Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/1200

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2003

LIFE-Περιβάλλον: 104 έργα περιβαλλοντικής καινοτομίας μοιράζονται ποσό 69 εκατομ. που χρηματοδοτεί η Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 104 έργα περιβαλλοντικής καινοτομίας που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον. Τα επιλεγέντα έργα θα εκτελεστούν από δεκατέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ (όλα πλην Λουξεμβούργου) και έξι υποψήφιες χώρες (Εσθονία, Λεττονία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία). Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση της τάξεως των 216 εκατομ. περίπου, εκ των οποίων το LIFE-Περιβάλλον θα εξασφαλίσει τα 69 εκατομ. €. Στα επιλεγέντα έργα γίνεται χρήση τεχνολογιών αιχμής για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε διάφορα πεδία. Εφέτος, η διαχείριση αποβλήτων και η ολοκληρωμένη πολιτική παραγωγής δεσπόζουν, τόσο από πλευράς αριθμού επιλεγέντων έργων, όσο και από πλευράς κοινοτικής χρηματοδότησης.

Η ολοκληρωμένη πολιτική παραγωγής και η διαχείριση των αποβλήτων αποκτούν το προβάδισμα

Τα 104 έργα που επελέγησαν καλύπτουν τα ακόλουθα 5 πεδία: προαγωγή της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας στην ανάπτυξη των χρήσεων γης, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του αστικού χώρου· ενθάρρυνση της αειφορικής διαχείρισης υδατικών πόρων· προστασία πρόληψη, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων· περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων· και προώθηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής της παραγωγής.

Η ολοκληρωμένη πολιτική παραγωγής είναι το αντικείμενο του μεγαλύτερου ποσοστού των έργων που έχουν επιλεγεί ( 27 έργα, κοινοτική συνεισφορά 17,4 εκατομ. € ). Ωστόσο, τα 25 έργα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο της χρηματοδότησης (κοινοτική συνεισφορά 18,7 εκατομ. €, δηλαδή το 27% του συνόλου). Στον χώρο της ολοκληρωμένης πολιτικής παραγωγής, περισσότερα από τα μισά από τα έργα που επελέγησαν αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος, ιδίως μέσω του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Άλλα έργα εστιάζονται στον οικολογικό σχεδιασμό, σε "πράσινα" χρηματοπιστωτικά προϊόντα και στην οικολογική σήμανση, συμπεριλαμβανομένου ενός έργου από τη Δανία, με το οποίο επιδιώκεται η δρομολόγηση εκστρατείας για την Εβδομάδα του Ευρωπαϊκoύ Άνθους, σχετικής με την οικολογική σήμανση. Τα 25 επιλεγέντα έργα για τη διαχείριση των αποβλήτων εστιάζονται στις συσκευασίες και στα πλαστικά, στα επικίνδυνα ή προβληματικά απόβλητα ή στα απόβλητα μεγάλης κλίμακας.

Η αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων καταλαμβάνει επίσης σημαντικό μερίδιο της φετινής χρηματοδότησης, με ποσοστό 20 % της χρηματοδότησης σε 24 έργα (κοινοτική συνεισφορά 13,7 εκατομ. €). Πέρυσι ήταν ο δημοφιλέστερος τομέας από πλευράς επιλεγέντων έργων και κοινοτικής χρηματοδότησης. Τα έργα αφορούν την επεξεργασία των λυμάτων, την προστασία των υπογείων υδάτων και την διαχείριση των ποτάμιων λεκανών απορροής. 17 έργα που συγχρηματοδοτούνται σε ύψος 11,9 εκατομ. € αφορούν την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις οικονομικές δραστηριότητες -εδώ συγκαταλέγονται οι καθαρές τεχνολογίες και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τέλος, 7,5 εκατομ. € διατίθενται για 11 έργα που αφορούν το θέμα της προαγωγής της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας, στο αστικό περιβάλλον, στη διαχείριση παράκτιων ζωνών, στον τουρισμό η σε άλλα πεδία ανάπτυξης και σχεδιασμού χρήσεων γης. Στην ίδια προβληματική, 4 έργα θα αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα της ποιότητας του αέρα και του περιορισμού του θορύβου.

Κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 69 εκατομ. € θα καλύψει ποσοστό 32% περίπου της δαπάνης των έργων για το 2003. Τα υπόλοιπα 147 εκατομ. € θα προέλθουν από αποδέκτες, εταίρους και συγχρηματοδότες. Το μέσο ύψος των κοινοτικών κονδυλίων που θα διατεθούν ανά έργο ανέρχεται σε 667.978 €.

Η διαχείριση των μισών περίπου από τα 104 έργα που επελέγησαν φέτος, θα πραγματοποιηθεί από ιδιωτικούς φορείς (ποσοστό 48%), όπου περιλαμβάνονται και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι δημόσιες αρχές και οργανισμοί έχουν επίσης ισχυρή παρουσία μεταξύ των αποδεκτών (40%), μολονότι αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατά 11% μικρότερο απ'ό,τι τα έργα που απετέλεσαν πέρυσι το αντικείμενο διαχείρισης από οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Τέλος, μη κυβερνητικές οργανώσεις θα έχουν τη διαχείριση του 12% των επιλεγέντων έργων, ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο περυσινό.

Η φετινή διαδικασία επιλογής

Κατά τη διαδικασία επιλογής για το 2003, η Επιτροπή παρέλαβε 532 αιτήσεις (10% περισσότερες απ'ό,τι πέρυσι), από τις οποίες κρίθηκαν επιλέξιμες 484 (ποσοστό 91%). Οι προτάσεις υποβλήθηκαν από ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, απ'όλα τα κράτη μέλη, με την εξαίρεση του Λουξεμβούργου, καθώς και από έξι υποψήφιες χώρες: Εσθονία, Λεττονία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία και, για πρώτη φορά φέτος, Σλοβακία.

Οι προτάσεις υποβλήθηκαν σε αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης και κατετάγησαν αξιολογικά από την Επιτροπή, επικουρούμενη από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η επιτροπή του προγράμματος LIFE, που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και παρατηρητές από τις υποψήφιες χώρες, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ του καταλόγου των 104 επιλεγέντων έργων (19% των αιτήσεων) που πρότεινε η Επιτροπή. Τα έργα θα τύχουν της χρηματοδοτικής αυτής στήριξης εφόσον συμμορφωθούν με τις διοικητικές και χρηματοδοτικές διατάξεις.

Το πρόγραμμα LIFE

Το LIFE είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το οποίο παρέχεται χρηματοδοτική υποστήριξη για έργα περιβαλλοντικής και φυσικής προστασίας καθ'όλη την ΕΕ, σε υποψήφιες χώρες και σε όμορες περιφέρειες. Ο γενικός στόχος του LIFE - μέσω της χρηματοδότησης ειδικών δράσεων - είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Το LIFE έχει τρεις διακριτές συνιστώσες: LIFE-Περιβάλλον, LIFE-Φύση και LIFE-Τρίτες Χώρες. Η συνιστώσα LIFE-Περιβάλλον συγχρηματοδοτεί καινοτόμες λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα κύρια χαρακτηριστικά των έργων του LIFE-Περιβάλλον είναι: καινοτομία, μεταβιβασιμότητα (δυνατότητα μεταφοράς) και επίδειξη. Διατίθεται προϋπολογισμός ύψους 640 εκατομ. € για το τρέχον πρόγραμμα LIFE, που διαρκεί έως το 2004. Σχεδόν το μισό του συνολικού προϋπολογισμού για το LIFE διατίθεται για έργα LIFE-Περιβάλλον(1).

Περιλήψεις των έργων σε κάθε χώρα υπάρχουν στο παράρτημα. Περισσότερες πληροφορίες για καθένα από τα 104 νέα έργα υπάρχουν στη βάση δεδομένων για τα έργα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έργα του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον 2003 ανά χώρα

Αυστρία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 2

Η διαχείριση ενός έργου θα πραγματοποιηθεί από μη κυβερνητική οργάνωση στη Βιέννη, ενώ η διαχείριση του άλλου από ιδιωτική εταιρεία στην Κάτω Αυστρία. Τα έργα αφορούν την επεξεργασία των λυμάτων και τις καθαρές τεχνολογίες.

Βέλγιο

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 4

Η διαχείριση τριών εκ των τεσσάρων έργων θα πραγματοποιηθεί από ιδιωτικούς φορείς, και του εναπομένοντος ενός από δημόσια αρχή. Η διαχείριση των υδάτων αποτελεί τον κυριότερο περιβαλλοντικό τομέα που αφορούν τα εγκριθέντα έργα (ένα έργο αναφέρεται στην προστασία των υπογείων υδάτων, ενώ δεύτερο στην επεξεργασία των λυμάτων). Ένα έργο αφορά τη διαχείριση αποβλήτων (τομέας συσκευασίας και πλαστικών), ενώ το άλλο την ολοκληρωμένη πολιτική παραγωγής (οικολογικός σχεδιασμός, οικολογική αποδοτικότητα, πράσινα χρηματοδοτικά προϊόντα). Από γεωγραφική σκοπιά, τα εγκριθέντα έργα καλύπτουν τις τρεις βελγικές περιφέρειες: Φλάνδρα, Βαλλωνία και Βρυξέλλες-Πρωτεύουσα.

Δανία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 3

Η διαχείριση όλων των έργων θα γίνει με βάση μοντέλο συνεργασίας μεταξύ δημοσίων αρχών (κρατικών, περιφερειακών και τοπικών) και ιδιωτικών εταιρειών. Δύο έργα αφορούν την επεξεργασία των λυμάτων: σε ένα από αυτά θα αναπτυχθούν οικονομικά αποδοτικές μέθοδοι για την επεξεργασία των ομβρίων υδάτων, ενώ σε άλλο θα αναπτυχθεί καινοτόμος μέθοδος για την επεξεργασία των ενδοκρινικών διαταρακτών στα λύματα. Επομένως, και τα δύο έργα συμβάλλουν στην εφαρμογή της Οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα. Το τρίτο έργο, με το οποίο θα εγκαινιαστεί εκστρατεία για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Άνθους, σε σχέση με το οικολογικό σήμα ΕΕ, θα εμπλέξει εθνικές αρχές, ιδιωτικές εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε εννέα χώρες μέλη.

Εσθονία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 1

Το έργο θα εισαγάγει τη μεθοδολογία αξιολόγησης του κύκλου ζωής στην Εσθονία, εξετάζοντας τον αντίκτυπο της ηλεκτροπαραγωγής από πλούσια σε πετρέλαιο ιζηματογενή πετρώματα, στην περιβαλλοντική συμπεριφορά προϊόντων. Αποδέκτης είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρισμού στην Εσθονία: η Eesti Energia. Το έργο προβλέπει διεθνή συνεργασία με περιβαλλοντικό ίδρυμα της Φινλανδίας και με ιδιωτικές ερευνητικές οργανώσεις.

Φινλανδία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 2

Το ένα από τα έργα κατατέθηκε από ιδιωτική εταιρεία, ενώ το άλλο από δημόσιο οργανισμό.

Η διαχείριση των υδάτων, και ειδικότερα η προστασία των υπογείων υδάτων και η επεξεργασία των λυμάτων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελεί το αντικείμενο ενός από τα έργα, ενώ το άλλο έχει ως αντικείμενο τη συσκευασία και τα απόβλητά της και θα υλοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γαλλία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 4

Τα έργα αυτά καλύπτουν διάφορα περιβαλλοντικά πεδία. Δύο έργα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ τα υπόλοιπα δύο εστιάζονται στην επεξεργασία των λυμάτων και στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση, αντιστοίχως. Δύο από αυτά προτάθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες, ένα από τοπική αρχή και το τελευταίο από μη κυβερνητική οργάνωση. Εις ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των έργων, εγκρίθηκαν δύο έργα που αφορούν τη Νότιο Γαλλία, ένα την Ανατολική και το τελευταίο την μείζονα περιφέρεια Παρισίων.

Γερμανία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 7

Από γεωγραφικής πλευράς, τα έργα κατανέμονται σε έξι περιφέρειες: δύο έργα θα τύχουν διαχείρισης στο Βερολίνο και ένα σε καθεμία από τις ακόλουθες περιφέρειες: Baden-Wόurttemberg, Αμβούργο, Σάαρλαντ, Βαυαρία, Βεστφαλία-Βόρειος Ρήνος. Τέσσερα από τα γερμανικά έργα προτάθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα τρία από μη κυβερνητική οργάνωση, από δημόσιο οργανισμό και από δημόσια αρχή, αντιστοίχως. Οι καθαρές τεχνολογίες είναι το κυριότερο αντικείμενο των γερμανικών έργων, αφού τέσσερα από τα επτά έργα καλύπτουν ακριβώς το πεδίο αυτό. Δύο έργα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα σχετικά με τα λύματα, ενώ ένα έργο θα εστιαστεί στην ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση των ευρωπαϊκών εκκλησιών, μέσω του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS).

Ελλάδα

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 8

Τα μισά έργα θα αποτελέσουν το αντικείμενο διαχείρισης από δημόσιους οργανισμούς, δύο έργα θα διαχειριστούν μη κυβερνητικές οργανώσεις και από ένα μία δημόσια αρχή και ένας ιδιωτικός φορέας. Δεν υπάρχει δεσπόζουσα θεματική τάση στα ελληνικά έργα που επελέγησαν, αφού αντιμετωπίζουν όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα LIFE-Περιβάλλον. Τρία έργα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων (δύο τα απόβλητα μεγάλης κλίμακας και ένα τα επικίνδυνα ή προβληματικά απόβλητα), ένα έργο καλύπτει τη διαχείριση των υδάτων (προστασία των υπογείων υδάτων), δύο θα επικεντρωθούν στον αντίκτυπο των οικονομικών δραστηριοτήτων (καθαρές τεχνολογίες, καθώς και περιορισμός των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου), ενώ τα δύο τελευταία θα εστιαστούν στον τομέα της ολοκληρωμένης πολιτικής της παραγωγής (οικολογική σήμανση και οικολογικές προμήθειες εκ μέρους των τοπικών αρχών).

Ουγγαρία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 4

Η διαχείριση των έργων αυτών θα πραγματοποιηθεί από διάφορους φορείς: έναν ιδιωτικό φορέα, μια μη κυβερνητική οργάνωση, έναν δημόσιο οργανισμό και μια δημόσια αρχή. Οι περιβαλλοντικοί τομείς που καλύπτουν τα έργα περιλαμβάνουν τη διαχείριση των υδάτων (σε επίπεδο ποτάμιας λεκάνης απορροής, καθώς και την αποκατάσταση πλημμυρισμένης πεδιάδας), τον αντίκτυπο οικονομικών δραστηριοτήτων (αειφορικός τουρισμός) και τη διαχείριση των αποβλήτων (επικίνδυνα ή προβληματικά απόβλητα).

Ιρλανδία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 1

Το έργο, το οποίο προτάθηκε από ιδιωτική επιχείρηση που εδρεύει στη Κομητεία του Monaghan, υιοθετεί μια καινοτόμο προσέγγιση στην επεξεργασία της ζωικής λυματολάσπης.

Ιταλία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 14

Τα μισά έργα προτάθηκαν από δημόσιους οργανισμούς (όπως, π.χ., πανεπιστήμια ή τοπικές διοικήσεις), ενώ τα υπόλοιπα μισά προτάθηκαν από ιδιωτικούς φορείς ή από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με τέσσερα έργα, η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί τον κυριότερο περιβαλλοντικό τομέα που αφορούν τα έργα. Τρία έργα εστιάζονται στο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), ενώ εγκρίθηκαν δύο έργα για καθένα από τους ακόλουθους τρεις τομείς: οικολογική σήμανση, καθαρές τεχνολογίες και σχεδιασμός των χρήσεων γης. Τέλος, εγκρίθηκε επίσης μια πρόταση που αφορά τον αντίκτυπο των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η γεωγραφική κατανομή των αιτούντων επιβεβαιώνει τη σημαντική παρουσία της Emilia-Romagna στο πρόγραμμα LIFE-Περιβάλλον, με τέσσερα έργα που βρίσκονται στην περιφέρεια αυτή· εγκρίθηκαν εξάλλου δύο έργα στη Λομβαρδία και Καμπανία αντιστοίχως, ενώ ένα έργο εγκρίθηκε για καθεμία από τις ακόλουθες περιφέρειες: Τοσκάνη, Λιγουρία, Βένετο, Λάτσιο, Σαρδηνία και Απουλία.

Λεττονία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 1

Το έργο επιδεικνύει καινοτόμο μέθοδο λιπασματοποίησης βιοαποικοδομήσιμων οικιακών απορριμμάτων. Αποδέκτης είναι ο εθνικός φορέας διαχείρισης των αποβλήτων και το έργο θα εκτελεστεί σε συνεργασία με σειρά τοπικών αρχών καθώς και με το πανεπιστήμιο της Λεττονίας.

Λουξεμβούργο

Φέτος δεν προτάθηκαν έργα.

Κάτω Χώρες

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 12

Η διαχείριση όλων των έργων θα πραγματοποιηθεί από ιδιωτικούς φορείς, με την εξαίρεση ενός, που θα πραγματοποιηθεί από δημόσια αρχή. Τα έργα επικεντρώνονται σε δύο περιβαλλοντικά πεδία: επτά έργα αφορούν τον αντίκτυπο οικονομικών δραστηριοτήτων (τρία τις καθαρές τεχνολογίες, τρία τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και ένα τον αειφορικό τουρισμό)· πέντε έργα επικεντρώνονται στη διαχείριση των υδάτων (τρία στην επεξεργασία των λυμάτων, ένα στην προστασία των υπογείων υδάτων και ένα στην διήθηση των αστικών υδάτων).

Πορτογαλία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 6

Δύο έργα υποβλήθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση (EMAS κ.λπ.) αποτελεί τον κυριότερο φετινό στόχο των πορτογαλικών έργων (τρία έργα από τα έξι), ενώ τα άλλα έργα αφορούν τις καθαρές τεχνολογίες, τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων. Τρία έργα θα πραγματοποιηθούν στη Λισσαβώνα ή κοντά σε αυτήν, ένα στο Πόρτο, ένα στην κεντρική περιφέρεια και ένα στον νότο της χώρας.

Ρουμανία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 1

Το έργο που επελέγη για τη Ρουμανία αφορά τη διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο ποτάμιας λεκάνης απορροής, ενώ τη διαχείρισή του θα αναλάβει δημόσιος οργανισμός.

Σλοβακία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 1

Εφέτος, για πρώτη φορά, η Σλοβακία πρότεινε έργα και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ενός από αυτά. Το έργο αφορά τον περιορισμό της εκπομπής αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και υπεβλήθη από μη κυβερνητική οργάνωση.

Σλοβενία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 2

Εφέτος εκπροσωπούνται τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας. Μια πρόταση, η οποία εστιάζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της κεντρικής θέρμανσης, υπεβλήθη από την ιδιωτική εταιρεία ⋬Globalvision⋭ της Λιουμπλιάνα. Η άλλη αφορά τη διερεύνηση καινοτόμου μεθοδολογίας για την αειφορική αποκατάσταση χώρου υγειονομικής ταφής και υποβλήθηκε από τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ormoz.

Ισπανία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 15

Οκτώ από τους αποδέκτες είναι ιδιωτικές εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ οι υπόλοιποι είναι δημόσιες διοικήσεις. Η διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων αποτελεί τον συχνότερο στόχο των ισπανικών έργων που επελέγησαν φέτος. Άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζονται είναι οι καθαρές τεχνολογίες, το παράκτιο και το αστικό περιβάλλον. Τα περισσότερα έργα θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος της Μεσογείου. Επίσης, εγκρίθηκε ένα έργο για καθεμία από τις ακόλουθες περιφέρειες: La Rioja, Καστίλλη και Λεόν, Ανδαλουσία, Εστρεμαδούρα και Γαλικία.

Σουηδία

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 8

Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων επεξεργασίας των αποβλήτων και των λυμάτων. Τα επιτυχή έργα κατανέμονται ισοβαρώς μεταξύ των τομέων των καθαρών τεχνολογιών, της διαχείρισης των αποβλήτων και των υδάτων -δύο έργα για κάθε τομέα. Θα αναπτυχθούν και θα επιδειχθούν καθαρές τεχνολογίες στους τομείς της θερμικής επεξεργασίας σπόρων -σε αντιδιαστολή με την χημική επεξεργασία- και της καινοτόμου επεξεργασίας υπολειμματικών προϊόντων της βιομηχανίας κρέατος. Θα αναπτυχθεί περαιτέρω η διαχείριση των λυμάτων στον τομέα της βυρσοδεψίας, ενώ θα δοκιμαστούν δύο καινοτόμοι μέθοδοι για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και για την ανάκτηση χρησιμοποιημένων φίλτρων λαδιού. Άλλοι, λιγότερο δημοφιλείς τομείς, καλύπτονται από έργα που αφορούν τον περιορισμό του θορύβου στην αποκομιδή των απορριμμάτων και την εφαρμογή της Οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, στα δάση. Αρκετές μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες έχουν συνασπιστεί για να διευκολύνουν την σταδιακή εξάλειψη πολύ επικίνδυνων ουσιών από τον κατασκευαστικό τομέα. Το Σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο Δασών, θα εγκαινιάσει, φέτος, εργασίες σε δύο νέα έργα: ανακύκλωση της τέφρας του ξύλου και επίδειξη δυνατοτήτων στήριξης της εφαρμογής της Οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα σε δασικές εκτάσεις. Στο εγχείρημά τους αυτό θα συνεχίσουν την εδραιωμένη διεθνή συνεργασία τους με τις αντίστοιχες γαλλικές δασικές αρχές.

Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός χρηματοδοτούμενων έργων: 8

Οι μισοί από τους επιλεγέντες αιτούντες είναι δημόσιες αρχές και πανεπιστήμια, ενώ οι άλλοι μισοί ιδιωτικές οργανώσεις. Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί τον δημοφιλέστερο τομέα των έργων του ΗΒ για το 2003 και πολλά από τα έργα θα επιδείξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα αυτό. Άλλοι τομείς που προσήλκυσαν, φέτος, χρηματοδοτικούς πόρους, είναι το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), ο αστικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός, η πρόληψη της γεωργικής ρύπανσης των υδάτων και η ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.

(1)Το 47% των πόρων διατίθενται για καθένα από τα προγράμματα LIFE-Φύση και LIFE-Περιβάλλον, και το 6% για το πρόγραμμα LIFE-Tρίτες Χώρες


Side Bar