Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1202

Bryssel den 5 september 2003

Life-Natur 2003: 77 nya naturskyddsprojekt får 71 miljoner euro i stöd av kommissionen

Europeiska kommissionen har beviljat finansiering för 77 naturskyddsprojekt inom programmet Life-Natur 2003. 63 av projekten kommer att genomföras i tolv medlemsstater och 14 projekt i sex kandidatländer. Projekten innebär en sammanlagd investering på 133 miljoner euro i naturskydd, varav EU kommer att bidra med 71 miljoner euro. Detta års Life-Naturprojekt kommer att ytterligare bidra till Natura 2000-nätet genom att skyddade områden återställs, hållbara förvaltningsstrukturer inrättas och medvetenheten hos allmänheten ökas.

I ansökningsomgången 2003 fick kommissionen in 182 ansökningar, av vilka 144 ansågs uppfylla kriterierna. Efter utvärdering och godkännande i EU:s habitatkommitté valdes 77 av dessa projekt från 18 länder ut för finansiering. 63 genomförs i EU (Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Sverige och Förenade kungariket) och 14 i kandidatländer (Estland, Ungern, Lettland, Rumänien, Slovenien och för första gången Slovakien). De projekt som valts ut uppfyller ett av de tre grundläggande kriterierna för urval av Life-Naturprojekt, dvs. skydd av följande:

(i) Områden som föreslagits av medlemsstaterna enligt habitatdirektivet(1) (68 %). (ii) Områden som klassificeras som särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet(2) (23 %). (iii) Växt- och djurarter som anses viktiga i EU (9 %).

Genom kandidatländernas deltagande i Life-Natur har sex av de tio blivande EU-medlemsländerna kunnat förbereda det praktiska genomförandet av fågel- och habitatdirektiven.

Projekten tenderar fortfarande att öka i storlek. Den genomsnittliga storleken på de projekt som godkändes 2003 ökade i fråga om sammanlagd budget med ytterligare 7,5 % jämfört med 2002, efter en ökning på 15 % under det föregående året. Den genomsnittliga EU-delfinansieringen per projekt ökade med 3 % under år 2003. Sedan Life-Natur inleddes har den sammanlagda investeringen i projekt stadigt ökat från 60,6 miljoner euro per år under 199295 (Life I) till i genomsnitt 138,6 miljoner euro per år i Life III (20012003).

För projekten år 2003 kommer EU-anslaget på 71 miljoner euro att täcka i genomsnitt 53 % av projektkostnaderna. Resterande 62 miljoner euro kommer från bidragsmottagare, partner och medfinansiärer.

Projekten erhåller stöd förutsatt att de administrativa och finansiella bestämmelserna är uppfyllda.

Olika typer av habitat och starka partnerskap mellan projektdeltagarna

Över två tredjedelar av årets projekt (54) är inriktade på områden och där förekommande arter som omfattas av habitatdirektivet, och ytterligare 17 projekt rör fågelarter som förtecknas i fågeldirektivet. De resterande 6 projekten är inriktade på arter som inte har en direkt koppling till särskilda områden. För de projekt som rör Natura 2000-områden täcks alla typer av habitat in. Särskilt floder, våtmarker och skogsmiljöer är väl representerade. En tredjedel av dessa projekt omfattar mer än en habitattyp. Såsom vanligen är fallet är de vanligaste insatserna som föreslås i projekten utarbetande och införande av förvaltningsplaner, förvaltning av vattendrag, markköp (särskilt i norra Europa), markskötsel, skydd av exotiska arter samt återställande och förbättring av områden.

Naturskyddsåtgärder vidtas vanligen i samarbete med offentliga institutioner och därför är bidragstagarna inom Life-Natur främst regionala och lokala myndigheter (62 %). Ytterligare 35 % är icke-statliga organisationer. Nästan tre fjärdedelar av bidragstagarna arbetar i partnerskap, oftast mellan ett offentligt organ och en icke-statlig organisation som är aktiv på naturskyddsområdet. På detta sätt kombineras professionell expertis med administrativ planering, vilket är det bästa receptet för att bibehålla skyddade områden. Drygt hälften av bidragstagarna inom Life-Natur (51 %) år 2003 är nya. Detta är ett tydligt bevis på att programmet fortsätter att ta sig in på nya områden.

Hållbarheten för de föreslagna insatserna inom Life-Naturprojektet är ett viktigt kriterium vid urvalet av projekt. Särskilt beaktas medborgarnas och de lokala samhällenas medverkan. Bidragstagarnas projekt måste inbegripa informationskampanjer, och sådana projekt som innebär långtidsgarantier för förvaltningen av områden ges företräde.

Life-Natur

Life är EU:s program för ekonomiskt stöd till projekt inom miljö- och naturvård i hela EU, i kandidatländer och angränsande regioner. Det allmänna målet för programmet är att genom finansiering av särskilda åtgärder bidra till utvecklingen och genomförandet av EU:s miljöpolitik. Life har tre olika komponenter: Life-Miljö, Life-Natur och Life-Tredje land. En budget på 640 miljoner euro är tillgänglig för det aktuella Life III-programmet som löper till 2004. Knappt hälften av den sammanlagda Lifebudgeten kan utnyttjas för Life-Naturprojekt.(3)

Life-Natur infördes 1992 för att bidra till skapandet av Natura 2000, ett EU-täckande nät av skyddade områden som inrättades genom direktivet om vilda fåglar och habitatdirektivet. De 15 000 områdena i nätet, som täcker 15 % av EU:s yta, skall utses som skyddade områden senast 2004. De flesta Life-Naturprojekt är inriktade på Natura 2000-områden, andra rör skydd av arter som förtecknas i fågel- och habitatdirektiven.

De sökandes förslag till insatser från återställande och förvaltning av enskilda naturliga habitat till förbättring av villkoren för en särskild art måste vara helt förenliga med EU-direktiven. Hittills har Life-naturprojekt pågått i ungefär 10 % av de områden som är skyddade genom Natura 2000, och med indirekta effekter på många fler.

Bilagan innehåller en sammanfattning av de 77 projekt som får ekonomiskt stöd. Mer detaljerade beskrivningar av vart och ett av nya projekten, per land, finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

Mer information om Natura 2000-nätet finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

Bilagan

Översikt över Life-Naturprojekt 2003 per land

Österrike

Antal projekt som beviljas bidrag: 3

Två projekt rör floder. Det första ett partnerskap som inbegriper en kommun, sportfiskeorganisationer och stora markägare kommer att återställa övre Murdalen i Steiermark. Man kommer att avlägsna hinder för fiskarnas vandring, genom markarbeten främja bildning av sedimentbankar och små holmar samt återskapa alluvialskogar. I det andra projektet kommer de mest utsatta habitaten i Donau i Wachaudalen att skyddas. Det är fråga om ett pilotprojekt för att återskapa grusbankar av material som erhållits vid muddring av fartygsleder. Om tekniken visar sig vara framgångsrik kommer den att tillämpas av flodförvaltningen. Torr betes- och ängsmark och skog på sluttningarna kommer också att återställas.

Genom det tredje projektet kommer att en tidigare torvtäkt att återställas som ett område där fåglar kan häcka, vila och övervintra.

Belgien

Antal projekt som beviljas bidrag: 4

I ett mycket omfattande projekt kommer ett militärt övningsområde i Flandern på närmare 10 000 hektar att återställas. Det handlar om en gemensam insats av de regionala naturskydds- och skogsmyndigheterna samt försvarsministeriet. Förvaltningsplaner kommer att göras upp för tolv Natura 2000-områden, och genom dessa kommer militära övningar att kunna planeras med hänsyn till naturskyddsbehoven.

Det andra projektet genomförs av en jägarorganisation i Ardennerna tillsammans med de regionala myndigheterna. Genom detta projekt kommer oekonomiska granplanteringar att återställas till ett område med våtmarker, ängar, myrar och fuktig naturskog och projektet kommer att tjäna som modell för en ”naturvänlig” skogsförvaltning.

I ett tredje projekt kommer man att fortsätta insatserna för salta ängar vid Flanderns kust, vilka är viktiga för fåglarnas vinterflyttning. I projektet kommer hållbart jordbruk och hållbar turism att integreras.

I det sista projektet kommer ett botaniskt rikt komplex av dammar och våta ängar i utkanten av staden Gent att återställas. Projektet kommer att inbegripa fritidsfiskare, jordbrukare och lokala myndigheter.

Danmark

Inga projekt beviljas bidrag detta år.

Estland

Antal projekt som beviljas bidrag: 2

Det ena projektet syftar till att återskapa stora områden med betes- och ängsmark, särskilt genom att uppmuntra jordbrukare och markägare att återinföra gamla betes- och slåttermetoder. Genom projektet kommer områdena att befrias från buskvegetation och jordbrukarna sporras att ta i bruk bete och slåtter. Man räknar med att få till stånd långsiktiga förvaltningsavtal med hjälp av program för miljöåtgärder inom jordbruket.

I det andra projektet tillämpas ett liknande tillvägagångssätt i fråga om poldrar längs Peipussjön. Där har slåtterängar nyligen övergivits, vilket innebär ett hot mot områdenas naturskyddsvärde.

Finland

Antal projekt som beviljas bidrag: 4

En stor del av EU:s återstående skogar och myrar i naturligt tillstånd är belägna i Finland. Tre av projekten detta år gäller återställandet av 77 sådana områden inom Natura 2000-nätverket. I vart och ett av projekten kommer bästa praxis i fråga om naturskyddsmetoder i en av de tre regionerna att tillämpas. Det lokala stödet för förvaltningen kommer att basera sig på avtal med skogsmyndigheter och markägare. Upplysningskampanjer om dessa områden planeras likaså.

Genom det fjärde projektet kommer 12 våtmarker längs ett av de viktigaste flyttstråken i Europa att återställas, vilket kommer att gagna så många som 35 arter som förtecknas i fågeldirektivet. Åtgärderna omfattar röjning av igenvuxna områden, återinförande av bete och slåtter samt kontroll av besökarströmmarna.

Frankrike

Antal projekt som beviljas bidrag: 7

Sex av detta års projekt finns i Medelhavsområdet. Det sjunde projektet är ett internationellt projekt som gäller lammgamen i de österrikiska, franska och italienska Alperna.

För ovanlighetens skull avser alla projekt under innevarande år skydd av djurlivet. Fyra projekt är inriktade på fågelarter: lammgam, smutsgam, gulnäbbad lira, stormsvala och medelhavsskarv. Två är inriktade på däggdjur, det ena på land (korsikanskt vildfår, Ovis gmelini musimon) och det andra till havs (flasknosdelfinen). Ett projekt gäller en fiskart tillhörande laxfamiljen (Salmo trutta macrostigma).

Genom dessa projekt ges möjlighet till utveckling av partnerskap mellan organisationer i Frankrike och på andra håll inom EU. Projekt pågår redan på de baleariska öarna i Spanien rörande gulnäbbad lira, i Italien rörande Ovis gmelini musimon och flasknosdelfinen, och i Slovenien rörande Salmo trutta macrostigma.

Alla ovanstående projekt kommer att bidra till att regionala, nationella eller internationella handlingsplaner för de berörda arterna upprättas eller uppdateras.

Tyskland

Antal projekt som beviljas bidrag: 7

Två av projekten rör sådana prioriterade livsmiljötyper (kontinentala salta våtmarker, källkärr med kalktuffbildning) för vilka Tyskland har ett särskilt ansvar eftersom de mest betydande förekomsterna i EU finns i landet. I projektet i Thüringen rörande de salta våtmarkerna genomförs vattenbyggnadsarbeten för att upphäva de negativa effekterna av tidigare förorening och dränering. I kalktuffprojektet i Franken kommer man att avlägsna skuggande och försurande granar samt olämpliga byggnader och förhindra avrinning från närliggande åkrar, vilket kommer att ge positiva verkningar för tiotals källor. I båda projekten kommer man att genomföra ett omfattande upplysningsarbete för att bland allmänheten höja profilen för dessa föga kända men unika habitat.

Tre projekt rör naturskydd i tätbefolkade och intensivt utnyttjade områden.

Längs floden Main öster om Würzburg kommer de återstående viloområdena för flyttfåglar att utvidgas genom att odlingsmark, ensilageängar och tidigare grusgropar görs om till lämpliga fågelhabitat. Detta projekt är av speciellt intresse på grund av samverkan mellan olika lokala myndigheter. I ett projekt vid floden Ems i Niedersachsen fortsätter man det arbete som utförts i ett tidigare projekt längre söderut: man avlägsnar flodbankar, återöppnar tidigare meandrar och gör det möjligt att sandbankar på nytt kan bildas i flodbädden. Resultatet kommer att bli en flod i mer naturligt tillstånd, en ekologisk korridor genom ett område som kännetecknas av intensivt jordbruk. Slutligen kommer en högmosse i det tätbefolkade Mindenområdet att återställas så att bästa möjliga hydrologiska förhållanden råder. De träd som spritt sig på den uttorkade mossen kommer att fällas och fårbete kommer att tas i bruk för att växtligheten skall kunna hållas i gott skick. Eftersom området besöks av lokalbefolkningen i stor omfattning kommer stigar och plattformer att byggas så att rekreation och naturskydd skall kunna komplettera varandra.

De återstående två projekten kommer att genomföras i ett kuperat landskap (Rothaargebirge och Eifel). De går ut på att stoppa beskogningen av och därefter återställa sådana fuktiga och höglänta gräsmarkshabitat av olika slag som nämns i bilaga I till direktivet, samt avlägsna bankar, anläggningar och fördämningar som lett lokala vattendrag i onaturliga fåror och medfört hinder för migrerande fisk och vattenlevande ryggradslösa djur. Båda projekten genomförs i landsbygdsmiljöer, med särskild tonvikt på samarbete med viktiga berörda parter som jordbrukare, skogsmyndigheter, fiskesektorn och lokala myndigheter.

Grekland

Antal projekt som beviljas bidrag: 4

Två av projekten rör skogsområden. Det ena gäller brunbjörnen och två prioriterade livsmiljötyper i Norra Pindosbergens nationalpark. Det andra går ut på att återställa småskog av Quercus frenetto och stenek på Athoshalvön till naturliga skogar.

De två övriga projekten är inriktade på fågelarter. Målet för det första projektet är att skydda Eleonorafalken på nio områden i Egeiska havet, vilka tillsammans rymmer en stor del av världspopulationen för denna art. I det andra projektet, som genomförs på ett enda Natura 2000-område, kommer man att återställa våtmarken Agras, en liten, delvis konstgjord sjö som är hemvist för fyra fågelarter som är prioriterade enligt fågeldirektivet.

Med undantag av falkprojektet är samtliga projekt förlagda till de norra delarna av landet.

Ungern

Antal projekt som beviljas bidrag: 1

Detta projekt går ut på att återställa de pannoniska ekskogarna och torra gräsmarkerna på Szénáskullarna i närheten av Budapest. Dessa har ett betydande botaniskt värde, men har lidit skada på grund av tidigare skogsbruksmetoder och hotas av Budapests växande förorter. Tallbestånd kommer att göras om till naturliga skogsområden och den för stora viltpopulationen bringas under kontroll. Upplysningskampanjer kommer att genomföras lokalt.

Irland

Antal projekt som beviljas bidrag: 1

Projektet är inriktat på ett av de viktigaste Natura 2000-områdena, som omfattar en sträcka på ca 16 km längs östkusten. Genom projektet kommer en del av områdets kalkkärr att inköpas och återställas. Dessa insatser bidrar till skyddet av hela området med avseende både på livsmiljötypen och fågelbeståndet.

Italien

Antal projekt som beviljas bidrag: 14

Av de 14 projekten är 9 inriktade på förvaltning av habitat såsom skogs-, gräs- och våtmark. De planerade insatserna kommer också att gagna flera djurarter (amfibier, reptiler och ryggradslösa djur) av betydelse i ett EU-omfattande perspektiv. I två projekt kommer man att återskapa och utvidga alskogar i syfte att öka antalet häckande hägrar. Fem projekt är specifikt inriktade på djurarter. Två projekt rör synnerligen hotade arter i floder och vattendrag, nämligen kräftarten Austropotamobius pallipes i mellersta Italien och den adriatiska stören i Pobäckenet, och två rör delfiner.

Det ena av dessa delfinprojekt syftar till skydd av den hotade flasknosdelfinen i det reservat för valdjur som med flera staters medverkan nyligen inrättats i den norra delen av Tyrrenska havet. Ett annat projekt gäller skydd av havssköldpaddor vid Siciliens sydkust.

Dessutom kommer man i ett projekt att fortsätta att återställa habitatet för den återstående populationen av brunbjörn i mellersta Apenninerna.

I 64 % av de italienska projekten är det huvudsakliga målet att utrota eller kontrollera invaderande främmande arter en sektorövergripande fråga som i allt högre grad utgör en källa till oro för naturskyddsmyndigheterna.

Fem av projekten kommer att genomföras i områden som skyddas enligt nationell lagstiftning: ett i en nationalpark, tre i regionala parker och ett på ett naturskyddsområde. Av de andra projekten kommer tre att genomföras av regionala myndigheter och två av kommunala myndigheter. Fyra av de fjorton projekten inbegriper en fortsättning på insatser som gjorts inom tidigare Lifeprojekt.

Lettland

Antal projekt som beviljas bidrag: 3

Tre synnerligen olika men strategiska projekt har valts ut för finansiering. Det första kommer att genomföras i en floddal med betydande naturvärde i landets norra del, med en blandning av taigaskog, alluvialskog, slåtterängar och mossar, och som rymmer många prioriterade arter enligt EU:s förteckning, bland annat mer än 300 kornknarrpar. Eftersom området fortfarande inte är skyddat blir de första åtgärderna att göra en inventering och göra upp en förvaltningsplan för området.

Det andra projektet gäller ett omfattande våtmarkskomplex i mellersta Lettland. Området har kommit till på konstgjord väg och rymmer den största variationen i fråga om våtmarkshabitat i landet, men området har lidit skada till följd av den splittrade förvaltningen. I projektet kommer man att ta sig an detta genom att skapa ett brett partnerskap av intresserade som skall komma överens om en ny vattenregim och andra skyddsinsatser för området.

Det tredje projektet gäller sjön Pape vid gränsen till Litauen, på ett tidigare förbjudet gränsområde och vid de palearktiska fåglarnas flyttväg. Åtgärderna här inbegriper återinförande av ängsbete samt reglering av vattennivån i sjön och de omgivande mossarna.

Luxemburg

Inga projekt lämnades in detta år.

Nederländerna

Inga projekt beviljas bidrag detta år.

Portugal

Antal projekt som beviljas bidrag: 3

Projektet är inriktat på tre Natura 2000-områden. Två av dessa avser skydd av fågelarter och deras habitat. Det ena gäller den globala populationen (ca 100 par) av den azoriska domherren (Pyrrhula pyrrhula murina) på ön São Miguel på Azorerna. Det andra rör ett stort antal fåglar som äter, vilar eller häckar i saltpannorna vid floden Tejos mynning.

I det tredje projektet kommer man på ett stort område i Alentejo i södra Portugal att återskapa habitat vars tillstånd har försämrats och skydda existerande habitat genom att införa lämpliga förvaltningsmetoder.

Rumänien

Antal projekt som beviljas bidrag: 3

Genom de tre projekt som valts ut kommer man att förbättra de skyddade områdenas skyddsstatus samtidigt som man försöker främja besök på områdena enligt ekologiskt hållbara principer.

Det första projektet går ut på att återställa skogshabitat med pinje, bergtall och gran i Rodnabergen genom plantering av plantor från närliggande områden. I det andra projektet kommer man att göra upp och genomföra en förvaltningsplan för Macinbergen i landets sydöstra del, vilka har ett mycket rikt och varierat växt- och djurliv.

I det tredje projektet kommer Life-Natur att samfinansiera skyddsinsatser pl fem strategiska omrlden i en nationalpark i Karpaterna, däribland skydd av fladdermuskolonier i grottor samt reglering av klättring och vandring för att förhindra att värdefulla naturliga habitat försämras. Ltgärderna kommer att integreras i förvaltningsplanen för parken och kan tjäna som modell för andra potentiella omrlden i Rumänien.

Slovakien

Antal projekt som beviljas bidrag: 3

Genom det första projektet kommer man att förbättra förhållandena i Slovakien för den globalt hotade kejsarörnen, i nära samarbete med ett liknande projekt i Ungern. I insatserna ingår övervakning av bon, flyttning av kraftledningar och ökande av tillgång till byte. Kartläggningar kommer att bidra till ökad kunskap om arten och underlätta urvalet av skyddsområden.

Det andra projektet är inriktat på de sista återstående naturliga skogarna på de slovakiska översvämningsstränderna längs Donau, där man kommer att ta i bruk en plan för hållbar skogsförvaltning. Betydande insatser kommer att göras för att visa lämpliga förvaltningsmetoder.

Det tredje projektet gäller sumpmarken Sur, en av de äldsta alsumpskogarna i Centraleuropa, i utkanten av Bratislava. Trädbeståndet har lidit skada på grund av kontinuerlig dränering sedan 1940-talet. I projektet kommer de tidigare förhållandena att återställas för att hindra ytterligare uttorkning av skogarna. Projektet får betydande stöd av en lokal myndighet.

Slovenien

Antal projekt som beviljas bidrag: 2

Det finns en betydande population av kornknarr en globalt hotad art som klassificeras som sårbar i tre områden i Slovenien. Inget av dessa är emellertid skyddat. I projektet planerar man att göra upp en nationell handlingsplan för kornknarren och förvaltningsplaner för vart och ett av de tre områdena. De riktlinjer som görs upp kommer att testas i form av en serie konkreta åtgärder.

Genom det andra projektet kommer man att säkerställa skyddet av habitat och arter särskilt fåglar som förtecknas i direktivet i saltpannorna i Secovje vid mynningen av floden Dragonja på den sydligaste delen av den slovenska kusten. De främsta åtgärderna är att restaurera strandvallar och bankar samt skapa ytterligare häckningsplatser för tärnor.

Spanien

Antal projekt som beviljas bidrag: 12

Sammanlagt berörs 50 Natura 2000-områden.

Tre projekt är inriktade på fem fågelarter som prioriteras av EU. Det första gäller den rödnäbbade truten i Murcia i södra Spanien och det andra kragtrappen, en art som hör hemma på Kanarieöarnas grässlätter. Det tredje rör kejsarörnen, grågamen och svartstorken i centrala och västra Spanien.

Två av årets projekt i Spanien går ut på skydd av ryggradslösa djur. Det ena projektet kommer att förbättra villkoren för sju insektsarter i Extremadura och det andra villkoren för sötvattensmusslan i Kastilien och León. Ett projekt på Kanarieöarna är inriktat på de större havsdjuren flasknosdelfinen och havssköldpaddan.

I flera projekt, särskilt de som är inriktade på habitat, kommer man att tillämpa en integrerad förvaltning av Natura 2000-områden på regional nivå. Exempel på detta är förvaltningen av prioriterade skogshabitat i fem bergsområden i Valencia och förvaltningen av tio områden inom ramen för en plan för hållbar utveckling för Murciaregionen. Man kommer att göra upp gemensamma strategier för förvaltningen av våtmarker och kusthabitat, vilket kommer att stödjas av två separata projekt i Andalusien. Dessutom kommer man i ett projekt i Extremadura att återställa våtmarker med årstidsbetingad variation och mildra effekten av mänsklig verksamhet på dessa.

Ett viktigt tema för projekten är ökad integrering av socioekonomisk verksamhet i naturskyddet. I ett projekt i Katalonien kommer man att återställa Spaniens näst största sjö samtidigt som man främjar hållbar utveckling i området, som tar emot ett stort antal besökare.

I det ovan nämnda projektet rörande tre prioriterade fågelarter deltar privata landägare direkt i förvaltningen beträffande fåglarnas häckning och tillgång till föda. Detta är viktigt för att man skall kunna uppnå de mål för naturskyddet som uppställs i habitatdirektivet.

Sverige

Antal projekt som beviljas bidrag: 2

Arealen för biologiskt rika slåtterängar i norra Sverige har minskat dramatiskt efter det att de traditionella jordbruksmetoderna övergivits, och numera återstår bara några tiotal spridda områden. I det första projektet kommer man i nära samarbete med lokala jordbrukare att återställa 31 områden så att de kan komma i fråga för stödsystem för miljöåtgärder i jordbruket och skyddet av dem kan säkerställas på lång sikt.

Det andra projektet är inriktat på den totala populationen inom EU av den allvarligt hotade fjällräven, och här bygger man på erfarenheterna från tidigare Lifeprojekt. Man hoppas att projektet skall ge ett uppsving för återhämtningsprogrammet för arten i fråga så att åtminstone nedgången i antal skall kunna stoppas.

Förenade kungariket

Antal projekt som beviljas bidrag: 2

Det ena projektet är inriktat på hela populationen av den allt sällsyntare ärenprisnätfjärilen i sydvästra England, där den förekommer spridd över ett flertal små Natura 2000-områden. Projektet har som syfte att förbättra både lämpliga områden för arten och korridorerna mellan dem. Projektet innefattar ett partnerskap med den nationella vägmyndigheten som nyligen ändrat dragningen av en större väg i närheten av områdena.

Det andra projektet gäller två viktiga ravinskogar: den ena i Wyedalen vid gränsen av England och Wales och den andra i nationalparken i Peak District i norra England. Projektet syftar till att rekonstruera, återställa och skydda skogarna genom tillämpning av lämplig integrerad förvaltning.

(1)Rådets direktiv 92/43/EG om bevarande av naturliga livsmiljöer samt vilda djur och växter.

(2)Rådets direktiv 79/409/EG om bevarande av vilda fåglar.

(3)47 % av anslagen är tillgängliga för vart och ett av programmen Life-Natur och Life-Miljö och 6 % för programmet Life-Tredje land.


Side Bar