Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/1200

Bryssel 5. syyskuuta 2003

Ympäristön LIFE-tuki: 104 innovatiivista ympäristöhanketta saa komissiolta yhteensä 69 miljoonaa euroa rahoitustukea

Euroopan komissio on valinnut 104 ympäristöalan innovaatiohanketta, joita se rahoittaa ympäristön LIFE-tukijärjestelmässä. Valittujen hankkeiden toteuttajina on neljätoista EU:n jäsenvaltiota (kaikki muut paitsi Luxemburg) ja kuusi ehdokasmaata (Viro, Latvia, Unkari, Romania, Slovenia ja Slovakia). Näiden hankkeiden kokonaisinvestoinnit ovat noin 216 miljoonaa euroa, joista ympäristön LIFE-tuki kattaa 69 miljoonaa euroa. Valituissa hankkeissa käytetään uusinta teknologiaa ympäristöongelmien ratkaisuun useilla alueilla. Tämä vuonna suurin osa EU-rahoitusta saavista hankkeista edustaa jätehuoltoa ja yhdennettyä tuotantopolitiikkaa.

Yhdennetty tuotantopolitiikka ja jätehuolto pääosissa

Valitut 140 hanketta kattavat seuraavat 5 aluetta: ympäristönäkökohtien parempi sisällyttäminen maankäytön kehittämiseen, suunnitteluun ja kaupunkialueiden hoitoon; vesivarojen kestävän hoidon edistäminen; jätteen syntymisen estäminen, kierrätys ja uudelleenkäyttö; taloudellisen toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen; ja yhdennetyn tuotantopolitiikan edistäminen.

Yhdennetty tuotantopolitiikka on aiheena suurimmassa osassa valituista hankkeista (27 hanketta, EU:n rahoitus 17,4 miljoonaa euroa). Jätehuoltoa käsittelevät 25 hanketta saavat kuitenkin suurimman osan rahoituksesta (EU:n osuus 18,7 miljoonaa euroa, joka on 27 % kokonaistuesta). Yhdennettyä tuotantopolitiikkaa käsittelevistä hankkeista yli puolet liittyy yhdennettyyn ympäristöasioiden hallintaan ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän eli EMAS-järjestelmän avulla. Muissa hankkeissa keskitytään ekosuunnitteluun, vihreisiin rahoitustuotteisiin ja ympäristömerkintöihin, kuten EU:n ympäristömerkkiin liittyvässä tanskalaisessa hankkeessa "European Flower Week Campaign". Valitut 25 jätehuoltohanketta liittyvät pakkaamiseen ja muoveihin, vaarallisiin tai ongelmajätteisiin tai määrältään merkittäviin jätteisiin.

Myös vesivarojen kestävän hoidon kannustaminen saa tänä vuonna huomattavan osuuden rahoituksesta: 24 hanketta saa 20 prosenttia rahoituksesta (EU:n osuus 13,7 miljoonaa euroa). Viime vuonna se oli menestynein alue valittujen hankkeiden ja EU-rahoituksen määrän suhteen. Hankkeissa käsitellään jätevesien käsittelyä, pohjaveden suojelua ja joen valuma-alueen hoitoa. 17 hanketta, joiden rahoitusta tuetaan 11,9 miljoonalla eurolla, liittyvät taloudellisen toiminnan vaikutusten minimointiin, ja siihen kuuluu puhtaan teknologian käyttöä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä.

7,5 miljoonaa euroa annetaan 11 hankkeelle, jotka koskevat ympäristönäkökohtien sisällyttämistä kaupunkiympäristöön, rannikkoalueiden hoitoon, matkailuun ja muihin maankäytön kehittämisen ja suunnittelun alueisiin. Saman teeman puitteissa neljä hanketta käsittelee erityisesti ilmanlaatuun ja meluntorjuntaan liittyvää ongelmaa.

EU:n rahoitusosuus, 69 miljoonaa euroa, kattaa vuoden 2003 hankekustannuksista noin 32 %. Loput 147 miljoonaa euroa tulevat edunsaajilta, kumppaneilta ja osarahoittajilta. EU:n keskimääräinen rahoitustuki hanketta kohti on 667 978 euroa.

Tälle vuodelle valituissa 104 hankkeessa lähes puolessa hallinnoijana toimii yksityinen taho (48 %), ja joukkoon kuuluu pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Myös viranomaiset ja julkiset laitokset ovat näkyvästi läsnä edunsaajien joukossa (40 %), vaikka julkisen sektorin hankkeiden määrä on 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Valtiosta riippumattomat järjestöt hallinnoivat 12 % valituista hankkeista, mikä on kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

Tämänvuotinen valintaprosessi

Vuoden 2003 valintakierroksella komissio sai 532 hakemusta (10 % enemmän kuin viime vuonna), joista 484 (91 %) katsottiin tukikelpoiseksi. Hanke-ehdotuksia jättivät monentyyppiset julkiset ja yksityiset organisaatiot kaikista jäsenvaltioista, Luxemburgia lukuun ottamatta, ja kuudesta ehdokasmaasta; Viro, Latvia, Unkari, Romania, Slovenia ja, ensimmäistä kertaa, Slovakia.

Komissio arvioi ehdotukset perusteellisesti ja asetti ne paremmuusjärjestykseen riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän avustuksella. LIFE-komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja ehdokasmaiden tarkkailijoista, antoi yksimielisen puoltavan lausunnon komission esittämälle 104 valitun hankkeen luettelolle.

LIFE-ohjelma

LIFE on Euroopan unionin väline, jolla annetaan taloudellista tukea ympäristön ja luonnon suojeluhankkeille kaikkialla EU:ssa, ehdokasmaissa ja rajaseuduilla. LIFE-ohjelman yleinen tavoite on erityisiä toimia rahoittamalla myötävaikuttaa EU:n ympäristöpolitiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen. LIFE-ohjelmaan kuuluu kolme erillistä osaa: ympäristön LIFE-tuki, luonnon LIFE-tuki ja yhteisön ulkopuolisten maiden LIFE-tuki. Ympäristön LIFE-tuella osallistutaan ympäristöongelmien innovatiivisten ratkaisujen rahoittamiseen. Ympäristön LIFE-hankkeiden keskeisiä ominaisuuksia ovat: innovaatio, siirrettävyys ja demonstrointi. Nykyinen LIFE-ohjelma jatkuu vuoteen 2004 asti ja sen budjetti on 640 miljoonaa euroa. LIFE-ohjelman kokonaisbudjetista on hieman alle puolet varattu ympäristön LIFE-hankkeille(1).

Liitteessä on tiivistelmä kunkin maan hankkeista. Lisätietoa kustakin 104 uudesta hankkeesta on LIFE-hankkeiden tietokannassa verkko-osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

LIITE

Ympäristön LIFE-tuen hankkeet vuonna 2003

Itävalta

Rahoitettuja hankkeita: 2

Yhtä hanketta hallinnoi valtiosta riippumaton järjestö Wienissä ja toista yksityinen yritys Ala-Itävallassa. Hankkeet liittyvät jäteveden käsittelyyn ja puhtaaseen teknologiaan.

Belgia

Rahoitettuja hankkeita: 4

Kolmea hanketta hallinnoivat yksityiset tahot ja yhtä viranomainen. Vesihuolto on hyväksyttyjen hankkeiden keskeinen ympäristöteema (yksi hanke liittyy pohjaveden suojeluun ja yksi jäteveden käsittelyyn). Yhdessä hankkeessa käsitellään jätehuoltoa (pakkaukset ja muovit) ja yhdessä yhdennettyä tuotantopolitiikkaa (ekosuunnittelu, ekotehokkuus ja vihreät rahoitusmenetelmät). Hyväksytyt hankkeet kattavat maantieteellisesti kolme Belgian aluetta: Flanderin, Vallonian ja Brysselin pääkaupunkialueen.

Tanska

Rahoitettuja hankkeita: 3

Kaikkia hankkeita hallinnoidaan yhteistyössä viranomaisten (kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason) ja yksityisyritysten kesken. Kaksi hanketta liittyy jäteveden käsittelyyn: toisessa kehitetään kustannustehokkaita menetelmiä sadevesien käsittelyyn, ja toisessa kehitetään innovatiivista menetelmää jäteveden hormonaalisten haitta-aineiden käsittelyyn. Kummallakin hankkeella edistetään siten vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanoa. Kolmannessa hankkeessa käynnistetään ns. eurooppalainen kukkaviikkokampanja, joka liittyy EU:n ympäristömerkkiin. Siinä on osapuolina kansallisia viranomaisia, yksityisyrityksiä ja valtiosta riippumattomia järjestöjä yhdeksässä jäsenvaltiossa.

Viro

Rahoitettuja hankkeita: 1

Hankkeessa otetaan käyttöön elinkaaren arvioinnin metodologiaa Virossa tutkimalla öljypitoisista sedimenttikivilajeista tuotetun sähkön osuutta tuotteiden ympäristövaikutuksista. Edunsaajana on Viron suurin energian tuottaja: Eesti Energia. Hankkeessa kaavaillaan kansainvälistä yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen ja yksityisten tutkimuslaitosten kanssa.

Suomi

Rahoitettuja hankkeita: 2

Yhden hankkeen taustalla on yksityisyritys ja toisen julkinen laitos.

Toisessa hankkeessa aiheena on vesihuolto, tarkemmin sanoen pohjaveden suojelu ja kunnallinen jäteveden käsittely, kun taas toisessa, Euroopan tasolla toteutettavassa hankkeessa käsitellään pakkaamista ja jätettä.

Ranska

Rahoitettuja hankkeita: 4

Hankkeet kattavat eri ympäristöaloja. Kaksi hanketta liittyy jätehuoltoon, yksi jäteveden käsittelyyn ja yksi yhdennettyyn ympäristöasioiden hallintaan. Kahden taustalla on yksityisyritys, yhden taustalla paikallisviranomainen ja yhden valtiosta riippumaton järjestö. Hankkeiden maantieteellisen jakauman osalta kaksi tulee etelästä, yksi idästä ja yksi toteutetaan Pariisin lähellä.

Saksa

Rahoitettuja hankkeita: 7

Maantieteellisesti hankkeet sijoittuvat kuudelle alueelle: kahta hanketta hallinnoidaan Berliinissä ja yhtä kullakin seuraavista alueista: Baden-Württemberg, Hampuri, Saarland, Baijeri, Nordrhein-Westfalen. Neljän hankkeen taustalla on yksityisyritys ja kolmen muun valtiosta riippumaton järjestö, julkinen laitos ja viranomainen. Saksalaisista hankkeista suurin osa eli neljä käsittelee puhtaita teknologioita. Kahdessa hankkeessa ratkotaan jätevesiongelmia ja yhdessä eurooppalaisten kirkkojen yhdennettyä ympäristöasioiden hallintaa EMAS-järjestelmän avulla.

Kreikka

Rahoitettuja hankkeita: 8

Puolta hankkeista hallinnoi julkinen laitos, kahta valtiosta riippumaton järjestö, yhtä viranomainen ja yhtä yksityinen taho. Valituissa kreikkalaisissa hankkeissa ei ole hallitsevaa teemaa, vaan ne liittyvät ympäristön LIFE-ohjelman kaikkiin ympäristöaloihin. Kolme hanketta käsittelee jätehuoltoa (kaksi määrältään merkittävää jätettä ja yksi vaarallista tai ongelmajätettä), yksi vesihuoltoa (pohjaveden suojelua), kahdessa tarkastellaan taloudellisen toiminnan vaikutuksia (erityisesti puhtaan teknologian ja kasvihuoneilmiötä aiheuttavien päästöjen vähentämisen osalta) ja kahdessa keskitytään yhdennettyyn tuotantopolitiikkaan (ympäristömerkinnät ja paikallisviranomaisten hankintojen vihreyttäminen).

Unkari

Rahoitettuja hankkeita: 4

Näitä hankkeita hallinnoivat monenlaiset toimijat: yksi yksityinen taho, yksi valtiosta riippumaton järjestö, yksi julkinen laitos ja yksi viranomainen. Hankkeiden kattamia ympäristöaloja ovat vesihuolto (joen valuma-alueen laajuudessa, ja tulvatasanteen tilan palauttaminen), taloudellisen toiminnan vaikutukset (kestävä matkailu) ja jätehuolto (vaarallinen tai ongelmajäte).

Irlanti

Rahoitettuja hankkeita: 1

Hanketta hallinnoi Monaghanin maakunnassa toimiva yksityisyritys, ja sen aiheena on eläinperäisen lietteen innovatiivinen käsittely.

Italia

Rahoitettuja hankkeita: 14

Puolet hankkeista on julkisten laitosten (kuten yliopistojen tai paikallishallintojen) hankkeita, ja toisen puolen taustalla on yksityisyrityksiä tai valtiosta riippumattomia järjestöjä. Keskeisenä eli neljän hankkeen aiheena on jätehuolto. Kolme hanketta liittyy EMAS-järjestelmään, ja seuraavilta aloilta kultakin hyväksyttiin kaksi hanketta: ympäristömerkki, puhdas teknologia ja maankäytön suunnittelu. Myös yksi taloudellisen toiminnan vaikutuksia kartoittava ehdotus hyväksyttiin. Hakijoiden maantieteellinen sijainti vahvistaa jälleen kerran Emilia-Romagnan vahvan läsnäolon ympäristön LIFE-ohjelmassa: alueelta on neljä hanketta; kaksi hanketta hyväksyttiin Lombardiasta ja Campaniasta, ja yksi kultakin seuraavista alueista: Toscana, Liguria, Veneto, Lazio, Sardinia ja Apulia.

Latvia

Rahoitettuja hankkeita: 1

Hankkeessa demonstroidaan innovatiivinen menetelmä biohajoavan yhdyskuntajätteen kompostointiin. Edunsaajana on kansallinen jätehuoltoliitto, ja hanke toteutetaan yhteistyössä useiden paikallisviranomaisten ja Latvian yliopiston kanssa.

Luxemburg

Ei hanke-ehdotuksia tänä vuonna.

Alankomaat

Rahoitettuja hankkeita: 12

Yksityiset tahot hallinnoivat kaikkia hankkeita yhtä lukuun ottamatta, jota hallinnoi viranomainen. Hankkeet keskittyvät erityisesti kahteen ympäristöalaan: seitsemän hanketta käsittelee taloudellisen toiminnan vaikutuksia (kolme puhdasta teknologiaa, kolme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja yksi kestävää matkailua); viisi hanketta käsittelee vesihuoltoa (kolme jäteveden käsittelyä, yksi pohjaveden suojelua ja yksi kaupunkiveden suodattamista).

Portugali

Rahoitettuja hankkeita: 6

Kahden hankkeen taustalla on paikallishallintoja ja neljän muun yliopistoja ja tutkimuskeskuksia. Suosituin aihe portugalilaisissa hankkeissa tänä vuonna on yhdennetty ympäristöasioiden hallinta (kolme kuudesta hankkeesta); muissa hankkeissa käsitellään puhdasta teknologiaa, vesihuoltoa ja jätehuoltoa). Kolme hankkeista sijaitsee Lissabonin lähellä, yksi on Portossa, yksi maan keskiosassa ja yksi maan eteläosassa.

Romania

Rahoitettuja hankkeita: 1

Romaniasta valittu hanke liittyy vesihuoltoon joen valuma-alueen tasolla ja sitä hallinnoi julkinen laitos.

Slovakia

Rahoitettuja hankkeita: 1

Tänä vuonna Slovakia teki ensimmäisen kerran hanke-ehdotuksia, joista yksi hyväksyttiin. Se liittyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ja sen taustalla on valtiosta riippumaton järjestö.

Slovenia

Rahoitettuja hankkeita: 2

Tänä vuonna esillä ovat sekä yksityinen että julkinen sektori: yhden ehdotuksen, joka käsittelee energiansäästöä keskuslämmityksessä, taustalla on yksityisyritys "Globalvision" Ljubljanasta. Toisessa hankkeessa selvitellään innovatiivista menetelmää kaatopaikan kunnostamiseen, ja sen taustalla on Ormozin kunta.

Espanja

Rahoitettuja hankkeita: 15

Kahdeksan edunsaajista on yksityisyrityksiä ja valtiosta riippumattomia järjestöjä, ja muut viranomaisia. Espanjan hankkeissa suosituin ala tänä vuonna on jätehuolto ja vesihuolto. Muita aiheita ovat puhdas teknologia, rannikkoympäristö ja kaupunkiympäristö. Useimmat hankkeet sijaitsevat Välimeren lähellä. Yksi hanke hyväksytty kultakin seuraavalta alueelta: La Rioja, Kastilia-León, Andalucia, Extremadura ja Galicia.

Ruotsi

Rahoitettuja hankkeita: 8

Hankkeiden pääpaino on erilaisten jätteen ja lietteen käsittelymenetelmien kehittämisessä. Hyväksytyt hankkeet jakautuvat tasaisesti puhtaan teknologian, jätehuollon ja vesihuollon kesken - kultakin alalta on kaksi hanketta. Puhdasta teknologiaa kehitetään ja demonstroidaan siementen lämpökäsittelyssä kemiallisen käsittelyn asemesta ja innovatiivisessa jäännöstuotteen käsittelyssä lihateollisuudessa. Jäteveden käsittelyä kehitetään parkitsemisteollisuudessa, ja kahta uutta innovatiivista menetelmää testataan jätteen syntymisen ehkäisemiseksi ja käytettyjen öljysuodattimien talteenottamiseksi. Muita vähemmän yleisiä hankealoja ovat meluntorjunta jätteen keräämisessä ja vesipolitiikan puitedirektiivin toteuttaminen metsissä. Useat suuret rakennusyhtiöt ovat yhdistäneet voimansa helpottaakseen erittäin vaarallisten aineiden asteittaista poistamista rakennusalalta. Ruotsin kansallinen metsälautakunta käynnistää tänä vuonna kaksi hanketta: puun tuhkan kierrätys, ja sen demonstrointi, miten metsämaan avulla voidaan tukea vesipolitiikan puitedirektiivin toteuttamista. Tällä työllä se jatkaa vakiintunutta kansainvälistä yhteistyötään Ranskan metsäviranomaisten kanssa.

Yhdistynyt kuningaskunta

Rahoitettuja hankkeita: 8

Puolet valituista hakijoista on viranomaisia ja yliopistoja, ja puolet yksityisen sektorin organisaatioita. Yhdistyneen kuningaskunnan hankkeissa jäteveden käsittely on vuonna 2003 suosituin aihe, ja useissa hankkeissa demonstroidaan tämän alan innovatiivisia ratkaisuja. Muita rahoitusta saaneita aloja tänä vuonna ovat EMAS-järjestelmä, kaupunkien ympäristösuunnittelu, maatalouden aiheuttaman veden pilaantumisen estäminen sekä rannikkoalueiden hoitostrategioiden kehittäminen ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi.

(1)47 % rahoituksesta on varattu luonnon LIFE-tuelle ja samoin 47 % ympäristön LIFE-tuelle. 6 % on varattu kolmansien maiden LIFE-tukeen.


Side Bar