Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/1200

Bruxelles, den 5. september 2003

LIFE-Miljø: 104 miljøinnovationsprojekter deles om 69 mio. EUR støttemidler fra Kommissionen

Europa-Kommissionen har udvalgt 104 innoverende miljøprojekter, som vil modtage støtte af Europa-Kommissionen inden for LIFE-Miljø-programmet. De udvalgte projekter vil blive gennemført af fjorten EU-medlemsstater (alle undtagen Luxembourg) og seks kandidatlande (Estland, Letland, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Ungarn). Den samlede investering i disse projekter beløber sig til cirka 216 mio. EUR, hvoraf LIFE-Miljø vil yde 69 mio. EUR. De udvalgte projekter udnytter den nyeste teknologi til at løse miljøproblemer på flere områder. I år dominerer sektorerne affaldshåndtering og integreret produktpolitik, hvad angår antal udvalgte projekter og tildelte EU-midler.

Integreret produktpolitik og affaldshåndtering indtager en førende rolle

De 104 udvalgte projekter omfatter følgende fem områder: fremme af inddragelsen af miljøhensyn i udvikling af arealanvendelse, planlægning og byforvaltning; tilskyndelse til bæredygtig forvaltning af vandressourcer; forebyggelse, genvinding og genanvendelse af affald; mindskelse af miljøbelastningen fra erhvervsmæssige aktiviteter; og fremme af integreret produktpolitik.

Integreret produktpolitik er emnet for den største gruppe af udvalgte projekter (27 projekter, EU's bidrag er 17,4 mio. EUR). Imidlertid modtager de 25 projekter, der arbejder med affaldshåndtering, en større andel af finansieringen (EU's bidrag er 18,7 mio. EUR, hvilket udgør 27 % af det samlede beløb). Inden for emnet integreret produktpolitik arbejder mere end halvdelen af de udvalgte projekter med integreret miljøpleje under fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS). I andre projekter fokuseres på miljøvenligt design, grønne finansielle produkter og miljømærkning, herunder lanceres der i et dansk projekt en europæisk blomsteruge - en kampagne til fordel for EU's miljømærke. Blandt de 25 affaldshåndteringsprojekter fokuserer mange på emballage og plast, farligt eller problematisk affald samt affald i store mængder.

Bæredygtig forvaltning af vandressourcerne tildeles også en betydelig andel af finansieringen i år, hvor 20 % af finansieringen tildeles 24 projekter (EU's bidrag er 13,7 mio. EUR). Sidste år var dette den mest populære sektor målt på antallet af udvalgte projekter og tildeling af EU-finansiering. Projekterne omfatter spildevandsrensning, beskyttelse af grundvandet og forvaltning af vandløbssystemet. 17 projekter samfinansieres med 11,9 mio. EUR i forbindelse med mindskelse af miljøbelastningen fra erhvervsmæssige aktiviteter, som omfatter renere teknologier og nedbringelse af drivhusgasemissionerne. Endelig er 7,5 mio. EUR tildelt 11 projekter, som arbejder med fremme af miljøhensyn i byforvaltning, kystzoneforvaltning, turisme eller andre områder inden for udvikling af arealanvendelse og planlægning.

Under det samme emne vil fire projekter beskæftige sig med det specifikke problem med luftkvalitet og støjbekæmpelse.

EU's finansiering på 69 mio. vil dække ca. 32 % af projektomkostningerne i 2003. De resterende 147 mio. EUR tilvejebringes af støttemodtagerne, partnere og bidragydere. EU bidrager i gennemsnit med 667 978 EUR pr. projekt.

Af de 104 projekter, der er udvalgt i år, forvaltes næsten halvdelen af private organer (48 %), bl.a. små og mellemstore virksomheder. Offentlige myndigheder og institutioner er også i betydeligt omfang repræsenteret blandt støttemodtagerne (40 %), skønt der i forhold til sidste år er sket et fald på 11 % i antallet af projekter indsendt af offentlige organisationer. Endelig forvalter ikke-statslige organisationer 12 % af de udvalgte projekter, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år.

Dette års udvælgelsesproces

I forbindelse med udvælgelsesrunden 2003 modtog Kommissionen 532 ansøgninger (10 % mere end sidste år), hvoraf 484 (91 %) kunne komme i betragtning. Forslagene blev indsendt af en bred vifte af offentlige og private organisationer fra alle medlemsstaterne, med undtagelse af Luxembourg, og 6 kandidatlande; Estland, Letland, Ungarn, Rumænien, Slovenien og, for første gang, Slovakiet.

Forslagene blev underkastet en dybdeborende evalueringsprocedure, og de blev rangordnet efter merit af Kommissionen i samarbejde med en gruppe af uafhængige eksperter. LIFE-udvalget, som består af medlemsstaternes repræsentanter og observatører fra kandidatlandene, afgav med enstemmighed en positiv udtalelse om listen over de 104 udvalgte projekter, som Kommissionen havde stillet forslag om.

LIFE-Programmet

LIFE er EU's ordning, som yder finansiel støtte til miljø- og naturbeskyttelsesprojekter i EU, i kandidatlande og i tilgrænsende områder. Det generelle formål med LIFE er - ved finansiering af bestemte aktioner - at medvirke til udvikling og gennemførelse af EU's miljøpolitik. LIFE er virksom inden for tre forskellige sektorer: LIFE-Miljø, LIFE-Natur og LIFE-Tredjelande. Med LIFE-Miljø samfinansieres innovative løsninger på miljøproblemer. Centrale elementer i LIFE-Miljøs projekter er: Innovation, overførselsmuligheder og demonstration. Det nuværende LIFE program har et budget på 640 mio. EUR, og det løber frem til 2004. Næsten halvdelen af det samlede LIFE budget står til rådighed for LIFE-Miljø projekter(1).

Resume af enkelte landes projekter kan findes i bilaget. De finder yderligere oplysninger om hvert af de 104 nye projekter LIFE databasen over projekter på adressen:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

BILAG

Projekter under LIFE-Natur 2003 opdelt på lande

Østrig

Finansierede projekter: 2

Det ene projekt vil blive forvaltet af en ikke-statslig organisation i Wien og det andet af en privat virksomhed i Niederösterreich. Projekterne omhandler spildevandsrensning og renere teknologier.

Belgien

Finansierede projekter: 4

Tre ud af fire projekter vil blive forvaltet af organisationer i den private sektor og det sidste af en offentlig myndighed. Hovedparten af de udvalgte projekter er rettet mod forvaltning af vandmiljøet (et projekt omhandler beskyttelse af grundvandet og de to andre spildevandsrensning). Et projekt har affaldshåndtering som emne (emballage- og plastsektoren), og det andet beskæftiger sig med integreret produktpolitik (miljøvenligt design, miljøeffektivitet og grønne finansielle produkter). Ud fra et geografisk synspunkt dækker de udvalgte projekter de tre belgiske regioner: Flandern, Vallonien og Bruxelles.

Danmark

Finansierede projekter: 3

Alle disse projekter forvaltes efter en samarbejdsmodel, der inddrager offentlige myndigheder (på nationalt, regionalt og lokalt plan) og private virksomheder. To af projekterne omhandler spildevandsrensning: det ene sigter mod at udvikle omkostningseffektive metoder til at rense stormvand, det andet mod at udvikle en innovativ metode til at fjerne hormonforstyrrende stoffer i spildevand. Begge projekter vil dermed bidrage til gennemførelsen af vandrammedirektivet. Med det tredje projekt lanceres en europæisk blomsteruge - en kampagne til fordel for EU's miljømærke, og det involverer nationale myndigheder, private virksomheder og ikke-statslige organisationer i ni medlemslande.

Estland

Finansierede projekter: 1

Med projektet indføres en livscyklusvurderingsmetode i Estland, idet det undersøges, hvorledes produkters miljøvenlighed påvirkes af elproduktionen på grundlag af olierige sedimentære bjergarter. Støttemodtageren er den største elproducent i Estland: Eesti Energia. I forbindelse med projektet etableres et internationalt samarbejde med et miljøinstitut i Finland og private forskningsorganisationer.

Finland

Finansierede projekter: 2

Et af projekterne er indsendt af en privat virksomhed, og det andet af en offentlig institution.

Vandforvaltning og nærmere bestemt beskyttelse af grundvandet og spildevandsrensning på kommunalt niveau er emnet for det ene af projekterne; det andet vil beskæftige sig med emballage og affald, og det vil blive gennemført i hele Europa.

Frankrig

Finansierede projekter: 4

Disse projekter omfatter forskellige miljøsektorer. To projekter omhandler affaldshåndtering, og de to andre fokuserer på henholdsvis spildevandsrensning og integreret miljøpleje. To af projekterne er forelagt af private virksomheder, et af en lokal myndighed og det sidste af en ikke-statslig organisation. Hvad den geografiske fordeling af projekterne angår, er der godkendt to projekter fra den sydlige del, et fra den østlige del, og et, der er lokaliseret i omegnen af Paris.

Tyskland

Finansierede projekter: 7

Projekterne er geografisk beliggende i seks regioner: to projekter forvaltes i Berlin og et i hver af følgende regioner: Baden-Württemberg, Hamborg, Saarland, Bayern, Nordrhein- Westfalen. Fire af de tyske projekter er indsendt af private virksomheder og de tre andre af henholdsvis en ikke-statslig organisation, en offentlig institution og en offentlig myndighed. De tyske projekter vedrører hovedsagelig renere teknologier, da fire af de syv projekter beskæftiger sig med dette område. To projekter vil omhandle spildevandsproblemer, og et projekt vil fokusere på integreret miljøforvaltning af europæiske kirker via fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS).

Grækenland

Finansierede projekter: 8

Halvdelen af projekterne vil blive forvaltet af offentlige institutioner, to af ikke-statslige organisationer, og en offentlig myndighed og en privat organisation forvalter hver et projekt. Der kan ikke konstateres nogen gennemgående tendens i de udvalgte græske projekters temaer, idet de er rettet mod alle LIFE-Miljø-programmets miljøsektorer. Tre projekter omhandler affaldshåndtering (heraf to om affald i store mængder og et om farligt eller problematisk affald), et projekt omhandler vandforvaltning (beskyttelse af grundvandet), to fokuserer på miljøbelastningen fra erhvervsmæssige aktiviteter (renere teknologier og nedbringelsen af drivhusgasemissioner), og emnet for de to sidste projekter er integreret produktpolitik (miljømærkning og indførelse af en mere miljøvenlig indkøbspolitik hos lokale myndigheder).

Ungarn

Finansierede projekter: 4

Disse projekter vil blive forvaltet af forskelligartede organisationer: en privat organisation, en ikke-statslig organisation, en offentlig institution og en offentlig myndighed. Projekterne er rettet mod følgende miljøsektorer: vandforvaltning (på flodbækkenniveau, og genoprettelse af en floddal), miljøbelastning fra erhvervsmæssige aktiviteter (bæredygtig turisme) og affaldshåndtering (farligt eller problematisk affald).

Irland

Finansierede projekter: 1

Projektet, der er foreslået af en privat virksomhed beliggende i County Monaghan, vil behandle staldgødning med en innovativ fremgangsmåde.

Italien

Finansierede projekter: 14

Halvdelen af projekterne er indsendt af offentlige institutioner (f.eks. universiteter eller lokale myndigheder), og den anden halvdel er forelagt af private organer eller ikke-statslige organisationer. Med fire projekter rettede interessen sig hovedsageligt mod miljøsektoren affaldshåndtering. Tre projekter fokuserer på miljøledelses- og miljørevisionsordningen (EMAS), medens to projekter er godkendt for hver af de følgende tre sektorer: miljømærkning, renere teknologier og arealanvendelse. Endelig er der godkendt et forslag, som omhandler miljøbelastningen fra erhvervsmæssige aktiviteter. Ansøgernes geografiske placering bekræfter endnu en gang Emilia-Romagnas betydelige rolle i LIFE-Miljø med fire projekter beliggende i den region; der er godkendt to projekter i Lombardiet og Campanien, medens et projekt er godkendt i hver af de følgende regioner: Toscana, Ligurien, Veneto, Lazio, Sardinien og Puglia.

Letland

Finansierede projekter: 1

Med dette projekt demonstreres en innovativ metode til kompostering af biologisk nedbrydeligt husholdningsaffald. Støttemodtageren er den nationale affaldshåndteringssammenslutning, og projektet vil blive udført i partnerskab med adskillige lokale myndigheder og Letlands universitet.

Luxembourg

Ingen indsendte projekter i år.

Nederlandene

Finansierede projekter: 12

Alle projekter vil blive forvaltet af organisationer i den private sektor med undtagelse af ét, der vil blive forvaltet af en offentlig myndighed. Projekterne vedrører hovedsageligt to miljøsektorer: syv projekter omhandler miljøbelastningen fra erhvervsmæssige aktiviteter (heraf tre om renere teknologier, tre om nedbringelse af drivhusgasemissioner og et om bæredygtig turisme), og fem projekter fokuserer på vandforvaltning (heraf tre om spildevandsrensning, et om beskyttelse af grundvandet og et om filtrering af vand i byområder).

Portugal

Finansierede projekter: 6

To af projekterne er indsendt af lokale myndigheder og de øvrige fire af universiteter og forskningscentre. Integreret miljøpleje (EMAS m.fl.) er den mest populære sektor blandt portugisiske projekter i år (tre ud af seks projekter), de andre projekter vil omhandle renere teknologier, vandforvaltning og affaldshåndtering. Tre af projekterne er beliggende i eller nær ved Lissabon, et i Porto, et i den centrale region og et andet i landets sydlige del.

Rumænien

Finansierede projekter: 1

Projektet, der er udvalgt i Rumænien, om handler vandforvaltning på flodbækkenniveau, og det vil blive forvaltet af en offentlig myndighed.

Slovakiet

Finansierede projekter: 1

I år har Slovakiet for første gang foreslået projekter, og et af disse er blevet godkendt med henblik på finansiering. Det omhandler nedbringelse af drivhusgasemissioner, og det blev forelagt af en ikke-statslig organisation.

Slovenien

Finansierede projekter: 2

Både den private og offentlige sektor er repræsenteret i år: Et forslag, hvor der fokuseres på energibesparelser i centralvarmesektoren, er indsendt af den private virksomhed “Globalvision” fra Ljubljana. Det andet, hvor en innovativ metode til bæredygtig retablering af et deponeringsanlæg undersøges nærmere, er indsendt af Ormoz kommunale myndigheder.

Spanien

Finansierede projekter: 15

Otte af støttemodtagerne er private selskaber og ikke-statslige organisationer, medens resten er offentlige myndigheder. Affaldshåndtering og vandforvaltning er de mest populære sektorer at dømme efter dette års udvalgte spanske projekter. Blandt andre berørte emner er renere teknologier samt kyst- og bymiljø. De fleste projekter er beliggende langs Middelhavet. Der er også godkendt et projekt i hver af de følgende regioner: Rioja, Castilla y Leon, Andalusien, Extremadura og Galicien.

Sverige

Finansierede projekter: 8

Hovedvægten er lagt på udviklingen af forskellige affaldshåndterings- og spildevandsrensningsmetoder. De udvalgte projekter er jævnt fordelt mellem sektorerne renere teknologier, affaldshåndtering og vandforvaltning med to projekter i hver sektor. Der vil blive udviklet og demonstreret renere teknologier på områderne termisk frøbehandling, i modsætning til kemisk behandling, og innovativ behandling af restprodukter i kødindustrien. Spildevandsbehandling vil blive udviklet yderligere inden for garvningsindustrien, og to nye, innovative metoder vil blive afprøvet med henblik på at forebygge produktion af affald og genanvende brugte oliefiltre. Andre og mere usædvanlige projekter sigter mod støjbekæmpelse i forbindelse med affaldsindsamling og gennemførelse af vandrammedirektivet i skove. Adskillige store byggefirmaer søger i fællesskab at bidrage til en gradvis fjernelse af meget farlige stoffer fra byggesektoren. Den svenske nationale skovstyrelse påbegynder i år to nye projekter: genvinding af aske fra træ, og demonstration af muligheder for at støtte gennemførelsen af vandrammedirektivet i skovområder. I forbindelse med dette arbejde viderefører de deres veletablerede internationale samarbejde med skovmyndighederne i Frankrig.

Det Forenede Kongerige

Finansierede projekter: 8

Halvdelen af de udvalgte ansøgere er offentlige myndigheder og universiteter; den anden halvdel er organisationer i den private sektor. De fleste af Det Forenede Kongeriges projekter i 2003 omhandler affaldshåndtering, og adskillige projekter vil demonstrere innovative fremgangsmåder på dette område. De andre sektorer, der har opnået finansiering i år, omfatter miljøledelses- og miljørevisionsordningen (EMAS), planlægning af bymiljøet, forebyggelse af vandforurening fra landbruget og udvikling af kystforvaltningsstrategier for at afbøde påvirkningerne af klimaændringer.

(1)Programmerne LIFE-Natur og LIFE-Miljø tegner sig hver for 47 % af budgettet og programmet LIFE-Tredjelande for 6 %.


Side Bar