Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/1202

Brussel, 5 september 2003

LIFE-Natuur: Commissie keert 71 miljoen euro uit voor 77 nieuwe natuurinstandhoudingsprojecten

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring verleend aan de financiering van 77 instandhoudingsprojecten voor natuur in het kader van het LIFE-Natuur-programma 2003. Drieënzestig van deze projecten zullen worden uitgevoerd in 12 EU-lidstaten en veertien in 6 kandidaat-lidstaten. De projecten vertegenwoordigen een totale investering van 133 miljoen euro in natuurbescherming, waaraan de Europese Unie een bijdrage zal leveren van 71 miljoen euro. De LIFE-Natuur-projecten van dit jaar zullen een verdere bijdrage leveren aan de totstandbrenging van het Natura 2000-netwerk in de gehele EU via het materiële herstel van beschermde gebieden, de introductie van duurzame beheerstructuren en de versterking van het bewustzijn bij het publiek.

Tijdens de selectieronde 2003 ontving de Commissie 182 aanvragen, waarvan er 144 in aanmerking kwamen. Na beoordeling van deze aanvragen en goedkeuring door het Habitatcomité van de EU, werden 77 projecten uit 18 landen geselecteerd voor financiering. Drieënzestig projecten worden uitgevoerd in de EU (België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) en veertien projecten in kandidaat-lidstaten (Estland, Hongarije, Letland, Roemenië, Slovenië en, voor het eerst, Slowakije). De succesvolle projecten voldoen aan één van de 3 basiscriteria van de LIFE-Natuur-projectselectie, namelijk de instandhouding van:

(i) gebieden die door lidstaten zijn voorgesteld in het kader van de Habitatrichtlijn(1) (68%);

(ii) gebieden die erkend zijn als vogelrichtlijngebieden in het kader van de Vogelrichtlijn(2) (23%);

(iii)) soorten flora en fauna die als belangrijk beschouwd worden in de EU (9%).

De deelname van kandidaat-lidstaten aan LIFE-Natuur heeft zes van de 10 landen (die in 2004 lid van de Unie zullen worden) in staat gesteld om voorbereidingen te treffen voor de praktische uitvoering van de Vogel- en de Habitatrichtlijn.

De trend om steeds grotere projecten uit te voeren zet door. De gemiddelde omvang van de in 2003 goedgekeurde projecten is (uitgedrukt in begrotingsaandeel) met 7,5% gestegen ten opzichte van 2002, na een toename van 15% het jaar daarvoor.

De gemiddelde EU-medefinanciering per project is in 2003 met 3% gestegen. Sinds de start van LIFE-Natuur is de totale investering in projecten voortdurend opgelopen van 60,6 miljoen euro per jaar in 1992-95 (LIFE I) tot een gemiddelde van 138,6 miljoen euro per jaar voor LIFE III (2001-2003).

Voor de projecten in 2003 zal de EU-bijdrage van 71 miljoen euro gemiddeld 53% van de projectkosten dekken. De resterende 62 miljoen euro komt van begunstigden, partners en medefinancierders.

De projecten ontvangen de financiële steun zodra ze aan de administratieve en financiële voorschriften hebben voldaan.

Verschillende beoogde habitats en nauw samenwerkingsverband tussen projectpartijen

Meer dan twee derde van de projecten is dit jaar gericht op gebieden en inheemse soorten die onder de Habitatrichtlijn vallen. Zeventien projecten hebben betrekking op vogelsoorten die genoemd worden in de Vogelrichtlijn. De resterende 6 projecten zijn gericht op lijstsoorten die niet gerelateerd zijn aan specifieke gebieden. Projecten die zich richten op Natura 2000-gebieden hebben betrekking op alle habitats. Vooral rivieren, waterrijke gebieden en bosomgevingen zijn goed vertegenwoordigd. Eén derde van deze projecten bestrijkt meer dan één type habitat. Zoals normaliter het geval is, hebben de meest frequente activiteiten betrekking op de opstelling en uitvoering van beheerplannen, het beheer van waterwegen, landaankoop (met name in Noord-Europa), begrazingsbeheer, de uitsterving van exotische soorten en het herstel/de verbetering van gebieden.

Bij de natuurbeschermingsactiviteiten zullen waarschijnlijk openbare instellingen worden betrokken en het zal dan ook geen verrassing zijn dat de LIFE-Natuur-begunstigden hoofdzakelijk regionale of lokale instanties zijn (62%). Daarnaast bestaat 35% uit niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Bijna driekwart van de begunstigden werkt in samenwerkingsverband, meestal tussen een openbare instantie en een NGO die actief is op het gebied van natuurbescherming. Op deze wijze wordt beroepsmatige expertise gecombineerd met bestuurlijke planning, het beste recept voor succes bij het waarborgen van de levensvatbaarheid van beschermde gebieden. Iets meer dan de helft van de LIFE-Natuur-begunstigden (51%) in 2003 is nieuw. Dit bewijst duidelijk dat het programma nieuw terrein blijft betreden.

De duurzaamheid van LIFE-Natuur-activiteiten is een belangrijk criterium bij het selecteren van projecten. Er wordt tevens specifieke aandacht geschonken aan de betrokkenheid van burgers en lokale levensgemeenschappen. De begunstigden zijn verplicht om voor hun projecten algemene bewustwordingsactiviteiten te organiseren en de voorkeur gaat naar projecten die langetermijngaranties verstrekken voor het beheer van gebieden.

LIFE-Natuur

LIFE is het programma van de Europese Unie dat financiële ondersteuning biedt aan milieu- en natuurinstandhoudingsprojecten in de EU, kandidaat-lidstaten en aangrenzende regio's. De algemene doelstelling van LIFE III is om via de financiering van specifieke activiteiten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid van de EU. LIFE bestaat uit 3 aparte componenten: LIFE-Milieu, LIFE-Natuur en LIFE-Derde landen. Voor het huidige programma van LIFE III, dat tot 2004 loopt, is een totale bijdrage van 640 miljoen euro beschikbaar. Iets minder dan de helft van de totale LIFE-financiering is beschikbaar voor LIFE-Natuur-projecten.(3)

LIFE-Natuur is in 1992 geïntroduceerd om hulp te bieden bij de oprichting van Natura 2000, een pan-EU-netwerk van beschermde gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Vogel- en de Habitatrichtlijn. De 15.000 gebieden van het netwerk, die 15% van de landoppervlakte van de EU bestrijken, worden eind 2004 aangewezen. De meeste LIFE-Natuur-projecten zijn gericht op Natura 2000-gebieden; andere projecten zijn gericht op de bescherming van soorten die genoemd worden in de Vogel- en de Habitatrichtlijn. De activiteiten die door kandidaten zijn voorgesteld moeten volledig in overeenstemming zijn met de EU-richtlijnen, of het nu gaat om het herstel en het beheer van specifieke natuurlijke habitats of de verbetering van de omstandigheden voor een specifieke soort. Tot nu toe bestreken LIFE-Natuur-projecten ongeveer 10% van de beschermde Natura 2000-gebieden in de EU, en hebben ze indirecte invloed uitgeoefend op nog veel meer gebieden.

Zie de bijlage voor een overzicht van de 77 gefinancierde projecten. Meer informatie over de nieuwe projecten, gerangschikt per land, is te vinden op:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

Meer informatie over het Natura 2000-netwerk is te vinden op:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

Bijlage

Overzicht van LIFE-Natuur-projecten 2003 per land

België

Aantal gefinancierde projecten - 4

Eén zeer groot project zorgt voor het herstel van bijna 10.000 hectare militair oefenterrein in Vlaanderen. Het project is een samenwerkingsverband tussen de regionale instellingen voor natuurbescherming/bosbeheer en het Ministerie van Landsverdediging. Er zullen beheerplannen worden opgesteld voor 12 Natura 2000-gebieden, waardoor militaire oefeningen dusdanig gepland kunnen worden dat rekening gehouden wordt met toekomstige behoeften op het gebied van natuurbescherming.

Het tweede project wordt uitgevoerd door een jachtvereniging in de Ardennen en regionale instanties. Bij dit project worden oneconomische sparaanplantingen omgevormd tot een complex van waterrijke gebieden, graslanden, moerassen en vochtige natuurlijke bossen. Het project moet als model dienen voor 'natuurvriendelijk' bosbouwbeheer.

Een derde project zal de activiteiten voortzetten in zouthoudende graslanden en belangrijke overwinteringsgebieden voor trekvogels aan de kust van Vlaanderen. Dit project streeft naar integratie van duurzame landbouw en toerisme.

Het laatste project, aan de stadsrand van Gent, is gericht op het herstel van een botanisch rijk complex van vijvers en natte graslanden. Bij dit project worden hengelaars, boeren en lokale raden betrokken.

Denemarken

Dit jaar geen gefinancierde projecten.

Estland

Aantal gefinancierde projecten - 2

Eén project streeft naar het herstel van grote graslandgebieden aan de kust, met name door de boeren en grondbezitters aan te moedigen om landbouwpraktijken, zoals begrazing en maaien, opnieuw te introduceren. Het project zal de gebieden vrijmaken van struikgewas en boeren stimuleren om het land te maaien en te laten begrazen. Men verwacht dat er overeenkomsten voor langetermijnbeheer zullen worden gesloten via landbouwmilieuprogramma's.

Het tweede project hanteert een gelijksoortige benadering voor polders langs de oevers van het Pepsi-meer, waar de hooilanden recentelijk zijn achtergelaten, hetgeen een bedreiging vormt voor de waarde van natuurbescherming in de gebieden.

Finland

Aantal gefinancierde projecten - 4

In Finland bevindt zich een groot deel van de resterende natuurlijke bossen en moerassen in de EU. Dit jaar zijn drie projecten gericht op het herstel van 77 van dit soort gebieden in het Natura 2000-netwerk. Bij elk project in de drie regio's worden ervaringen en beproefde technieken op het gebied van bescherming toegepast. De lokale ondersteuning voor het beheer wordt geboden via overeenkomsten met bosbouwers en grondbezitters. Het bewustzijn bij het publiek omtrent de gebieden in Finland zal worden verhoogd.

Bij het vierde project worden 12 waterrijke gebieden langs één van de belangrijkste trekroutes van de EU hersteld, waarvan in totaal 35 EU-lijstsoorten zullen profiteren. De activiteiten omvatten de ontginning van gebieden met ruigtekruidenvegetatie, de herintroductie van begrazing en maaien, en het beheer van bezoekersstromen.

Frankrijk

Aantal gefinancierde projecten - 7

Zes projecten zijn dit jaar gesitueerd in het Middellandse-Zeegebied. Het zevende project is een internationaal project dat gericht is op de lammergier in de Oostenrijkse, Franse en Italiaanse Alpen.

Het feit dat dit jaar alle projecten op de instandhouding van fauna zijn gericht mag ongewoon genoemd worden. Vier projecten hebben betrekking op vogelsoorten: de lammergier, de aasgier, Cory's pijlstormvogel, het stormvogeltje en de Mediterrane kuifaalscholver. Twee projecten zijn gericht op zoogdieren: één landzoogdier (het Corsicaanse wilde schaap (Ovis gmelini musimon)) en één zeezoogdier (de tuimelaar). Eén project heeft betrekking op een vissoort uit de zalmfamilie (Salmo trutta macrostigma).

Deze projecten bieden een kans om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen tussen Frankrijk en andere EU-organisaties. Voor Cory's pijlstormvogel wordt er reeds een project uitgevoerd op de Balearen (Spanje). Andere projecten zijn gericht op de Ovis gmelini musimon en de tuimelaar (Italië) en de Salmo trutta macrostigma (Slovenië).

Alle bovenstaande projecten zullen een bijdrage leveren aan de opstelling of bijwerking van regionale, nationale of internationale actieplannen voor de betreffende soorten.

Duitsland

Aantal gefinancierde projecten - 7

Twee van de projecten hebben betrekking op prioritaire habitattypen (continentale kwelders en kalktufbronnen met tufsteenformatie), waarvoor met name Duitsland verantwoordelijkheid is, omdat hier de belangrijkste voorbeelden van de EU zijn gesitueerd. Het kwelderproject in Thüringen is gericht op hydrologische werkzaamheden om de invloed van eerdere vervuiling en afwatering teniet te doen, terwijl het kalktufbronproject in Franken tientallen bronnen zal vrijmaken van schaduwrijke en verzurende sparren, door de mens aangelegde verkeerde constructies en afvoer van nabijgelegen velden.

Voor beide projecten zullen vérgaande bewustwordingsactiviteiten worden georganiseerd om het algemene profiel van deze nauwelijks bekende maar unieke habitats te vergroten.

Drie projecten zijn gericht op natuurbescherming in dicht bevolkte en intensief gebruikte districten.

De resterende rustgebieden voor trekvogels, langs de rivier de Main ten oosten van Würzburg, zullen worden uitgebreid door bouwland, kuilgrasland en voormalige grindgroeven om te vormen tot geschikte vogelhabitats. Dit project is opmerkelijk, omdat het een gezamenlijke inspanning is van diverse lokale instanties. De rivier de Eems in Nedersaksen vormt het decor van een project dat de werkzaamheden van een eerder project in het zuiden voortzet. Bij dit project zullen damlichamen worden verwijderd, voormalige meanders worden heropend en zandbanken worden teruggebracht naar de rivierbedding. Het eindresultaat is een veel natuurlijker rivier, die als een ecologische corridor door een district loopt dat gekenmerkt wordt door intensieve landbouw. Ten slotte zullen de optimale hydrologische omstandigheden voor het overgebleven hoogveen in het dicht bevolkte Minden-gebied worden hersteld. Bomen, die zich verspreid hebben op het uitgedroogde moeras, worden verwijderd en er zal begonnen worden met begrazing om de vegetatie in goede vorm te houden. Omdat dit gebied veel door de lokale bewoners wordt bezocht, zal er infrastructuur voor rondleidingen worden gebouwd, zoals paden en platforms, zodat recreatie en bescherming elkaar kunnen aanvullen.

De laatste twee projecten worden uitgevoerd in heuvelland (Rothaargebergte en Eifel). Deze projecten zijn gericht op het terugdraaien van bebossing en het daaropvolgende herstel van de diverse vochtige en submontane graslandhabitats uit Bijlage I van de richtlijn, en de verwijdering van damlichamen, omleggingen en stuwen die de lokale stromen in een onnatuurlijk keurslijf hebben gedrukt en obstakels hebben opgeworpen voor migrerende vissen en aquatische ongewervelden. Beide projecten worden uitgevoerd in plattelandsomgevingen en leggen sterk de nadruk op samenwerking met de voornaamste belanghebbenden, zoals boeren, bosbouwers, belangenorganisaties voor de visserij en gemeenten.

Griekenland

Aantal gefinancierde projecten - 4

Twee projecten hebben betrekking op bosarealen. Eén project is gericht op de bruine beer en twee prioritaire boshabitats in het Nationaal Park Noord-Pindos; het andere project richt zich op het herstel van de natuurlijke staat van de Quercus frenetto en steeneikkreupelhout op het schiereiland Athos.

De andere twee projecten hebben betrekking op vogelsoorten. Het eerste project is gericht op de instandhouding van Eleonora's valk op 9 eilandgebieden in de Egeïsche Zee, die samen een groot deel van de wereldpopulatie van de soort huisvesten. Het tweede project, dat wordt uitgevoerd in één Natura 2000-gebied, draagt zorg voor het herstel van de waterrijke gebieden rond Agras, een klein half-kunstmatig meer, dat 4 prioritaire EU-vogelsoorten huisvest.

Met uitzondering van het valkproject, zijn alle projecten in het noorden van het land gesitueerd.

Hongarije

Eén gefinancierd project

Dit project draagt zorg voor het herstel van pannonische eikenbosarealen en droge graslanden op de Szénás-heuvels bij Boedapest, die een grote botanische waarde vertegenwoordigen, maar die geleden hebben onder eerdere bosbouwpraktijken en bedreigd worden door de zich uitbreidende voorsteden van Boedapest. De pijnboomopstanden zullen worden omgezet in natuurlijke bosarealen en de te grote wildpopulatie zal onder controle worden gebracht. Lokaal zullen er bewustwordingsactiviteiten worden uitgevoerd.

Ierland

Eén gefinancierd project

Het project is gericht op één van de belangrijkste Natura 2000-gebieden, dat zich bijna 16 kilometer langs de oostkust uitstrekt. Bij dit project wordt voor een deel van dit gebied kalkhoudend laagveen aangekocht, om dit vervolgens te herstellen. De activiteiten zullen een bijdrage leveren aan de instandhouding van het gehele gebied, ten behoeve van zowel habitats als vogelbelangen.

Italië

Aantal gefinancierde projecten - 14

Van de veertien projecten zijn er negen gericht op het beheer van habitats, zoals bosarealen, graslanden en waterrijke gebieden. De beoogde activiteiten zullen tevens ten goede komen aan verscheidene diersoorten (amfibieën, reptielen en ongewervelden) van EU-belang. Twee projecten zijn gericht op het herstel en de uitbreiding van essenbossen om het aantal broedende reigers te vergroten. Vijf projecten zijn specifiek gericht op diersoorten. Twee projecten hebben betrekking op ernstig bedreigde soorten in rivieren (de rivierkreeft Austropotamobius pallipes in Centraal-Italië en de Adriatische steur in het Po-stroomgebied), en twee andere projecten hebben betrekking op dolfijnen.

Eén van deze projecten is gericht op de bescherming van de bedreigde tuimelaar in het recentelijk vastgestelde supranationale toevluchtsoord voor walvisachtigen (de zoogdierenorde waarin walvissen en dolfijnen thuishoren) in het noordelijke deel van de Tyrrheense Zee. Het andere project is gericht op de instandhouding van zeeschildpadden langs de zuidkust van Sicilië.

Ten slotte wordt met één project verder gewerkt aan het herstel van de habitat van de resterende populatie van de Apennijnse bruine beer in de centrale Apennijnen.

Vierenzestig procent van alle Italiaanse projecten is voornamelijk gericht op de uitroeiing of bestrijding van invasieve vreemde soorten, een horizontale kwestie waarover natuurbeschermers zich steeds meer zorgen maken.

Vijf van de projecten worden uitgevoerd in gebieden die worden beschermd door het nationale recht één in een nationaal park, drie in regionale parken en één in een natuurreservaat. Van de andere projecten worden er drie door districten en twee door gemeentebesturen uitgevoerd. Bij vier van de veertien projecten worden activiteiten van eerdere LIFE-projecten voortgezet.

Letland

Aantal gefinancierde projecten - 3

Er zijn drie zeer verschillende maar strategische projecten geselecteerd. Het eerste project wordt uitgevoerd in een noordelijke riviervallei met grote natuurwaarde, bestaande uit een mix van taigawouden, alluviale bosarealen, hooilanden en moerassen, waarin veel EU-lijstsoorten voorkomen, met inbegrip van meer dan 300 kwartelkoningspaartjes. Omdat het gebied nog steeds niet wordt beschermd, bestaan de eerste taken uit het opstellen van een inventaris en een beheerplan.

Het tweede project is gericht op een enorm waterrijk gebied in het hart van Letland. In dit oorspronkelijk kunstmatige gebied bevindt zich de grootste variëteit aan waterrijke habitats van het land. Deze habitats hebben echter geleden onder een te gespreid beheer. Het project zal dit probleem oplossen door een breed samenwerkingsverband van belanghebbenden op te richten en overeenstemming te bereiken over een nieuw waterstelsel en andere instandhoudingsactiviteiten in het gebied.

Het derde project heeft betrekking op het Pape-meer aan de grens met Litouwen, een voormalig verboden grensgebied dat zich bevindt op de trekroute van palearctische vogels. De activiteiten zijn gericht op de herintroductie van de begrazing van graslanden en het beheer van het waterniveau van het meer en omliggende moerassen.

Luxemburg

Er zijn dit jaar geen projecten ingediend.

Nederland

Dit jaar geen gefinancierde projecten.

Oostenrijk

Aantal gefinancierde projecten - 3

Twee projecten zijn gericht op rivieren. Het eerste project (een samenwerkingsverband tussen de gemeente, hengelverenigingen en grootgrondbezitters) is gericht op het herstel en de verbetering van het Obermurtal in Styrië. Obstakels voor migrerende vissen zullen worden verwijderd, bouwwerken in het landschap zullen een bijdrage leveren aan de vorming van oever- en eilandafzettingen, en alluviale bossen zullen opnieuw tot stand worden gebracht. Het tweede project beschermt de meest bedreigde habitats van de Donau in de Wachau-geul. Het project is in principe een proefplan voor het opnieuw creëren van grindoevers met bagger uit scheepskanalen. Als het project succesvol is, zal de techniek worden overgenomen door de rivierbeheerder. Ook de droge graslanden en hellingbossen zullen worden hersteld.

Het derde project zal ervoor zorgen dat een voormalig veenwinningsgebied gebruikt kan worden als voortplantings-, rust- en overwinteringsgebied voor vogels.

Portugal

Aantal gefinancierde projecten - 3

De nieuwe projecten richten zich op drie Natura 2000-gebieden. Twee hiervan hebben betrekking op de instandhouding van vogelsoorten en hun habitats. Eén project is gericht op de mondiale populatie (ongeveer 100 paren) van de Azorengoudvink op het eiland São Miguel in de Azoren. Het tweede project is gericht op diverse vogels, die zich voeden/nestelen in of toevlucht zoeken tot de zoutpannen van het Tejo-estuarium.

Het derde project heeft betrekking op het herstel van aangetaste habitats en de instandhouding van bestaande habitats via de implementatie van doeltreffende beheerpraktijken, die zijn gericht op één groot gebied in de Alentejo (Zuid-Portugal).

Roemenië

Aantal gefinancierde projecten - 3

De drie geselecteerde projecten zullen de staat van instandhouding van beschermde gebieden verbeteren en tegelijkertijd zorgdragen voor duurzame promotie van de gebieden bij bezoekers.

Eén project is gericht op het herstel van de boshabitat in de Rodna-bergen van de parasolden, de bergden als dwergstruik en de fijnspar, door zaailingen uit naburige gebieden te planten. Het tweede project draagt zorg voor de opstelling en uitvoering van een beheerplan voor de Macin-bergen in het zuidoosten van het land. Deze bergen hebben bijzonder rijke en diverse flora en fauna.

Bij het derde project zal LIFE-Natuur zorgdragen voor de medefinanciering van instandhoudingsmaatregelen voor vijf strategische gebieden in de Karpaten, met inbegrip van de bescherming van vleermuiskolonies in grotten en regelgeving voor klimmers en trekkers, om de aantasting van waardevolle natuurlijke habitats te beperken. De activiteiten zullen worden gedntegreerd met het beheerplan van het park en model staan voor andere potentiële gebieden in Roemenië.

Slowakije

Aantal gefinancierde projecten  - 3

Het eerste project is gericht op de verbetering van de omstandigheden voor de bedreigde keizersarend in Slowakije, in nauwe samenwerking met een gelijksoortig project in Hongarije. De maatregelen omvatten toezicht op nesten, verplaatsing van elektriciteitsleidingen en een toename van het aantal prooidieren. Onderzoeken zullen de kennis over soorten verbeteren en helpen bij het vaststellen van te beschermen gebieden.

Het tweede project is gericht op de laatste resterende natuurlijke bossen op verdronken land langs de rivier de Donau in Slowakije, waar een duurzaam plan voor bosbeheer ten uitvoer zal worden gelegd. Er zullen aanzienlijke inspanningen worden verricht om gepaste beheertechnieken toe te passen.

Het derde project heeft betrekking op Sur Fen, één van de grootste moerasbossen met essen in Centraal-Europa, aan de rand van Bratislava.

Deze hebben sinds de jaren '40 te lijden gehad onder voortdurende afwatering. Dit project zal de vroegere omstandigheden herstellen om verdere uitdroging van de bossen te voorkomen. Het project krijgt veel steun van een lokale gemeentepartner.

Slovenië

Aantal gefinancierde projecten - 2

In 3 gebieden in Slovenië bevindt zich een belangrijke kwartelkoningpopulatie, een soort die geclassificeerd is als kwetsbaar. Geen van de gebieden is echter beschermd. Het project voorziet de opstelling van een nationaal actieplan voor kwartelkoningen en beheerplannen voor elk van de drie gebieden. De opgestelde richtsnoeren zullen worden getest via een serie concrete activiteiten.

Het andere project waarborgt de instandhouding van habitats en soorten - met name vogels op de EU-lijst - in de zoutpannen van Secovlje binnen het estuarium van de Dragonja, aan het zuideinde van de Sloveense kust. De belangrijkste maatregelen hebben betrekking op het herstel van dijken en damlichamen en het aanwijzen van broedgebieden voor sternen.

Spanje

Aantal gefinancierde projecten - 12

Hierbij zijn in totaal 50 Natura 2000-gebieden betrokken.

Drie projecten hebben betrekking op vijf prioritaire vogelsoorten in de EU. Eén project is gericht op Audouin's meeuw in Murcia (Zuid-Spanje) en een ander project heeft betrekking op de kraagtrap, een inheemse soort op de steppen van de Canarische eilanden. Een derde project is gericht op de keizersarend, de monniksgier en de zwarte ooievaar in Centraal- en West-Spanje.

Dit jaar hebben twee projecten in Spanje betrekking op de instandhouding van ongewervelden. Eén project richt zich op de verbetering van de grond voor zeven insectsoorten in Extramadura, en een ander project richt zich op de zoetwatermosselen in Castilla y León. Een project op de Canarische eilanden heeft betrekking op grotere zeedieren: de tuimelaar en de onechte karetschildpad.

Verscheidene projecten, met name projecten die gericht zijn op habitats, zullen een geïntegreerde benadering hanteren voor het beheer van Natura 2000-gebieden op regionaal niveau. Voorbeelden zijn het beheer van prioritaire boshabitats in 5 berggebieden in Valencia en het beheer van 10 gebieden via een plan voor duurzame ontwikkeling van het district Murcia. De opstelling van gezamenlijke strategieën voor het beheer van waterrijke gebieden en kusthabitats zal worden ondersteund door twee aparte projecten in Andalusië. Een ander project in Extremadura draagt zorg voor het herstel van een waterrijk seizoensgebied en de vermindering van de invloed van menselijke activiteiten.

Een belangrijk projectthema is de verhoogde integratie van sociaal-economische activiteiten en natuurbescherming. Eén project in Catalonië is gericht op het herstel van het op één na grootste meer in Spanje en de gelijktijdige promotie van duurzame ontwikkeling in dit vaak bezochte gebied. Het hierboven genoemde project voor 3 prioritaire vogelsoorten laat grondbezitters direct deelnemen aan het beheer van de voortplanting en voedselvoorziening op privé-landgoederen, een belangrijke stap voor de instandhoudingsdoelstellingen van de Habitatrichtlijn.

Zweden

Aantal gefinancierde projecten - 2

Het aantal biologisch rijke hooilanden in Noord-Zweden is sinds de afschaffing van traditionele landbouwpraktijken enorm afgenomen. Op dit moment is er nog maar een tiental gebieden over, die wijd zijn verspreid. Door nauw samen te werken met de lokale landbouwgemeenschap, zorgt het eerste project voor het herstel van 31 gebieden, zodat deze in aanmerking komen voor ondersteuningsplannen op het gebied van landbouw en milieu en de instandhouding op de lange termijn veilig wordt gesteld.

Het tweede project is gericht op de gehele EU-populatie van de ernstig bedreigde poolvos. Hierbij wordt voortgebouwd op de ervaringen die tijdens eerdere LIFE-projecten zijn opgedaan. Het project moet een belangrijke bijdrage leveren aan het herstelprogramma van de soort, zodat in ieder geval een verdere terugval van de populatie kan worden voorkomen.

Verenigd Koninkrijk

Aantal gefinancierde projecten - 2

Eén project is gericht op de gehele populatie van de steeds zeldzamer wordende eurodryas aurinia in Zuidwest-Engeland. Deze vlinder is te vinden in diverse kleine Natura 2000-gebieden. Het project streeft naar een verbetering van geschikte gebieden voor de soort en de corridors tussen deze gebieden. Het project omvat een samenwerkingsverband met de nationale wegenautoriteit, die recentelijk een nabijgelegen belangrijke weg heeft omgelegd.

Het tweede project is gericht op 2 belangrijke ravijnbosarealen: één in de Wye-vallei aan de grens tussen Engeland en Wales, en één in het nationaal park Peak District in Noord-Engeland. Het project streeft naar de heropbouw, het herstel en de bescherming van bosarealen via levensvatbaar en geïntegreerd beheer.

(1)Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

(2)Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand

(3)Zevenenveertig procent van het fonds is beschikbaar voor alle programma's van LIFE-Natuur en LIFE-Milieu, en 6% is beschikbaar voor het programma van LIFE-Derde landen.


Side Bar