Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/1202

Bruxelles, den 5. september 2003

LIFE-Natur: Kommissionen yder tilskud på 71 mio. EUR til 77 nye naturbevarelsesprojekter

Europa-Kommissionen har godkendt 77 naturbevarelsesprojekter til finansiering under LIFE-naturprogrammet 2003. Treogtres af disse vil blive gennemført i 12 EU-medlemsstater, og fjorten i 6 kandidatlande. Projekterne repræsenterer en samlet investering i naturbevarelse på 133 mio. EUR, hvortil EU vil bidrage med 71 mio. EUR. Dette års LIFE-Natur projekter vil desuden bidrage til oprettelsen af det EU-dækkende Natura 2000-netværk gennem genetablering af beskyttede områder, indførelse af bæredygtige forvaltningsstrukturer og fremme af offentlighedens bevågenhed.

Kommissionen modtog 182 ansøgninger i udvælgelsesrunden for 2003, hvoraf 144 blev betragtet som støtteberettiget. Efter evaluering af de støtteberettigede ansøgninger og Habitatudvalgets godkendelse blev 77 projekter fra 18 forskellige lande udvalgt til at modtage finansiel støtte. Treogtres af disse gennemføres i EU (Belgien, Det Forenede Kongerige, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig), og fjorten i kandidatlandene (Estland, Letland, Rumænien, Slovenien, Ungarn og for første gang Slovakiet). De valgte projekter er i overensstemmelse med et af de 3 grundlæggende udvælgelseskriterier for projekter under LIFE-Natur, dvs. bevarelse af:

i) områder foreslået af medlemsstater i henhold til habitatdirektivet(1) (68 %), ii) områder klassificeret som særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet(2) (23 %),  iii) plante- og dyrearter, som betragtes som væsentlige i EU (9 %).

Kandidatlandenes deltagelse i LIFE-Natur har gjort det muligt for seks af de ti lande, som bliver medlem af EU i 2004, at forberede sig på den praktiske gennemførelse af fugle- og habitatdirektiverne.

Der er fortsat en tendens til, at projekterne bliver større. Den gennemsnitlige størrelse målt på det samlede budget af projekter, der blev godkendt i 2003, er øget med endnu 7,5 % efter en stigning på 15 % i det foregående år. EU's gennemsnitlige samfinansiering pr. projekt er i 2003 øget med 3 %. Siden starten af LIFE-Natur er den samlede investering i projekter øget støt fra 60,6 mio. EUR pr. år i 1992-95 (LIFE I) til gennemsnitligt 138,6 mio. EUR pr. år i LIFE III (2001-2003).

I 2003 vil EU-finansieringen på 71 mio. EUR dække i gennemsnit 53 % af projektomkostningerne. De resterende 62 mio. EUR tilvejebringes af støttemodtagerne, partnere og bidragydere.

Disse projekter vil modtage den finansielle støtte, når de har opfyldt de administrative og finansielle bestemmelser.

Forskellige habitattyper og et veludviklet partnerskab mellem projektdeltagerne

Over to tredjedele af dette års projekter (54) lægger vægt på områder og derboende arter omfattet af habitatdirektiverne, og yderligere 17 omhandler fuglearter, der er opført i fugledirektivet. De resterende 6 projekter vedrører arter uden tilknytning til bestemte områder. For de projekter, der omhandler Natura 2000-områder, er alle habitattyper dækket. Floder, vådområder og skove er repræsenteret særligt godt. En tredjedel af projekterne dækker mere end én type habitat. Som det normalt er tilfældet, er de hyppigst forekommende aktiviteter udarbejdelse og gennemførelse af forvaltningsplaner, forvaltning af vandløb, opkøb af arealer (især i Nordeuropa), forvaltning af græsningsområder, eliminering af fremmede arter samt områdegenopretning og -forbedring.

Normalt deltager offentlige institutioner i naturbevarelse, og det er derfor ikke nogen overraskelse, at støttemodtagerne under LIFE-Natur overvejende består af regionale eller lokale myndigheder (62 %). Yderligere 35 % er ikke-statslige organisationer (NGOer). Næsten tre fjerdedele af støttemodtagerne arbejder i partnerskab, som oftest mellem et offentligt organ og en ikke-statslig organisation, der beskæftiger sig med naturbevaring. På denne måde kombineres faglig ekspertise og administrativ planlægning, hvilket er medvirkende til, at det lykkes at sikre beskyttede områders bæredygtighed. Lidt over halvdelen af støttemodtagerne (51 %) under LIFE-Natur i 2003 er nye. Dette er et klart bevis på, at programmet fortsat er nyskabende.

Bæredygtigheden af aktiviteterne under LIFE-Natur tillægges afgørende betydning ved udvælgelsen af projekter. Der lægges også stor vægt på inddragelsen af borgere og lokalsamfund. Støttemodtagerne er forpligtet til at oplyse offentligheden som en del af deres projekt, og projekter, der kan sikre områdeforvaltning på lang sigt, prioriteres højest.

LIFE-Natur

LIFE er EU's ordning, som yder finansiel støtte til miljø- og naturbeskyttelsesprojekter i EU, i kandidatlande og i tilgrænsende områder. Det generelle formål med LIFE er - ved finansiering af bestemte aktioner - at medvirke til udvikling og gennemførelse af EU's miljøpolitik. LIFE er virksom inden for tre forskellige sektorer: LIFE-Miljø, LIFE-Natur og LIFE-Tredjelande. Det nuværende LIFE III-program har et samlet budget på 640 mio. EUR, og det løber indtil 2004. Lidt under halvdelen af det samlede LIFE-budget går til LIFE-Natur projekter(3).

LIFE-Natur blev iværksat i 1992 med det formål at bistå oprettelsen af Natura 2000, et EU netværk af beskyttede områder, der er oprettet i henhold til fugle- og habitatdirektiverne. Netværkets 15 000 områder, som dækker 15 % af EU's samlede areal, udpeges inden udgangen af 2004. De fleste LIFE-Natur projekter dækker Natura 2000 områder, andre har til formål at beskytte arter, der er omfattet af fugle- og habitatdirektiverne.

Ansøgernes foreslåede aktiviteter - hvadenten det er genoprettelse og forvaltning af specifikke naturtyper eller forbedring af forholdene for en bestemt art - skal være i overensstemmelse med EU-direktiverne. Indtil dato har LIFE-Natur projekter fundet sted inden for ca. 10 % af de beskyttede områder under Natura 2000, med indirekte påvirkninger af mange flere.

Bilaget rummer en sammenfatning af de 77 finansierede projekter. Der findes yderligere oplysninger om hvert af de nye projekter opdelt på lande på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

Yderligere oplysninger om Natura 2000-netværket findes på adressen:

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm

BILAG

Projektoversigt for LIFE-Natur 2003 opdelt på lande

Østrig

Finansierede projekter - 3

To projekter vedrører floder. Det første et partnerskab mellem de offentlige myndigheder, fiskeorganisationer og store jordbesiddere - vil genoprette og forbedre den øvre del af Mur-dalen i Steiermark. Hindringer for vandrefisk vil blive fjernet, landskabspleje vil fremme dannelsen af sedimentbanker og småøer, og alluviale skove vil blive genoprettet. Med det andet projekt beskyttes de mest truede habitater i Donaus Wachau-dal. Projektet er i det væsentlige en pilotordning, hvormed grusbanker genskabes med materiale fra opmudring af sejlrender. Lykkes dette, vil flodmyndigheden overtage teknikken. Der vil også blive genoprettet tørre græssletter og skove på skråningerne.

Med det tredje projekt omdannes en tidligere tørvegrav til yngle-, hvile- og overvintringsplads for fugle.

Belgien

Finansierede projekter - 4

Et meget stort projekt tilsigter at genoprette et militært øvelsesområde på næsten 10 000 hektar i Flandern. De regionale naturbevarelses- og skovmyndigheder samarbejder med Forsvarsministeriet. Der vil blive udarbejdet forvaltningsplaner for 12 Natura 2000-områder, og militære øvelser vil kunne planlægges under hensyntagen til behovet for naturbevarelse.

Det andet projekt ledes af en jagtorganisation i Ardennerne sammen med de regionale myndigheder. Det vil omdanne urentable granplantager til et kompleks af vådområder, enge, moser og naturskove med fugtig bund, og dette skal være et eksempel på "naturvenlig" skovforvaltning.

Med et tredje projekt videreføres indsatsen i de saltholdige enge på Flanderns kyst, der er vigtige opholdssteder for vintertrækfugle. Med dette søges det at integrere bæredygtigt landbrug og turisme.

Det sidste projekt, der finder sted i udkanten af Gent, vil genoprette et botanisk rigt kompleks af damme og våde enge, og fiskere, landmænd og lokale myndigheder deltager heri.

Danmark

Der er ikke finansieret projekter i år.

Estland

Finansierede projekter - 2

Et af projekterne har til hensigt at genoprette store græsarealer i kystområdet, navnlig ved at tilskynde landmændene og jordbesidderne til at genindføre landbrugspraksis med græsning og høslæt. I forbindelse med projektet fjernes kratskov, og landmændene hjælpes i begyndelsen med at genindføre græsning og høslæt. Det forventes, at der vil blive indgået langsigtede forvaltningsaftaler gennem programmer for miljøvenligt landbrug.

I det andet projekt anvendes en lignende fremgangsmåde for nyindvundet marsk langs kysten af Peipussøen, hvor høberedningsenge for nylig er opgivet, hvilket truer disse områders bevaringsværdige natur.

Finland

Finansierede projekter - 4

Finland rummer en stor del af EU's tilbageværende naturskove og moser. Tre af dette års projekter er rettet mod genoprettelse af 77 områder af denne type i Natura 2000-netværket. Hvert projekt vil indføre bedste praksis inden for bevarelseserfaringer og -teknikker i en af tre regioner. Ledelsen vil blive støttet lokalt af skovbrugere og jordbesiddere. Der er planlagt generelle oplysningskampagner om disse områder i Finland.

Med det fjerde projekt genoprettes 12 vådområder langs en af EU's vigtigste trækfugleruter til gavn for op til 35 EU-listede arter. Tiltagene omfatter rydning af tilvoksede områder, genindførelse af græsning og høslæt og styring af tilstrømningen af besøgende.

Frankrig

Finansierede projekter - 7

Seks af dette års projekter ligger i Middelhavsregionen. Det syvende er et internationalt projekt til fordel for lammegribben i de østrigske, franske og italienske alper.

Det er usædvanligt, at alle dette års projekter vedrører bevarelse af fauna. Fire projekter retter opmærksomheden mod fuglearter - lammegribben, ådselsgribben, Kuhls Skråpe, lille stormsvale og skarve i Middelhavsområdet. To er rettet mod pattedyr, et på land: korsikansk vildfår (Ovis gmelini musimon) og et til havs: øresvin (Tursiops truncatus). Et projekt vedrører en fiskeart i laksefamilien (Salmo trutta macrostigma).

Disse projekter åbner mulighed for at udvikle partnerskaber mellem organisationer i Frankrig og andre EU-organisationer. Der er allerede projekter i gang på Balearerne (Spanien) vedrørende Kuhls Skråpe, i Italien vedrørende Ovis gmelini musimon og øresvin, og i Slovenien vedrørende Salmo trutta macrostigma.

Alle ovennævnte projekter vil bidrage til, at regionale, nationale eller internationale handlingsplaner for de berørte arter udarbejdes eller ajourføres.

Tyskland

Finansierede projekter - 7

To af projekterne omhandler prioriterede habitattyper (kontinentale saltmarsker og kalkaflejrende kilder med tufdannelser), for hvilke Tyskland har et særligt ansvar, idet landet besidder nogle af de væsentligste forekomster i EU. Saltmarskprojektet i Thüringen fokuserer på at regulere vandføringen for at vende påvirkningerne fra tidligere tiders forurening og dræning, medens tufkildeprojektet i Franken vil befri i dusinvis af kilder fra overskyggende og forsurende grantræer, uhensigtsmæssige menneskeskabte konstruktioner og tilstrømning fra nærliggende marker. I forbindelse med begge projekter gennemføres omfattende kampagner for at oplyse offentligheden om disse næsten ukendte, men enestående habitater.

Tre projekter omhandler naturbevarelse i tæt befolkede og intensivt udnyttede områder.

Langs Main-floden øst for Würzburg udvides de tilbageværende hvileområder for trækfugle ved at omdanne dyrket jord, ensilage græsmarker og tidligere grusgrave til egnede fuglehabitater. Dette projekt er bemærkelsesværdigt på grund af samarbejdet mellem forskellige lokale myndigheder. Ems-floden i Niedersachen danner ramme om et projekt, der som videreførelse af arbejde udført sydligere i et tidligere projekt vil fjerne dæmninger, genåbne tidligere meandre og lade flodbunden danne sandbanker. Slutresultatet vil være en langt mere naturlig flod, en økologisk korridor gennem et område, der kendetegnes af intensivt landbrug. Endelig vil en højmose i det tæt befolkede Minden-område blive genoprettet med optimale hydrologiske betingelser. Træer, som har spredt sig ud over den udtørrede mose, vil blive fjernet, og får vil blive sat på græs for at holde vegetationen i god stand. Da dette område ofte besøges af folk i lokalområdet, vil der blive anlagt stier og platforme til de besøgende, således at rekreation og bevarelse kan supplere hinanden.

De to sidste projekter finder sted i et bakket landskab (Rothaargebirge og Eifel). De fokuserer på at hindre nyplantningen af skov og genoprette forskellige våde og submontane græsområder opført i direktivets bilag I, samt at fjerne dæmninger, afledninger og overløb, som har tvunget lokale vandløb ud i unaturlige strømme og skabt barrierer for vandrende fisk og akvatiske hvirvelløse dyr. I begge projekter, der gennemføres i landdistrikter, er der lagt megen vægt på samarbejde med vigtige interessegrupper som f.eks. landmænd, skovbrugere, fiskeriinteresser og offentlige myndigheder.

Grækenland

Finansierede projekter:  - 4

To af projekterne omhandler skovområder, hvoraf det ene er rettet mod den brune bjørn og to prioriterede skovhabitater i den nordlige Pindos nationalpark, og det andet vil føre underskov af Quercus frenetto og steneg tilbage til dens naturlige tilstand på Athos-halvøen.

De to andre projekter er rettet mod fuglearter. Det første har til formål at bevare Eleonorafalken i 9 ø-områder i Det Ægæiske Hav; tilsammen rummer disse en stor del af verdens bestand af denne art. Det andet projekt, der gennemføres i et enkelt Natura 2000-område, vil genoprette Agras vådområder, en lille, delvis kunstig sø, der rummer 4 EU-prioriterede fuglearter.

Med undtagelse af falkeprojektet gennemføres alle projekter i den nordlige del af landet.

Ungarn

Ét finansieret projekt

Med dette projekt genoprettes de pannoniske egeskove og tørre græsområder i Szénás bakker nær ved Budapest, da disse har stor botanisk værdi, men har lidt under fortidens skovbrug og er truet af Budapests voksende forstæder. Fyrretræsskove vil blive omdannet til naturskove, og den overskydende vildtbestand vil blive bragt under kontrol. Der vil blive gennemført lokale oplysningskampagner.

Irland

Ét finansieret projekt

Projektet vedrører et af de væsentligste Natura 2000-områder, der strækker sig over omkring 15 km langs østkysten. I forbindelse med projektet opkøbes og genoprettes kalkrige engmoser på en del af dette område. Disse aktiviteter vil senere bidrage til at bevare hele områdets habitattype og fugleliv.

Italien

Finansierede projekter:  -14

Af de fjorten projekter vedrører ni forvaltningen af habitater som f.eks. skov-, græs- og vådområder. De planlagte foranstaltninger vil også være til gavn for flere dyrearter (padder, krybdyr og hvirvelløse dyr) af betydning på EU-niveau. To projekter vil genoprette og udvide askeskove for at øge antallet af ynglende hejrer. Fem projekter er direkte rettet mod dyrearter. To omhandler særligt truede arter i floder og vandløb, hvidfodet flodkrebs i det centrale Italien og adriatisk stør i Po-bækkenet; to andre omhandler delfiner.

Et af disse har til formål at beskytte de truede øresvin i det nyligt oprettede mellemstatslige reservat for hvaler (den gruppe af pattedyr, som hvaler og delfiner tilhører) i den nordlige del af Det Tyrrhenske Hav. Det andet projekt tilsigter at bevare havskildpadder langs Siciliens sydkyst.

Endelig vil et projekt videreføre genoprettelsen af den tilbageværende bestand af apenninsk brun bjørn i de centrale Apenniner.

64 % af alle italienske projekter omfatter som en væsentlig foranstaltning eliminering af eller kontrol med invasive fremmede arter, et horisontalt emne der giver anledning til voksende betænkeligheder blandt naturforvaltere.

Fem af projekterne vil blive gennemført i områder, der er beskyttet i henhold til national lovgivning - et i en nationalpark, tre i regionale parker og et i et naturreservat. Af de øvrige projekter vil tre blive ledet af regionale og to af kommunale myndigheder. I fire ud af fjorten projekter videreføres aktiviteter, der er udført i løbet af tidligere LIFE-projekter.

Letland

Finansierede projekter:  - 3

Der er udvalgt tre meget forskellige projekter, men de har alle strategisk betydning. Det første vil blive gennemført i en nordlig floddal af stor naturværdi med en blanding af taigaskove, alluvialskove, høslætter og moser, der er hjemsted for mange EU-listede arter, herunder mere end 300 engsnarrepar. Da området stadig ikke er beskyttet, består den første opgave i at udarbejde en opgørelse og en forvaltningsplan.

Det andet projekt vedrører et stort vådområdekompleks i hjertet af Letland. Området er oprindelig menneskeskabt. Det omfatter de mest forskelligartede vådområdehabitater i landet, men har lidt under en meget decentral forvaltning. Projektet vil afhjælpe dette ved at oprette et bredt anlagt partnerskab af interessegrupper, der skal nå til enighed om en ny vandordning og andre bevarelsestiltag for området.

Det tredje projekt vedrører Papesøen på grænsen med Litauen - et grænseområde, hvor der tidligere var adgangsforbud, beliggende på den palæarktiske fugletrækrute. Aktiviteterne vil omfatte genindførelse af enggræsning og styring af vandstanden i søen og de omgivende moser.

Luxembourg

Ingen indsendte projekter i år.

Nederlandene

Der er ikke finansieret projekter i år.

Portugal

Finansierede projekter - 3

Tre Natura 2000-områder dækkes af de nye projekter. To af disse søger at bevare fuglearter og deres habitater. Et fokuserer på den globale bestand (ca. 100 par) af Dompap fra Azorerne på øen São Miguel i Azorerne. Det andet vedrører en bred vifte af fuglearter, der søger føde og ly eller yngler i saltbassinerne ved Tejos flodmunding.

Med det tredje projekt er det hensigten at genoprette nedbrudte habitater og bevare eksisterende med gennemførelsen af egnet forvaltningspraksis i et stort område i Alentejo (i det sydlige Portugal).

Rumænien

Finansierede projekter - 3

De tre udvalgte projekter vil forbedre den bevarelsesmæssige tilstand af beskyttede områder og samtidig fremme områderne for besøgende på en bæredygtig måde.

Et projekt vil genoprette skovhabitater bestående af pinje, krat af Pinus mugo og gran i Rodnabjergene ved at plante træstiklinger fra tilstødende områder. Det andet projekt vil udarbejde og gennemføre en forvaltningsplan for Macinbjergene, der rummer en meget rig og mangfoldig flora og fauna, i den sydø�stlige del af landet.

Med det tredje projekt vil LIFE-Natur samfinansiere bevarelsesforanstaltninger i fem strategiske omrlder i en nationalpark i Karpaterne, herunder beskyttelse af flagermuskolonier i huler samt regulering af bjergklatring og trekking for at mindske nedbrydningen af vcrdifulde naturlige habitater. Disse aktiviteter vil blive integreret i parkens forvaltningsplan og vcre en model for andre potentielle omrlder i Rumcnien.

Slovakiet

Finansierede projekter:  - 3

Med det første projekt forbedres levevilkårene for den globalt truede kejserørn i Slovakiet i nært samarbejde med et lignende projekt i Ungarn. Aktiviteterne omfatter overvågning af reder, fjernelse af højspændingsledninger og forøgelse af bestanden af byttedyr. Overvågningen vil skabe øget viden om arten og hjælpe med at udpege områder med henblik på beskyttelse.

Det andet projekt vedrører den sidste tilbageværende naturlige skoveng langs Donaufloden i Slovakiet, hvor der vil blive indført en bæredygtig skovforvaltningsplan. En betydelig del af indsatsen går ud på at demonstrere egnede forvaltningsteknikker.

Det tredje projekt omhandler Sur-mosen, en af Centraleuropas største ellesumpskove i udkanten af Bratislava. Denne lider under den dræning, der løbende er foretaget siden 1940'erne. Dette projekt vil genoprette de tidligere forhold for at undgå yderligere udtørring af skovene. Projektet støttes kraftigt af en lokal myndighed.

Slovenien

Finansierede projekter - 2

Der findes en betydelig bestand af engsnarre - en globalt truet art, der er klassificeret som sårbar - i 3 områder i Slovenien. Imidlertid er ingen af dem beskyttet. Ifølge projektet udarbejdes en national engsnarre-handlingsplan samt forvaltningsplaner for hvert af de tre områder. De udarbejdede retningslinjer vil blive afprøvet med en række konkrete aktiviteter.

Med det andet projekt sikres bevarelsen af habitater og arter - navnlig EU-listede fugle - i Secovlje saltbassinerne ved Dragonjas flodmunding i den sydlige ende af den slovenske kyst. De væsentligste aktiviteter vil bestå i at genoprette diger og volde samt skabe yderligere yngleområder for terner.

Spanien

Finansierede projekter - 12

Overordnet set berøres 50 Natura 2000-områder.

Tre projekter fokuserer tilsammen på fem EU-prioriterede fuglearter. Et vedrører Audouinsmåge i Murcia (det sydlige Spanien), et andet Kravetrappe, der er hjemmehørende på De Kanariske Øers stepper. Et tredje vedrører kejserørnen, munkegrib og sort stork i det centrale og vestlige Spanien.

Bevarelse af hvirvelløse dyr er emnet for to projekter i Spanien i år. Med et projekt forbedres levevilkårene for syv insektarter i Extremadura, og et andet vedrører malermusling i Kastel y Leon. Et projekt på De Kanariske Øer vil fokusere på større havdyr, øresvin og karetteskildpadde.

Adskillige projekter, navnlig vedrørende habitater, vil anvende en integreret fremgangsmåde i forbindelse med forvaltningen af Natura 2000-områder på regionalt niveau. Eksempelvis forvaltes prioriterede skovhabitater i 5 bjergområder i Valencia og forvaltningen af 10 områder inden for Murcia-områdets ordning for bæredygtig udvikling. Udarbejdelse af fælles strategier for forvaltning af vådområder og kysthabitater vil blive støttet af to særskilte projekter i Andalusien. Med et andet projekt i Extremadura genoprettes et sæsonafhængigt vådområde og påvirkningerne på dette fra menneskers aktiviteter afhjælpes.

Et væsentligt emne for projekter er øget integration af socioøkonomiske aktiviteter i naturbevarelsen. Et projekt i Catalonien vil genoprette Spaniens næststørste sø og samtidig fremme bæredygtig udvikling i dette meget besøgte område. Det ovennævnte projekt vedrørende 3 prioriterede fuglearter deltager jordbesidderne direkte i forvaltningen af yngel og fødemuligheder i privatejede områder, en væsentlig betingelse for at opfylde bevaringsmålene i habitatdirektivet.

Sverige

Finansierede projekter:  - 2

Området med biologisk rige høslætter i det nordlige Sverige har været i dramatisk tilbagegang, siden den traditionelle landbrugspraksis ophørte, og der er nu kun nogle få dusin spredte områder tilbage. I tæt samarbejde med den lokale landmandssammenslutning vil det første projekt genoprette 31 områder for således at gøre dem berettigede til landbrugsstøtteordninger og sikre deres bevarelse på lang sigt.

Det andet projekt fokuserer på EU's samlede bestand af alvorligt truet polarræv, og det bygger på erfaringerne fra tidligere LIFE-projekter. Projektet forventes at give et væsentligt løft til artens genoprettelsesprogram, så antallet af enheder som minimum stabiliseres.

Det Forenede Kongerige

Finansierede projekter - 2

Et projekt vedrører den samlede bestand af den stadigt sjældnere hedepletvinge i Sydvestengland, hvor den er spredt over en række ganske små Natura 2000-områder. Projektet tilsigter at forbedre både egnede levesteder til arten og korridorerne mellem disse. Projektet omfatter et partnerskab med de nationale vejmyndigheder, som for nylig har omdirigeret en hovedvej, der lå tæt på disse områder.

I det andet projekt fokuseres på to vigtige skovområder i slugter - et i Wye-dalen på grænsen mellem England og Wales, og et andet i Peak District national park i det nordlige England. Med projektet tilsigtes det at rekonstruere, genoprette og beskytte skovområderne ved at indføre en levedygtig integreret forvaltning.

(1)Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

(2)Rådets direktiv 79/409/EF om beskyttelse af vilde fugle.

(3)Programmerne LIFE-Natur og LIFE-Miljø tegner sig hver for 47 % af budgettet og programmet LIFE-Tredjelande for 6 %.


Side Bar