Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1202

Bryssel 5 syyskuuta 2003

Luonnon LIFE-tuki: Komissio myöntää 71 miljoonaa euroa 77 uuteen luonnonsuojeluhankkeeseen

Euroopan komissio on hyväksynyt 77 luonnonsuojeluhankkeen rahoittamisen vuoden 2003 luonnon LIFE-ohjelmasta. Näistä hankkeista 63 toteutetaan kahdessatoista EU:n jäsenvaltiossa ja 14 kuudessa ehdokasmaassa. Luonnonsuojeluhankkeisiin tehtävien investointien kokonaismäärä on 133 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 71 miljoonaa euroa. Tämänvuotisissa luonnon LIFE-hankkeissa jatketaan Natura 2000 verkoston muodostamista. Hankkeissa ennallistetaan suojelualueita, luodaan kestävän kehityksen mukaisia hallintomenetelmiä ja lisätään yleisön tietoisuutta.

Vuoden 2003 valintakierroksella komissio sai 182 hakemusta, joista 144 (79 prosenttia) katsottiin tukikelpoisiksi. EU:n luontotyyppikomitean suorittaman arvioinnin ja hyväksymisen jälkeen rahoitettaviksi valittiin 77 hanketta 18 maasta. Hankkeista 63 toteutetaan EU:ssa (Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa) ja 14 ehdokasmaissa (Latviassa, Romaniassa, Slovakiassa, joka on mukana ensimmäistä kertaa, sekä Sloveniassa, Unkarissa ja Virossa). Valitut hankkeet täyttävät yhden luonnon LIFE-hankkeiden valinnan kolmesta peruskriteeristä:

i) jäsenvaltioiden luontotyyppidirektiivin(1) nojalla suojeltavaksi ehdottamat alueet (68 prosenttia) ii) lintudirektiivin(2) perusteella erityissuojelualueiksi luokiteltujen alueiden suojelu (23 prosenttia) iii) EU:ssa tärkeinä pidettyjen kasvi- ja eläinlajien suojelu (9 prosenttia).

Ehdokasmaiden osallistuminen luonnon LIFE-ohjelmaan on mahdollistanut sen, että kuusi kymmenestä EU:hun vuonna 2004 liittyvästä maasta voi tällä tavoin valmistautua lintu- ja luontotyyppidirektiivien täytäntöönpanoon.

Hankkeiden koko kasvaa edelleen. Vuonna 2003 hyväksyttyjen hankkeiden keskimääräinen koko kokonaismäärärahoina mitattuna kasvoi edelleen 7,5 prosenttia vuoteen 2002 verrattuna. Edellisenä vuonna kasvu oli ollut 15 prosenttia. EU:n keskimääräinen yhteisrahoitusosuus hanketta kohti kasvoi kolme prosenttia vuonna 2003. Luonnon LIFE-ohjelman käynnistämisestä alkaen kokonaisinvestoinnit hankkeisiin ovat jatkuvasti lisääntyneet: vuosina 19921995 kokonaisinvestoinnit olivat 60,6 miljoonaa euroa vuodessa (LIFE I) ja vuosina 20012003 jo 138,6 miljoonaa euroa (LIFE III).

Vuoden 2003 hankkeissa EU:n rahoitus, 71 miljoonaa euroa, kattaa keskimäärin 53 prosenttia hankekustannuksista. Loput 62 miljoonaa euroa saadaan edunsaajilta, yhteistyökumppaneilta ja muilta rahoittajilta.

Hankkeet saavat tätä rahoitusta sillä ehdolla, että ne ovat hallinto- ja rahoitussäännösten mukaisia.

Vaihtelevia luontotyyppejä ja tiiviitä kumppanuussuhteita hankkeiden toteuttamisessa

Yli kaksi kolmannesta (54) tämän vuoden hankkeista liittyy luontotyyppidirektiivissä tarkoitettuihin alueisiin ja niillä esiintyviin lajeihin ja 17 hanketta koskee lintudirektiivissä lueteltuja lintulajeja. Loput 6 hanketta koskee direktiivissä mainittuja lajeja, jotka eivät ole sidoksissa erityisiin alueisiin. Natura 2000 -verkoston alueita koskevat hankkeet kattavat luontotyyppien koko kirjon. Joet, kosteikot ja metsät ovat erityisen hyvin edustettuina. Kolmannes hankkeista koskee useampaa kuin yhtä luontotyyppiä. Yleisimmät hankkeissa ehdotetut toimet ovat hoitosuunnitelmien laatiminen ja täytäntöönpano, vesistöjen suojelu, maan osto (erityisesti Pohjois-Euroopassa), laidunmaiden hoito, alueelle vieraiden lajien poistaminen sekä alueiden ennallistaminen ja niiden tilan parantaminen.

Luonnonsuojelutoimissa on usein mukana julkisia laitoksia, ja sen vuoksi luonnon LIFE-hankkeiden edunsaajat ovat valtaosin alueellisia tai paikallisia viranomaisia (62 prosenttia). Edunsaajista 35 prosenttia on kansalaisjärjestöjä. Lähes kolme neljäsosaa edunsaajista toimii yhteistyökumppanuuksissa. Useimmiten yhteistyötä tekevät julkinen elin ja luonnonsuojelun alalla toimiva kansalaisjärjestö. Ammatillinen asiantuntemus yhdistyy siten hallinnolliseen suunnitteluun, mikä on paras tae suojelualueiden elinkelpoisuuden varmistamiselle. Vuonna 2003 hieman yli puolet luonnon LIFE-hankkeiden edunsaajista (51 prosenttia) on uusia. Tämä osoittaa selvästi, että tietoisuus ohjelmasta leviää edelleen.

Hankkeita valittaessa tärkeänä arviointiperusteena on se, miten luonnon LIFE- hankkeissa otetaan huomioon kestävä kehitys. Erityistä huomiota kiinnitetään myös kansalaisten ja paikallisyhteisöjen osallistumiseen. Edunsaajat velvoitetaan toteuttamaan hankkeissaan tiedotuskampanjoita, ja etusijalle asetetaan ne hankkeet, joissa alueiden hoito varmistetaan pitkällä aikavälillä.

Luonnon LIFE-tuki

LIFE on Euroopan unionin ohjelma, josta myönnetään rahoitustukea eri puolilla EU:ta sekä ehdokasmaissa ja naapurialueilla toteutettaviin ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin. LIFE-ohjelman yleisenä tavoitteena on rahoittaa erityistoimia ja edistää siten EU:n ympäristöpolitiikan kehitystä ja toteutusta. LIFE-ohjelmassa on kolme eri osaa: luonnon LIFE-ohjelma, ympäristön LIFE-ohjelma ja kolmansien maiden LIFE-ohjelma. Tämänhetkisen, vuoteen 2004 kestävän LIFE III -ohjelman kokonaismäärärahat ovat 640 miljoonaa euroa. Luonnon LIFE-hankkeisiin on varattu vähän alle puolet LIFE-ohjelman kokonaisrahoituksesta(3).

Luonnon LIFE-ohjelma perustettiin vuonna 1992 helpottamaan Natura 2000 -verkoston luomista. Natura 2000 on lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla perustettu Euroopan laajuinen suojelualueiden verkosto. Verkoston 15 000 aluetta, jotka kattavat 15 prosenttia EU:n maa-alueesta, on määrä nimetä vuoden 2004 loppuun mennessä. Useimmat luonnon LIFE-hankkeet liittyvät Natura 2000 -alueisiin. Joidenkin muiden hankkeiden tavoitteena on lintu- ja luontotyyppidirektiiveissä mainittujen lajien suojelu. Hakijoiden ehdottamien toimien on oltava täysin EU-direktiivien mukaisia, olipa kyseessä tiettyjen elinympäristöjen ennallistaminen ja hoito tai tiettyjen lajien elinolojen parantaminen. Tähän mennessä luonnon LIFE-hankkeita on toteutettu noin 10 prosentissa EU:n Natura 2000 -suojelukohteita, ja hankkeilla on epäsuoria vaikutuksia moniin muihinkin kohteisiin.

Liitteessä esitetään tiivistelmä kyseisistä 77 rahoitettavasta hankkeesta. Yksityiskohtaisempia tietoja kustakin uudesta hankkeesta on saatavilla maakohtaisesti seuraavasta Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

Natura 2000 -verkostosta annetaan lisätietoja seuraavassa Internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

LITTE

Vuoden 2003 luonnon LIFE-hankkeet maittain

Itävalta

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 3

Hankkeista kaksi liittyy jokiin. Ensimmäisessä on kyse kuntien, kalastusseurojen ja suurten maanomistajien yhteistyökumppanuudesta, ja siinä on tarkoitus ennallistaa ja parantaa Murin ylälaaksoa Styriassa. Hankkeessa poistetaan muuttavien kalojen liikkumista haittaavia esteitä, luodaan maisemasuunnittelulla sedimenttipengermiä ja -luotoja ja ennallistetaan jokivarsien tulvametsiä. Toisessa hankkeessa pyritään suojelemaan kaikkein uhanalaisimpia lajeja Tonavan ja Wachaun solassa. Hanke on ensisijaisesti pilottihanke, jolla pyritään luomaan uudestaan sorapenkereitä laivareittien ruoppaamisesta saatavasta materiaalista. Mikäli tässä onnistutaan, jokiviranomaiset alkavat soveltaa tätä tekniikkaa. Lisäksi ennallistetaan kuivia niittyjä ja metsiä, jotka sijaitsevat rinteillä.

Kolmannessa hankkeessa varmistetaan entisen turpeennostoalueen käyttö lintujen ruokinta-, levähtämis- ja talvehtimisalueena.

Belgia

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 4

Yhdessä erittäin suuressa hankkeessa ennallistetaan miltei 10 000 hehtaaria armeijan harjoittelualuetta Flanderissa. Kyseessä on alueellisten luonnonsuojelu- ja metsäviranomaisten sekä puolustusministeriön välinen yhteistyöhanke. Hankkeessa laaditaan huoltosuunnitelma kahtatoista Natura 2000 aluetta varten, ja sen avulla sotilasharjoitukset voidaan suunnitella siten, että niissä otetaan huomioon luonnonsuojelutarpeet.

Toista hanketta toteuttaa Ardenneilla metsästysseura yhdessä alueviranomaisten kanssa. Hankkeessa muunnetaan kannattamattomia kuusiviljelmiä suomaaksi, niityiksi sekä kosteiksi luonnonmetsiksi, ja hankkeen tarkoituksena on toimia mallina "luontoystävällisestä" metsänhoidosta.

Kolmannessa hankkeessa jatketaan Flanderin rannikolla toimia, jotka liittyvät suolaniittyihin ja talvisin muuttavien lintujen kannalta merkittäviin kohteisiin. Hankkeessa yhdistetään kestävän kehityksen mukainen maatalous ja matkailu.

Viimeisessä hankkeessa, joka toteutetaan Gentin kaupungin laitamilla, ennallistetaan lammikkojen ja kosteiden niittyjen alue, jolla on paljon kasvilajeja. Hankkeeseen osallistuu kalastajia, maanviljelijöitä ja kuntien edustajia.

Tanska

Tänä vuonna ei ole hankkeita, joihin myönnettäisiin rahoitusta.

Viro

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 2

Yhdessä hankkeessa pyritään ennallistamaan rannikkoalueen niittyjä erityisesti rohkaisemalla maanviljelijöitä ja maanomistajia ottamaan uudelleen käyttöön laiduntamis- ja niittämismenetelmiä. Hankkeessa raivataan pensaikkoa ja annetaan maanviljelijöille alustava kannustin laiduntamiseen ja niittämiseen. Odotuksena on, että maatalousalan ympäristöohjelmien avulla päästään pitkän aikavälin hoitosopimuksiin.

Toisessa hankkeessa noudatetaan samaa lähestymistapaa marskimaahan Pepsi-järven rannoilla, joilla niityt on hiljattain hylätty, mikä vaarantaa alueiden luonnonsuojeluarvon.

Suomi

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 4

Suuri osa EU:ssa vielä jäljellä olevista luonnontilaisista metsistä ja suoalueista sijaitsee Suomessa. Tänä vuonna kolme hanketta liittyy 77 tällaisen Natura 2000 -alueen ennallistamiseen. Kussakin hankkeessa noudatetaan kullekin kolmesta alueesta parhaiten sopivia suojelumenetelmiä. Paikallinen tuki perustuu metsänhoitoviranomaisten ja maanomistajien väliseen sopimukseen. Lisäksi tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kohteista.

Neljännessä hankkeessa ennallistetaan 12 kosteikkoa yhdellä EU:n tärkeimmistä lintujen muuttoreiteistä, mistä hyötyy jopa 35 lintudirektiivissä mainittua lajia. Toimiin kuuluu umpeen kasvaneiden alueiden raivaaminen, laiduntamisen ja niittämisen ottaminen uudelleen käyttöön ja kävijävirtojen hallinta.

Ranska

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 7

Kuusi tämänvuotisista hankkeista toteutetaan Välimeren alueella. Niiden lisäksi toteutetaan kansainvälinen hanke, joka koskee partakorppikotkaa Itävallan, Ranskan ja Italian Alpeilla.

Kaikki tämänvuotiset hankkeet koskevat poikkeuksellisesti eläinten suojelua. Neljä hankkeista koskee lintulajeja (partakorppikotkaa, pikkukorppikotkaa, välimerenliitäjää, merikeijuja ja karimetsoja). Kaksi hanketta koskee nisäkkäitä, yhtä maalla elävää lajia (Korsikan villilammas, Ovis gmelini musimon) ja yhtä meressä elävää lajia (pullokuonodelfiini). Yksi hanke liittyy lohiin kuuluvaan kalalajiin Salmo trutta macrostigma.

Nämä hankkeet tarjoavat mahdollisuuden kehittää yhteistyökumppanuuksia ranskalaisten ja muualla EU:ssa toimivien organisaatioiden välillä. Hankkeita on jo käynnissä pikkukorppikotkan osalta Baleaareilla (Espanjassa), Ovis gmelini musimon lajin ja pullokuonodelfiinin osalta Italiassa ja Salmo trutta macrostigma -lajin osalta Sloveniassa.

Kaikki edellä mainitut hankkeet edistävät kyseisiä lajeja koskevien alueellisten, kansallisten tai kansainvälisten toimintasuunnitelman laatimista tai päivittämistä.

Saksa

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 7

Hankkeista kaksi koskee ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä (manneralueen marskimaat, huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia), joista Saksalla on erityinen vastuu, koska useat merkittävimmät esimerkit näistä luontotyypeistä sijaitsevat EU:ssa sen alueella. Thüringenissä toteutettavassa marskimaata koskevassa hankkeessa keskitytään vesistöihin liittyviin toimiin, joilla pyritään torjumaan aiemman pilaantumisen ja kuivatuksen vaikutuksia. Frankenissa toteutettavassa huurresammallähteitä koskevassa hankkeessa poistetaan monien kymmenten lähteiden läheisyydestä varjostavia ja happamoittavia kuusia ja häiritseviä rakennuksia sekä estetään jätevesien valuminen läheisiltä pelloilta. Molemmissa hankkeissa tehdään runsaasti tiedotustyötä, jotta voidaan lisätä tietoisuutta näistä huonosti tunnetuista mutta ainutlaatuisista luontotyypeistä.

Kolmessa hankkeessa käsitellään luonnonsuojelua tiheästi asutuilla ja paljon käytetyillä alueilla.

Würzburgin itäpuolella Mainin rannalla muuttolintujen levähdysalueita laajennetaan muuntamalla viljelymaita, ruohoalueita ja aiempia sorakuoppia linnuille sopiviksi elinympäristöiksi. Hanke on merkittävä, koska se on useiden paikallisviranomaisten yhteinen hanke. Ems-joella Niedersachenissa toteutetaan hanketta, jossa jatketaan aiemmassa eteläisemmässä hankkeessa tehtyä työtä. Hankkeessa poistetaan pengerryksiä, avataan uudelleen vanhoja joenuoman mutkia ja mahdollistetaan hiekkatöyräiden palautuminen joenuomaan. Tuloksena on huomattavasti luonnonmukaisempi joki alueella, joka muutoin on intensiivisesti viljeltyä. Lisäksi tiheästi asutulla Mindenin alueella palautetaan keidassuon parhaat mahdolliset hydrologiset olosuhteet. Kuivuneella keidassuolla nopeasti lisääntyneet puut poistetaan ja alueella aloitetaan lampaiden laiduntaminen, jotta kasvillisuus pysyisi hyvässä kunnossa. Koska alueella käy runsaasti paikallisia asukkaita, sille rakennetaan polkujen ja lavojen kaltaista infrastruktuuria vierailijoita varten. Näin varmistetaan, että vapaa-ajan vietto ja luonnonsuojelu täydentävät toisiaan.

Loput kaksi hanketta toteutetaan kukkula-alueella (Rothaargebirge ja Eifel). Niissä estetään metsittymistä ja ennallistetaan direktiivin liitteeseen I sisältyviä erilaisia kosteita niittyluontotyyppejä vuoristoalueiden tuntumassa. Lisäksi poistetaan penkereet, vesivirran ohjausjärjestelmät sekä padot, jotka ovat pakottaneet paikalliset joet luonnottomiin uomiin ja muodostaneet esteitä muuttaville kaloille ja vedessä eläville selkärangattomille. Molemmat hankkeet toteutetaan maaseudulla, ja niissä painotetaan vahvasti merkittävien osapuolten, kuten viljelijöiden, metsänhoitajien, kalastusalan ja paikallisviranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kreikka

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 4

Kaksi hankkeista koskee metsäalueita. Niiden kohteena ovat karhut ja ensisijaisesti suojeltavat luontotyypit Pohjois-Pindosin kansallispuistossa. Lisäksi palautetaan Quercus frenetto ja rautatammivesakko luonnollisiksi metsiksi Athosin niemimaalla.

Kaksi muuta hanketta liittyy lintulajeihin. Ensimmäisessä kohteena on välimerenhaukka Egeanmeren yhdeksällä saarialueella, joilla asustaa merkittävä osa kyseisen lajin koko kannasta. Toisessa hankkeessa, jota toteutetaan yhdellä Natura 2000 alueella, ennallistetaan Agras-kosteikko, osittain keinotekonen järvi, jolla asustaa neljä EU:n ensisijaisesti suojeltavaa lintulajia.

Haukkaprojektia lukuun ottamatta kaikki hankkeet toteutetaan maan pohjoisosassa.

Unkari

Unkarissa rahoitetaan yhtä hanketta.

Hankkeessa ennallistetaan Pannonicin tammimetsä ja kuivat niityt Szénás-kukkuloilla lähellä Budapestiä. Näillä alueilla on runsaasti kasvitieteellistä arvoa, mutta ne ovat kärsineet aiemmista metsätalouden menetelmistä ja niitä uhkaa Budapestin esikaupunkien leviäminen. Mäntymetsiköitä muunnetaan luonnontilaisiksi metsiköiksi ja liiallista riistakantaa valvotaan. Lisäksi hankkeesta tiedotetaan paikallisesti.

Irlanti

Irlannissa rahoitetaan yhtä hanketta.

Hanke koskee yhtä tärkeimmistä Natura 2000 alueista, joka noudattaa itärannikkoa noin 16 kilometrin verran. Hankkeessa ostetaan ja ennallistetaan runsaskalkkisia lettoja. Toimilla edesautetaan siten koko kohteen ja sen luontotyyppien ja linnuston suojelua.

Italia

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 14

Neljästätoista hankkeesta yhdeksän tarkoituksena on luontotyyppien, esimerkiksi metsien, niittyjen ja kosteikkojen hoito. Suunnittelut toimet hyödyttävät myös useita EU:ssa tärkeänä pidettyjä eläinlajeja (sammakkoeläimiä, matelijoita ja selkärangattomia). Kahdessa hankkeessa ennallistetaan ja laajennetaan leppämetsiä harmaahaikaroiden lisääntymisen turvaamiseksi. Viisi hanketta koskee nimenomaisesti eläinlajeja. Kaksi hanketta koskee jokien erittäin uhanalaisia lajeja, Austropotamobius pallipes -rapuja Keski-Italiassa ja adriansampea Po-joen suistoalueella. Kaksi muuta hanketta liittyy delfiineihin.

Yhdessä hankkeessa tarkoituksena on suojella uhanalaista pullokuonodelfiiniä hiljattain perustetulla valaansukuisten eläinten (nisäkkäiden, joihin kuuluvat mm. valaat ja delfiinit) rauhoitusalueella Tyrrhenanmeren pohjoisosassa. Toisessa hankkeessa suojellaan merikilpikonnia Sisilian etelärannikolla.

Lisäksi yhdessä hankkeessa jatketaan Apenniinien karhun jäljellä olevan populaation elinympäristön ennallistamista Keski-Apenniineilla.

Italiassa toteutettavista hankkeista 64 prosentissa on pääasiallisena tavoitteena vieraiden tulokaslajien hävittäminen tai valvonta. Tämä on laaja-alainen kysymys, joka aiheuttaa luonnonsuojelun alalla toimiville yhä enemmän huolta.

Hankkeista viisi toteutetaan kansallisella lainsäädännöllä suojelluilla alueilla yksi kansallispuistossa, kolme aluepuistoissa ja kaksi luonnonsuojelualueella. Muista hankkeista alueviranomaiset toteuttavat kolme ja kunnalliset viranomaiset kaksi. Kaikista 14 hankkeesta neljässä jatketaan edellisissä LIFE-hankkeissa toteutettuja toimia.

Latvia

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 3

Rahoitettavaksi on valittu kolme hyvin erilaista mutta merkittävää hanketta. Ensimmäinen toteutetaan pohjoisessa jokilaaksossa, jolla on huomattavaa luonnonarvoa ja jossa esiintyy sekä taigametsää, tulvametsikköjä, heinäpeltoja ja soita. Alueella esiintyy useita lintudirektiivissä lueteltuja lajeja, esimerkiksi yli 300 ruisrääkkäparia. Koska aluetta ei suojella vielä, ensimmäisenä tehtävänä on laatia kartoitus alueesta ja laatia sille hoitosuunnitelma.

Toisessa hankkeessa kohteena on laaja kosteikkoalue Latvian keskellä. Alue on alunperin luotu keinotekoisesti. Sillä esiintyy eniten erilaisia kosteikkojen luontotyyppejä koko maassa, mutta se on kärsinyt hajanaisesta hallinnosta. Hankkeessa puututaan tähän ja luodaan eri osapuolten välinen laaja yhteistyökumppanuus, jonka tehtävänä on sopia uudesta vesitalousjärjestelmästä ja muista suojelutoimista alueella.

Kolmas hanke koskee Pape-järveä Liettuan rajalla. Tämä aiemmin kielletty alue sijaitsee palearktisten lintujen muuttoreitillä. Toimiin kuuluvat niittyjen laiduntamisen ottaminen uudelleen käyttöön sekä järven ja sitä ympäröivien soiden vesitason hallinta.

Luxemburg

Tänä vuonna ei tehty hanke-ehdotuksia.

Alankomaat

Tänä vuonna ei ole hankkeita, joihin myönnettäisiin rahoitusta.

Portugali

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 3

Uudet hankkeet koskevat kolmea Natura 2000 -kohdetta. Kahdessa hankkeessa tavoitteena on lintulajien ja niiden elinympäristöjen suojelu. Yhdessä keskitytään punatulkkujen koko populaatioon (noin 100 paria) São Miguelin saarella Azoreilla. Toinen koskee monia eri lintuja, jotka syövät, levähtävät tai pesivät Tejon jokisuiston suola-altailla.

Kolmannessa hankkeessa ennallistetaan luontotyyppejä, joiden tila on huonontunut, ja suojellaan olemassa olevia luontotyyppejä soveltamalla asianmukaisia hoitomenetelmiä. Nämä toimet toteutetaan laajalla alueella Alentejossa (Etelä-Portugalissa).

Romania

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 3

Valituissa kolmessa hankkeessa parannetaan suojelualueiden suojelutasoa ja pyritään edistämään kyseisillä alueilla käyntiä kestävän kehityksen mukaisesti.

Yhdessä hankkeessa ennallistetaan metsäluontotyyppejä, joilla esiintyy hopeapinjaa, kääpiövuorimäntyä ja metsäkuusta, Rodna-vuoristossa istuttamalla naapurialueilta otettuja pistokkaita.

Toisessa hankkeessa laaditaan ja toteutetaan Macin-vuoriston hoitosuunnitelma maan kaakkoisosassa. Alueella on erityisen rikas ja monimuotoinen kasvisto ja eläimistö.

Kolmannessa hankkeessa luonnon LIFE-tuella yhteisrahoitetaan suojelutoimenpiteitä viidessä strategisessa kohteessa Karpaateilla. Toimenpiteisiin kuuluuvat muun muassa luolissa asuvien lepakkoyhdyskuntien suojelu sekä kiipeilyn ja retkeilyn sääntely arvokkaiden luontotyyppien tilan huonontumisen vähentämiseksi. Toimet sisällytetään puiston hoitosuunnitelmaan ja ne toimivat mallina muilla kohteille Romaniassa.

Slovakia

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 3

Ensimmäisessä hankkeessa parannetaan maailmanlaajuisesti uhanalaisen keisarikotkan elinoloja Slovakiassa tiiviissä yhteistyössä Unkarissa toteutettavan samanlaisen hankkeen kanssa. Toimenpiteisiin kuuluvat pesien valvonta, voimajohtojen siirtäminen ja saaliiden lisääminen. Valvonnalla saadaan lisätietoja lajista ja voidaan määrittää suojelualueita.

Toinen hanke koskee jäljellä olevia luonnollisia tulvatasankometsiä Tonavan varrella Slovakiassa. Hankkeessa sovelletaan kestävän kehityksen mukaista metsänhoitosuunnitelmaa ja panostetaan soveltuvien hallintomenetelmien demonstrointiin.

Kolmas hanke koskee Sur Fen -aluetta Bratislavan lähellä. Alue on yksi suurimmista suolepikoista Keski-Euroopassa. Puusto on kärsinyt kuivatuksesta aina 1940-luvulta lähtien. Hankkeessa palautetaan alue ennalleen ja pyritään näin pysäyttämään metsien kuivuminen. Hanke saa merkittävää tukea paikallisviranomaisilta.

Slovenia

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 2

Sloveniassa on kolme aluetta, joilla on merkittävä ruisrääkkäkanta. Ruisrääkät ovat maailmanlaajuisesti uhanalainen ja vaarantuneeksi luokiteltu laji. Slovenian alueet eivät kuitenkaan ole suojeltuja. Hankkeessa laaditaan ruisrääkkiä koskeva kansallinen toimintasuunnitelma sekä hoitosuunnitelma kyseisille kolmelle alueelle. Ohjeita testataan useilla konkreettisilla toimilla.

Muissa hankkeissa varmistetaan luontotyyppien ja lajien (erityisesti lintudirektiivissä mainittujen lajien) suojelu Secovljen suola-altailla Dragonjan joensuistossa Slovenian rannikon eteläisessä osassa. Pääasiallisia toimia ovat patojen ja penkereiden ennallistaminen sekä tiirojen pesimäalueiden lisääminen.

Espanja

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 12

Hankkeet koskevat kaikkiaan 50:tä Natura 2000 -kohdetta.

Kolmessa hankkeessa keskitytään ensisijaisesti suojeltaviin lintulajeihin: Audouinin lokkiin Murciassa (Etelä-Espanjassa), Kanariansaarten arojen kaulustrappiin sekä keisarikotkaan, munkkikorppikotkaan ja mustahaikaraan Itä- ja Länsi-Espanjassa.

Kahdessa Espanjassa tänä vuonna toteuttavassa hankkeessa on kyse selkärangattomien suojelusta. Yhdessä hankkeessa pyritään parantamaan seitsemän hyönteislajin tilannetta Extramadurassa ja toisessa soukkojokisimpukan tilannetta Castillassa ja Leónissa. Toisessa, Kanariansaarilla toteutettavassa hankkeessa keskitytään suuriin merieläimiin, pullokuonodelfiiniin ja valekarettikilpikonnaan.

Useissa hankkeissa, erityisesti niissä, jotka koskevat luontotyyppejä, sovelletaan Natura 2000 -kohteisiin yhdennettyjä hallintakäytäntöjä alueellisella tasolla. Esimerkkejä tästä ovat ensisijaisesti suojeltavat metsäluontotyypit viidessä vuoristokohteessa Valenciassa ja 10 alueen hoito osana Murcian kestävän kehityksen suunnitelmaa. Hankkeissa laaditaan yhteisiä strategioita kosteikkojen ja rannikkojen luontotyyppien hoitoa varten. Näitä tuetaan kahdella erillisellä hankkeella Andalusiassa. Lisäksi Extremadurassa ennallistetaan kausiluonteisia kosteikkoja ja lievennetään ihmisten toiminnan vaikutuksia.

Yksi hankkeiden merkittävistä aiheista on sosioekonomisten toimintojen sisällyttäminen luonnonsuojeluun. Kataloniassa toteutettavassa hankkeessa ennallistetaan Espanjan toiseksi suurin järvi ja edistetään samalla kestävää kehitystä kyseisellä suositulla käyntikohteella. Edellä mainitussa kolmea ensisijaisesti suojeltavaa lintulajia koskevassa hankkeessa maanomistajat osallistuvat suoraan pesimisen hallintaa ja ruokintaa koskeviin toimiin. Tämä liittyy suoraan luontotyyppidirektiivin suojelutavoitteiden saavuttamiseen.

Ruotsi

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 2

Pohjois-Ruotsissa sijaitsevien biologisesti rikkaiden heinäpeltojen tila on huonontunut merkittävästi perinteisistä viljelykäytännöistä luopumisen jälkeen. Jäljellä on ainoastaan muutamia kymmeniä hajanaisia alueita. Ensimmäisessä hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä paikallisen viljely-yhteisön kanssa ja ennallistetaan 31 kohdetta siten, että ne voivat saada tukea maatalouden ympäristöohjelmista ja niiden suojelu voidaan turvata pitkällä aikavälillä.

Toisessa hankkeessa keskitytään napaketun (vakavasti uhanalaisen lajin) koko populaatioon EU:ssa. Hankkeessa hyödynnetään aiempien LIFE-hankkeiden kokemuksia. Hankkeen toivotaan edistävän tehokkaasti lajin elvytysohjelmaa, jotta voitaisiin pysäyttää ainakin yksilöiden määrän vähentyminen.

Yhdistynyt kuningaskunta

Rahoitettavien hankkeiden lukumäärä: 2

Yksi hankkeista koskee yhä harvinaisemman punakeltaverkkoperhosen koko populaatiota Lounais-Englannissa, jossa se on hajaantunut useille pienille Natura 2000 -alueille. Hankkeen tarkoituksena on parantaa sekä lajille sopivia alueita että niiden välisiä yhteyksiä. Hankkeeseen kuuluu yhteistyökumppanuus kansallisten tieviranomaisten kanssa, jotka ovat hiljattain siirtäneet kohteiden lähellä kulkevaa suurta tietä.

Toisessa hankkeessa keskitytään kahteen merkittävään rotkojen metsikköön. Yksi niistä sijaitsee Wye-laaksossa Englannin ja Walesin rajalla ja toinen Peak District -kansallispuistossa Pohjois-Englannissa. Hankkeen tavoitteena on luoda uudelleen, ennallistaa ja suojella metsiköitä soveltamalla sopivaa yhdennettyä hallintoa.

(1)Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvosto direktiivi 92/43/EY.

(2)Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 79/409/EY.

(3)Luonnon LIFE-ohjelmaan ja ympäristön LIFE-ohjelmaan on kumpaankin varattu 47 prosenttia rahoituksesta ja kolmansien maiden LIFE-ohjelmaan 6 prosenttia rahoituksesta.


Side Bar