade konsekvensbedömningen om EU sektor för råtobak finns på webbplatsen

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/tobacco/index_en.htm

Reformförslaget för olivolja

I förslaget planeras en övergång från det nuvarande produktionsbaserade direktstödet inom sektorn för olivolja till direkt inkomststöd genom införandet av nya rättigheter inom ramen för den nya ordningen med gårdsstöd, utöver de som blir följden av jordbruksreformen från juni 2003. Det föreslås att 60 % av det produktionsbaserade stödet för referensperioden skall omvandlas till gårdsstöd till jordbruksföretag som är större än 0,3 ha. Vid mindre jordbruksföretag skall stödet frikopplas helt och hållet.

För att förhindra eventuella störningar i underhållet av olivträden, vilket skulle kunna leda till försämrad marktäckning, landskapsvård eller få negativa sociala konsekvenser skulle medlemsstaterna behålla resten av de produktionskopplade stöden för referensperioden för att bevilja producenterna ett ytterliga olivodlingsstöd som beräknas per hektar eller per träd, så att man säkerställer bevarandet av olivträden i ytterområden eller i olivodlingar med låg produktion. För enkelhetens skull skall stöd till olivodlingar inte beviljas om ansökan gäller mindre än 50 euro/stöd.

Kommissionen föreslår också att de nuvarande åtgärderna för privat lagring av olivolja skall bevaras oförändrade som en säkerhetsmekanism, men att det exportstöd som utgår och stödet till framställning av vissa typer av livsmedelskonserver bör avskaffas. För att stödja sektorn under anpassningen till utvecklingen på marknaden bör befintliga åtgärder för kvalitetssäkring och spårbarhet förstärkas. Finansieringen av de nuvarande byråerna för kontroll av olivolja skulle upphöra efter den 1 november 2005.

Med detta förslag uppfyller kommissionen sin förpliktelse att under 2003 lägga fram ett förslag till rådet, som kommer att fatta beslut om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter. Den nya gemensamma organisationen av marknaden kommer att ersätta det nuvarande stödsystemet från och med den 1 november 2004.

Reformförslaget för bomull

Kommissionen föreslår att den del av EUGFJ:s utgifter som är avsedda för producentstöd under referensperioden överförs till två åtgärder för inkomststöd till jordbrukare, nämligen gårdsstöd och ett nytt produktionsstöd i form av ett arealstöd.

60 % av utgifterna för producentstöd skulle av medlemsstaterna överföras till gårdsstödet i form av nya rättigheter. Detta skulle förbättra bomullsproducenternas möjligheter att anpassa sig till den framtida utvecklingen på marknaden och de krav denna innebär.

För att förhindra produktionsstörningar i produktionsområden som är mycket ekonomiskt beroende av bomull skall medlemsstaterna behålla 40 % av producentstödet under referensperioden för att bevilja producenterna nya arealstöd per hektar bomull. Det nya arealstödet skall beviljas för en areal på högst 425 360 ha (340 000 ha i Grekland, 85 000 ha i Spanien och 360 ha i Portugal) och sänkas proportionellt när ansökningarna överskrider den störta tillåtna arealen i en medlemsstat. Stödet kan differentieras på grundval av vissa kriterier som är kopplade till producenternas deltagande i en branschövergripande organisation som skulle godkännas av medlemsstaterna och vara kontrollerad. Högst hälften av det arealstöd som utbetalas till medlemmar i en branschövergripande organisation kan fastställas enligt branschövergripande normer, så att leveranserna av produktionen ersattes i förhållande till kvantitet och kvalitet.

Verksamheten i varje branschövergripande organisation skall finansieras av medlemmarna, och med hjälp av ett gemenskapsstöd på 10 euro/hektar. Stödet bör uppgå till omkring 4,5 miljoner euro. Återstoden av den samlade budgeten för bomull kommer att ingå i en budget för omstrukturering av områden med bomullsproduktion. Denna sista budget på omkring 100 miljoner euro skulle fördelas mellan medlemsstaterna i förhållande till den genomsnittliga stödberättigande arealen under referensperioden. Det skulle bli ett ytterligare ekonomiskt instrument inom den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare och användas till åtgärder för landsbygdsutveckling. Det kan användas antingen till fler mottagare, fler åtgärder eller till och med en ökad stödintensitet.

Vinsterna med reformen

Reformen av sektorerna för råtobak, olivolja och bomull förväntas förbättra marknadsorienteringen, öka konkurrenskraften och stabilisera jordbrukarnas inkomster tack vare den större överföringseffektiviteten i frikopplade stöd. Införandet av sektorn för olivolja i ordningen för gårdsstöd kommer att förstärka en positiv bild när det gäller öppenheten, öka konsumenternas förtroende och för samhället innebära vinster på miljö- och landskapsområdet. För EU:s bomullssektor kommer denna reform att skapa enhetlighet och öppenhet när det gäller tillämpningen av EU:s lagstiftning om produktionsnormer, och den skulle också motverka kritiken av den obalans i handeln som blir följden av den nuvarande mekanismen för kompensationsbetalningar i EU:s regler för bomull.

Budgetkonsekvenser

I enlighet med målet och metoden i den reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som beslutades i juni 2003 har förslagen som gäller råtobak, olivolja och bomull ingen effekt på budgeten.

Meddelandet "Om genomförandet av en hållbar jordbruksmodell för Europa genom den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken - sektorerna för tobak, olivolja, bomull och socker", som antogs av kommissionen i dag, finns på webbplatsen

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/com554/index_en.htm

Ytterligare uppgifter om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken finns på

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform

Bakgrundsinformation om den övergripande situationen inom de tre sektorerna (hur den gemensamma organisationen av marknaderna fungerar, läget i EU, handeln, etc.) finns i MEMO/03/182


Side Bar