Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/03/1200

Brussel, 5 september 2003

LIFE-Milieu: 104 milieu-innovatieprojecten ontvangen Commissiebijdrage van 69 miljoen euro

De Europese Commissie heeft 104 milieu-innovatieprojecten geselecteerd die in aanmerking komen voor een bijdrage van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-Milieu-programma. De geselecteerde projecten zullen worden uitgevoerd door veertien EU-lidstaten (alle staten behalve Luxemburg) en zes kandidaat-lidstaten (Estland, Letland, Hongarije, Roemenië, Slovenië en Slowakije). Deze projecten vertegenwoordigen een totale investering van 216 miljoen euro, waarvan LIFE-Milieu 69 miljoen euro zal financieren. De geselecteerde projecten maken gebruik van geavanceerde technologie om milieuproblemen op verscheidene gebieden op te lossen. Als gekeken wordt naar het aantal geselecteerde projecten en de toegekende EU-bijdrage, dan overheersen dit jaar de beleidssectoren afvalbeheer en geïntegreerde productie.

Geïntegreerd productiebeleid en afvalbeheer voeren de boventoon

De 104 geselecteerde projecten hebben betrekking op de volgende 5 gebieden: stimulering van de integratie van milieuoverwegingen en de ontwikkeling van landgebruik, planning en stedelijk beheer; stimulering van duurzaam beheer van watervoorraden; preventie, recycling en hergebruik van afval; vermindering van de milieu-effecten van economische activiteiten; en stimulering van geïntegreerd productiebeleid.

Het merendeel van de geselecteerde projecten (27 projecten, EU-bijdrage 17,4 miljoen euro) heeft als thema geïntegreerd productiebeleid. De 25 projecten die betrekking hebben op afvalbeheer ontvangen echter de grootste bijdrage (EU-bijdrage 18,7 miljoen euro, 27% van het totaal). Bij het beleidsthema geïntegreerd productiebeleid heeft meer dan de helft van de projecten betrekking op milieubeheer, en wel via het milieubeheer- en -auditsysteem (EMAS). Andere projecten zijn gericht op eco-ontwerp, groene financiële producten en eco-etikettering, waaronder een Deens project dat zich bezighoudt met de introductie van de Europese Bloemenweek, een campagne voor het EU-ecolabel. De 25 geselecteerde afvalbeheerprojecten richten zich op verpakking en plastic, gevaarlijk of problematisch afval, of afvalstromen van grote omvang.

Ook duurzaam beheer van watervoorraden ontvangt dit jaar een aanzienlijk deel van de bijdrage, met 24 projecten die in aanmerking komen voor 20% van de bijdrage (EU-bijdrage 13,7 miljoen euro). Vorig jaar was dit de meest populaire sector (uitgedrukt in aantal geselecteerde projecten en toegekende EU-financiering). De projecten hebben betrekking op afvalwaterzuivering, grondwaterbescherming en het beheer van stroomgebieden.

Zeventien projecten, die zijn medegefinancierd voor een bedrag van maar liefst 11,9 miljoen euro, hebben betrekking op het thema rond de terugdringing van de effecten van economische activiteiten en, ondermeer door schone technologieën en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte is 7,5 miljoen euro toegekend aan 11 projecten die betrekking hebben op het stimuleren van de integratie van milieuoverwegingen in het stedelijk milieu, het beheer van kustzones, toerisme, of andere gebieden die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling en planning van landgebruik. In het kader van ditzelfde thema zijn 4 projecten gericht op het specifieke probleem rond luchtkwaliteit en de bestrijding van geluidsoverlast.

De EU-financiering van 69 miljoen euro dekt ongeveer 32% van de projectkosten voor 2003. De resterende 147 miljoen euro wordt gefinancierd via begunstigden, partners en medefinancierders. De gemiddelde financiële toewijzing van de EU per project bedraagt EUR 667.978.

Van de 104 projecten die dit jaar geselecteerd zijn, wordt bijna de helft beheerd door particuliere instanties (48%), met inbegrip van het midden- en kleinbedrijf. Onder de begunstigden bevindt zich tevens een aanzienlijk aantal overheden en instellingen (40%), hoewel dit percentage 11% lager ligt dan het aantal projecten dat vorig jaar door organisaties uit de collectieve sector is ingediend. Ten slotte zal 12% van de geselecteerde projecten beheerd worden door niet-gouvernementele organisaties, twee keer zoveel als vorig jaar.

De selectieprocedure van dit jaar

In de selectieronde van 2003 ontving de Commissie 532 aanvragen (10% meer dan vorig jaar), waarvan er 484 (91%) in aanmerking kwamen. De voorstellen werden ingediend door diverse openbare en particuliere instellingen uit alle lidstaten, met uitzondering van Luxemburg, en 6 kandidaat-lidstaten: Estland, Letland, Hongarije, Roemenië, Slovenië, en voor het eerst, Slowakije.

De voorstellen hebben een rigoureuze evaluatieprocedure doorlopen en zijn door de Commissie gerangschikt naar verdienste. Hierbij is de Commissie geholpen door een groep onafhankelijke deskundigen. Het LIFE-comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en waarnemers uit de kandidaat-lidstaten, hebben unaniem een gunstig advies verstrekt over de lijst met 104 geselecteerde projecten die door de Commissie zijn voorgesteld.

Het LIFE-programma

LIFE is het programma van de Europese Unie dat financiële ondersteuning biedt aan milieu- en natuurinstandhoudingsprojecten in de EU, kandidaat-lidstaten en aangrenzende regio's. De algemene doelstelling van LIFE III is om via de financiering van specifieke activiteiten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het milieubeleid van de EU. LIFE bestaat uit 3 aparte componenten: LIFE-Milieu, LIFE-Natuur en LIFE-Derde landen. De component LIFE-Milieu medefinanciert innovatieve oplossingen voor milieuproblemen. De belangrijkste kenmerken van LIFE-Milieu-projecten zijn innovatie, overdraagbaarheid en demonstratie. Voor het huidige LIFE-programma, dat loopt tot 2004, is een begroting van 640 miljoen euro beschikbaar. Net iets minder dan de helft van de totale LIFE-begroting is beschikbaar voor LIFE-Milieu-projecten.(1)

Zie de bijlage voor samenvattingen van de projecten in elk land. Meer informatie over de 104 nieuwe projecten is beschikbaar in de LIFE-projectdatabase op http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm.

BIJLAGE

LIFE-Milieu-projecten 2003 per land

België

Aantal gefinancierde projecten: 4

Drie van de vier projecten worden beheerd door particuliere structuren; het resterende project wordt beheerd door een overheidsdienst. Waterbeheer is de belangrijkste milieusector die door de goedgekeurde projecten aan de orde wordt gesteld (één project heeft betrekking op grondwaterbescherming; het andere project heeft betrekking op afvalwaterverwerking). Eén project is gericht op afvalbeheer (de verpakkings- en plasticsector); het andere project is gericht op geïntegreerd productiebeleid (eco-ontwerp, eco-rendement, groene financiële producten). Vanuit geografisch perspectief hebben de goedgekeurde projecten betrekking op de drie Belgische gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel-Hoofdstad.

Denemarken

Aantal gefinancierde projecten: 3

De projecten worden allemaal beheerd via een samenwerkingsmodel, waarbij zowel overheden (staatsniveau, regionaal niveau en lokaal niveau) als privé-ondernemingen zijn betrokken. Twee van de projecten hebben betrekking op de zuivering van afvalwater: één project zal kostenefficiënte methoden ontwikkelen voor de zuivering van regenwater; het andere project zal een innovatieve methode ontwikkelen voor de verwijdering van endocriene disruptors in afvalwater. Beide projecten zullen daarmee een bijdrage leveren aan de uitvoering van de kaderrichtlijn Water. Bij het derde project, dat zich bezighoudt met de introductie van de Europese Bloemenweek (een campagne voor het EU-ecolabel), zullen nationale instanties, privé-ondernemingen en niet-gouvernementele organisaties uit negen lidstaten worden betrokken.

Estland

Aantal gefinancierde projecten: 1

Dit project heeft betrekking op de introductie van evaluatiemethodologieën voor levenscycli in Estland, door onderzoek te verrichten naar de invloed van elektriciteitsopwekking uit olierijk afzettingsgesteente op de milieuprestaties van producten. De begunstigde is de grootste energieproducent in Estland: Eesti Energia. Het project voorziet in internationale samenwerking met een milieu-instituut in Finland en particuliere onderzoeksorganisaties.

Finland

Aantal gefinancierde projecten: 2

Eén van de projecten is ingediend door een privé-onderneming; het andere project is ingediend door een openbare instelling.

Eén van de projecten heeft betrekking op waterbeheer, specifieker gezegd grondwaterbescherming en afvalwaterverwerking op gemeentelijk niveau, terwijl het andere project zich bezighoudt met verpakking en afval. Dit laatste project zal in Europees verband worden uitgevoerd.

Frankrijk

Aantal gefinancierde projecten: 4

Deze projecten hebben betrekking op verschillende milieusectoren. Twee projecten hebben betrekking op afvalbeheer, terwijl de andere twee projecten gericht zijn op respectievelijk afvalwaterverwerking en geïntegreerd milieubeheer. Twee van deze projecten zijn ingediend door privé-ondernemingen, één project is ingediend door een lokale instantie, en het laatste project is ingediend door een niet-gouvernementele organisatie. Met betrekking tot de geografische verdeling van de projecten kan vermeld worden dat twee projecten uit het zuiden, één project uit het oosten en één project uit de buurt van Parijs zijn goedgekeurd.

Duitsland

Aantal gefinancierde projecten: 7

Geografisch zijn de projecten in zes regio's gesitueerd: twee projecten worden beheerd in Berlijn. Daarnaast wordt in elk van de volgende regio's één project beheerd: Baden-Württemberg, Hamburg, Saarland, Beieren en Noordrijn-Westfalen. Vier van de Duitse projecten zijn ingediend door privé-ondernemingen; de andere drie zijn ingediend door respectievelijk een niet-gouvernementele organisatie, een openbare instelling en een overheidsdienst. De belangrijkste sector die door de Duitse projecten aan de orde wordt gesteld is schone technologieën: vier van de zeven projecten hebben betrekking op dit gebied. Twee projecten zijn gericht op afvalwaterproblemen. Eén project is gericht op geïntegreerd eco-beheer van Europese kerken via het milieubeheer- en -auditsysteem (EMAS).

Griekenland

Aantal gefinancierde projecten: 8

De helft van de projecten wordt beheerd door openbare instellingen (twee door niet-gouvernementele organisaties en één door respectievelijk een overheidsdienst en een particuliere structuur). Er is geen grote thematische tendens in de geselecteerde Griekse projecten, aangezien de projecten betrekking hebben op alle milieusectoren die onder het LIFE-Milieu-programma vallen. Drie projecten hebben betrekking op afvalbeheer (twee op afvalstromen van grote omvang, één op gevaarlijk of problematisch afval), één project heeft betrekking op waterbeheer (grondwaterbescherming), twee projecten zullen gericht zijn op de effecten van economische activiteiten (te weten schone technologieën en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen), en de laatste twee projecten zullen zich concentreren op geïntegreerd productiebeleid (eco-etikettering en milieuvriendelijke aanbesteding door lokale instanties).

Hongarije

Aantal gefinancierde projecten: 4

Deze projecten worden beheerd door diverse structuren: één particuliere structuur, één niet-gouvernementele organisatie, één openbare instelling en één overheidsdienst. De milieusectoren die door de projecten aan de orde worden gesteld zijn waterbeheer (op de schaal van het stroomgebied, en het herstel van een overstromingsgebied), de invloed van economische activiteiten (duurzaam toerisme) en afvalbeheer (gevaarlijk of problematisch afval).

Ierland

Aantal gefinancierde projecten: 1

Dit project, dat is voorgesteld door een particulier bedrijf uit County Monaghan, hanteert een innovatieve benadering voor de verwerking van gier.

Italië

Aantal gefinancierde projecten: 14

De helft van de projecten is ingediend door openbare instellingen (zoals universiteiten of lokale overheden), terwijl de andere helft is ingediend door particuliere organen of niet-gouvernementele organisaties. Vier projecten richten zich voornamelijk op de milieusector afvalbeheer. Drie projecten zijn gericht op het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), terwijl voor elk van de volgende drie sectoren twee projecten zijn goedgekeurd: eco-etikettering, schone technologieën en de planning van landgebruik. Ten slotte is er een voorstel goedgekeurd dat betrekking heeft op de invloed van economische activiteiten. De geografische locatie van de kandidaten bevestigt nogmaals de belangrijke aanwezigheid van de regio Emilia-Romagna in LIFE-Milieu. In deze regio zijn wel vier projecten gesitueerd. In Lombardije en Campanië zijn per regio twee projecten goedgekeurd, terwijl voor elk van de volgende regio's één project is goedgekeurd: Toscane, Ligurië, Veneto, Lazio, Sardinië en Apulië.

Letland

Aantal gefinancierde projecten: 1

Dit project demonstreert een innovatieve methode voor de compostering van biologisch afbreekbaar gemeentelijk afval. De begunstigde is de nationale vereniging voor afvalbeheer. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met verscheidene lokale instanties en de Universiteit van Letland.

Luxemburg

Er zijn dit jaar geen projecten ingediend.

Nederland

Aantal gefinancierde projecten: 12

Alle projecten worden beheerd door particuliere structuren, met uitzondering van één project, dat zal worden uitgevoerd door een overheidsdienst. De projecten zijn met name gericht op twee milieusectoren: zeven projecten hebben betrekking op de invloed van economische activiteiten (drie projecten voor schone technologieën, drie projecten voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en één project voor duurzaam toerisme), en vijf projecten zijn gericht op waterbeheer (drie projecten voor afvalwaterverwerking, één project voor grondwaterbescherming en één project voor de filtering van stedelijk water).

Oostenrijk

Aantal gefinancierde projecten: 2

Eén project wordt beheerd door een niet-gouvernementele organisatie in Wenen; een ander project wordt beheerd door een privé-onderneming in Neder-Oostenrijk. De projecten hebben betrekking op de zuivering van afvalwater en schone technologieën.

Portugal

Aantal gefinancierde projecten: 6

Twee projecten zijn ingediend door lokale overheden. De andere vier projecten zijn ingediend door universiteiten en onderzoekscentra. Geïntegreerd milieubeheer (EMAS, enzovoort) is dit jaar de meest populaire sector voor Portugese projecten (drie van de zes projecten). De andere projecten zijn gericht op schone technologieën, water en afvalbeheer. Drie van de projecten zijn in of bij Lissabon gesitueerd. Eén project is gesitueerd in Porto, één in de centrale regio en een ander project in het zuiden van het land.

Roemenië

Aantal gefinancierde projecten: 1

Het project dat in Roemenië is geselecteerd heeft betrekking op waterbeheer op de schaal van het stroomgebied en wordt beheerd door een openbare instelling.

Slovenië

Aantal gefinancierde projecten: 2

Dit jaar worden zowel de particuliere als de collectieve sector vertegenwoordigd: één voorstel, dat gericht is op energiebesparingen in de centraleverwarmingssector, is ingediend door de privé-onderneming “Globalvision” uit Ljubljana. Bij het andere project zal onderzoek worden verricht naar een innovatieve methodologie voor het duurzame herstel van een stortplaats. Dit project is ingediend door de gemeente Ormoz.

Slowakije

Aantal gefinancierde projecten: 1

Dit jaar zijn voor het eerst projecten voorgesteld door Slowakije. Voor één van deze projecten is goedkeuring voor financiering verkregen. Het project heeft betrekking op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, en is voorgedragen door een niet-gouvernementele organisatie.

Spanje

Aantal gefinancierde projecten: 15

Acht van de begunstigden zijn privé-ondernemingen en niet-gouvernementele organisaties. De andere begunstigden zijn openbare besturen. Afval en waterbeheer is de meest populaire sector voor de Spaanse projecten die dit jaar geselecteerd zijn. Overige kwesties die aan de orde worden gesteld zijn schone technologieën, kustmilieu en stedelijk milieu. De meeste projecten zijn gesitueerd in het Middellandse-Zeegebied. Voor elk van de volgende regio's is één project goedgekeurd: La Rioja, Castilla y León, Andalusië, Extremadura en Galicië.

Verenigd Koninkrijk

Aantal gefinancierde projecten: 8

De helft van de succesvolle kandidaten bestaat uit overheden en universiteiten. De andere helft bestaat uit organisaties uit de particuliere sector. Afvalbeheer is de meest populaire sector voor Britse projecten in 2003, en verscheidene projecten zullen innovatieve benaderingen op dit gebied demonstreren. Andere sectoren die dit jaar zullen worden gefinancierd zijn het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), stedelijke milieuplanning, de preventie van watervervuiling in de landbouw en de ontwikkeling van beheerstrategieën voor kustzones om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Zweden

Aantal gefinancierde projecten: 8

De nadruk ligt op de ontwikkeling van verschillende zuiveringsmethoden voor afval en afvalwater. De succesvolle projecten zijn evenredig verdeeld over de sectoren schone technologieën, afval en waterbeheer twee projecten in elke sector. Op het gebied van thermische zaadbehandeling (versus chemische behandeling en de innovatieve behandeling van restproducten in de vleesindustrie) zullen schone technologieën worden ontwikkeld en gedemonstreerd. In de leerindustrie zal verdere ontwikkeling plaatsvinden van afvalwaterbeheer, terwijl er twee nieuwe innovatieve methoden zullen worden getest voor de preventie van afvalproductie en het hergebruik van oliefilters. Andere minder gangbare gebieden vallen onder projecten die gericht zijn op de bestrijding van geluidsoverlast bij de inzameling van afval en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water in bossen. Verscheidene grote bouwbedrijven hebben de handen ineengeslagen om een geleidelijke afbouw mogelijk te maken van zeer gevaarlijke stoffen in de bouwsector. De Zweedse nationale raad voor de bosbouw zal dit jaar met twee nieuwe projecten beginnen: de recyclering van houtas en de demonstratie van mogelijkheden voor het gebruik van bosgrond ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn Water. Tijdens deze werkzaamheden zal de nauwe internationale samenwerking met de Franse bosbouwautoriteiten worden voortgezet.

(1)Zevenenveertig procent van het fonds is beschikbaar voor alle programma's van LIFE-Natuur en LIFE-Milieu, en 6% is beschikbaar voor het programma van LIFE-Derde landen.


Side Bar