Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/1285

Bruxelles, den 23. september 2003

Landbrugsreformen, fortsat - Kommissionen foreslår en bæredygtig model for dyrkning af tobak, olivenolie og bomuld i EU

Europa-Kommissionen har i dag fremsat forslag til en grundlæggende reform af de fælles markedsordninger for olivenolie, råtobak og bomuld i fortsættelse af den reform af den fælles landbrugspolitik, der blev besluttet i juni 2003. Det foreslås, at en væsentlig del af disse tre sektorers nuværende produktionsbestemte betalinger ændres til en ordning med en enkelt afkoblet betaling pr. bedrift (enkeltbetalingsordningen) i overensstemmelse med hovedprincippet for den kommende fælles landbrugspolitik. Som det var tilfældet ved reformen af den fælles landbrugspolitik i juni 2003, bliver denne betaling sammen med de andre direkte betalinger knyttet til overholdelse af miljøstandarder og standarder for fødevaresikkerhed ved hjælp af krydsoverensstemmelse. For at fremme en bæredygtig politik for tobakssektoren i fremtiden foreslår Kommissionen en udfasning af den nugældende ordning over tre år, en afkobling af den bestående tobakspræmie, udfasning af Fællesskabsfonden for Tobak og afsættelse af en rammebevilling til omstrukturering af tobaksproduktionsområderne. I olivensektoren bliver 60% af de produktionsbaserede betalinger for referenceperioden konverteret til nye rettigheder inden for enkeltbetalingsordningen. Medlemsstaterne beholder resten til ydelse af supplerende direkte betalinger for lave udbytter, olivenplantager beliggende i randzoner og til kvalitetspolitikken. For bomuld skal 60% af udgifterne til producentstøtte pr. medlemsstat konverteres til nye rettigheder inden for enkeltbetalingsordningen, medens medlemsstaterne beholder 40% til en ny direkte arealstøtte til producenterne. Saldoen af bomuldsudgifterne for referenceperioden kan finansiere brancheorganisationer og omstruktureringen i bomuldsproduktionsområderne. Reformen forventes at forbedre markedsorienteringen, gavne miljøet, øge konkurrencen og stabilisere landbrugsindkomsterne som følge af de afkoblede betalingers større overførelseseffektivitet.

I sine kommentarer til forslagene har Franz Fischler, der er medlem af Kommissionen med ansvar for landbrug, udvikling af landdistrikter og fiskeri, udtalt følgende: Disse forslag er endnu et vigtigt skridt i retning af en effektiv og bæredygtig landbrugspolitik i EU. Vi er nu efter reformen af den fælles landbrugspolitik i juni 2003 i slutfasen for indførelsen af en indkomststøtte til vore landbrugere i stedet for produktionsstøtten. Dette afgørende skift i landbrugspolitikken betyder, at udbetalingen af de direkte betalinger kan effektiviseres, og at landbrugsindkomsterne dermed forbedres. De økonomiske og administrative fordele i form af forenkling i forbindelse hermed vil øges, jo flere sektorer vi inddrager i enkeltbetalingsordningen.

Fælles reformpakke med 3 forslag

Meddelelsen i dag stammer fra en erklæring fremsat på Rådets møde i Luxembourg i juni 2003, da der blev opnået politisk enighed om den grundlæggende reform af den fælles landbrugspolitik, og Kommissionen fik mandat til i efteråret 2003 at fremlægge forslagene til reform af de fælles markedsordninger for olivenolie, råtobak og bomuld. Forslagene er baseret på samme mål og metoder som reformen af den fælles landbrugspolitik i juni 2003, nemlig: forbedret konkurrenceevne, stærkere markedsorientering, miljøforbedringer, stabile indkomster og større hensyntagen til situationen for landbrugerne i de mindre gunstigt stillede områder. I Kommissionens forslag fastlægges i overensstemmelse med meddelelsen af juli 2002 en langfristet politik for disse tre sektorer under overholdelse af den nuværende rammebevilling og de nye rammer for landbrugsudgifterne, der blev opnået enighed om på Det Europæiske Råds møde i Bruxelles i oktober 2002. I disse forslag prioriteres landbrugernes indkomster i modsætning til produktstøtten ved en konvertering af en betydelig del af de produktionsbetingede betalinger til enkeltbetalingsordningen fra 1. januar 2005. Som det gælder for alle direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik, gøres disse betalinger ved krydsoverensstemmelse og regler for god landbrugs- og miljøpraksis afhængige af samme obligatoriske EU-standarder for miljø og fødevaresikkerhed, ligesom mekanismerne for graduering og finansdisciplin finder anvendelse. Der tages imidlertid i reformforslagene hensyn til, at de tre sektorer er karakteristiske ved, at deres produktion er koncentreret i regioner med langsommere økonomisk udvikling. Et yderligere karakteristikum er, at de nugældende markedsordninger er forskellige i de tre sektorer, ligesom de problemer, de står over for, og de langfristede prioriteter. Der påtænkes derfor også forskellige løsninger med hensyn til den foreslåede støttes koblede del.

Reformforslaget for råtobak

Kommissionens forslag til reform for råtobak er baseret på en udvidet konsekvensanalyse af sektoren for råtobak i EU med henblik på indførelse af en bæredygtig politik for denne sektor som led i den EU-strategi for bæredygtig udvikling, som der blev nået enighed om på Det Europæiske Råds møde i Gøteborg i juni 2001. Ifølge forslaget skal der indføres en udfasning over tre år af den nugældende ordning. Dette medfører en gradvis afkobling af den bestående tobakspræmie sammen med en udfasning af Fællesskabets Tobaksfond. Desuden skal der inden for anden søjle af den fælles landbrugspolitik afsættes en rammebevilling til omstrukturering i produktionssområderne for råtobak.

Tobaksfonden skal i udfasningsperioden bruges til fortsat at støtte ikke-ryger kampagnerne. Kommissionen er forpligtet til at fortsætte med at støtte disse aktiviteter trods den faldende tobaksstøtte.

Tobakskvoterne skal opretholdes med henblik på fastsættelse af bevillingen til den del af tobakspræmien, der endnu ikke afkobles. Derfor vil der for al produktion ud over disse kvoter i overgangsperioden blive udbetalt den herfor gældende koblede præmie. Ved afslutningen af denne 3-trins proces, der skal vare tre år, vil den nugældende fælles markedsordning for råtobak være afskaffet. Den foreslåede reform skal begynde med konvertering af hele den nugældende tobakspræmie eller dele deraf til rettigheder under enkeltbetalingsordningen. Konverteringen bliver fuldstændig for producentens første 3.5 producerede tons, men for den følgende del på mellem 3.5 t til 10 t bliver 80 % af den nugældende tobakspræmie integreret i enkeltbetalingsordningen. De resterende 20 % skal indgå i den foreslåede omstruktureringspakke.

For den del, der ligger over 10 t, nedsættes den nuværende tobakspræmie med en tredjedel i hvert trin. I de første to trin divideres dette beløb ligeligt mellem en konvertering til enkeltbetalingsordningen og omstruktureringspakken. For at undgå store ændringer i landbrugsbedrifternes indkomster bliver imidlertid kun en tredjedel af den konverterede tobakspræmie konverteret til rettigheder under enkeltbetalingsordningen i sidste trin, medens den resterende del overføres til omstruktureringspakken.

Denne reformproces vil, når den er bragt til ende, omfordele over 70 % af den nuværende tobakspræmie til enkeltbetalingsordningen og mindst 20 % til omstruktureringspakken. Denne omfordeling betyder et gennemsnitligt tilskud på 6 900 EUR pr. årlig familiearbejdsenhed, der ydes over enkeltbetalingsordningen. Den udvidede konsekvensvurdering af EU's politik i sektoren for råtobak kan ses på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/tobacco/index_en.htm

Reformforslaget for olivenolie

Ifølge forslaget skal de bestående produktionsbetingede direkte betalinger i olivenoliesektoren konverteres til direkte indkomststøtte ved oprettelse af nye rettigheder til enkeltbetalingsordningen for landbrugerne ud over dem, der blev fastsat i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik i juni 2003. Det foreslås, at 60 % af de produktionsafhængige betalinger for referenceperioden konverteres til rettigheder til enkeltbetalingsordningen for bedrifter på over 0.3 ha. Mindre bedrifter får deres betalinger fuldstændig afkoblet.

For at forhindre at olivenplantagerne ikke vedligeholdes, hvilket kunne føre til ødelæggelse af overfladedækket og landskabet og have negative sociologiske virkninger, kan medlemsstaterne bevare resten af de produktionsbetingede betalinger for referenceperioden og yde producenterne en supplerende betaling beregnet pr. ha eller træ for at sikre, at olivenplantagerne i randområder eller områder, hvor træerne giver lavt udbytte, bevares. Af hensyn til forenklingen ydes betalingen for olivenplantagerne ikke for støtteansøgninger på under 50 EUR.

Kommissionen foreslår ligeledes, at de gældende oplagringsforanstaltninger for olivenolie ikke ændres, men opretholdes som en sikkerhedsmekanisme, dog således at restitutionerne for både eksport og produktion af visse former for konserves afskaffes. For at støtte sektoren under tilpasningen til markedsforhold under stadig udvikling skal de gældende foranstaltninger til forbedring af kvaliteten og sporbarhed styrkes. Finansieringen af de nuværende kontrolorganer for olivenolie skal ophøre fra 1. november 2005.

Kommissionen opfylder med dette forslag sin forpligtelse til i 2003 at forelægge et forslag for Rådet, der skal træffe afgørelse om den fælles markedsordning for olie og fedtstoffer. Den nye markedsordning skal erstatte den nugældende støtteordning fra 1. november 2004.

Reformforslaget for bomuld

Kommissionen foreslår, at den del af bevillingerne inden for EUGFL, der er bestemt til producentstøtte til bomuld i overgangsperioden, overføres til finansiering af to foranstaltninger til støtte af landbrugsindkomsterne, nemlig enkeltbetalingsordningen og en ny produktionsstøtte, der ydes som et arealtilskud.

60 % af udgifterne til denne producentstøtte skal i form af nye rettigheder for hver enkelt medlemsstat overføres til enkeltbetalingsordningen. Således kan bomuldsproducenterne bedre tilpasse sig den kommende udvikling på markedet og indrette sig efter dettes krav. For at hindre at der sker produktionsafbrydelsen i produktionsområder med stor økonomisk afhængighed af bomuld, vil medlemsstaterne i referenceperioden tilbageholde 40 % af produktionsstøtten og yde producenterne et nyt arealtilskud pr. ha bomuld. Dette nye tilskud skal gives for et område maksimalt 425 360 ha (340 000 ha i Grækenland, 85 000 ha i Spanien og 360 ha i Portugal) og nedsættes gradvis, når ansøgningerne overstiger en medlemsstats maksimale område. Tilskuddet skal differentieres på grundlag af specifikke kriterier vedrørende producenternes deltagelse i en brancheorganisation, der kan godkendes af medlemsstaterne, og underkastes kontrol. Et maksimum på halvdelen af arealtilskuddet til medlemmerne af brancheorganisationen kan fastsættes efter branchetariffer, der belønner kvalitets- og kvantitetspræstationer i forbindelse med produktionen.

De enkelte brancheorganisations aktiviteter finansieres af dens medlemmer og ved et fællesskabstilskud på 10 EUR pr. ha. Denne støtte forventes at blive på ca. 4.5 mio. EUR. Saldoen i forhold til de samlede markedsudgifter for bomuld skal inkluderes i omstruktureringspakken for bomuldsområderne. Denne sidste pakke på ca. 100 mio. EUR skal fordeles mellem medlemsstaterne efter størrelsen af det gennemsnitlige støtteberettigede område i referenceperioden. Den skal være et supplerende finansieringsinstrument inden for anden søjle i den fælles landbrugspolitik og skal anvendes til at finansiere foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Den kan således eventuelt anvendes enten til at udvide modtagerkredsen, indførelse af flere foranstaltninger eller endog til at øge støtteintensiteten for de gældende foranstaltninger til udvikling af landdistrikter.

Reformens fordele

Reformen inden for råtobak, olivenolie og bomuld forventes at medføre en bedre markedsorientering, øget konkurrenceevne og mere stabile landbrugsindkomster som følge af de afkoblede betalingers højere overførselseseffektivitet. Ved at integrere olivenoliesektoren i enkeltbetalingsordningen forbedres sektorens positive image, idet gennemsigtigheden og forbrugernes tillid øges, og samfundet nyder godt af bestemmelserne om miljø og landskabsbevaring. Denne reform vil bringe konsekvens og gennemsigtighed i anvendelsen af EU-lovgivningen om produktionsstandarder i EU's bomuldssektor og vil imødegå kritikken om, at den nugældende "udligningsstøtte" i EU's bomuldsordning har handelsfordrejende virkninger.

Budgetvirkningerne

I overensstemmelse med de mål og principper, der blev fastlagt for reformen af den fælles landbrugspolitik i juni 2003, er forslagene om råtobak, olivenolie og bomuld budgetneutrale i forhold til de tidligere udgifter.

Meddelelsen om en bæredygtig landbrugsmodel for EU ved en reform af den fælles landbrugspolitik - tobak, olivenolie, bomuld og sukker, som Kommissionen har vedtaget i dag, kan ses på følgende internetadresse:

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/com554/index_en.htm

Yderligere oplysninger om reformen af den fælles landbrugspolitik kan findes på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform

Baggrundsinformation om de generelle udsigter for de tre sektorer (hvorledes de tre fælles markedsordninger virker, situationen i EU, samhandel, osv.) kan findes i MEMO/03/182


Side Bar