Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/1202

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2003

LIFE - Φύση 2003: Η Επιτροπή εγκρίνει προϋπολογισμό 71 εκατ. EUR για 77 νέα έργα σχετικά με τη διατήρηση της φύσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 77 έργων για τη διατήρηση της φύσης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE - Φύση κατά το 2003. Εξήντα τρία των ως άνω έργων θα εκτελεστού σε 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ 14 θα λάβουν χώρα σε έξι υποψήφιες χώρες. Τα έργα αντιπροσωπεύουν συνολικά επένδυση 133 εκατ. στον τομέα της προστασίας της φύσης εκ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύψει 71 εκατ. €. Κατά το παρόν έτος τα έργα του LIFE-Φύση θα συμβάλουν περαιτέρω στη συγκρότηση του δικτύου Natura 2000 μέσω της αποκατάστασης στην πράξη των προστατευόμενων περιοχών, της καθιέρωσης δομών αειφόρου διαχείρισης και της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης του κοινού.

Κατά τη διαδικασία επιλογής του 2003 η Επιτροπή έλαβε 182 αιτήσεις εκ των οποίων 144 (79%) θεωρήθηκαν επιλέξιμες. Μετά από την αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων και την έγκριση εκ μέρους της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οικολογικά ενδιαιτήματα, επελέγησαν 77 από 18 χώρες για χρηματοδότηση. Εξήντα-τρία αφορούν το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο) και δεκατέσσερα σε υποψήφιες χώρες (Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Ρουμανία, Σλοβενία και για πρώτη φορά Σλοβακία). Τα επιλεχθέντα έργα ανταποκρίνονται σε ένα από τα τρία βασικά κριτήρια της διαδικασίας επιλογής έργων για LIFE-Φύση, ήτοι τη διαφύλαξη:

(i) τόπων που προτείνονται από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτήματα (οδηγία οικοτόπων)(1) (68%) (ii) τόπων που έχουν ταξινομηθεί ως περιοχές ειδικής προστασίας βάσει της οδηγίας για τα πτηνά (2)(23%) (iii) ειδών της πανίδας και της χλωρίδας που θεωρούνται σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (9%).

Η συμμετοχή των υποψηφίων χωρών στο LIFE-Φύση επέτρεψε σε πέντε από τις 10 χώρες που θα καταστούν μέλη της Ένωσης του 2004 να προπαρασκευαστούν για την πρακτική εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα.

Συνεχίζεται η ήδη παρατηρηθείσα τάση αύξησης του μεγέθους των έργων. Το μέσο μέγεθος εγκεκριμένου έργου κατά το 2003, από την άποψη του συνολικού προϋπολογισμού, αυξήθηκε περαιτέρω κατά 7,5% συγκριτικά προς το 2002, μετά από αντίστοιχη αύξηση που κατά το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 15%. Η μέση συγχρηματοδότηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά έργο αυξήθηκε κατά 3% το 2003. Από τη στιγμή που άρχισε το LIFE-Φύση οι συνολικές επενδύσεις σε έργα αυξήθηκαν σταθερά από 60,6 εκατ. € ετησίως κατά την περίοδο 1992-95 (LIFE I) σε κατά μέσο όρο 138,6 εκατ. € ετησίως για το LIFE III (2001-2003).

Για τα έργα του 2003 η χρηματοδότηση των 71 εκατ. € από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύψει κατά μέσον όρο 53% των δαπανών του εκάστοτε έργου. Τα υπόλοιπα 62 εκατ. € προέρχονται από δικαιούχους, εταίρους και συγχρηματοδότες.

Τα έργα θα τύχουν της χρηματοδοτικής αυτής στήριξης εφόσον συμμορφωθούν με τις διοικητικές και χρηματοδοτικές διατάξεις.

Ποικιλία σκοπούμενων οικολογικών ενδιαιτημάτων και υψηλός βαθμός εταιρικών σχέσεων μεταξύ των παραγόντων που συμμετέχουν στα έργα

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των έργων του τρέχοντος έτους (54) αφορούν τόπους και τα σε αυτούς φιλοξενούμενα είδη που καλύπτονται από την οδηγία για τα οικολογικά ενδιαιτήματα ενώ άλλα 17 καλύπτουν είδη πτηνών που αναφέρονται στην οδηγία για τα πτηνά. Τα υπόλοιπα 6 έργα έχουν ως στόχο είδη που αναφέρονται σε καταλόγους αλλά δεν σχετίζονται με συγκεκριμένες τοποθεσίες. Για τα έργα με στόχους που αφορούν τους τόπους του Natura 2000, καλύπτεται το συνολικό φάσμα οικολογικών ενδιαιτημάτων, αντιπροσωπεύονται ιδιαίτερα καλά οι ποταμοί, οι υγρότοποι και τα δασικά περιβάλλοντα. Ένα τρίτο από τα ως άνω έργα καλύπτουν περισσότερους από έναν τύπο οικολογικού ενδιαιτήματος. Συνήθως οι πλέον συχνές δράσεις περιλαμβάνουν κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, τη διαχείριση των υδάτινων ρευμάτων, την αγορά εδαφών (ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη), τη διαχείριση της βόσκησης, την εξάλειψη εξωτικών ειδών καθώς και την αποκατάσταση και βελτίωση του εκάστοτε τόπου.

Στις δράσεις για την προστασία της φύσης ενδέχεται να συμμετέχουν δημόσιοι φορείς και ως εκ τούτου δεν αποτελεί έκπληξη ότι ως επί το πλείστον οι δικαιούχοι του LIFE-Φύση είναι περιφερειακές ή τοπικές αρχές (62%). Ένα περαιτέρω 35% είναι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Περίπου τα τρία τέταρτα των δικαιούχων αναπτύσσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων, κυρίως μεταξύ δημόσιων φορέων και κάποιου ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας της φύσης. Τοιουτοτρόπως η επαγγελματική πείρα συνδυάζεται με το διοικητικό προγραμματισμό, πράγμα που αποτελεί την καλύτερη δυνατή συνταγή επιτυχίας η οποία εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων περιοχών. Ποσοστό ελαφρά υψηλότερο του ημίσεος των δικαιούχων του LIFE-Φύση (51%) το 2003 αποτελείται από νέους δικαιούχους. Αυτό είναι σαφής απόδειξη ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να ανοίγει νέους ορίζοντες.

Η αειφορία των δράσεων του LIFE-Φύση αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλογής για τα έργα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων. Οι δικαιούχοι υποχρεώνονται να αναλάβουν δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού στα έργα τους αποδίδοντας προτεραιότητα στα έργα τα οποία εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των τοποθεσιών.

LIFE-Φύση

Το LIFE είναι το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου παρέχεται χρηματοοικονομική υποστήριξη σε σχέδια για τη διαφύλαξη της φύσης και την προστασία του περιβάλλοντος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υποψήφιες χώρες και τις γειτονικές περιοχές. Γενικός στόχος του LIFE είναι, να συμβάλει μέσω της χρηματοδότησης ειδικών δράσεων, στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το LIFE έχει τρία σκέλη: το LIFE-Περιβάλλον, το LIFE-Φύση και το LIFE-Τρίτες χώρες. Συνολικά διατίθενται 640 εκατ. ευρώ για το υπό εκτέλεση πρόγραμμα LIFE ΙΙΙ που λήγει το 2004. Ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο του 50% των συνολικώς διατιθέμενων κονδυλίων αφορά έργα του LIFE-Φύση(3).

Το LIFE-Φύση εγκαινιάστηκε το 1992 με στόχο την υποβοήθηση της δημιουργίας του Natura 2000, ήτοι ενός δικτύου προστατευόμενων περιοχών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση που συγκροτήθηκε βάσει των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Οι 15 000 τοποθεσίες που καλύπτει το δίκτυο, ήγουν περίπου 15% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί έως το τέλος του 2004. Τα περισσότερα από τα έργα του LIFE-Φύση σχετίζονται με τους στόχους του Natura 2000 αλλά αποσκοπούν στην προστασία ειδών που αναφέρονται στις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Οι προτεινόμενες δράσεις από τους αιτούντες, είτε πρόκειται για αποκατάσταση και διαχείριση συγκεκριμένων φυσικών ενδιαιτημάτων είτε για βελτίωση των συνθηκών όσον αφορά συγκεκριμένο είδος, επιβάλλεται να συμφωνούν απολύτως με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι σήμερα τα έργα του LIFE-Φύση αφορούσαν περίπου το 10% των προστατευόμενων περιοχών του Natura 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είχαν έμμεσες επιπτώσεις σε πολλές περισσότερες εξ αυτών.

Βλέπε παράρτημα για τη σύνοψη των 77 χρηματοδοτούμενων έργων. Λεπτομερέστερες πληροφορίες για έκαστο των 77 νέων έργων, ανά χώρα, διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

Περισσότερα στοιχεία για το δίκτυο Natura 2000 στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επισκόπηση των έργων του LIFE-Φύση 2003 ανά χώρα.

Αυστρία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 3

Δύο έργα αφορούν ποταμούς. Το πρώτο - που είναι προϊόν συνεργασίας των δημοτικών αρχών, αλιευτικών συλλόγων και μεγαλογαιοκτημόνων - ασχολείται με την αποκατάσταση και τη βελτίωση της κοιλάδας του Άνω Mur στη Styria. Θα εξαλειφθούν τα εμπόδια που επηρεάζουν αρνητικά τις μετακινήσεις των ιχθύων ενώ με εργασίες για τη διαμόρφωση του τοπίου θα διευκολυνθεί ο σχηματισμός προσχωσιγενούς όχθης και νησίδων με παράλληλη αναγέννηση των αλλουβιακών δασών. Το δεύτερο έργο θα προστατεύσει τα πλέον απειλούμενα οικολογικά ενδιαιτήματα του Δούναβη στην εκβολή Wachau. Το έργο βασικά αποτελεί πειραματικό πρόγραμμα αναδημιουργίας οχθών αμμοχάλικου με υλικά από τη βυθοκόρηση των διαμετακομιστικών διαύλων. Εάν κριθεί επιτυχής, η τεχνική θα υιοθετηθεί από την αρχή που είναι αρμόδια για τον ποταμό. Θα αποκατασταθούν επίσης οι ξηροί λειμώνες και τα δάση στις βουνοπλαγιές.

Το τρίτο έργο θα εξασφαλίσει τη μετατροπή υπαίθριου χώρου εξόρυξης τύρφης σε περιοχές αναπαραγωγής, ανάπτυξης και διαχείμασης για τα πτηνά.

Βέλγιο

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 4

Ένα ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας έργο θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση περίπου 10.000 εκταρίων εδάφους που χρησιμοποιείται για στρατιωτικές ασκήσεις στη Φλαμανδία. Πρόκειται για προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών αρχών για την προστασία της φύσης και των δασών και του Υπουργείου Άμυνας. Θα εκπονηθούν προγράμματα διαχείρισης για 12 τόπους του Natura 2000 και θα καταστεί δυνατό να προγραμματίζονται οι στρατιωτικές ασκήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για την προστασία της φύσης.

Το δεύτερο έργο εκτελείται από κυνηγετικό σύλλογο στις Αρδέννες από κοινού με τις περιφερειακές αρχές. Θα αποκαταστήσει τις μη βιώσιμες από οικονομική σκοπιά φυτείες ερυθρελάτης σε υγροτόπους, λειμώνες, έλη και ένα υγρό φυσικό δάσος χρησιμεύοντας ως πρότυπο για τη φιλική προς τη φύση δασική διαχείριση.

Με ένα τρίτο έργο συνεχίζονται δράσεις για τους αλμυρούς λειμώνες, που αποτελούν σημαντικές τοποθεσίας για τη διαχείμαση των αποδημητικών πτηνών στις ακτές της Φλαμανδίας. Εν προκειμένω επιδιώκεται η ολοκλήρωση της αειφόρου κτηνοτροφίας και του τουρισμού.

Το τελευταίο έργο, στις παρυφές του αστικού κέντρου της Γάνδης, θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση συστήματος μικρών λιμνών (λιμνίων) και υγρών λειμώνων ιδιαίτερου βοτανικού πλούτου, με τη συμμετοχή αλιέων, κτηνοτρόφων και των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δανία

Δεν χρηματοδοτούνται έργα κατά το τρέχον έτος

Εσθονία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 2

Ένα έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση μεγάλων εκτάσεων παράκτιων λειμώνων, ενθαρρύνοντας ιδίως τους κτηνοτρόφους και τους γαιοκτήμονες να επανεισαγάγουν κτηνοτροφικές πρακτικές βόσκησης και θερισμού. Το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα την εκχέρσωση των περιοχών αυτών και θα δώσει αρχική ώθηση στους κτηνοτρόφους ώστε να στραφούν προς τη βόσκηση και το θερισμό των ως άνω εδαφών. Αναμένεται να επιτευχθούν συμφωνίες μακροπρόθεσμης διαχείρισης μέσω των αγροτοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων.

Το δεύτερο έργο υιοθετεί ανάλογη προσέγγιση για τις ανακτηθείσες με μπάζωμα από το νερό εκτάσεις κατά μήκος των ακτών της λίμνης Pepsi, όπου πρόσφατα έχουν εγκαταλειφθεί αχυρολειμώνες, με αποτέλεσμα να απειλείται η φυσική προστασία των εν λόγω τοποθεσιών.

Φινλανδία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 4

Η Φινλανδία φιλοξενεί μεγάλο μέρος των εναπομενόντων φυσικών δασών και ελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία από τα έργα του τρέχοντος έτους αφορούν την αποκατάσταση 77 αναλόγων τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000. Έκαστο έργο υιοθετεί τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές όπως αυτές διαμορφώθηκαν συναρτήσει της διαθέσιμης πείρας στον τομέα της προστασίας της φύσης καθώς και τις αντίστοιχες τεχνικές σε μία από τις τρεις 3 περιφέρειες. Σε τοπικό επίπεδο θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη της διαχείρισης μέσω συμφωνιών με τους δασικούς υπαλλήλους και τους γαιοκτήμονες. Προβλέπεται η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού για ανάλογες τοποθεσίες στη Φινλανδία.

Το τέταρτο έργο θα αποκαταστήσει 12 υγροτόπους κατά μήκος μιας από τις σημαντικότερες αποδημητικές διαδρομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευνοϊκά αποτελέσματα για 35 είδη που έχουν ταξινομηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δράσεις περιλαμβάνουν τον καθαρισμό κατάφυτων εκτάσεων, την επανεισαγωγή της βόσκησης και του θερισμού καθώς και τη διαχείριση της ροής των επισκεπτών.

Γαλλία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 7

Έξι από τα έργα που χρηματοδοτούνται κατά το τρέχον έτος απαντούν στην περιφέρεια της Μεσογείου. Το έβδομο είναι ένα διεθνές έργο με στόχο το γυπαετό στις αυστριακές, γαλλικές και ιταλικές Άλπεις.

Περιέργως όλα τα έργα του τρέχοντος έτους αφορούν την προστασία της πανίδας. Τέσσερα έργα έχουν ως στόχο είδη πτηνών - το γυπαετό, τον αιγυπτιακό αετό, τον ασπρο-πάρη, τον αρτέμη, τον πέτριλο και το θαλασσοκόρακα της Μεσογείου. Δύο θηλαστικά αποτελούν επίσης στόχο έργων: ένα χερσαίο είδος (το άγριο πρόβατο της Κορσικής (Ovis gmelini musimon) και ένα θαλάσσιο είδος (το δελφίνι με το φιαλόσχημο ρύγχος). Ένα έργο αφορά ένα είδος ιχθύος της οικογένειας του σολωμού (Salmo trutta macrostigma).

Τα έργα αυτά θα δώσουν την ευκαιρία ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και άλλων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι άφορά τον αρτέμη, εκτελείται ήδη έργο στις Βαλεαρίδες (Ισπανία) ενώ αντίστοιχα έργα εκτελούνται στην Ιταλία για το είδος Ovis gmelini musimon και για το δελφίνι με το φιαλόσχημο ρύγχος και στη Σλοβενία για το είδος Salmo trutta macrostigma.

Όλα τα προαναφερόμενα έργα θα συμβάλουν στην καθιέρωση ή την ενημέρωση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων δράσης για τα αντίστοιχα είδη.

Γερμανία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 7

Δύο από τα έργα αφορούν τύπους προτεραιότητας οικολογικών ενδιαιτημάτων (ηπειρωτικά αλμυρά έλη, πηγές όπου σχηματίζεται επίπαγος και δημιουργείται τόφφος) για τους οποίους η Γερμανία έχει ιδιαίτερη ευθύνη δεδομένου ότι φιλοξενεί ορισμένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο για τα αλμυρά έλη στην Thuringia εστιάζεται σε υδρολογικές εργασίες με στόχο να αναστραφούν τα αποτελέσματα της ρύπανσης και της αποστράγγισης του παρελθόντος ενώ το έργο για τις πηγές όπου σχηματίζεται επίπαγος και εμφανίζεται τόφφος στην Franconia θα απελευθερώσει δεκάδες πηγές από τη σκιά και την οξίνιση που προκαλεί η ερυθροελάτη, οι απρόσφορες ανθρωπογενείς κατασκευές και η υπερχείλιση από τα παρακείμενα πεδία. Αμφότερα τα έργα περιλαμβάνουν εκτεταμένες πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης ώστε να καταστούν ευρύτερα γνωστά στο κοινό τα εν λόγω μέχρι σήμερα σχετικώς άγνωστα αλλά μοναδικά οικολογικά ενδιαιτήματα.

Τρία έργα αντιμετωπίζουν το θέμα της προστασίας της φύσης σε πυκνοκατοικημένες και έντονα χρησιμοποιούμενες περιοχές.

Κατά μήκος του ποταμού Main ανατολικά του Wόrzburg €?α διευρυνθούν οι εναπομένουσες περιοχές ανάπαυσης των αποδημητικών πτηνών με τη μετατροπή αγρών αμειψισποράς, λειμώνων χορτονομής και εγκαταλειμμένων σκυρωρυχείων σε κατάλληλο οικολογικό ενδιαίτημα για τα πτηνά. Το έργο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα αξιοσημείωτο διότι αποτελεί προϊόν προσπάθειας συνεργασίας εκ μέρους διαφόρων τοπικών αρχών. Ο ποταμός Ems στην Κάτω Σαξονία αποτελεί τη σκηνή ενός έργου το οποίο, συνεχίζοντας τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί νοτιότερα από προηγούμενο έργο, θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των επιχωματώσεων, την επαναδιάνοιξη μαιάνδρων αφήνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ανασχηματισμός αμμωδών υφάλων στην κοίτη του ποταμού. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός πολύ φυσικότερου ποταμού, που θα αποτελεί οικολογικό διάδρομο μέσω μίας περιοχής που χαρακτηρίζεται από την εντατική κτηνοτροφία. Τα κατάλοιπα ελωδών εκτάσεων στην πυκνοκατοικημένη περιοχή του Minden θα αποκατασταθούν ώστε να επικρατήσουν βέλτιστες υδρολογικές συνθήκες. Τα δέντρα που έχουν πολλαπλασιαστεί στις εκτάσεις του αποξηραμένου έλους θα απομακρυνθούν και θα αρχίσει η βόσκηση από πρόβατα ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση η βλάστηση. Δεδομένου ότι ο εν λόγω χερσαίος θύλακας δέχεται πολλές επισκέψεις από τους τοπικούς κατοίκους, θα δημιουργηθούν υποδομές καθοδήγησης των επισκεπτών, όπως μονοπάτια και πλατμόρφες που θα επιτρέπουν την αλληλοσυμπλήρωση ψυχαγωγίας και προστασίας της φύσης.

Τα δύο υπόλοιπα έργα πραγματοποιούνται σε λοφώδη εξοχική περιοχή (Rothaargebirge and Eifel). Εστιάζονται στην αναστροφή της αναδάσωσης και στην αποκατάσταση διαφόρων υγρών και υποορεινών οικοτόπων λειμώνων του παραρτήματος I της οδηγίας, καθώς και στην εξάλειψη επιχωματώσεων, εκτροπών και αναβαθμών εκτροπής που έχουν προκαλέσει αφύσικες στενώσεις των τοπικών ρευμάτων και παρεμποδίζουν τις μετακινήσεις των ψαριών και των υδρόβιων ασπονδύλων. Αμφότερα τα έργα, που αναπτύσσονται σε αγροτικές περιοχές, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με ενδιαφερόμενους που έχουν σημασία όπως οι γαιοκτήμονες, το δασικό προσωπικό, τα αλιευτικά συμφέροντα και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Ελλάδα

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 4

Δύο από τα έργα αφορούν δασικές εκτάσεις, ένα σχετίζεται με τη φαιά Άρκτο και δύο βασικά ενδιαιτήματα προτεραιότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου ενώ το άλλο θα επαναφέρει τα υλοτομούμενα δασύλλια της Quercus frenetto και της αρίας δρυός στη φυσιολογική τους κατάσταση στη χερσόνησο του όρους Άθως.

Τα άλλα δύο έργα έχουν ως στόχο είδη πτηνών. Το πρώτο αποσκοπεί στη διατήρηση του μαυρου-πετρίτη σε 9 νησιωτικές τοποθεσίες του Αιγαίου που από κοινού φιλοξενούν μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού του εν λόγω είδους. Το δεύτερο έργο, σε ένα και μοναδικό τόπο του Natura 2000, αποσκοπεί στην αποκατάσταση του υγροτόπου της Άγρας, μιας μικρής ημιτεχνητής λίμνης που φιλοξενεί 4 είδη πτηνών προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξαιρουμένου του έργου για το μαυρο-πετρίτη, όλα τα υπόλοιπα αφορούν το βόρειο τμήμα της χώρας.

Ουγγαρία

Χρηματοδοτείται ένα έργο

Το συγκεκριμένο έργο θα αποκαταστήσει τους δρυμούς και τους ξηρούς βοσκοτόπους στους λόφους Szιenαs €pλησίον της Βουδαπέστης, που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη βοτανολογική αξία αλλά έχουν υποφέρει από τις δασοκομικές πρακτικές του παρελθόντος ενώ απειλούνται και από τη διεύρυνση των προαστίων της Βουδαπέστης. Οι πευκόφυτες εκτάσεις θα μετατραπούν σε φυσικά δάση ενώ θα τεθούν υπό έλεγχο οι υπέρμετροι πληθυσμοί θηραμάτων. Θα επιχειρηθεί ευαισθητοποίηση του κοινού σε τοπική κλίμακα.

Ιρλανδία

Χρηματοδοτείται ένα έργο

Το πρόγραμμα εστιάζεται σε μία από τις πλέον σημαντικές περιοχές του Natura 2000, που εκτείνεται περίπου 10 μίλια κατά μήκος της ανατολικής ακτής. Το έργο προβλέπει καταρχήν την αγορά και εν συνεχεία αποκατάσταση εκτάσεων ασβεστολιθικών βαλτών σε συγκεκριμένο τμήμα της ως άνω περιοχής. Οι αναπτυσσόμενες δράσεις εν συνεχεία θα συμβάλουν στη διατήρηση της όλης τοποθεσίας, τόσο λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει από τη σκοπιά των οικολογικών ενδιαιτημάτων όσο και από τη σκοπιά των πτηνών.

Ιταλία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων -14

Από τα δεκατέσσερα έργα, εννέα αποσκοπούν στη διαχείριση οικολογικών ενδιαιτημάτων όπως τα αραιόφυτα δάση, οι λειμώνες και οι υγρότοποι. Οι προβλεπόμενες δράσεις θα είναι επίσης επωφελείς για πολλά ζωικά είδη (αμφίβια, ερπετά και ασπόνδυλα) που έχουν σημασία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο έργα θα αποκαταστήσουν και θα διευρύνουν τα δάση σκλήθρας με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των αναπαραγόμενων ερωδιών. Πέντε έργα ασχολούνται ειδικά με συγκεκριμένα ζωικά είδη. Δύο αφορούν ιδιαίτερα απειλούμενα είδη ποταμών και άλλων υδατίνων ρευμάτων, τη λευκόνυχο ποταμοκαραβίδα στην κεντρική Ιταλία και τον ακιπίσιο της Αδριατικής (ή στουριόνη ή ξυρήχι) στη λεκάνη του Πάδου, ενώ δύο περαιτέρω ασχολούνται με τα δελφίνια.

Ένα εξ αυτών αποσκοπεί στην προστασία του απειλούμενου δελφινιού με το φιαλόσχημο ρύγχος στην προσφάτως καθιερωθείσα διεθνική ελεγχόμενη περιοχή για τα κητώδη (η συγκεκριμένη τάξη των θηλαστικών περιλαμβάνει τις φάλαινες και τα δελφίνια), στο βόρειο τμήμα της Τυρρηνικής Θάλασσας. Το άλλο αφορά τη διατήρηση των θαλασσίων χελωνών στις νότιες ακτές της Σικελίας.

Τέλος ένα έργο θα εξακολουθήσει την αποκατάσταση των οικολογικών ενδιαιτημάτων των καταλοίπων του πληθυσμού της φαιάς αρκούδας των Απεννίνων στα κεντρικά Απέννινα.

Εξήντα-τέσσερα τοις εκατό όλων των ιταλικών έργων περιλαμβάνουν, ως επί το πλείστον, την εξάλειψη ή τον έλεγχο εισβαλλόντων αλλοχθόνων ειδών, που αποτελεί οριζόντιο θέμα το οποίο προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερο προβληματισμό μεταξύ των αρμοδίων, και τη διαχείριση του τομέα της προστασίας της φύσης.

Πέντε από τα έργα θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές που προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία - ένα σε ένα εθνικό πάρκο, τρία σε περιφερειακά πάρκα και ένα σε φυσικό προστατευόμενο πάρκο. Από τα άλλα έργα, τρία θα εκτελούνται ανά κομητεία και δύο από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέσσερα από τα δεκατέσσερα έργα συνεχίζουν δράσεις που είχαν ολοκληρωθεί μέσω προηγουμένων LIFE.

Λετονία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 3

Επελέγησαν τρία διαφορετικά αλλά ιδιαίτερου στρατηγικού χαρακτήρα έργα. Το πρώτο θα υλοποιηθεί σε βόρεια ποτάμια κοιλάδα υψηλής φυσικής αξίας όπου απαντά μείγμα δασών τάιγκα, αλλουβιακών αραιόφυτων δασικών εκτάσεων, θεριζομένων λειμώνων και ελών που φιλοξενούν πολλά από τα είδη που έχει ταξινομήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου ενός πληθυσμού που υπερβαίνει τα 300 ζεύγη του είδους κρεξ (ορτυκοσούρτης). Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη περιοχή επί του παρόντος δεν προστατεύεται, πρώτη επιδίωξη θα πρέπει να είναι να πραγματοποιηθεί απογραφή και να διαμορφωθεί ένα διαχειριστικό σχέδιο.

Το δεύτερο έργο αφορά ένα μεγάλο συγκρότημα υγροτόπων στην καρδιά της Λετονίας. Η περιοχή, που δημιουργήθηκε τεχνητά, περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη ποικιλία οικολογικών ενδιαιτημάτων υγροτόπου στη χώρα, αλλά έχει υποφέρει λόγω του ότι υπήρξε αντικείμενο ιδιαίτερα αποσπασματικής διαχείρισης.

Το έργο θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό δημιουργώντας ευρεία εταιρική σχέση των ενδιαφερομένων ώστε να καταλήξουν σε νέο καθεστώς για το νερό και την ανάληψη άλλων δράσεων υπέρ της προστασίας της φύσης στην περιοχή.

Το τρίτο έργο αφορά τη λίμνη Pape στα σύνορα με τη Λιθουανία, που στο παρελθόν αποτελούσε απαγορευμένη παραμεθόρια περιοχή και βρίσκεται στη διαδρομή των παλαιοαρκτικών αποδημητικών πτηνών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την επανεισαγωγή της βόσκησης των λειμώνων και τη διαχείριση της στάθμης των υδάτων της λίμνης και των παρακείμενων ελών.

Λουξεμβούργο

Δεν υποβλήθηκαν έργα κατά το τρέχον έτος.

Κάτω Χώρες

Δεν χρηματοδοτούνται έργα κατά το τρέχον έτος

Πορτογαλία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 3

Τα νέα έργα αφορούν τρεις τόπους του Natura 2000. Δύο εξ αυτών αποσκοπούν στη διαφύλαξη ειδών πτηνών και των οικολογικών ενδιαιτημάτων τους. Ένα εστιάζεται στο συνολικό πληθυσμό (περίπου 100 ζεύγη) του χειμωνιάτη των Αζορών στη νήσο Sγao Miguel στις Αζόρες. Το δεύτερο αφορά ευρύ φάσμα πτηνών τα οποία τρέφονται, καταφεύγουν ή έχουν τις φωλιές τους στα αλίπεδα των εκβολών του Tejo.

Το τρίτο έργο θα αποκαταστήσει υποβαθμισμένα οικολογικά ενδιαιτήματα και θα διατηρήσει ήδη υφιστάμενα μέσω της εφαρμογής των ενδεδειγμένων διαχειριστικών πρακτικών, σε μεγάλη περιοχή του Alentejo (στη νότια Πορτογαλία).

Ρουμανία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 3

Τα τρία έργα που έχουν επιλεγεί θα βελτιώσουν την κατάσταση ως προς την προστασία της φύσης στις προστατευόμενες περιοχές ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στην προβολή των τοποθεσιών ώστε να προσελκυστούν επισκέπτες με αειφόρο τρόπο.

Ένα έργο θα αποκαταστήσει δασικά οικολογικά ενδιαιτήματα πεύκης, ορεινής νανοπεύκης και νορβηγικής ελάτης στα όρη Rodna με την εμφύτευση δενδρυλλίων από γειτονικές περιοχές. Το δεύτερο έργο θα διαμορφώσει και θα εφαρμόσει διαχειριστικό σχέδιο για τα Macin €ˍτη νοτιοανατολική περιοχή της χώρας. Η περιοχή αυτή φιλοξενεί ιδιαίτερα πλούσια και ποικίλη πανίδα και χλωρίδα.

Το τρίτο έργο LIFE-Φύση θα χρηματοδοτήσει τα μέτρα προστασίας της φύσης σε πέντε στρατηγικού χαρακτήρα τοποθεσίες ενός εθνικού πάρκου στα Καρπάθια Όρη, συμπεριλαμβανόμενης της προστασίας των αποικιών νυκτερίδων σε σπήλαια και τη ρύθμιση των ορειβατικών και περιπατητικών δραστηριοτήτων με στόχο να μειωθεί η υποβάθμιση ιδιαίτερα σημαντικών φυσικών ενδιαιτημάτων. Οι δράσεις θα ενσωματωθούν στο σχέδιο διαχείρισης του πάρκου και θα αποτελέσουν πρότυπο για άλλες ανάλογες πιθανές τοποθεσίες στη Ρουμανία.

Σλοβακία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 3

Το πρώτο έργο θα βελτιώσει τις συνθήκες για τον απειλούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο αυτοκρατορικό αετό στη Σλοβακία, σε στενή συνεργασία με αντίστοιχο έργο στην Ουγγαρία. Μεταξύ των μέτρων συμπεριλαμβάνονται η επιτήρηση των φωλεών, η μετακίνηση των γραμμών ηλεκτροδότησης και η ολοένα μεγαλύτερη διαθεσιμότητα θηραμάτων. Αντίστοιχες μελέτες θα επιτρέψουν τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το είδος αυτό και θα συμβάλουν στον εντοπισμό των περιοχών που προσφέρονται για την προστασία του.

Το δεύτερο έργο αφορά τα τελευταία φυσικά δάση στις ανώτατες κοίτες κατά μήκος του Δούναβη στη Σλοβακία, περιοχές για τις οποίες θα εφαρμοστεί σχέδιο αειφόρου δασικής διαχείρισης. Ιδιαίτερες προσπάθειες θα καταβληθούν στην επίδειξη των ενδεδειγμένων διαχειριστικών τεχνικών.

Το τρίτο έργο αφορά την περιοχή Sur Fen, ήτοι μία από τις μεγαλύτερες περιοχές ελώδων δασών σκλήθρας στην Κεντρική Ευρώπη έξω ακριβώς από τη Μπρατισλάβα. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση επειδή αποτέλεσαν αντικείμενο συνεχούς άντλησης από το 1940. Με το έργο θα αποκατασταθούν οι συνθήκες που επικρατούσαν προηγουμένως ώστε να σταματήσει η περαιτέρω αποξήρανση των δασών. Το έργο τυγχάνει της έντονης υποστήριξης των τοπικών αρχών που συμμετέχουν σε αυτό.

Σλοβενία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 2

Υφίσταται ένας μεγάλος πληθυσμός ορτυκοσούρτη (ή κρεξ) - ενός παγκοσμίως απειλούμενου είδους που ταξινομείται ως ευπαθές, σε 3 τοποθεσίες στη Σλοβενία. Ωστόσο ουδεμία εξ αυτών προστατεύεται. Το έργο προβλέπει την εκπόνηση εθνικού προγράμματος δράσης για τον ορτυκοσούρτη και διαχειριστικά σχέδια για έκαστο των προαναφερόμενων τριών τοποθεσιών. Οι κατευθύνσεις που θα χαραχθούν θα ελεγχθούν με σειρά συγκεκριμένων δράσεων.

Το άλλο έργο θα διασφαλίσει τη διατήρηση των οικολογικών ενδιαιτημάτων και των ειδών - ιδίως μάλιστα χαρακτηρισμένων ειδών πτηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - στα αλίπεδα του Secovlje στις εκβολές του Dragonja στο νότιο άκρο της σλοβενικής ακτής. Οι κύριες δράσεις αφορούν την αποκατάσταση φραγμάτων και επιχώσεων καθώς και τη δημιουργία επιπλέον αναπαραγωγικών περιοχών για τα γλαρόνια.

Ισπανία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 12

Συνολικά στόχο αποτελούν 50 τόποι του Natura 2000.

Τρία έργα επικεντρώνονται από κοινού σε πέντε είδη πτηνών που έχουν προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα έχει ως στόχο τον αιγαιόγλαρο στη Murcia (Νότια Ισπανία), ένα άλλο τον χλαμυδόγαλο, που είναι ιθαγενές είδος των στεπών των Καναρίων Νήσων. Ένα τρίτο αφορά τον αυτοκρατορικό αετό, τον μαυρογύπα και το μαυροπελαργό στην κεντρική και δυτική Ισπανία.

Η προστασία των ασπόνδυλων αποτελεί το αντικείμενο δύο έργων κατά το τρέχον έτος στην Ισπανία. Ένα έργο έχει ως στόχο τη βελτίωση επτά ειδών εντόμων στην Εστρεμαδούρα και ένα άλλο τη βελτίωση της κατάστασης των μυδιών γλυκού νερού στην Castilla y Leσon. Ένα έργο στα Κανάρια Νησιά εστιάζεται σε μεγαλύτερα θαλάσσια ζώα, όπως το δελφίνι με το φιαλόσχημο ρύγχος και η χελώνα καρέττα-καρέττα.

Πολλά έργα, ιδίως μάλιστα όσα αφορούν οικολογικά ενδιαιτήματα, θα εφαρμόσουν ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των τόπων Natura 2000 σε περιφερειακό επίπεδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η διαχείριση δασικών ενδιαιτημάτων προτεραιότητας σε 5 ορεινές τοποθεσίες στη Valencia και η διαχείριση 10 τοποθεσιών στο πλαίσιο προγράμματος αειφόρου ανάπτυξης στην κομητεία της Murcia. Η διαμόρφωση κοινών στρατηγικών για τη διαχείριση των υγροτόπων και των παράκτιων οικολογικών ενδιαιτημάτων θα υποστηριχθεί από δύο χωριστά έργα στην Andalucνia. Ένα περαιτέρω έργο στην Εστρεμαδούρα θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση εποχιακού υγρότοπου και τον περιορισμό των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε αυτόν.

Σημαντικό θέμα των έργων είναι η μεγαλύτερη ολοκλήρωση των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων με την προστασία της φύσης. Ένα έργο στην Καταλονία θα αποκαταστήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ισπανίας και παράλληλα θα προάγει την αειφόρο ανάπτυξη σε αυτήν την περιοχή που δέχεται ιδιαίτερα πυκνές επισκέψεις. Το προαναφερθέν έργο για 3 είδη πτηνών προτεραιότητας αντιμετωπίζει τη διαχείριση της αναπαραγωγής και της παροχής τροφής σε ιδιωτικές εκτάσεις με άμεση συμμετοχή των γαιοκτημόνων, που αποτελεί μείζονα ανησυχία όσον αφορά την τελική επίτευξη των στόχων για την προστασία της φύσης βάσει της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτήματα.

Σουηδία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 2

Η περιοχή των αχυρολειμώνων που θεωρείται ιδιαίτερα πλούσια από βιολογικής σκοπιάς στη Βόρεια Σουηδία έχει υποβαθμιστεί πραγματικά από τη στιγμή που εγκαταλείφθηκαν οι παραδοσιακές αγροτικές πρακτικές και παραμένουν πλέον μόνο λίγες δεκάδες απομονωμένων τοποθεσιών. Σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αγροτικές κοινότητες, το πρώτο έργο θα αποκαταστήσει 31 τοποθεσίες ώστε να καταστούν επιλέξιμες για σχέδια αγροτοπεριβαλλοντικής υποστήριξης και να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα διαχείριση σε ό,τι αφορά την προστασία της φύσης.

Το δεύτερο έργο εστιάζεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό της αρκτικής αλεπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βασιζόμενο στην πείρα που συγκεντρώθηκε από προηγούμενα έργα LIFE. Το έργο θα πρέπει να δώσει σημαντική ώθηση στο πρόγραμμα αποκατάστασης του είδους ώστε να εξασφαλιστεί τουλάχιστον η αριθμητική του σταθεροποίηση.

Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων - 2

Ένα έργο εστιάζεται στον πλήρη πληθυσμό της ολοένα και σπανιότερης αργυνίδος πεταλούδας στα έλη της νοτιοδυτικής Αγγλίας, όπου απαντά σε ορισμένους πολύ μικρούς τόπους του Natura 2000. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση τόσο των ενδεδειγμένων τοποθεσιών για το είδος αυτό όσο και των διαδρόμων που συνδέουν τις εν λόγω τοποθεσίες. Το έργο περιλαμβάνει συνεργασία με τις αρχές του εθνικού οδικού δικτύου που πρόσφατα μετακίνησαν μείζονα οδική αρτηρία που περνούσε κοντά από τις ως άνω τοποθεσίες.

Το δεύτερο έργο εστιάζεται σε 2 δάση φαραγγιών, ένα στην κοιλάδα Wye στα όρια μεταξύ Αγγλία και Ουαλίας και το δεύτερο στο εθνικό πάρκο της Peak District στη Βόρειο Αγγλία. Το έργο αποσκοπεί στον ανασχηματισμό, την αποκατάσταση και την προστασία των αραιόφυτων δασικών εκτάσεων εφαρμόζοντας τη βιώσιμη ολοκληρωμένη διαχείριση.

(1)Οδηγία 92/43/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

(2)Οδηγία 79/409/ΕΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

(3)47% του διαθέσιμου προϋπολογισμού για έκαστο των προγραμμάτων LIFE-Φύση και LIFE-Περιβάλλον και 6% για το πρόγραμμα LIFE-Τρίτες χώρες.


Side Bar