Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1285

Bryssel, 23.syyskuuta 2003

Maatalouden uudistus jatkuu: komissio ehdottaa kestävää eurooppalaista maatalousmallia tupakka-, oliiviöljy- ja puuvilla-aloille

Euroopan komissio on tänään antanut ehdotukset oliiviöljyn, tupakan ja puuvillan yhteisten markkinajärjestelyjen perusteelliseksi uudistamiseksi neuvoston kesäkuussa 2003 hyväksymän yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistuksen mukaisesti. Näiden kolmen alan osalta ehdotetaan, että suuri osa nykyisestä tuotantotuesta siirretään tuotantomääristä irrotetun maatilan tulotukijärjestelmään. Tämä on yksi uuden YMP:n keskeisistä piirteistä. Kesäkuussa 2003 hyväksytyn YMP:n uudistuksen tapaan nämä ja muut suorat tuet ovat sidoksissa ympäristönsuojelu- ja elintarviketurvallisuusvaatimusten noudattamiseen, mikä taataan täydentäviä ehtoja soveltamalla. Kestävän kehityksen toimintapolitiikan soveltamisen helpottamiseksi tupakka-alalla komissio ehdottaa, että nykyinen järjestelmä lakkautetaan kolmen vuoden aikana ja että nykyiset palkkiot irrotetaan tuotantomääristä. Samalla yhteisön tupakkarahasto lakkautetaan vaiheittain ja otetaan käyttöön määrärahat tupakan tuotantoalueiden rakenneuudistusta varten. Oliiviöljyalalla 60 prosenttia tuotantosidonnaisista tuista muutettaisiin viitejakson aikana uusiksi maatilan tulotukioikeuksiksi. Jäsenvaltiot varaisivat loput rahoituskehykseen, josta ne voisivat myöntää lisätukea vähäisiä tuotantopanoksia käyttäville tarhoille ja marginaalisille alueille sekä laatupolitiikan edistämiseen. Puuvillan osalta 60 prosenttia jäsenvaltion tuottajatuesta siirrettäisiin maatilan tulotukijärjestelmään uusina tulotukioikeuksina, kun taas jäsenvaltiot varaisivat 40 prosenttia tuottajatuesta puuvillantuottajille myönnettävää uutta suoraa hehtaarikohtaista tukea varten. Viitejakson puuvillamenojen jäännöksellä rahoitettaisiin toimialakohtaisia organisaatioita ja puuvillan tuotantoalueiden rakenneuudistusta. Uudistuksella on tarkoitus lisätä markkinasuuntautuneisuutta, parantaa ympäristön tilaa ja kilpailukykyä sekä taata viljelijöille vakaampi tulotaso tuotannosta irrotetun tuen paremman tulonsiirtotehokkuuden ansiosta.

Maataloudesta, maaseudun kehittämisestä ja kalastuksesta vastaava komission jäsen Franz Fischler totesi ehdotusten antamisen yhteydessä seuraavaa: "Nämä ehdotukset ovat tärkeä askel kohti tehokasta ja kestävää eurooppalaista maatalouspolitiikkaa. Kesäkuussa 2003 hyväksytyn YMP:n rakenneuudistuksen mukaisesti olemme siirtymässä tuotekohtaisesta tuesta viljelijöiden tulotukeen. Tämä maatalouspolitiikkamme merkittävä suunnanmuutos mahdollistaa, että voimme suunnata suoria tukia tehokkaammin. Tämän pitäisi parantaa viljelijöiden tuloja. Mitä useampia aloja liitämme maatilan tulotuen piiriin, sitä suurempia ovat yksinkertaistamisen ansiosta saatava taloudelliset ja hallinnolliset hyödyt."

Kolmen ehdotuksen yhteiset puitteet

Tänään annettava tiedonanto juontaa juurensa kesäkuussa 2003 Luxemburgissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston julistukseen, jonka se antoi, kun YMP:n uudistuksesta oli saavutettu poliittinen yksimielisyys ja komissiolle annettu valtuudet antaa syksyllä 2003 oliiviöljyn, tupakan ja puuvillan yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevia uudistusehdotuksia. Ehdotukset perustuvat kesäkuussa 2003 hyväksytyn YMP:n uudistuksen tavoitteisiin ja lähestymistapaan, joita ovat erityisesti kilpailukyvyn ja markkinasuuntautuneisuuden lisääminen, parempi ympäristönsuojelu, vakautetut tulot sekä epäsuotuisten alueiden viljelijöiden tilanteen parempi huomioonottaminen. Kuten heinäkuussa 2002 annetussa tiedonannossa, myös nyt komission ehdotuksissa vahvistetaan näiden kolmen alan pitkän aikavälin politiikan näkymät nykyisten määrärahojen ja Brysselissä lokakuussa 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymän uuden maatalousmenokehyksen mukaisesti. Myös näissä ehdotuksissa pidetään ensisijaisena viljelijän tulotukea tuotantotuen sijaan. Merkittävä osuus nykyisestä tuotantoon sidoksissa olevasta tuesta on tarkoitus siirtää maatilan tulotukijärjestelmään 1. tammikuuta 2005 alkaen. Tämä tuki, kuten muukin suora YMP:n tuki, on sidoksissa ympäristönsuojelu- ja elintarviketurvallisuusvaatimusten noudattamiseen, mikä taataan soveltamalla täydentäviä ehtoja, hyviä maatalous- ja ympäristökäytäntöjä, tuen mukauttamista ja rahoituskuria.

Uudistusehdotuksissa otetaan huomioon se, että näiden kolmen alan yhteinen erityispiirre on tuotannon keskittyminen selvästi taloudellisessa kehityksessä jälkeenjääneille alueille. Lisäksi kaikille kolmelle alalle on ominaista, että niiden nykyisissä markkinajärjestelyissä, sekä niitä koskevissa ongelmissa ja pitkän aikavälin painopisteissä on eroja. Näin ollen myös näille aloille ehdotetuissa tuotantomääristä irrotetuissa tuissa on erilaisia ratkaisuja.

Tupakkaa koskeva uudistusehdotus

Tupakka-alan uudistusta koskeva komission ehdotus perustuu EU:n tupakka-alan koskevaan laajaan vaikutusten arviointiin, joka koski alan kestävää toimintapolitiikkaa. Asiaa käsiteltiin kesäkuussa 2001 Göteborgissa pidetyssä Eurooppa-neuvostossa kestävää kehitystä koskevan EU:n strategian yhteydessä. Komissio ehdottaa, että nykyinen järjestelmä lakkautetaan kolmen vuoden kuluessa. Tämä merkitsee, että tupakka-alan nykyiset palkkiot irrotetaan asteittain tuotantomääristä, yhteisön tupakkarahasto lakkautetaan vaiheittain ja YMP:n toisen pilarin mukaisesti otetaan käyttöön määrärahoja tupakan tuotantoalueiden rakenneuudistusta varten.

Tämän kolme vuotta kestävän vaiheittaisen lakkautusjakson aikana tupakkarahaston määrärahoja käytetään tupakoinnin vastaisten kampanjoiden rahoittamiseen. Komissio on sitoutunut jatkamaan näiden toimintojen tukemista huolimatta tupakka-alan tukien vähenemisestä.

Tupakkakiintiöt olisi tässä järjestelmässä säilytettävä sen tupakan palkkio-osuuden vahvistamiseksi, jota ei ole vielä irrotettu tuotantomääristä. Siirtymäkauden aikana kiintiön ulkopuolisesta tuotannosta ei näin ollen voisi saada jäljellä olevaa tuotantoon sidottua palkkiota. Tämän kolme vuotta kestävän kolmivaiheisen prosessin päätyttyä tupakan yhteistä markkinajärjestelyä ei enää sovellettaisi. Järjestelmä aloitettaisiin muuttamalla tupakkapalkkiot kokonaisuudessaan tai osittain maatilan tulotukioikeuksiksi.

Tämä siirto toteutettaisiin täysimääräisesti tuottajan ensimmäisen 3,5 tuotantotonnin osalta, ja seuraavasta 3,5€-10 tonnin tuotantoerästä 80 prosenttia nykyisestä tupakkapalkkiosta sisällytettäisiin maatilan tulotukeen. Jäljellä olevat 20 prosenttia varattaisiin ehdotettuihin rakenneuudistusmäärärahoihin. Kymmenen tonnia ylittävän tuotantoerän palkkio alenisi kolmasosalla kussakin vaiheessa. Kahden ensimmäisen vaiheen aikana tämä määrä jaettaisiin tasan maatilan tulo-oikeuksiksi siirtojen ja rakenneuudistusmäärärahojen kesken. Tilakohtaisen tulotason suurten muutosten välttämiseksi viimeisen vaiheen tupakkapalkkiosta kolmannes muutettaisiin tulotukioikeuksiksi ja loput siirrettäisiin rakenneuudistuksen rahoituskehykseen.

Tämän uudistuksen toteutuessa yli 70 prosenttia nykyisestä tupakkapalkkiosta siirtyisi maatilan tulotukeen ja vähintään 20 prosenttia rakenneuudistuksen rahoituskehykseen. Tällainen uudelleenjako vastaisi keskimääräisesti 6 900 euron määrärahoja perheen maataloustyöyksikköä (MTY) kohden maatilan tulotuen kautta. EU:n tupakka-alan laaja vaikutusten arviointi on saatavilla Internetissä osoitteessa:

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/tobacco/index_en.htm

Oliiviöljyä koskeva uudistusehdotus

Ehdotuksen mukaan oliiviöljyn nykyinen tuotantoon sidottu suora tuki muutettaisiin suoraksi tulotueksi myöntämällä uusia tulotukioikeuksia kesäkuun 2003 YMP:n uudistuksen mukaisten oikeuksien lisäksi. Komissio ehdottaa, että 60 prosenttia tuotantosidonnaisista tuista muutettaisiin viitejakson aikana maatilan tulotukioikeuksiksi yli 0,3 hehtaarin suuruisilla tiloilla. Pienemmille tiloille myönnettävä tuki irrotettaisiin kokonaan tuotannosta.

Uudistus johtaa mahdollisesti oliivipuiden ylläpitämisestä luopumiseen, mikä taasen voi johtaa maan kasvipeitteen heikkenemiseen ja maiseman huonontumiseen tai kielteisiin sosiaalisiin vaikutuksiin. Tämän estämiseksi jäsenvaltiot säilyttäisivät loput tuotantosidonnaisista tuista viitejakson aikana. Ne voisivat myöntää tuottajille lisätukea, jota maksettaisiin pinta-alan (ha) tai oliivipuiden lukumäärän perusteella. Yksinkertaisuuden vuoksi oliivitarhojen tukea ei myönnettäisi alle 50 euron hakemuksista.

Komissio ehdottaa myös, että nykyiset yksityisen varastoinnin järjestelyt säilytettäisiin ennallaan turvaverkkona, mutta sekä vientiin että tiettyjen jalosteiden valmistamiseen myönnettävä tuki olisi tarkoituksettomana lakkautettava. Alan sopeutumista muuttuviin markkinaolosuhteisiin olisi tuettava tehostamalla olemassa olevia laatua ja jäljitettävyyttä koskevia toimenpiteitä. Nykyisten oliiviöljyn valvontalaitosten rahoitus lopetettaisiin 1. marraskuuta 2005.

Tällä ehdotuksella komissio täyttää vaatimuksen, jonka mukaan sen on annettava vuoden 2003 aikana ehdotus neuvostolle, joka tekee päätöksen öljyjen ja rasvojen yhteisestä markkinajärjestelystä. Uusi YMJ korvaa nykyisen tukijärjestelmän 1. marraskuuta 2004.

Puuvillaa koskeva uudistusehdotus

Komissio ehdottaa, että puuvillan tuottajatukiin viitejaksolla tarkoitettujen EMOTR:n menojen siirtämistä kahden viljelijöille tarkoitetun tulotukitoimenpiteen - maatilan tulotuen ja uuden pinta-alatukena maksettavan tuottajatuen - rahoitukseen.

Ehdotuksen mukaan 60 prosenttia jäsenvaltion tuottajatuesta siirrettäisiin maatilan tulotukijärjestelmän uusina tulotukioikeutuksina. Tällä menetelmällä oletettavasti edistettäisiin puuvillantuottajien sopeutumista markkinoiden kehitykseen ja vaatimuksiin tulevaisuudessa. Jotta tuotanto ei keskeytyisi puuvillantuotannosta taloudellisesti riippuvaisilla alueilla, jäsenvaltiot varaisivat viitejakson ajaksi 40 prosenttia tuottajatukimenoista uuteen hehtaarikohtaiseen tukeen. Uudelle pinta-alatuelle asetettaisiin 425 360 hehtaarin enimmäisala (Kreikassa 340 000 hehtaaria, Espanjassa 85 000 ja Portugalissa 360 hehtaaria) ja tukea pienennettäisiin, jos tukihakemukset ylittävät jäsenvaltion enimmäisalan. Tuki eriytettäisiin sellaisten erityisten arviointiperusteiden mukaisesti, jotka liittyvät tuottajien toimialakohtaiseen organisaation osallistumiseen. Kunkin toimialakohtaisen organisaation olisi oltava jäsenvaltion hyväksymä ja valvonnan piirissä. Pinta-alatuen rahoituskehyksestä puolet määriteltäisiin toimialakohtaisten asteikkojen mukaan soveltamalla tuotantoa koskevia laadullisia ja määrällisiä kannustimia.

Toimialakohtaisen organisaation rahoitus saataisiin sen jäseniltä ja yhteisö myöntäisi 10 euroa hehtaarilta. Tuki olisi kokonaisuudessaan noin 4,5 miljoonaa euroa. Puuvillan markkinamenojen jäännös sisällytettäisiin puuvillan tuotantoalueiden rakenneuudistuksen rahoituskehykseen. Tämä noin 100 miljoonan euron määräraha jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken viitejaksolla tukikelpoisen keskimääräisen viljelyalan mukaan. Siitä tulisi YMP:n toiseen pilariin kuuluva täydentävä rahoitusväline ja sillä rahoitettaisiin maaseudun kehittämistä koskevia toimenpiteitä. Sitä voitaisiin soveltaa useampiin tuensaajiin ja toimenpiteisiin, tai korottaa sen avulla nykyisten maaseudun kehittämistä koskevien toimenpiteiden tuen tasoa.

Uudistuksen hyödyt

Tupakka-, oliiviöljy- ja puuvilla-alojen rakenneuudistuksella on tarkoitus lisätä markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailukykyä sekä taata viljelijöille vakaampi tulotaso tuotannosta irrotetun tuen paremman tulonsiirtotehokkuuden takia. Oliiviöljyalan sisällyttäminen maatilan tulotukijärjestelmään edistää positiivisen kuvan muodostumista avoimuuden, kuluttajien luottamuksen ja yhteiskunnan saamien ympäristö- ja maisemahyötyjen ansiosta. EU:n puuvilla-alalla tämä rakenneuudistus edistää tuotestandardeja koskevan EU:n lainsäädännön soveltamisen yhdenmukaisuutta ja avoimuutta. Uudistus on myös vastaus esitettyyn arvosteluun siitä, että nykyisen EU:n puuvillajärjestelmän hinnanerokorvausjärjestelmällä on kauppaa vääristävä vaikutus.

Budjettivaikutukset

Kesäkuussa 2003 hyväksytyn YMP:n rakenneuudistuksen tavoitteiden ja lähestymistavan mukaisesti tupakka-, oliiviöljy- ja puuvilla-alaa koskevat ehdotukset eivät aiheuta lisäkustannuksia aikaisempiin kustannuksiin verrattuna.

Komission tänään antama tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: "Kestävän eurooppalaisen maatalousmallin toteuttaminen YMP:n uudistuksella: tupakka-, oliiviöljy-, puuvilla- ja sokerialat" on saatavilla Internetissä osoitteessa:

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/com554/index_en.htm

Yhteisestä maatalouspolitiikasta on saatavilla lisätietoja Internetissä osoitteessa :

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform

MEMO/03/182 on yleiskatsaus näiden kolmen alan toimintaan (muun muassa siitä, miten nämä kolme yhteistä markkinajärjestelyä toimivat, mikä on niiden tilanne EU:ssa, kauppa jne.).


Side Bar