Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/03/1200

Bryssel den 5 september 2003

Life-Miljö: 104 miljöinnovationsprojekt får dela på gemenskapsmedel på 69 miljoner euro

Inom ramen för Life-Miljö-programmet har Europeiska kommissionen valt ut 104 miljöinnovationsprojekt. De utvalda projekten kommer att genomföras av 14 EU-medlemsstater (alla utom Luxemburg) och sex kandidatländer (Estland, Lettland, Ungern, Rumänien, Slovenien och Slovakien). Sammanlagt rör det sig om investeringar på cirka 216 miljoner euro, av vilka Life-Miljö kommer att bidra med 69 miljoner euro. De projekt som valts ut tillämpar ny teknik för att lösa miljöproblem på olika områden. I år har avfallshantering och integrerad produktpolicy dominerat bland de projekt som valts ut, men också i fråga om de medel som anslagits.

Integrerad produktpolicy och avfallshantering tar ledningen

De 104 utvalda projekten täcker fem olika områden: integration av miljöaspekter i fysisk planering, planering och stadsförvaltning; hållbar förvaltning av vattenresurser; förebyggande, materialutnyttjande och återanvändning av avfall; lindring av miljöeffekterna av ekonomisk verksamhet; samt främjande av en integrerad produktpolicy.

Den integrerade produktpolicyn är temat för den största enskilda gruppen av utvalda projekt (27 projekt, EU-bidrag: 17,4 miljoner euro). Däremot får de 25 projekt som handlar om avfallshantering den största andelen av budgetmedlen (EU-bidrag 18,7 miljoner euro, dvs. 27 % av det sammanlagda bidragsbeloppet). Bland de projekt som handlar om en integrerad produktpolicy berör över hälften integrerad miljöförvaltning, bland annat med hjälp av gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS). Andra projekt är inriktade på miljödesign, gröna finansiella produkter och miljömärkning, som t.ex. ett danskt projekt som går ut på att organisera en kampanj för EU:s miljömärke under ”EU-blommans vecka”. Bland de 25 avfallshanteringsprojekten är många inriktade på förpackningar och plast, farligt eller problematiskt avfall samt avfall i stora kvantiteter.

En betydande del av finansieringen går i år också till hållbar vattenförvaltning: 20 % av medlen går till 24 projekt (EU:s bidrag uppgår till 13,7 miljoner euro). Förra året var detta den mest populära sektorn räknat i antal utvalda projekt och tilldelade EU-medel. Projekten täcker rening av avloppsvatten, grundvattenskydd och förvaltning av avrinningsområden. 17 projekt, till vilka gemenskapen bidrar med 11,9 miljoner euro, handlar om hur man kan minska miljökonsekvenserna av ekonomisk verksamhet. Hit hör projekt om ren teknik och minskning av växthusgasutsläppen. Slutligen har 7,5 miljoner euro avsatts för 11 projekt som handlar om integration av miljöaspekter i stadsmiljö, förvaltning av kustområden, turism eller andra områden som har med fysisk planering och markanvändning att göra. Inom detta tema kommer fyra projekt också att beröra de särskilda problemen med luftkvalitet och bullerminskning.

EU-bidragen på sammanlagt 69 miljoner euro kommer att motsvara ungefär 32 % av projektens totalkostnader för 2003. Resterande 147 miljoner euro kommer från förmånstagare, parter och samfinansiärer. I genomsnitt uppgår EU:s bidrag per projekt till 667 978 euro.

Bland de 104 projekt som valts ut i år kommer nästan hälften att förvaltas av privata organ (48 %), bland annat små och medelstora företag. Offentliga myndigheter och institutioner spelar också en viktig roll bland förmånstagarna (40 %), även om det innebär att 11 % färre projekt förvaltas av organisationer i den offentliga sektorn än förra året. Icke-statliga organisationer slutligen kommer att förvalta 12 % av de utvalda projekten, vilket är en fördubbling sedan i fjol.

Årets urvalsförfarande

Under urvalsrundan för 2003 fick kommissionen in 532 ansökningar (10 % fler än förra året), varav 484 (91 %) ansågs uppfylla behörighetskriterierna. De sökande var offentliga och privata organisationer av mycket olika art och från alla medlemsstater med undantag för Luxemburg, och sex kandidatländer (Estland, Lettland, Ungern, Rumänien, Slovenien och för första gången Slovakien).

Kommissionen, biträdd av en grupp oberoende sakkunniga, granskade förslagen mycket strängt och satte sedan upp dem på en förteckning, sorterade i rangordning efter deras kvalitet. Life-kommittén, som består av medlemsstaternas representanter och observatörer från kandidatländerna, har avgivit ett enhälligt positivt yttrande om den förteckning över 104 utvalda projekt som kommissionen föreslagit.

Life-programmet

Life är Europeiska unionens program för ekonomiskt stöd till projekt inom miljö- och naturvård över hela EU, i kandidatländerna och i angränsande regioner. Programmets främsta mål är att genom finansiering av särskilda åtgärder bidra till utvecklingen och genomförandet av EU:s miljöpolitik. Life består av tre olika avsnitt: Life-Miljö, Life-Natur och Life-Tredje land. Life-Miljö-avsnittet samfinansierar innovativa lösningar på miljöproblem. De viktigaste aspekterna av Life-Miljö-projekt är innovation, överförbarhet och demonstration. För närvarande har en budget på 640 miljoner euro avsatts för Life-programmet, som löper fram till 2004. Knappt hälften av den sammanlagda Life-budgeten är avsatt för Life-Miljö-projekt(1).

I bilagan finns en sammanfattning av projekten i varje land. Ytterligare upplysningar om vart och ett av de 104 projekten finns i Life-programmets projektdatabas på följande Internetadress: http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm.

BILAGA

Projekt inom Life-Miljö 2003 i de olika länderna

  Österrike

Antal projekt som får stöd: 2

Ett projekt kommer att drivas av en icke-statlig organisation i Wien och det andra av ett privat företag i Niederösterreich. Projekten avser rening av avloppsvatten och miljövänlig teknik.

  Belgien

Antal projekt som får stöd: 4

Tre av fyra projekt kommer att drivas av privata organ och det fjärde av en offentlig myndighet. Det miljöområde som främst behandlas i de godkända projekten är förvaltning av vatten (ett projekt avser grundvattenskydd och ett annat rening av avloppsvatten). Ett projekt avser avfallshantering (förpackningar och plast) och det andra integrerad produktpolicy (ekodesign, ekoeffektivitet och gröna finansiella produkter). De godkända projekten täcker de tre regionerna i Belgien, dvs. Flandern, Vallonien och Brysselregionen.

  Danmark

Antal projekt som får stöd: 3

Projekten kommer att drivas i samarbete mellan offentliga myndigheter (på statlig, regional och lokal nivå) och privata företag. Två av projekten avser rening av avloppsvatten. Inom det ena av dessa projekt kommer man att utveckla kostnadseffektiva metoder för hantering av regnvatten och inom det andra kommer man att utveckla en innovativ metod för hantering av hormonstörande ämnen i avloppsvatten. Både dessa projekt kommer således att bidra till genomförandet av ramdirektivet på vattenområdet. Genom det tredje projektet lanseras en veckokampanj för EU-blomman (EU:s miljömärke). I detta projekt kommer nationella myndigheter, privata företag och icke-statliga organisationer i nio medlemsstater att delta.

  Estland

Antal projekt som får stöd: 1

Inom ramen för projektet kommer det att införas metoder för livscykelbedömning i Estland genom att man undersöker effekterna av elproduktion från oljerika sediment-bergarter på produkters miljöprestanda. Stödmottagaren är ”Eesti Energia”, den största kraftproducenten i Estland. Inom projektet planeras internationellt samarbete med ett miljöinstitut i Finland och privata forskningsorgan.

  Finland

Antal projekt som får stöd: 2

Ett av projekten har föreslagits av ett privat företag och ett annat av en offentlig institution.

Ett av projekten gäller förvaltning av vatten, närmare bestämt grundvattenskydd och rening av avloppsvatten på kommunal nivå. Det andra projektet kommer att avse förpackningar och avfall och kommer att genomföras i ett europeiskt sammanhang.

  Frankrike

Antal projekt som får stöd: 4

Dessa projekt omfattar olika miljösektorer. Två projekt avser avfallshantering och de övriga två inriktas på rening av avloppsvatten respektive integrerad miljöförvaltning. Två av projekten föreslogs av privata företag, medan ett föreslogs av en lokal myndighet och ytterligare ett av en icke-statlig organisation. Två projekt från landets södra del har godkänts och ett från den östra delen. Ett projekt kommer att genomföras i närheten av Paris.

  Tyskland

Antal projekt som får stöd: 7

Projekten kommer att genomföras i sex regioner: Två projekt kommer att drivas i Berlin och ett i var och en av följande regioner: Baden-Württemberg, Hamburg, Saarland, Bayern och Nordrhein Westfalen. Fyra av de tyska projekten föreslogs av privata företag och de övriga tre av en icke-statlig organisation, en offentlig institution respektive en offentlig myndighet. De tyska projekten avser främst miljövänlig teknik; närmare bestämt fyra av de sju projekten avser detta område. Inom två projekt kommer man att arbeta med problem som gäller avloppsvatten och ett projekt kommer att koncentreras på integrerad miljöförvaltning i europeiska kyrkor genom miljölednings- och miljörevisionsordningen (EMAS).

  Grekland

Antal projekt som får stöd: 8

Hälften av projekten kommer att ledas av offentliga institutioner, två av icke-statliga organisationer, ett av en offentlig myndighet och ett av ett privat organ. Det finns inte något övergripande tema för de grekiska projekt som valts ut, utan alla miljösektorerna inom Life-Miljö behandlas. Tre projekt avser avfallshantering (två avser avfall i stora kvantiteter och ett avser farligt eller problematiskt avfall), ett projekt gäller förvaltning av vatten (grundvattenskydd), två projekt kommer att koncentreras på konsekvenserna av ekonomisk verksamhet (närmare bestämt miljövänlig teknik och minskade utsläpp av växthusgaser). De sista två projekten kommer att koncentreras på integrerad produktpolicy (miljömärkning och en miljövänligare upphandling från de lokala myndigheternas sida).

  Ungern

Antal projekt som får stöd: 4

Dessa projekt kommer att drivas av flera olika organ, närmare bestämt ett privat organ, en icke-statlig organisation, en offentlig institution och en offentlig myndighet. Projekten avser bland annat följande miljöfrågor: förvaltning av vatten (i avrinningsområden och återställande av en flodslätt), miljökonsekvenser av ekonomisk verksamhet (hållbar turism) och avfallshantering (farligt eller problematiskt avfall).

  Irland

Antal projekt som får stöd: 1

Inom ramen för detta projekt, som föreslagits av ett privat företag som är etablerat i County Monaghan, kommer det att utvecklas en innovativ strategi för hantering av flytgödsel.

  Italien

Antal projekt som får stöd: 14

Hälften av projekten har föreslagits av offentliga institutioner (såsom universitet eller lokala förvaltningar), medan den andra hälften har föreslagits av privata organ eller icke-statliga organisationer. Fyra av projekten avser främst avfallshantering. Tre projekt koncentreras på miljölednings- och miljörevisionsordningen (EMAS) och två projekt har godkänts inom vart och ett av följande tre områden: miljömärkning, miljövänlig teknik och fysisk planering. Det har också godkänts ett förslag som gäller miljökonsekvenserna av ekonomisk verksamhet. De sökandes geografiska fördelning visar återigen att Emilia-Romagna är framträdande i Life-Miljö, då fyra projekt återfinns i den regionen. Två projekt har godkänts i Lombardiet och Kampanien, medan ett projekt har godkänts inom var och en av följande regioner: Toscana, Ligurien, Venetien, Lazio, Sardinien och Apulien.

  Lettland

Antal projekt som får stöd: 1

Inom ramen för projektet kommer en innovativ metod för kompostering av biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall att demonstreras. Stödmottagare är den nationella sammanslutningen för avfallshantering, och projektet kommer att genomföras i partnerskap med flera lokala myndigheter och Lettlands universitet.

  Luxemburg

Det har inte föreslagits några projekt under året.

  Nederländerna

Antal projekt som får stöd: 12

Med undantag av ett projekt som kommer att ledas av en offentlig myndighet kommer alla projekt att drivas av privata organ. Projekten gäller främst två miljösektorer: Sju av projekten avser miljökonsekvenserna av ekonomisk verksamhet (tre avser miljövänlig teknik, tre minskade utsläpp av växthusgaser och ett avser hållbar turism) och fem projekt koncentreras på förvaltning av vatten (tre avser rening av avloppsvatten, ett avser grundvattenskydd och ett filtrering av vatten från tätbebyggda områden).

  Portugal

Antal projekt som får stöd: 6

Två av projekten har föreslagits av lokala förvaltningar och de övriga fyra av universitet och forskningscentrum. Det populäraste området för de portugisiska projekten i år är integrerad miljöförvaltning (EMAS etc.), som behandlas inom tre av de sex projekten. De övriga projekten kommer att behandla miljövänlig teknik, förvaltning av vatten och avfallshantering. Tre av projekten genomförs i eller i närheten av Lissabon. Ett projekt genomförs i Porto, ett i landets centrala del och ett i landets södra del.

  Rumänien

Antal projekt som får stöd: 1

De projekt som valts ut i Rumänien gäller förvaltning av vatten i avrinningsområden och kommer att drivas av en offentlig institution.

  Slovakien

Antal projekt som får stöd: 1

I år föreslog Slovakien för första gången projekt och det har beslutats att ett av dessa skall få stöd. Detta projekt gäller minskade utsläpp av växthusgaser och föreslogs av en icke-statlig organisation.

  Slovenien

Antal projekt som får stöd: 2

Både den privata och den offentliga sektorn företräds i år. Ett förslag, som inriktas på energibesparingar i sektorn för centralvärme, har lämnats in av ett privat företag i Ljubljana (”Globalvision”). Inom det andra projektet kommer man att undersöka en innovativ metod för hållbart återställande av en deponi. Projektet föreslogs av kommunen Ormoz.

  Spanien

Antal projekt som får stöd: 15

Åtta av stödmottagarna är privata företag och icke-statliga organisationer, medan de övriga är offentliga förvaltningar. Avfallshantering och förvaltning av vatten är de populäraste områdena för de spanska projekt som valts ut i år. Andra frågor som tas upp är miljövänlig teknik, kustmiljöer och stadsmiljöer. De flesta av projekten kommer att genomföras i områden utmed Medelhavet. Ett projekt har också godkänts i var och en av följande regioner: La Rioja, Castilla y León, Andalusien, Extremadura and Galicien.

  Sverige

Antal projekt som får stöd: 8

Tyngdpunkten ligger på utvecklingen av olika metoder för avfallshantering och rening av avloppsvatten. De projekt som valts ut fördelar sig jämnt mellan sektorerna för miljövänlig teknik, avfallshantering och förvaltning av vatten (två projekt i respektive sektor). Miljövänlig teknik kommer att utvecklas och demonstreras när det gäller värmebehandling av utsäde istället för kemisk behandling, samt innovativ hantering av restprodukter i köttindustrin.

Reningen av avloppsvatten kommer att utvecklas ytterligare inom garvningsindustrin, medan två nya innovativa metoder kommer att prövas för att förebygga avfallsproduktion och återvinna använda oljefilter. Andra mindre vanliga projektområden berörs av projekt som syftar till att minska bullret vid avfallsinsamling och genomföra ramdirektivet på vattenområdet i skogar. Flera stora byggföretag har vidtagit gemensamma åtgärder för att underlätta ett successivt avskaffande av mycket farliga ämnen inom byggsektorn. Svenska skogsstyrelsen kommer i år att inleda två nya projekt som avser återvinning av vedaska respektive demonstration av möjligheter i skogen att stödja genomförandet av ramdirektivet på vattenområdet. När det gäller detta arbete kommer man att fortsätta sitt väletablerade internationella samarbete med franska myndigheter på skogsområdet.

  Förenade kungariket

Antal projekt som får stöd: 8

Hälften av de sökande som kommer att få stöd är myndigheter och universitet och den andra hälften är organisationer i den privata sektorn. Avfallshantering är det populäraste området för projekten i Förenade kungariket under 2003 och innovativa strategier kommer att demonstreras inom flera projekt. Andra sektorer som får anslag i år är bland annat miljölednings- och miljörevisionsordningen (EMAS), stadsmiljöplanering, förebyggande av föroreningar av vatten från jordbruk och utveckling av strategier för förvaltning av kustområden för att minska effekterna av klimatförändringen.

(1) 47 % av medlen har avsatts för Life-Natur-program respektive Life-Miljö-program och 6 % för program som avser Life-Tredje land.


Side Bar